Logo UAB
2020/2021

Projectes musicals en educació infantil

Codi: 102008 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500797 Educació Infantil OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Laia Viladot Vallverdu
Correu electrònic:
Laia.Viladot@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Si l'ús de la llengua catalana (oral i escrita) no es considera prou correcte, es pot suspendre aquesta assignatura.

Equip docent

Laia Viladot Vallverdu

Prerequisits

És molt recomanable haver superat prèviament l’assignatura Didàctica de l’Expressió Musical I.

Objectius

Contextualització

L’assignatura mostrarà l’àrea de música com a nucli generador que promou projectes i activitats interdisciplinàries a l’etapa infantil.

 

Objectius formatius

 • Conèixer i desenvolupar en primera persona la metodologia de treball per projectes en relació a l'àrea de música
 • Descobrir relacions que es poden establir entre la música (o art sonor) i altres àrees de coneixement.
 • Adquirir eines per al disseny de projectes tenint en compte la naturalesa del fet musical i les relacions amb altres àrees.
 • Formar part i portar a terme un projecte col·lectiu on l'expressió musical hi tingui un paper central i que impliqui el desenvolupament de competències professionals.

Competències

 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l en els estudiants.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Conèixer els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
 • Conèixer i utilitzar cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.
 • Demostrar que coneix i comprèn els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Elaborar propostes didàctiques que fomentin la percepció i expressió musicals, les habilitats motrius, el dibuix i la creativitat.
 • Expressar-se i utilitzar amb finalitats educatives altres llenguatges: corporal, musical, audiovisual.
 • Observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Promoure la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Saber utilitzar el joc com a recurs didàctic, així com dissenyar activitats d'aprenentatge basades en principis lúdics.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l en els nens.
 2. Aplicar de manera crítica estratègies de treball a fi de millorar les competències docents.
 3. Aprendre de manera autònoma.
 4. Comprendre el valor i l'eficàcia de les activitats lúdiques en les activitats d'ensenyament - aprenentatge en el context de projectes.
 5. Conèixer el currículum propi de les arts visuals i plàstiques de les diferents etapes de l'educació infantil.
 6. Conèixer projectes musicals com a factor de qualitat en la tasca docent.
 7. Demostrar sensibilitat cap a la creació artística i la seva dimensió sociocultural.
 8. Dissenyar i analitzar projectes educatius que creuen contextos d'aprenentatge tenint en compte la globalitat i la singularitat de cada nen.
 9. Elaborar projectes que afavoreixen la percepció i l'expressió musical d'una forma creativa.
 10. Elaborar, en grup, propostes innovadores que contemplin els equips interdisciplinaris.
 11. Saber utilitzar la cançó com a eix central per al disseny de projectes.
 12. Utilitzar adequadament diferents llenguatges amb relació a la música en el disseny de projectes
 13. Utilitzar correctament les tècniques i recursos d'observació i anàlisi de la realitat tot presentant conclusions sobre els processos observats.
 14. Utilitzar el disseny curricular vigent per elaborar projectes musicals que afavoreixin la vivència i l'aprenentatge global.

Continguts

1. Fonamentació teòrica.

1.1. Metodologia de treball per projectes.

1.2. Llenguatge musical i multimodalitat.

1.3. Art sonor.

 

2. Desenvolupament, anàlisi i avaluació de projectes musicals.

2.1. Anàlisi dels elements clau que intervenen en projectes interdisciplinaris on la música (o el so) n'és el fil conductor.

2.2. Aprofundiment en el coneixement i fonaments de la música com a eina d’expressió i creació individual i col·lectiva.

2.3. Apropiació d'elements musicals/culturals propis del nostre context i època, així com també d'altres contextos.

2.4. Adquisició de criteris per al disseny, desenvolupament i avaluació de projectes impulsats des de l'àrea de música.

2.5. Reflexió a l'entorn de diferents projectes externs i també dels desenvolupats a l'aula.

2.6. Disseny i desenvolupament d'un projecte col·lectiu.

 

Metodologia

El plantejament d’aquesta assignatura és eminentment pràctic i per això s’exigeix una participació activa en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Mitjançant el desenvolupament de projectes i activitats d’aula, l’alumnat construeix i s’apropia del coneixement de l’àrea de música, així com d'altres competències per a l'activitat docent.

Es contempla també espai per a l’anàlisi i reflexió, tant individual com col·lectiva.

 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Teoria i pràctica d'aula 40 1,6 2, 13
Treball col·lectiu de tot el grup-classe 30 1,2 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Treball en grups cooperatius 15 0,6 2, 5, 13
Tipus: Supervisades      
Tutories i altres activitats supervisades 10 0,4 1, 2, 7, 8, 9, 12, 14
Tipus: Autònomes      
Treballs individuals 30 1,2 3, 5, 11
pràctica i estudi musical 25 1 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12

Avaluació

L'avaluació es compon de tres parts que cal superar de manera independent amb una nota igual o superior a 3'5 per tal de poder-ne calcular la qualificació final.

Aquestes parts impliquen diferents metodologies de treball a l'aula que es desenvoluparan al llarg del semestre, com ara treballs individuals, treball en grup coopertatiu i projecte col·lectiu amb tot el grup classe.

 • Els treballs individuals consisteixen en: preparació i breu exposició a classe d'un tema sobre les avantguardes de l'art del sXX o sXXI, i reflexió escrita sobre les competències professionals desenvolupades al llarg del procés de creació col·lectiva (Projecte final).
 • El treball en grup cooperatiu consisteix en: fer una pràctica amb treball de camp sobre el paisatge sonor i treure'n debat i conclusions comunes amb l'equip de treball.
 • El projecte final col·lectiu consisteix en: dissenyar i portar a terme, a partir dels interessos del grup classe, un projecte on l'expressió musical sigui l'eix conductor, però donant peu al treball interdisciplinari amb altres àrees i expressions artístiques que es creguin convenients.

El calendari previst per als moments d'avaluació és:

a) Treballs individuals: 1 tasca durant les setmanes 3-5, i una altra al final del projecte col.lectiu.

b) Treball cooperatiu: abans de Setmana Santa

c) Projecte Col.lectiu: depèn del calendari i de les condicions imposades per les autoritats sanitàries, es pot iniciar aquest projecte abans de Setmana Santa o just en tornar. 

Només es podrà recuperar la part de treballs individuals (i en cas que es tinguimenys d'un 3'5). La data de recuperació serà el 10/6.

L'actitud i participació activa durant el procés d'ensenyament i aprenentatge són fonamentals i imprescindibles.

L’assistència a les sessions és obligatòria: l’estudiant ha d’assistir a un mínim d’un 80% de les sessions per poder-la superar. 

La no participació o la baixa implicació en les activitats proposades s'interpretarà com a falta d'interès per aprendre i, per tant, com a impossibilitat de desenvolupar les competències requerides. Conseqüentment, es pot suspendre l'assignatura.  

L'estudiant que abandoni les sessions injustificadament (més de 3) tindrà una qualificació de 0.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entregues individuals 50% 0 0 3, 5, 6, 7, 9, 13
Projecte final col·lectiu (avaluació individual) 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Treball en grup cooperatiu (avalució grupal) 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13

Bibliografia

Delalande, F. (1995). La música es un juego de niños. Buenos Aires: Ricordi Americana. [obra original de 1984].

Fuertes, C. i Echebarría, I. [ed.] (2008). Projectes de treball i música. Barcelona. ICE-UB.

Giráldez, A. (1997). Educación musical desde una perspectiva multicultural: diversas aproximaciones. Trans-Iberia, 1. Consultable a: http://www.sibetrans.com/trans/p12/trans-iberia-1997

Godall, P.; Malagarriga, T.; Oriols, J. i Valls, A. (2003). Bernat, el gat (3, 4, i 5 anys). Llibre del nen, llibre del mestre i CD. Barcelona: Teide.

González, C.; Minguillán, P. i Olivares, V. (2012). Música, dansa i cultura mexicana a l’Arenal. Actes de les VIII Jorandes de Música, ICE-UB

González, C. i Valls, A (2012). Conociendo música y cultura a través de la metodología de Proyectos de Trabajo. Nuevas experiencias didácticas de Música del Mundo. Dins: Actas del Congreso Educa2011

González, C. i Valls, A. (2010). Músiques del món i treball per projectes. Dins: Actes del CiDd: II Congrés Internacional de Didàctiques. http://hdl.handle.net/10256/2856

Hernández, F. i Ventura, M. (2008). La organizacion del curriculum por proyectos de trabajo. El conocimiento es un calidoscopio. Barcelona: Octaedro.

Pérez, J. i Malagarriga, T. (2010). Materiales para hacer música en las primeras edades: ejes del triángulo formación, innovación e investigación. Revista Complutense de Educación, 21 (2), 389 – 403.

Martín, X. (2006). Investigar y aprender cómo organizar un proyecto. Barcelona: Horsori.

Pozuelos, F. (2007). Trabajopor proyectos en el aula: Descripción, investigación y experiencias. MCEP.

Nadal, N. (2007). Músicas del mundo. Una propuesta intercultural de educación musical. Barcelona: ICE

Malagarriga, T. i Martínez, M. [eds.] (2010). Tot ho podem expresar amb música. Els nens i nenes de 4 a 7 anys pensen la música, parlen de música, fan música. Barcelona: Dinsic Publicacions Musicals.

Malagarriga, T. i Martínez, M. (2006). Els músics més petits (4 anys). Llibre del mestre, llibre del nen i CD. Barcelona: Dinsic Publicacions Musicals.

Malagarriga, T. i Martínez, M. (2006). Els músics més petits (5 anys). Llibre del mestre, llibre del nen i CD. Barcelona: Dinsic Publicacions Musicals.

Schafer, M. (1996). El nuevo paisaje sonoro. Buenos Aires: Ricordi Americana. [obra original de 1969].

Schaeffer, P. (1988). Tratado de los objetos musicales. Madrid: Alianza editorial. [obra original de 1966].

Valls, A. i Calmell, C. (2010). La música contemporània catalana a l'escola. Barcelona: Dinsic Publicacions Musicals.

webs: http://www.projectapproach.org/theory.php

https://sites.google.com/a/blanquerna.url.edu/calaix-de-music/ 

http://www.telermusica.com/ca

https://www.museunacional.cat/ca/so-i-color