Logo UAB
2020/2021

Gestió de recursos humans a les administracions públiques

Codi: 101878 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
María José Feijóo Rey
Correu electrònic:
MariaJose.Feijoo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

María José Feijóo Rey

Equip docent extern a la UAB

Sra. Cristina Manresa
Sra. Montserrat Gispert
Sra. Susana Marin

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits

Objectius

Els principals objectis de l’assignatura són:

 • Conèixer els diferents àmbits i possibilitats de treball que ofereixen les Administracions Públiques (AAPP)
 •  La tipologia de personal al servei de les Administracions Públiques.
 • Saber com es poden dimensionar i organitzar les plantilles de personal.
 • Sistemes de selecció a les AAPP, els procediments i requisits.
 • Aproximació a  les possibilitats de carrera professional en les AAPP
 • Sistemes d’avaluació de l’acompliment dels empleats públics
 • Identificar les competències professionals aplicades a les AAPP.
 •  Règim jurídic de les condicions de treball  dels empleats públics
 • La direcció pública professional .

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar els diferents conceptes implicats en la comunicació interna i externa de l'organització.
 3. Aplicar els diferents sistemes de gestió de la seguretat pública.
 4. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 5. Dissenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d'assegurament de les contingències.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 7. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Prendre decisions relatives a les contingències pròpies de la gestió de riscos en sistemes públics.
 10. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 11. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

BLOC 1----- Dra. María José Feijóo

1.-  El marc normatiu de l'ocupació pública.

2.- Tipologia de personal al servei de l'ocupació pública.

3.- La direcció pública professional.

4.- Sistemes de selecció de personal i sistemes de provisió de lloc de treball.

 

 

BLOC 2--- Sra. Susana Marín

5.- Instruments de gestió de l’ocupació pública

6.- Drets i deures dels empleats públics.

7.- Sistema disciplinari i incompatibilitats

8.- Promoció i carrera del personal

 

 

BLOC 3---- Sra. Montserrat Gispert

9.-  L’avaluació de l’acompliment

10.- Sistema retributiu: incentivació i productivitat.

11.- Els drets col.lectius a l'ocupació pública.

 

BLOC 4----- Sra. Cristina Manresa

12.- L'ocupació a les Administracions Públiques i àmbit de la Seguretat

13.-Gestió del grans esdeveniments.

Metodologia

La metodologia a seguir al llarg de la implementació de la docència serà mixta: explicació per part la persona docent i alhora interacció amb l’alumnat mitjançant el sistema de pregunta/resposta en les sessions de teoria. Als continguts pràctics, en canvi, hi haurà un clar protagonisme de l’alumnat, ja que la persona docent només oferirà les qüestions inicials i farà de suport al llarg del treball individual o en grup de l’alumnat.  Es tracta de fer un sistema simultani d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, que esdevé un tipus d’entrenament per a afrontar en les millors condiciones les proves de teoria i pràctica  de final de bloc.

En funció de la mida del grup,  també es pot fer la tècnica de dinàmica de grups amb portaveu per a valorar el treball en equip.

En cadascun dels blocs temàtics, es farà el mateix esquema:

 • Presentació amb esquema-guió
 • Destacar les qüestions bàsiques a aprendre.
 • Exposició de continguts.
 • Realització de supòsit pràctic.
 • Elements per al debat.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques amb la participació de l'alumnat 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories amb l'alumnat 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Resolució de casos pràctics. Realització de treballs. Estudi personal 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

Aquells alumnes que no superin el conjunt d’elements d’avaluació anteriorment descrits, amb un mínim de cinc punts per cada bloc,  faran una reavaluació de la totalitat de continguts., en la data oficialment convocada. La prova de reavaluació inclourà preguntes teòriques i exercicis pràctics de tipologia i dificultats similars als treballats a classe.

AVALUACIÓ

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

RECUPERACIÓ

L’alumnat que no superi l’avaluació continuada o que no es presenti a la mateixa s’haurà de presentar a la RECUPERACIÓN  per tal de superar l’assignatura. La nota màxima d’aquest examen serà 5-Aprovat

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves escrites i/o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant. Una por bloque 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Resolució de casos pràctics i realització de treballs 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Resolució d'un qüestionari tipus test global sobre la matèria 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

OCUPACIÓ PÚBLICA.

 •  CASTILLO BLANCO, Federico A. y otros autores “Situación actual y tendencias de la función pública española”. Editorial Comares. Granada 1998.
 •  JIMÉNEZ ASENSIO, Rafael: Directivos Públicos, Instituto Vasco de Administración Pública, 2006.
 •  LONGO, F. (1995) Reforma del empleo público: tótem y tabú. GAPP núm 2 INAP
 •  LOSADA MARRODÁN, Carlos: “Las especificidades de la gestión pública: implicaciones en la función directiva pública”, en Documentación Administrativa, núm. 241-242, INAP, Madrid, 1995
 • PRATS, Joan: “Política, gestión y administración de recursos humanos en las Administraciones Públicas” en Documentación Administrativa, núm. 210-211, INAP, 1987.
 •  SÁNCHEZ MORÓN, Miguel y: otros: La función pública directiva en Francia, Italia y España, INAP, Madrid, 2007.
 • SÁNCHEZ MORÓN, Miguel: Derecho de la Función Pública. Ed. Tecnos.  Última edición.
 • SUBIRATS HUMET, Joan: Qué gestión pública para qué sociedad. Una mirada prospectiva sobre el ejercicio de la gestión pública en las sociedades europeas actuales, Boletín TOP, núm. 6, www.top.org.ar.
 •  VILLORIA, Manuel: Manual de gestión de recursos humanos en las administraciones públicas. Tecnos. Madrid, 2000.

PLANIFICACIÓ I  ORGANITZACIÓ DEL TREBALL.

PALOMAR OLMEDA, A. (1997) Planificación de los recursos humanos en el

ámbito público. Mc Graw Hill.

SUBIRATS HUMET, Joan: Análisis de políticas públicas y eficacia en la

administración. MAP. Madrid 1989.

Enllaços Web

http://www.aedipe.es/

http://capitalhumano.wke.es/

http://www.factorhuma.org/

http://www.rrhh‐web.com/

http://www.rrhhmagazine.com/

http://www.cemci.org