Logo UAB
2020/2021

Educació física i la seva didàctica II

Codi: 102050 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Tomas Peire Fernández
Correu electrònic:
Tomas.Peire@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

És recomanable haver realitzat l'assignatura Educació Física i la seva Didàctica I

Objectius

En acabar l’assignatura, l'alumnat hauria de ser capaç de:

1. Identificar els processos d'interacció i de comunicació que es produeixen en les situacions d'aprenentatge d'activitats físiques en l’àmbit escolar.

2. Copsar les semblances i les diferències entre les concepcions pedagògiques essencials de la motricitat i saber aplicar-les en el disseny de situacions d'aprenentatge.

3. Identificar i aplicar els elements bàsics d'organització i desenvolupament d'una sessió d'educació física.

4. Valorar la importància de les activitats en el medi natural i haver-ne vivenciat en el marc de l'assignatura.

5. Identificar i saber aplicar sistemes i criteris d'avaluació en educació física.

6. Mostrar coneixement dels elements bàsics d'aportació de l'àrea d'educació física al PCC.

7. Redactar un programa anual d'activitats físiques integrat dins el PCC.

8. Comprendre la importància de ser les responsables de l'educació física d'un centre escolar.

Competències

 • Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats esportives dins i fora de l'escola.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents als estudiants.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions i l'elaboració d'informes.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar les programacions i activitats d'ensenyament i aprenentatge a la diversitat de l'alumnat, considerant també l'alumnat amb necessitats educatives especials.
 2. Assolir recursos propis de l'EF que afavoreixin la inclusió educativa en contextos de diversitat.
 3. Entendre les diferències personals que es manifesten en la pràctica de les activitats pròpies de l'EF com un aspecte que s'ha de tractar amb criteris educatius.
 4. Establir equips de treball per poder desenvolupar activitats de forma autònoma.
 5. Incorporar les habilitats motrius, l'expressió corporal, el condicionament físic, el joc i les activitats esportives com contingut de l'Educació Física escolar i seqüenciar-les al llarg de l'ensenyament en primaria.
 6. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i als estils personals, tant individuals com de petit grup.
 7. Programar, organitzar i aplicar els aprenentatges i continguts en educació per a la salut en educació física, dissenyant i desenvolupant projectes educatius o unitats de programació que permetin adaptar el currículum d'educació física a l'escola i promoure la qualitat dels contextos.
 8. Reconèixer l'evolució històrica i les possibilitats de l'educació física per a generar hàbits saludables i de benestar al llarg de la vida.
 9. Saber treballar en equip i individualment, tant en activitats de caràcter teòric com pràctic, cercant els recursos i estratègies adequades en cada situació.
 10. Seqüenciar les capacitats perceptives - motrius al llarg de l'ensenyament en primària segons la lògica interna d'aquest contingut.
 11. Usar les TIC i les TAC en la recerca d'informació i en el desenvolupament i elaboració de treballs pràctics i propostes didàctiques en l'àmbit de l'EF.
 12. Utilitzar la motricitat i el llenguatge corporal com elements propis de les habilitats comunicatives.

Continguts

M-1 L'EDUCACIÓ FÍSICA EN EL CONTEXT ESCOLAR

1. Paradigmes educacionals. Relacions amb altres àrees de coneixement.

2. Comunicació didàctica en educació física. La competència comunicativa del professorat deducació física.

3. Interaccions específiques entre alumnes i entre alumnes i professorat en les classes d'educació física.

M-2 PROGRAMACIÓ DE L'EDUCACIÓ FÍSICA

4. Programació d'aula: concepte i components

5. Disseny curricular de l'àrea d'educació Física a l'educació primària

6. Programa anual. Unitats didàctiques

7. Disseny de sessions

8. Transversalitat i interdisciplinarietat

M-3 METODOLOGIA DOCENT EN EDUCACIÓ FÍSICA

9. Mètodes d'ensenyament. Estratègies didàctiques

10. Motivació en educació física. Modalitats, importància

11. Diversitat i individualització. Coeducació 

12. El procés i els resultats

13. Organització i desenvolupament de la sessió. Percepció del risc objectiu i subjectiu

M-4 AVALUACIÓ DE L'EDUCACIÓ FÍSICA

14. Avaluació de l'educació física a l'escola. Modalitats. Importància 

15. Activitats d'avaluació. Instruments i la seva aplicació

M-5 ORGANITZACIÓ DE L'EDUCACIÓ FÍSICA

16. Instal·lacions i materials específics per a l'educació física escolar

17. Les activitats extraescolars d'educació física. Interès i importància. Modalitats de programes 

18. Institucions responsables i relacions amb les escoles. El paper del professorat d'educació física

19. Sortides professionals. Principis deontològics de la professió. Col·legiacó professional

 

Metodologia

METODOLOGIA

La metodologia que utilitzarem serà variada. Els recursos metodològics ajuden a fer més assequibles i eficaços els processos d’ensenyament aprenentatge. Permetran combinar diverses fórmules d’interacció i de participació que afavoreixen la comprensió i l’assimilació de coneixements. Aplicarem els següents recursos.

1. Classes teòriques de gran grup

Classes impartides pel professor amb participació activa de l’alumnat. Exposicions de l’alumnat. Debats. Lectures.

2. Els Grups de Treball (GT)

Es formaran Grups de Treball (GT) de 3 o 4 estudiants. La composició serà establerta pel professor d’acord amb l’alumnat.

Els GT serviran per realitzar treballs com les Pràctiques Competencials Internes (PCI) i per enquadrar cada estudiant en les activitats formatives de l’assignatura.

3. Les pràctiques

Es desenvoluparan per un sistema mixt entre el mètode de repertori i de simulació.

Els GT programaran i dirigiran íntegrament una sessió d'EF en el marc de les PCI.

Cal dur roba apropiada per fer activitat física, i treure's tots els utensilis que puguin causar lesions a un mateix o als demés (arracades, polseres, rellotges, etc.).

4. Les tutories

Bàsicament seran entrevistes presencials o be intercanvi de missatges electrònics entre el professor i l’alumnat, individuals o en grup, que serviran per fer el seguiment de l’assignatura (aclariments, informació addicional, revisió prèvia de treballs, resolució de dubtes, etc.)

Per dubtes o consultes molt concretes i breus es podran plantejar tutories per correu-e.

L’assignatura utilitzarà el Campus Virtual com a entorn de comunicació i de lliurament de documents i de treballs.

Durant les classes només es permès l’ús d’aparells electrònics (ordinadors o tabletes) per tasques derivades del desenvolupament de les classes.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials 45 1,8 7
Tipus: Supervisades      
Tutories i Seguiment 30 1,2 7
Tipus: Autònomes      
Treballs dels estudiants 75 3 7

Avaluació

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ


A. TREBALL DE RECERCA INDIVIDUAL = 30%

ESTUDI D'UN CAS: L'Educació Física al centre assignat per a la realització del Pràcticum IV. Descripció de l'Educació Física al centre de pràctiques

B. TREBALL DE PROGRAMACIÓ = 30%

DISSENY D'UNA PROGRAMACIÓ ANUAL. Programació d'Educació Física escolar dirigida i contextualitzada per a edats de l'etapa primària.

El treball inclou el desenvolupament d'una de les Unitats Didàctiques de 6 sessions com a mínim, o d'un Projecte Docent inclosos a la programació.

C. TREBALL D'IMPARTICIÓ = 20%

PRÀCTIQUES COMPETENCIALS INTERNES (PCI): Sessions pràctiques preparades i conduïdes pels GT. Grups de treball de 3-4 alumnes.

Cada GT realitzarà una PCI com a mínim.

D. TREBALL INDIVIDUAL CONTINUAT= 20%

Assistència i puntualitat. Actitud interessada a aprendre i compromesa amb el grup i amb l'assignatura. Comportament adequat i participació proactiva a totes les tasques derivades del desenvolupament del programa.

- L'assistència i participació en les classes de l'assignatura és obligatòria, com a mínim en el 80%

- Hi haurà l'opció de recuperar les activitats A i B si la qualificació no arribés a 5 i no fos menor de 3,5 punts. En aquest cas, es pactarà la forma i la data entre l'alumnat afectat i el professor.

- L'alumnathaurà de demostrar un coneixement adient de la llengua vehicular de l'assignatura, tant escrita com oral, així com els recursos no verbals escaients i l'actitud adequada per a la comunicació docent a l'escola.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
A. Treball individual. Estudi de cas. 30% 0 0 3, 6, 8, 10, 11, 12
C. Programació 30% 0 0 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10
D. Impartició 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12
E. Treball actitudinal individual continuat 20% 0 0 7, 9, 11, 12

Bibliografia

A) Obres de síntesi

Blázquez, Domingo (2016): Diez competencias docentes para ser major professor de Educación Física. Barcelona, INDE.

Campo, Laura; Rubio, Laura; Sebastiani, Enric (2014): Aprendizaje Servicio y Educación Física. Barcelona, INDE.

Contreras, Onofre (coord.) (2017): El aprendizaje basado en proyectos en Educación Física.           Barcelona, INDE.

Contreras, Onofre (coord.) (2012): Las competencias del Profesor de Educación Física.           Barcelona, INDE.

Galera Pérez, Antonio (2001): Manual de didáctica de la educación física: una perspectiva constructivista integradora. Volumen I: funciones de impartición. Barcelona: Paidós, 2001 [84-493-1069-5].

Galera Pérez, Antonio (2001): Manual de didáctica de la educación física: una perspectiva constructivista integradora. Volumen II: funciones de programación. Barcelona: Paidós, 2001 [84-493-1070-9].

Mazón, Víctor et altri (2010) La programación de la EF basada en competencias. Educación Primaria.            Barcelona, INDE.

Ríos Hernández, Mercedes (2003): Manual de Educación Física adaptada al alumnado con discapacidad. Barcelona: Paidotribo, 2003, 392 págs.

 

B) Monografies

Blández Ángel, Julia (2000): Los ambientes de fantasía: Modificación del espacio cotidiano. Barcelona: INDE.

Florence, Jc. (1991): Tareas significativas en educación física escolar: una metodología para la enseñanza de los ejercicios en la animación del grupo-clase. Barcelona: INDE.

Gil Madrona, Pd (2004): La evaluación de la educación física en la Educación Infantil. Sevilla: Wanceulen, N´hi ha versió en arxiu d’Internet, 1160 Kb,  PDF [84-96382-45-1].

González Ledo, Jorge (2003): “Propuesta para la inclusión de la Creatividad en la intervención didáctica de los profesores de Educación Física”, SEDE. Salud Educación y Deporte ( http://www.trasgo.es/sede/EdFisica.asp)

Latorre Román, Pd Ángel (2008): “Metodologia per a l’anàlisi i l’avaluació de la seguretat dels espais i equipaments esportius escolars”, Apunts. Educació Física i Esports, Núm. 93, 3r. trimestre 2008, págs. 62-70.

Lazaga Rodríguez, Mª J. (2004): La coeducación en la educación física y el deporte escolar: liberar modelos. Sevilla: Wanceulen, 2004 [84-95883-67-8].

Solana Sánchez, Antonio Manuel (2007): Aprendizaje cooperativo en las clases de Educación Física. Sevilla: Wanceulen, 2007, 136 págs.

Velázquez, Carlos (cord.) et altri. (2010): Aprendizaje cooperativo en Educación Física. Barcelona: Inde

 

C) Portals telemàtics 

EFDeportes.com, Revista Digital (Buenos Aires) [http://www.efdeportes.com, actiu al 8-10-2012] Contiene buscador.

Departament d’Ensenyament: Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya, Escola Oberta, Educació Física (http://www.xtec.es/recursos/edfisica, actiu al 8-10-2012).