Logo UAB
2020/2021

Educació musical, visual i aprenentatge

Codi: 102035 Crèdits: 5
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Mar Morón Velasco
Correu electrònic:
Mar.Moron@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Jaume Barrera Fusté
Maria Immaculada Pla Sorribes
Julia Getino Díez
Cristina González Martín
Olga Marugan Oliva
Nuria Molins Macau
Oriol Mora Romagosa
Ruth Ortin Lozano

Prerequisits

   Es recomana tenir aprovada l'assignatura D'EDUCACIÓ MUSICAL I VISUAL de segon curs.

Objectius

Objectius formatius:

La naturalesa dels processos artístics i els seus recursos per a ser formalitzats.

Intervencions educatives en l'àmbit de l'educació performativa de les arts: imatge, objecte i espai.

 

Interpretació, escolta i creació musical com a base de la comprensió musical

Aplicacions didàctiques en l'àmbit de la música al voltant de l'audició, la cançó i la creació.

 

 

Competències

 • Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats musicals i plàstiques dins i fora de l'escola.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts.
 • Conèixer el currículum escolar de l'educació artística, en els seus aspectes plàstic, audiovisual i musical.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents als estudiants.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte els sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir els coneixements curriculars artístics de l'escola.
 2. Adquirir els coneixements curriculars, metodològics, avaluatius i competencials apropiats per a la seva aplicació professional.
 3. Adquirir les destreses bàsiques en la pràctica de la interpretaciò, escolta i creació per esdevenir un bon model musical.
 4. Comprendre el valor de l'educació artística en el desenvolupament de la persona i de la societat.
 5. Conèixer i utilitzar recursos tecnològics en les activitats programades.
 6. Conèixer, analitzar i produir material didàctic aplicat a l'ensenyament artístic.
 7. Estar capacitat per a treballar en equip.
 8. Experimentar la música amb relació al context social i cultural.
 9. Haver adquirit coneixements i capacitats i habilitats en la dimensió productiva i perceptiva de les arts plàstiques i musicals.
 10. Haver desenvolupat coneixements i capacitats crítiques respecte la cultura i l'educació.
 11. Haver desenvolupat les capacitats creatives i d'innovació.
 12. Organizar amb eficàcia i rentabilitat la part autònoma de l'aprentatge.
 13. Portar a terme projectes que incloguin diferents disciplines artístiques en el seu procés.
 14. Reconèixer el valor de les arts en la formació de la persona, i el paper fonamental que l'escola té com a responsable d'aquesta condició.
 15. Reconèixer les emocions pròpies i dels altres, i el seu valor en l'educació artística a l'escola.

Continguts

Bloc I. Art i educació. DIMENSIÓ CULTURAL/PERFORMATIVA

 1. Les obres d’art com a font de coneixement: anàlisi de l’obra d’art.

     1.1- Percepció, representació i interpretació de l’art.

 Bloc II. Formació en la pràctica de l’art. DIMENSIÓ PRODUCTIVA/PERFORMATIVA

1. Pràctiques i projectes relacionats amb diferents moviments artístic i contextos culturals.

2. Comprensió  i experimentació de la pràctica de l’art com a procés de coneixement.

 Bloc III. L’educació artística a l’escola. LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA en un context metodològic d'educació performativa

1. El currículum de l’àrea d'art i la seva implementació a  l’escola: Metodologies, processos i estratègies.

2. Escola, museus i centres culturals.

 

Bloc IV. Música i educació. DIMENSIÓ CULTURAL

1. La música en relació al context social i cultural.

 Bloc V. Formació en la pràctica musical. DIMENSIÓ PRODUCTIVA I PERCEPTIVA DE LA MÚSICA

 1. La interpretació, l’escolta i la creació musical a través de la veu, d’instruments o de materials sonors diversos.

1.1.- La cançó com a element bàsic de pràctica musical.
1.2.- L'audició musical i la comprensió de la música

 Bloc VI. L’educació musical a l’escola. DIMENSIÓ DIDÀCTICA DE LA MÚSICA

 1. L’Educació artística i cultural, una competència bàsica comunicativa

 2. Principis metodològics fonamentals, recursos, materials i estratègies.

 3. La interdisciplinarietat entre la música i altres àrees curriculars,

 4. La funció de la música a l’escola. Especialista versus generalista, la necessària col·laboració.

 

 

 

          

Metodologia

AUTÒNOMES

Disseny i creació d'intervencions educatives

Reflexions teòriques

DIRIGIDES

Presencial en gran grup

Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es realitza amb tot el grup classe i permet l’exposició dels principals continguts a través d’una participació oberta i activa per part dels estudiants.

Plantejament i organització dels exercicis i activitats que es realitzaran posteriorment en seminaris.

Realització d’activitats musicals col·lectives de la pràctica musical.

PROJECTE TRANSNATURA: EDUCACIÓ DE LES ARTS VISUALS. Transnatura és el títol del projecte pluridisciplinar dissenyat entre els equips docents de quatre de les assignatures de 3r curs del Grau en Educació Primària. Consisteix en una sortida de dos dies i una nit a la natura en la qual es vol proporcionar una vivència intensa i formativa en el medi natural que, a més a més de treballar objectius específics de cadascuna de les disciplines, també facilita l'abordatge d'aspectes transversals com per exemple la sostenibilitat, la vida saludable, la convivència i la relació entre escola i natura, entre d'altres. Assignatures implicades: Didàctica de les Ciències Experimentals, Aprenentatge i Desenvoupament II, Educació Musical Visual i aprenentatge, Educació Física i la seva Didàctica I.  La sortida es durà a terme els dies 19 i 20 d'octubre per als grups 21 i 31, i els dies 26 i 27 d'octubre per als grups 41 i 71; així doncs inclou pernoctació. L'assistència és obligatòria. En cas que algú no pugui assistir-hi per un motiu justificat, haurà d'acreditar-ho i realitzar un treball compensatori prèviament acordat amb el/la docent. Les activitats que es realitzin durant la sortida formaran part de l'avaluació continuada de les diferents assignatures. L'equip docent especificarà a principis de curs les evidències d'aprenentatge i els criteris d'avaluació corresponents. Els detalls relatius a horaris, preu, itinerari i equipatge es facilitaran a l'inici de curs.

Seminaris

Espais de treball en grup reduïts  supervisat pel professorat on mitjançant anàlisi de documents, visionat de projectes artístics, propostes per a la creació,... s’aprofundeix en els continguts, ja treballats en el gran grup.

Realització dels exercicis i activitats dissenyats en les sessions de gran grup.

Exercitació pràctica musical i visual i plàstica en activitats específiques del treball de seminari.

Activitats d’exposicions orals, individuals o en grup.  Comentaris i crítiques dels resultats.

Sortides a museus o altres centres artístics i audicions musicals.

SUPERVISADES

Tutories i altres activitats tutoritzades.

Nota:  "Les sessions d'aquesta assignatura es basen en un treball de recerca i experimentació amb materials per part dels estudiants, que requereix d'una investigació basada en la documentació amb imatges i en el reciclatge de materials per a la creació artística. A més a més, la metodologia adoptada requereix pel seu bon desenvolupament que l'estudiant porti a l'aula materials especialitzats per a la realització de les activitats artístiques (pinzells i pintures, entre d'altres). El professorat recomanarà el material més adient per a les activitats programades, que tindrà un cost sostenible i podràser compartit entre els estudiants. Es cercaran mecanismes per poder garantir que l'estudiant pugui tenir-lo al seu abast en el cas de que no es disposi dels recursos necessaris."

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial en gran grup 15 0,6 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15
Seminaris 23 0,92 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15
Tipus: Supervisades      
Tutories i altres activitats tutoritzades 25 1 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Disseny i creació d'intervencions educatives 32 1,28 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13
Reflexions teòriques 30 1,2 1, 2, 5, 6, 8, 10, 14, 15

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es mostren en la graella que hi ha a continuació.  L’assistència a les classes de gran grup i de seminari de l’assignatura és obligatòria: l’estudiant ha d’assistir a un mínim d’un 80% de classes, en cas contrari es considerarà no presentat.

Per a poder superar l’assignatura s’han d’haver aprovat cada una de les dues matèries de què consta, la d’educació visual i plàstica (50%) i la d’educació musical (50%). La nota final serà la mitja aritmètica entre les dues parts.

Els estudiants que durant el curs hagin fent un seguiment adequat de l’assignatura  i tot i així els quedi algun aspecte no assolit se’ls donarà l’oportunitat de poder superar la matèria, realitzant un treball autònom addicional o refent alguna de les activitats lliurades o realitzades. S’haurà de revisar cada cas en funció de la situació de cada estudiant.

El plagi total o parcial, d’una de les activitats d’avaluació i/o la còpia en un prova d’avaluació és motiu directe per suspendre l’assignatura.

 PROJECTE TRANSNATURA: La natura com a font d’aprenentatge a la formació inicial dels mestres

Es lliurarà un dossier amb tota la informació i activitats d'aprenentatge per a fer abans, durant i després de la sortida. A finals de novembre es presentaran les primeres idees relacionades amb el procés de creacióartística: el caminar com a pràctica estètica, al professor corresponent pel Campus Virtual o e-mail.

Grup 21: Imma Pla. mariaimmaculada.pla@uab.cat

Grup 31: Jaume Barrera. jaume.barrera@uab.cat

Grup 41: Olga Marugan. olga.marugan@uab.cat

Grup 71; Oriol Mora. oriol.mora@uab.cat

El procés de creació artística, que s'iniciarà a la Transnatura i amb les primeres idees lliurades al novembre, es reprendrà al febrer amb l’inici de l’assignatura.

 

 

TASQUES I DATES D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ:

MÚSICA

Tasca d’avaluació

Tipologia d’activitat

Data avaluació

Data recuperació

     Treball d’audició_10%

Grupal

23 i 24/03/2021

Les tasques d’avaluació que estiguin suspeses es podran recuperar el 15 i 16/06/2021

 

 

Treball cançó i interdisciplinarietat_5%

Grupal

27 i 28 /04/2021

Treball creació_10%

Grupal

4 i 5/05/2021

Examen oral_15%

Individual

        8 i 9/06/2021

*Qüestionari concert didàctica_5%_INDIVIDUAL_abril 21

**Reflexió didàctica sobre la cançó a l'aula_5%_INDIVIDUAL_27 i 28 /04/2021

 

VISUAL

CARPETA D’APRENENTATGE

Tipología d’activitat

Data avaluació

Data recuperació

DIMENSIÓ CULTURAL. Reflexió sobre textos

Individual

20/04/2021 (21 i 31)

21/04/2021 (41 i 71)

22/06/2021 (21 i 31)

23/06/2021 (41 i 71)

 

 

*Lliurament de la carpeta d’aprenentatge amb la revisió de les tasques no superades

 

 

DIMENSIÓ PRODUCTIVA. Procés de creació artística. Transnatura

Individual

20/04/2021 (21 i 31)

21/04/2021 (41 i 71)

DIMENSIÓ EDUCATIVA. Intervenció educativa interdisciplinar i inclusiva a través de les Arts

Grupal

4/05/2021 (21 i 31)

5/05/2021 (41 i 71)

LLIURAMENT FINAL DE LA CARPETA D’APRENENTATGE

Individual

15/06/2021 (21 i 31)

16/06/2021 (41 i 71)

 
 

* RECUPERACIÓ: Els estudiants que tinguin una nota entre el 4 i el 5, hauran de definir amb el professor (tutoria) aquells aspectes a millorar de l'assignatura, i lliurar la data prevista per a la recuperació. La nota màxima de la recuperació serà un 5.

Un dels criteris necessaris per superar aquesta assignatura consistirà en demostrar, al llarg del curs, que l’estudiant té desenvolupades unes competències personals i socials imprescindibles per a ser “una bona mestra” / “un bon mestre”: participació activa a les classes, responsabilitat i rigor en el treball autònom, no jutjar, argumentar, ús adequat dels dispositius electrònics (mòbil, ordinador, etc.),pensament crític i conductes que afavoreixin un entorn amable i positiu, democràtic i a on es respectin les diferències. El/la professora de l’assignatura anirà observant, documentant les sessions i anotant evidències en relació a aquestes habilitats personals i socials de les estudiants; i s’aniran avaluant al llarg de l’assignatura.

Cal també, que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent.

L'avaluació es fixarà també en les competències per al treball cooperatiu i en equip i serà sensible al gènere.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
BLOC I. Art i educació. DIMENSIÓ CULTURAL_VISUAL. INDIVIDUAL 10% 0 0 1, 4, 7, 10, 12, 13, 14
BLOC II. Formació en la pràctica de l'art. DIMENSIÓ PRODUCTIVA_VISUAL. INDIVIDUAL 20% 0 0 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15
BLOC III. L'educació artística a l'escola. LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA_VISUAL. GRUP 20% 0 0 1, 2, 4, 6, 10, 11, 15
BLOC IV. Música i educació. DIMENSIÓ CULTURAL. 10% 0 0 4, 8, 10
BLOC VI. L'educació musical a l'escola. DIMENSIÓ DIDÀCTICA DE LA MÚSICA. 25% 0 0 1, 5, 7, 13
Bloc V. Formació en la pràctica musical. DIMENSIÓ PRODUCTIVA I PERCEPTIVA DE LA MÚSICA. 15% 0 0 3, 5, 9, 15

Bibliografia

EDUCACIÓ DE LES ARTS VISUALS

Acaso, M. (2009). La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual. Madrid: Catarata

Aguirre, I. (2005). Teorías y prácticas en educación artística. Navarra: Universidad Publica de Navarra.

Alle, M. W. (2004). Ideology and currículum (3rd ed.). New York: Routledge.

Arnheim, R. (1993). Consideraciones sobre la educación artística. Barcelona. Paidós.

Bamford, A. (2009). El factor ¡Wuau! El papel de las artes en la educación. Barcelona: Octaedro

Berger, J. (2001). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili.

Bosch, E. (2009). Un lloc anomenat escola. Barcelona: Graó.

Chalmers, F. G.(2003). Arte, educació i diversidad cultural. Barcelona: Paidós.

Chapman, S. N. (2015). Arts Immersion: Using the arts as a language across the primary school curriculum. Australian Journal of Teacher Education, 40 (9). Doi:10.14221/ajte.2015v40n9.5

Chomsky, N. (2003). Chomsky on democracy education. New York: Roudledge Falmer.

De Bartolomeis, F. (1994)  El color de los pensamientos y de los sentimientos. Barcelona: Octaedro.

Dewey, J. (2008). El arte como experiencia. Barcelona: Paidós

Efland, A. (1993). Consideraciones sobre la educación artística. Barcelona. Paidós

-          (2002) Una historia de la educación del arte. Tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales. Barcelona: Paidós

-          (2004): Arte y cognición. La integración de las artes visuales en el currículum. Barcelona: Octoedro

Efland, A., Freedman, K., Sruhs, P. (2003)  La educación y el arte posmoderno. Barcelona: Paidós

Eisner, E. W. (2004). El arte y la creación de la mente. Barcelona: Paidós.

- (2002). Ocho importantes condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. Arte, individuo y sociedad, 47-55. Recuperat de: https://artistica.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/58/2016/04/ocho-condiciones-para-la-ensenanza-del-arte.pdf

- (1998). El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa. Barcelona: Paidós.

- (1995). Educar la visión artística. Barcelona: Paidós.

Gardner, H.  (2000). La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Barcelona: Paidós

- (1999). Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona: Paidós.

- (1994). Educación artística y desarrollo humano. Barcelona: Paidós.

- (1987). Arte, mente y cerebro. Barcelona: Paidós.

Hall, C., & Thomson, P. (2017). Inspiring school change: transformaing education through the creative arts. New York, London: Routledge.

Hernández, F. (1997). Educación y cultura visual. Sevilla: Publicaciones MCEP.

Hoyuelos, A. (2012). Les imatges fotogràfiques com a documentació narrativa. In-fàn-ci-a, 188, 7-14.

Iwai, K. (2003). La contribución de la educación artística en los niños. Recuperat de: http://www.ibe.unesco.org/publications/Prospects/ProspectsPdf/124s/iwas.pdf

Logan, L. (1980). Estrategias para una enseñanza creativa. Barcelona: Oikos-Thau.

López Fernández Cao, M. (coord.) (2006). Creación y posibilidad. Aplicaciones del arte en la integración social. Madrid: Editorial Fundamentos.

Malins, F. (1983). Mirar un cuadro: para entender la pintura. Madrid: Hermann Blume.

Marín, R. (2005). Investigación en Educación Artística. Granada: Universidad de Granada y Universidad de Sevilla.

Matthews, J. (2002). El arte de la Infancia y la Adolescencia. La construcción del significado. Barcelona, Paidós.

Morón, M. i París, G. (2013). Espacios de creación artística en la escuela. Arte y movimiento, 9, 53-63.

Nobel, A. (2005). Education through art (the Steiner School Approch). Great Britain: Floris Books.

Rodari, G. (2004).  Gramàtica de lafantasia, introducció a l’art d’inventar històries. Barcelona: Columna Edicions, S.A. 

Rogers, C. (1978). Libertad y creatividad en la educación. Barcelona: Paidós Educador Contemporáneo.

Stern, Arno (2016). Del dibujo infantil a la semiología de la expresión. Valencia: Samaruc.

Stern, André (2015). Yo nunca fui a la escuela. Valencia: Litera.

Tatarkiewicz, W. (2002). Historia de seis ideas, Madrid: Tecnos.

Tonucci, F. (1986). A los tres años se investiga. Barcelona: Hogar del Libro S.A.

Vecchi, V. (2013). Arte y creatividad en Reggio Emilia. Nadrid: Morata

Vigotsky, L. S. (1982). La imaginación y el arte en la infancia. Madrid: Akal.

 

TRANSNATURA. La natura com a font d’aprenentatge a la formació inicial dels mestres.

Abad, M. i Viedma, B. (2014). Caminar como técnica para pensar. Recuperat de: http://www.yorokobu.es/filosofia-de-caminar/

Bernadas, P. (editor) (2018). El arte de caminar. Barcelona: Altaïr Magazine

Careri, F. (2017). Walkscapes. El andar como práctica estética. (4a. edició). Barcelona: Gustavo Gili.

Carson, R. (2012). El sentido del asombro. Madrid: Ediciones Encuentro SA.

Cobo, D. (2017). El bosque habitado - 200 años con Thoreau, padre de la Ecología. [Audio] Recuperat de: http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-bosque-habitado/bosque-habitado-200-anos-thoreau-padre-ecologia-diego-cobo-09-07-17/4105898/

Educación emocional en el medio natural (2014). [Vídeo] Recuperat de: http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-debate-educacion-emocional-medio-natural/2916478/

El sentido del asombro (2012) [Vídeo] Recuperat de: http://www.rtve.es/alacarta/videos/ultimas-preguntas/ultimas-preguntas-sentido-del-asombro/1539438/

Freire, H. (2014). Educar en verde. Barcelona: Graó.

Freire, H. Pedagogía verde. Recuperat de: http://educarenverde.blogspot.com.es/

Gros, F. (2015). Andar, una filosofía. (3a. edició). Madrid: Taurus.

Hazlitt, W. i Stevenson, R. (2015). Caminar. Madrid: Nórdica Libros.

Le Breton, D. (2017). Elogio del caminar. Madrid: Siruela.

Pallasmaa, J. (2016). Habitar. Barcelona: Gustavo Gili.

Thoreau, H. D. (2017). Caminar. Barcelona: Angle Editorial.

Walser, R. (2017). El Paseo. Madrid: Siruela.

 

ART I NATURA:

 

RECURSOS WEB

Art Education from Democratic Life. Recuperat de: www.naea-reston.org/olc/pub/NAEA/home/

Arts Education Partnership. Recuperat de: www.aep-arts.org

Hoja de ruta para la Educación Artística. (2006). Recuperat de: http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=39546&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Morón, M. (2005). L’art del segle XX a l’escola. Recuperat de: http://www.marmoron.com/lartdelseglexxalescola/html/index.htm

National Art Education Association. NAEA. Recuperat de: www.naea-reston.org

Sociedad Internacional de Educación por el Arte. Insea. Recuperat de: http://insea.org/insea/sociedad-internacional-de-educaci%C3%B3n-por-el-arte

Unitat de Didàctica de les Arts Plàstiques. Facultat de CCEE. UAB. Recuperat de: http://www.uab.cat/servlet/Satellite/el-departament/didactica-de-les-arts-plastiques-1243492964927.html Enllaços de interés. Recuperat de: https://www.uab.cat/web/la-docencia/educacio-de-les-arts-visuals-1345742628701.html

Currículum d’Educació Primària. Recuperat de: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/

 

EDUCACIÓ MUSICAL

ANDREU, M.; GODALL, P.(2010). La música integrada en el currículo de primaria y la adquisición de competencias básicas. Aula de innovacion educativa. 190:16-20.

BLACKING, J. (1994): Fins a quin punt l'home és music? Vic. Eumo

BONAL, E; CASAS, M; CASAS, N. (2005): Diversita't. Cançons, danses... activitats i recursos per a la convivència en la diversitat. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Fundació Bofill. (inclou 2 CDs)

CASELLES, M; MANENT, R.; ROMA, R.; VILAR, R. (2001) Cançoner de butxaca. Tarragona. Edicions el Mèdol i Generalitat de Catalunya.

DDAA: Cançons populars i tradicionals a l'escola. Propostes didàctiques i metodològiques. Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament.

HARGREAVES, D. J. (1998): Música y desarrollo psicológico. Barcelona. Graó.

MAIDEU, J. (1996): Assaig. Cançons i exercicis. Barcelona: Eumo editorial.

MAIDEU, J. (1997). Música, societat i educació. Berga: Amalgama.

MALAGARRIGA, T; VALLS, A. (2003): La audición musical en la Educación Infantil Barcelona: CEAC (inclou CD)

SMALL, C. (1989). Música, sociedad y educación. Madrid: Alianza.

SWANWICK, K. (1991): Música, pensamiento y educación. Madrid: Morata y MEC.

TAFURI, J. (2006): ¿Se nace musical? Barcelona: Graó.

ULRICH, M. (1982).Madrid. Atlas de música. Alianza Editorial. Colección Atlas.

VALLS, A., CALMELL, C. (2010). La música contemporània catalana a l'escola. Barcelona: Dinsic.

RECURSOS DIDÀCTICS

XTEC.Escola oberta. http//www.xtec.cat/recursos/musica/index.htm

El raconet de musica: http://phobos.xtec.net/clopez13/

El calaix de músic: http://grups.blanquerna.url.edu/musical/

Cançoner:  http://www.prodiemus.com/

Crestomatia (Cançoner: Joaquim Maideu) http://www.xtec.cat/recursos/musica/crestoma/crestoma.htm

Cançons populars i tradicionals a l’escola:

http:// www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/doc_20517154_1.pdf