Logo UAB
2020/2021

Llenguatge musical

Codi: 102032 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500797 Educació Infantil OT 4 A
2500798 Educació Primària OT 4 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ricard Gimeno Abad
Correu electrònic:
Ricard.Gimeno@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Les persones que vulguin matricular-se d'aquesta assignatura han d'acreditar estar cursant -o haver superat- el nivell d'estudis musicals corresponents al primer cicle de Grau Mitjà. En cas de no haver seguit estudis musicals reglats, es farà una prova de nivell.

Objectius

- Desenvolupar el sentit musical i la comprensió interna de la música. 

- Conèixer i dominar amb fluidesa el llenguatge musical a nivell rítmic, melòdic, harmònic i de forma. 

- Adquirir autonomia en l'acompanyament harmònic i en la creació i improvisació musical.

 

Competències

  Educació Infantil
 • Analitzar els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives.
 • Conèixer els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
 • Conèixer i utilitzar cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.
 • Conèixer la dimensió pedagògica de la interacció amb els iguals i els adults i saber promoure la participació en activitats col·lectives, el treball cooperatiu i l'esforç individual.
 • Demostrar que coneix i comprèn els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Elaborar propostes didàctiques que fomentin la percepció i expressió musicals, les habilitats motrius, el dibuix i la creativitat.
 • Expressar-se adequadament oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se i compartir en contextos educatius i formatius.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).
  Educació Primària
 • Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats musicals i plàstiques dins i fora de l'escola.
 • Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts.
 • Conèixer el currículum escolar de l'educació artística, en els seus aspectes plàstic, audiovisual i musical.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents als estudiants.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Promoure el treball cooperatiu i el treball i esforç individuals.
 • Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar la pràctica d'escriptura, composició i reconeixement d'anàlisi a través de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 2. Aprendre a desenvolupar estratègies diverses en la forma de treballar que compaginen l'elaboració de projectes en grup i projectes individuals.
 3. Aprendre a desenvolupar estratègies diverses en la forma de treballar que compaginin l'elaboració de projectes en grup i projectes individuals.
 4. Aprendre a establir relacions entre els diferents llenguatges artístics prenent com a centre la teoria i la praxis de l'activitat musical.
 5. Aprofundir en els diferents continguts musicals necessaris per a la docència en l'etapa de primària.
 6. Comprender els processos didàctics i les bases metodològiques que fonamenten l'ensenyament - aprenentatge de la música.
 7. Comprendre i aplicar els fonaments psicopedagògics del currículum LOE en l'àmbit de música i mostrar capacitat per dissenyar propostes de programació.
 8. Conèixer i aplicar criteris per a la presa de decisions amb relació al disseny de classe, la programació i l'avaluació del àrea.
 9. Conèixer i dominar a nivell d'expressió, comprensió i creació els elements propis del llenguatge musical.
 10. Estar capacitat per a cantar i fer cantar en grup, escoltant i respectant a la resta.
 11. Estar capacitat per a treballar en equip.
 12. Estar capacitat per reflexionar i adequar les intervencions didàctiques en diferents contextos i situacions educatives.
 13. Estar capacitats per cantar i fer cantar en grup, escoltant els altres i respectant els altres.
 14. Estar capacitats per treballar en equip.
 15. Haver adquirit coneixements i capacitats i habilitats en la dimensió expressiva i perceptiva de la veu, la cançó, el cant coral i la direcció musical.
 16. Organitzar amb eficàcia i rendibilitat la part autònoma de l'aprenentatge amb relació a la veu, la cançó i la direcció musical.
 17. Organitzar amb eficàcia i rendibilitat la part autònoma de l'aprenentatge en relació a la veu, la cançó i la direcció musical.
 18. Reconèixer el valor de les activitats musicals relacionades amb el cant, la cançó i la direcció musical en la formació de la persona i el papel fonamental que té a les activitats escolars.
 19. Saber entendre, analitzar i comparar textos pertanyents a diferents dominis del pensament, la cultura i les arts amb els seus possibles vinculacions amb el fet musical.
 20. Saber escoltar i analitzar a nivell rítmic, melòdic, armònic i formal una obra musical.
 21. Saber explicar les principals conseqüències de la incidència de l'ensenyament de les arts en la formació cultural, personal i social de les persones.
 22. Saber, entendre, analitzar i comparar textos que pertanyin a diferents dominis de pensament, la cultura i les arts amb les seves possibles vinculacions amb el fet musical.
 23. Ser capaç de dissenyar activitats dels diferents blocs de continguts de la matèria, d'acord amb els principis metodològics bàsics.

Continguts

1. Els elements propis del llenguatge musical:

1.1. La lectura

1.2. L'escriptura

1.3. La improvisació

1.4. La composició

1.5. L'audició

2. Processos i estratègies tècniques i recursos per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la música

2.1. La imitació i la interpretació

2.2. La memòria musical

2.3. El reconeixement i l'audició interior

2.4. L'acompanyament

2.5. La creació

2.6. L'anàlisi

 

 

Metodologia

La metodologia que es durà a terme al llarg de l'assignatura es basara en aquests principis: 

Les classes es realitzaran a un nivell eminentment pràctic
El treball de coneixement teòric sera una conseqüència de la pràctica diària 

Els procediments bàsics sobre els quals es desenvoluparan les activitats a l'aula seran: 

 

ACTIVITATS DIRIGIDES

L'escolta, l'expressió, la interpretació, la comprensió i la creació musical. S'alternarà el treball en grup i el treball individual.

Realització d'activitats d'anàlisi musical col·lectives, en petit grup i individuals. 

 

ACTIVITATS AUTÒNOMES 

L'estudiant tindrà dossiers de lectura de repertori musical, materials de suport a l'educació auditiva i d'anàlisi per a realizar les activitats de: 

Lectura d'obres musicals
Anàlisi d'estructures i elements propis del llenguatge musical Recursos i exercicis per al reconeixement musical 

Pràctica de l'anàlisi estructural, formal i harmònic en partitures d'obres de diferents compositors i èpoques.

 

ACTIVITATS SUPERVISADES


Tutories i altres activitats tutoritzades. 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial amb tot el grup 45 1,8 4, 5, 6, 9, 15, 18, 20, 21
Tipus: Supervisades      
Activitats supervisades 30 1,2 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23
Tipus: Autònomes      
Activitats autònomes 75 3 2, 3, 4, 5, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23

Avaluació

L'avaluació es basarà en els següents aspectes: 

 • 1 L'avaluació continuada de la pràctica a l'aula i de les activitats que es proposin.
 • 2 Proves escrites de reconeixement, anàlisi i creació musical.
 • 3 Proves orals de lectura, afinació, cançó i improvisació musical.

En aquests 3 aspectes s'avaluaran l'anàlisi d'obres musicals, la comprensió musical (forma i estructura formal), creació musical i improvisació, discriminació auditiva (dictats de diferents tipus) i lectura musical (preparada o a vista). Totes aquestes activitats d'avaluació es treballaran tenint en compte els 3 aspectes.

D'acord a la normativa UAB, el plagi o còpia d'algun treball es penalitzarà amb un 0 com a nota d'aquest treball perdent la possibilitat de recuperar-la, possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup (en aquest cas, tots els membres del grup tindran un 0). Si durant la realització d'un treball individual a classe, el professor considera que un alumne està intentant copiar o se li descobreix algun tipus de document o dispositiu no autoritzat pel professorat, es qualificarà el mateix amb un 0, sense opció de recuperació. 

L'assistència és obligatòria almenys en un 80%.

Per aprovar l'assignatura és indispensable haver superat satisfactoriament la part de les proves orals (específicament la de cançó).

Es realitzarà una prova al final de cada quadrimestre:

-els dies 16/12/20 i 21/12/20 seran els que es farà la prova del 1r quadrimestre. En aquesta prova (repartida en dos dies) s'inclouran les activitats d'avaluació següents: Comprensió musical, creació musical, discriminació auditiva, improvisació musical i lectura musical.

-els dies 9/6/21 i 16/6/21 seran els que es farà la prova del 2n quadrimestre. En aquesta prova (repartida en dos dies) s'inclouran les activitats d'avaluació següents: Anàlisi d'obres musicals, comprensió musical, creació musical, discriminació auditiva, improvisació musical i lectura musical.

La qualificació de cadascuna de les dues proves serà proporcional al pes de cada activitat d'avaluació i cadascuna d'elles computarà en un 50% a la nota global de l'assignatura.

Seran proves individuals i ratificaran si els aprenentatges treballats durant cada quadrimestre estan assolits o no.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Anàlisi d'obres musicals 10 % 0 0 9, 12
Comprensió musical 10 % 0 0 9
Creació musical 5 % 0 0 1, 9
Discriminació auditiva 25 % 0 0 9, 20
Improvisació musical 10 % 0 0 9, 15
Lectura musical 30 % 0 0 5, 9, 15
Tasques individuals i en grup 10 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Bibliografia

AA.VV. 2004.: La musica en la escuela: la audicion. Barcelona. Ed. Grao ALSINA, P. i SESÉ, P 1995. Evolucio de la musica. Barcelona. Ed Grao BERNSTEIN, L. 2002. El mestre us convida a un concert. Madrid. Ed. Siruela CANDE, R. 1967. Diccionari de la musica. Edicions 62. Barcelona.

MAIDEU, J. 1988 Assaig. EUMO Editorial. Vic.
MESTRES I QUADRENY, J. i ARAMON I STEIN, N. 1983. Vocabulari catala de musica. Editorial Milla.

Barcelona.
MICHELS, U. 1985. Atlas de Musica, I. Alianza editorial. Madrid.
SEGARRA, I. 1989. El Meu Llibre de Musica. 5e grau. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. SEGARRA, I. 1993. El Meu Llibre de Musica. 6e grau. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. SHARMA, E. 2006. Musicas del mundo Madrid. Akal / Entorno Musical.

4

Llenguatge musical 2014 - 2015

HINDEMITH, P. 2009. Armonia Tradicional. Edit. Ricordi. Buenos Aires. ZAMACOIS, J. 1986. Teoria de la musica. libros I/II. Edit Labor. Barcelona.