Logo UAB
2020/2021

La llengua estrangera en educació infantil

Codi: 102010 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500797 Educació Infantil OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Rosamaria Felip Falcó
Correu electrònic:
Rosamaria.Felip@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Tant el femení com el masculí s'utilitzen amb valor inclusiu.

Prerequisits

Competència comunicativa i interactiva no inferior al nivell B2 del MECR

Objectius

Aquesta és una assignatura optativa que proporciona una introducció a l’ensenyament/aprenentatge de la llengua estrangera a l’educació infantil, clau per aquells estudiants que estiguin interessats en impartir docència en llengua estrangera a l’educació infantil a la seva vida professional.

Els objectius fonamentals de l’assignatura són proporcionar coneixements bàsics, eines, recursos i estratègies que ajudin als futurs mestres a familiaritzar-se amb els requeriments d’una docència efectiva de la llengua estrangera a l’educació infantil, i promoure la reflexió sobre la tasca educativa en llengua estrangera en aquesta etapa.

L’assignatura s’adreça a tots els estudiants en general i en particular als estudiants del grau d’infantil amb una bona competència comunicativa en anglès i als estudiants de menció/itinerari de llengua estrangera de primària.

 

Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües.
 • Afavorir les capacitats de parla i d'escriptura.
 • Conèixer el currículum de llengua i lectoescriptura d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
 • Conèixer el procés d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Afrontar situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multilingües.
 • Conèixer i dominar tècniques d'expressió oral i escrita.
 • Conèixer la tradició oral i el folklore.
 • Demostrar que coneix i comprèn els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Demostrar que coneix l'evolució de la comunicació no verbal i del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües i comunicació en contextos multiculturals i multilingües.
 • Demostrar que coneix l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Expressar-se adequadament oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació a l'acció.
 • Ser capaç de fomentar una primera aproximació a una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre els efectes lingüístics del contacte de llengües en les situacions d'aprenentatge.
 2. Descriure l'evolució del llenguatge en la primera infantesa i saber identificar possibles disfuncions.
 3. Dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió i expressar-se adequadament oralment i per escrit en situacions pròpies de l'àmbit professional.
 4. Explicitar oralment i per escrit els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de la llengua oral a l'educació infantil.
 5. Fer servir contes, poemes i cantarelles pròpies de l'àmbit cultural de la llengua meta i adequades per a l'educació infantil.
 6. Fer servir l'anglès de forma efectiva a totes les situacions a l'aula d'infantil.
 7. Haver adquirit els coneixements corresponents relatius al currículum de la llengua oral d'aquesta etapa així com de les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges que s'hi relacionen.
 8. Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació a l'acció.
 9. Saber analitzar aspectes de l'evolució de la comunicació no verbal i del llenguatge en la primera infantesa, identificar possibles disfuncions i argumentar propostes per a la seva correcta evolució.
 10. Saber analitzar diferents situacions d'aprenentatge de la llengua meta en contexts multilingües.
 11. Saber fer servir eines i estratègies per despertar el interès per entendre i comunicar-se en una tercera llengua.
 12. Saber fer ús de les tècniques d'expressió verbal i no verbal que faciliten la comunicació i la interacció lingüística amb els infants.
 13. Saber utilitzar les estratègies lingüístiques que faciliten i estimulen el desenvolupament de les capacitats de parla infantil.

Continguts

1. Llengua estrangera i projecte lingüistic de centre en un context de plurilingüisme.

2. L’ensenyament/aprenentatge de la llengua estrangera a l’educació infantil:

          2.1 Aproximació a l’ensenyament/aprenentatge d’una llengua estrangera. Fonaments teòrics.

          2.2 Característiques i desenvolupament dels infants i les seves implicacions a nivell metodològic a la classe de llengua estrangera.

3. La comunicació eficient a l'aula de llengua estrangera a l'educació infantil. 

4. Desenvolupament i contingut d’una classe de llengua estrangera a l’educació infantil. Planificació i avaluació

         4.1  Aprenentatge per projectes.

         4.2  Aprenentatge basat en contes.

         4.3. El rol de la música en l'aprenentatge de la LLE

         4.4. El rol dels jocs en l'aprenentatge de la LLE

         4.5. Activitats i recursos i la seva utilització a l’aula.

         4.6. La gestió a l’aula: espai, temps, materials i interacció.

         4.7. Les TIC i l'ús de la pissarra interactiva digital (PDI).

         4.8.  L’avaluació de la llengua estrangera a infantil: eines.

5. L’aula com a espai d’aprenentatge:

        5.1 Organització de la classe.

        5.2 Exposicions de treballs i materials.

        5.3 La biblioteca d’aula i el racó de la lectura.

6. Estratègies de formació autònoma y de desenvolupament professional.

Metodologia

Les activitats formatives d’aquesta assignatura parteixen de la observació, de l’anàlisi  i  de l’experimentació (a nivell individual, per parelles i per grups) de la realitat de la classe de llengua estrangera a l’educació infantil; de les necessitats dels infants i de les propostes docents més adients per a la classe d’infantil.

El desenvolupament de l’iniciativa personal, de la creativitat, d’aprendre a comunicar amb la veu i el cos, i el treball cooperatiu per tal de construir una aproximació docent idònia a l’aula de llengua estrangera a l’educació infantil, esdevenen elements fonamentals a l’assignatura.

Les classes combinen presentacions magistrals per part de la professora, discussions de gran grup, treball en grups petits dins i fora de l'aula i presentacions públiques formals i informals per part dels estudiants.

Tret de comptades excepcions, els ppt corresponents a les explicacions de classe no es penjaran en el Moodle.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 45 1,8 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories supervisades 30 1,2 1, 3, 4, 7, 8, 11
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs i activitats directament relacionades amb els continguts de l'assignatura 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

L’assistència a classe és obligatòria: l’estudiant ha d’assistir a un mínim d’un 80% de classes, en cas contrari es considerarà no presentat.

S'espera de tots i totes les estudiants una participació activa en les sessions. 

A totes les activitats d’avaluació l’estudiant ha de demostrar el domini de la llengua anglesa descrit als pre-requisits. 

TASQUES D'AVALUACIÓ: La taula a continuació resumeix algunes de les característiques principals del sistema de les tasques d'avaluació formal. 

TASQUES D'AVALUACIÓ 
 

Tasca d’avaluació

Data

Lliurament

Planificació en equip i presentació d'una seqüència didàctica.

 

12 de maig de 2021

 

Moodle 

Presentació oral a l’aula

Planificació en parelles i presentació d'activitats per a ensenyar l'anglès a l'educació infantil.

 

17 de març de 2021

Moodle 

Presentació oral a l’aula

Qüestionari d'autovaluació

(individual)

 

9 de juny de 2021

Moodle

Test: demostració de coneixement crític (teòric i aplicat) dels continguts de l'assignatura

(Individual)

 

2 de juny de 2021

Examen formal a classe

Reavaluació (test formal)

 16 de juny de 2021

Examen formal a classe

 

CÀLCUL DE LA QUALIFICACIÓ FINAL: Per regla general, la qualificació final de l’assignatura és el resultat de calcular la mitjana ponderada de cadascuna de les tasques d’avaluació. CASOS ON NO S’APLICARÀLA REGLA ANTERIOR: A) Per aprovar l'assignatura i calcular la mitjana ponderada és necessari haver aprovat totes i cadascuna de  les tasques d'avaluació de l'assignatura. B) Per aprovar l'assignatura i calcular la mitjana ponderada és necessari haver aprovat les tasca d'avaluació individual (examens i autoavaluació). En el cas que les qualificacions obtingudes en tasques individuals siguin significativament més baixes que les obtingudes en les tasques de treball de grup, la mitjana no s'aplicarà de forma automàtica. 

CÒPIA I PLAGI: La copia o plagi, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte que pot representar suspendre l’assignatura. Es considerarà que un treball, activitat o examen està “copiat” quan reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. Es considerarà que un treball o activitat està “plagiat” quan es presenta una part d’un text (més de quatre paraules) d'unautor com a propi, sense citar les fonts, independentment que les fonts originàries siguin en paper o en format digital. (més informació sobre plagi a http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20 /sot_2_01.html) 

RECLAMACIONS: Les reclamacions a les qualificacions atorgades a les diferents tasques d’avaluació es formularan per escrit segons model d’imprès que es facilitarà oportunament

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Planificació en equip i presentació d'una seqüència didàctica. 30% 0 0 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13
Planificació en parelles i presentació d'activitats per a ensenyar l'anglès a l'educació infantil. 15% 0 0 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13
Qüestionari d'autovaluació: participació, treball realitzat i competències assolides 15% 0 0 1, 7, 9, 10, 12, 13
Test: demostració de coneixement crític (teòric i aplicat) dels continguts de l'assignatura 40% 0 0 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Bibliografia

Brewster, J. et al. (New ed. 2002). The Primary English Teacher’s Guide. Harlow: Penguin English Guides.

Cameron, L. (2001). Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: CambridgeUniversity Press.

Dooly, M. (2008). Exploring new horizons – young learners and multiple intelligences. Introduction. In M.Dooly & D. Eastment (Eds.) How we’re going about it. Teachers’ voices on innovative approaches to teaching and learning languages (pp. 243-250). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Dooly, M.; Ellermann, C. (2008). Engaging young learners in online, intercultural learning: The MICaLL project. In M. Dooly & D. Eastment (Eds.) “How we’re going about it.” Teachers’ voices on innovative approaches to teaching and learning languages (pp. 177-186). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 

Ellis, G. (ed). (2004). Year of the Young Learner. ELT Journal. Oxford: OxfordUniversity Press

Fisher, J. (2002). Starting from the Child. Buckingham: Open University Press.

Giannikas,C; McLaughlin, LFanning, G, and Deutsch, N (eds) (2015). children Learning English: From Research to Practice. Reading: Garnet Education.

Lightbown, P.; Spada, N. (new ed. 2006). How Languages are Learned. Oxford: OxfordUniversity Press.

Mitchaell-Schuitevoerder, R.; Mourao, S. (eds). (2006). Teachers and Young Learners: Research in our Classrooms. Canterbury: IATEFL

Moon, J. (2000). Children Learning English. Oxford: Macmillan Heinemann

Paran, A.; Watts, E. (eds). (2003). Storytelling in ELT. Whitstable: IATEFL

Pinter, A. (2006). Teaching Young Language Learners. Oxford: OxfordUniversity Press.

Reilly, T.; Ward, M. (1997).  Very Young Learners. Oxford: OxfordUniversity Press.

Rose, C.; Dryden, G. (2005). Learning Fundamentals. London: Greenwich Editions.

Roth, G. (1998).Teaching Very Young Children. Pre-school and Early Primary. London: Richmond Santillana.

Slattery, M.; Willis, J. (2001). English for Primary Teachers. Oxford: OxfordUniversity Press.

Schwartz, M. (2018). Preschool bilingual education : agency in interaction between children, teachers, and parents. Berlin: Springer.  
 
WEBS:

https://www.theguardian.com/education/earlyyearseducation

https://www.teachingenglish.org.uk/article/circle-games

https://global.cbeebies.com

https://supersimpleonline.com

https://edexcellence.net/commentary/education-gadfly-daily/flypaper/2012/the-kindergarten-canon.html