Logo UAB
2020/2021

Economia i gestió d'empresa

Codi: 101903 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2501230 Ciències Biomèdiques OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Luis Masson Guerra
Correu electrònic:
JoseLuis.Masson@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Es tracta d'una assignatura de formació bàsica en Economia i Gestió. Per tant, no hi ha cap prerequisit de
coneixements previs.

Objectius

L’objectiu principal d’aquesta assignatura és familiaritzar al alumnat de Ciències Biomèdiques amb les eines de l’anàlisi econòmica i el món de l’empresa, context on els futurs graduats desenvoluparan la seva vida professional. ¿Què determina l’existència de les empreses?, ¿com s’organitzen i proporcionen incentius?, ¿com es comporta una empresa monopolista? ¿i una empresa en situació de competència perfecta? ¿Què significa la creació de valor o com es pot escollir entre diferents projectes empresarials o fonts de finançament?

La creació de valor, com a objectiu socialment desitjable de les empreses, és l’element vertebrador del curs. Així els primers temes emfatitzen el paper de les transaccions com a via principal de creació de valor i es dediquen a definir aquest concepte i relacionar-lo amb altres objectius que habitualment s'han assignat dintre de la literatura a les empreses, com ara els seus beneficis. Posteriorment, és considera la creació de valor i la seva gestió en las diferents activitats de les empreses, en particular en el àmbit de la producció, de les transaccions financeres i de la organització interna.

Competències

  • Aplicar els coneixements adquirits en la planificació i la implementació de projectes de recerca, desenvolupament i innovació en un laboratori de recerca biomèdica, en un laboratori d'un departament clínic o en la indústria biomèdica.
  • Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre'n els punts de vista i cooperar-hi de forma constructiva.

Resultats d'aprenentatge

  1. Aplicar els principis d'organització i gestió de les diferents àrees funcionals d'una empresa de productes biotecnològics.
  2. Aplicar els principis de l'anàlisi econòmica a la producció i posada al mercat de productes biotecnològics.
  3. Demostrar que posseeix una visió integrada d'un procés d'R+D+I, des del descobriment del coneixement bàsic, el desenvolupament d'aplicacions i la introducció al mercat, i aplicar els principals conceptes d'organització i gestió a un procés biotecnològic.
  4. Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre'n els punts de vista i cooperar-hi de forma constructiva.

Continguts

PART I: NATURALESA I ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA

Tema 1. L’Empresa

1. El problema de l’Organització i la creació de valor.

2. Exemple de la tribu.

3. Empresa versus Mercat

4. Solucions intermèdies.

5. L’empresari.

 

Tema 2. Competència perfecta i monopoli.

1. Solució de competència perfecta i la creació de Valor

2. Condicions de Competència perfecta

3. Solució de monopoli i Valor

4. Excedent del consumidor, discriminació de preus i TDC.

 

Tema 3. Formes d’empresa.

1. Les empreses des d'un punt de vista jurídic: les societats mercantils

2. La responsabilitat dels socis, el finançament i les pèrdues

3. La creació de valor i la forma jurídica

4. Noves formes d’empresa

5. Formes d’empresa en el context espanyol

 

PART II: ACTIVITATS DE L’EMPRESA

Tema 4. L’activitat productiva de l’empresa

1. L’empresa com activitats productives

2. L’empresa com a funció de producció.

3. Els costos a l’empresa.

4. Maximitzar producció, minimitzar costos

5. La relació entre els costos, el volum d’activitat i el benefici.

6. Economies d’escala, d’abast i d’experiència

7. Innovació, Valor i Noves Tecnologies

 

Tema 5. L’activitat inversora i financera de l’empresa

1. El preu en les transaccions financeres: tipus d’ interès

2. Operacions de capitalització i actualització

3. La selecció d’ inversions o finançament: tipus d’ interès

4. La creació de riquesa en les transaccions financeres

5. La selecció d’ inversions (o finançament): VAN

6. El preu en operacions amb més d’un període

7. El tipus d’ interès compost i el tipus d’ interès simple

 

PART III: DISSENYS ORGANITZATIUS

Tema 6. Disseny Organitzatiu i la creació de valor

1. La rellevància del disseny organitzatiu

2. Falles del mercat i les solucions organitzatives.

3. El problema d’Agència i el problema de Equips.

4. Risc moral i contractes d’incentius.

5. Selecció adversa, autoselecció i senyals.

6. Exemples de solucions organitzatives.

 

Metodologia

El contingut del programa de teoria serà impartit principalment pel professor en forma de classes magistrals amb suport audiovisual. Les presentacions utilitzades a classe pel professor estaran prèviament disponibles al Campus Virtual de l’assignatura. Es recomanable que s'imprimeixi aquest material i es porti a classe, per utilitzar-lo com a suport a l’hora de prendre apunts. Tot i que no és imprescindible ampliar els continguts de les classes impartides pel professor, a no ser que aquest ho demani de forma expressa, s’aconsella que es consultin de forma regular els llibres recomanats a l’apartat de Bibliografia d’aquesta guia docent per tal de consolidar i clarificar, si és necessari, els continguts explicats a classe. En aquest sentit també és aconsellable que s'utilitzin els enllaços indicats al Campus Virtual, que contenen vídeos i animacions relacionats amb els processos explicats a classe.

A més de l’assistència a les classes, el seguiment de l’assignatura també implicarà un paper actiu en les discussions de classe. Al llarg de cada tema es proposaran una sèrie d'exercicis o activitats per reforçar els continguts. Hi hauran unes hores (tutories) per rebre atenció individualitzada i solucionar els dubtes que puguin sorgir.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Anàlisi i defensa de casos 3,5 0,14 1, 2, 3, 4
Classes magistrals 14 0,56 1, 2
Resolució d'exercicis 3,5 0,14 1, 2, 3
Tutories en grup 3 0,12 4
Tipus: Autònomes      
Estudi dels materials proposats pel professor, elaboració dels problemes i activitats suggerides 48 1,92 1, 2

Avaluació

L'avaluació tindrà dos components: 

1) L'examen final (avaluació individual i 35% de la nota)

 2) Avaluació continuada de les activitats suggerides durant el curs (65% de la nota). Aquesta avaluació continuada comprendrà: a) una prova parcial (avaluació individual) dels continguts de teoria (temes 1-4) i amb un pes del 35%, b) presentacions dels treballs i lliurament dels problemes treballats en grups (avaluació grupal) i amb un pes del 15% i c) la participació activa a classe, en la discussió de casos, notícies i la resolució de exercicis, amb un pes del 15%

L'assistència a les sessions pràctiques és obligatòria. L'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan l'absència sigui superior al 20% de les sessions programades.

Per superar l'assignatura es necessari una puntuació mínima de 3.5 en cada un dels dos components (examen final i avaluació continua). La nota final serà la mitjana ponderada d'aquestes dues components. Si aplicant aquests pesos la qualificació és 5 o superior, es considera superada l'assignatura.

En el cas d'una nota inferior a 3.5, s'haurà de tornar a fer l'assignatura en el següent curs. Per aquelles persones que en l'avaluació hagin obtingut una nota que sigui igual o superior a 3.5 i inferior a 5 haurà una recuperació.

Per participar a la recuperació, l'alumnat ha d'haver estar prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul. Per tant, l'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan les activitats d'avaluació realitzades tinguin una ponderació inferior al 67% en la qualificació final.

Els estudiants/Les estudiantes que, per causa justificada, no puguin formar part de cap grup de treball ni seguir l'avaluació continuada de la part de problemes de l'assignatura, hauran de dur a terme igualment la prova parcial. Atès que no hauran pogut demostrar la superació d'algunes competències i resultats d'aprenentatge de l'assignatura indicats en aquesta guia, la qualificació màxima que podran obtenir en l'assignatura serà de 8 punts (sobre 10).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació continuada, participació a discussions de casos i noticies en classe 15% 0 0 1, 2, 3, 4
Examen final 35% 2 0,08 1, 2, 3
Presentacions dels treballs (casos) i lliurament de problemes resolts (avaluació grupal) 15% 0 0 1, 2, 3, 4
Prova parcial de continguts teòrics: Temes 1-4 (avaluació individual) 35% 1 0,04 1, 2, 3

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:

PINDYCK, R. y RUBINFELD, D. (2013): Microeconomía, 8ª edición, ed. Prentice Hall

ROBERTS, J. (2004): La empresa moderna. E. Antoni Bosch. Barcelona

SERRA, A. (2003): Mercado, contratos y empresa. 2ª edición. Manuals de la UAB, Labor

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA:

BREALEY, R. y MYERS, S.C. (2013): Principios de finanzas corporativas. 9ª edición. Ed. McGraw-Hill

MILGROM, P y ROBERTS, J. (1993): Economía, organización y gestión de la empresa. Ed. Ariel

RODRIGO ILLERA, C. (1993): Fundamentos de economía de la empresa I, II. Ed. Pirámide

SALAS FUMÁS, V. (1996): Economía de la empresa. Decisiones y organización. 2ª edición. Ed. Ariel

SALAS FUMÁS, V. (2007): El siglo de la empresa. Fundación BBVA, Bilbao

SUÁREZ SUÁREZ, A.S. (2003): Curso de economia de la empresa. Ed. Pirámide