Logo UAB
2020/2021

Gestió de projectes i equips humans

Codi: 101859 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Miguel Vecino Vecino Cubero
Correu electrònic:
Miquel.Vecino@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits especials per cursar aquesta assignatura.

Objectius

• Adquirir un nivell suficient de comprensió de les fases, mètodes i avaluació de projectes i de la seva aplicació pràctica.
• Tenir la capacitat de, a partir d’un conjunt suficient de dades, definir el projecte, les principals fites i les possibles contingències.
• Conèixer les principals eines de gestió, execució, seguiment i avaluació de projectes.
• Distingir els trets fonamentals que diferencien els equips de treball dels grups de treball.
• Adquirir el coneixement teòric de les bases del lideratge efectiu, les habilitats directives i la comunicació eficaç en les organitzacions.
• Aprendre els principals aspectes que configuren un equip de treball d’alt rendiment i com es poden aplicar en diferents situacions, entorns i circumstàncies.
• Tenir una visió panoràmica i crítica de les diferents visions, teories i models sobre la motivació i la conducta en les organitzacions.
• Desenvolupar una actitud col·laborativa, creativa i proactiva davant la resolució de problemes així com un esperit crític positiu.
• Desenvolupar la recerca de solucions ‘no convencionals’ a problemes complexos i aconseguir un aproximació holística i integral als reptes organitzatius derivats de la gestió de projectes i de la gestió de persones. 
 

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Dissenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d'assegurament de les contingències.
 3. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 4. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 5. Identificar els elements clau dels processos de definició de les polítiques de seguretat de les organitzacions.
 6. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 7. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

BLOC 1 – GESTIÓ DE PROJECTES

Tema 1 . Direcció i orientació de projectes

Definició de projecte. Determinants de l’èxit o el fracàs dels projectes. Les decisions difícils: passes prèvies. El cicle de vida dels projectes. Estratègies de selecció i orientació.

Tema 2. Anàlisi de projectes

Elements de l’anàlisi de projectes. Metodologia de l’anàlisi de projectes: mètodes quantitatius i mètodes de classificació. La perspectiva de cartera. Una perspectiva diferent: la teoria de jocs aplicada a l’anàlisi i la selecció de projectes.

Tema 3. Planificació

La planificació prèvia del projecte. El Pla del projecte. L’estructura detallada d’activitats (EDA). Estimació de la durada de les activitats. Estimació de cost: el pressupost. La planificació temporal del projecte.

Tema 4. Seguiment i control

Perspectiva de la necessitat del control de projectes. El mètode de seguiment integrat de programa i pressupost.

Tema 5. Indicadors de gestió

Característiques dels indicadors de gestió en la gestió de projectes. Indicadors típics en la gestió de projectes. Indicadors bàsics de compliment de programa. Indicadors bàsics de compliment de pressupost. Indicadors sintètics de gestió de projectes. La presentació dels indicadors de gestió.

  

BLOC 2 – GESTIÓ D’EQUIPS

Tema 6. Lideratge d’equips

Definició de lideratge en l’àmbit de la gestió de projectes.    Teories sobre el lideratge. Perspectives contemporànies sobre el lideratge.

Tema 7. Motivació de persones

La motivació com a procés. Entenent les necessitats humanes. Teories sobre la motivació. El disseny de llocs de treball motivadors.

Tema 8. Gestió del canvi

La necessitat del canvi en les organitzacions modernes. El procés del canvi. El principal repte per al canvi: gestionar la resistència. Visió i direcció del canvi. Lideratge per canviar.

Tema 9. Equips d'alt rendiment

Introducció als conceptes de grup i equip. El procés de la transformació de grups en equips. La integració d’equips eficaços.  La responsabilitat i la delegació.

Metodologia

Les classes a l’aula combinaran els continguts teòrics i els pràctics.
 
El mètode fonamental de treball, però no l´únic, serà l’estudi de casos concrets relacionats amb el contingut de la matèria. Sovint es requerirà haver llegit prèviament el contingut teòric abans de procedir a la discussió o l’estudi del contingut pràctic. Serà a partir del coneixement, la reflexió i la discussió crítica que aplicarem els coneixements teòrics que s’hagin adquirit.
 
El contingut teòric de les sessions estarà destinat sobretot a l’aclariment o desenvolupament dels aspectes més complexos, interessants i significatius de les diferents unitats i també a la resolució de dubtes d’interpretació o comprensió d’aquells continguts. 
 
El desenvolupament i la resolució d’exercicis ocuparan també una part significativa del temps.  
 
Les classes pràctiques a l’aula consistiran en el desenvolupament d’exercicis i treballs en grup, en que s’aplicaran a la pràctica alguns dels conceptes presentats a les classes teòriques i que eventualment poden implicar la investigació i el descobriment o l’aportació de continguts i documentació per part dels alumnes. 
 
Les activitats autònomes de l’alumne inclouen l’assimilació dels continguts exposats a classe, però també la recerca de continguts específics sobre els quals s’orientarà a classe i la lectura de documentació que se’ls facilitarà. Una part de la documentació lliurada o suggerida serà en anglès.
 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes i presentació i d'estudis de cas. Resolució de casos i avaluació 44 1,76 2, 4, 5, 7
Tipus: Supervisades      
Treballs en grup 12 0,48 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Resolució de casos pràctics i treballs Tasques d'estudi personal de consolidació de coneixements 94 3,76 3, 6

Avaluació

Les proves escrites avaluables consistiran en un únic examen al final del quadrimestre sobre la totalitat dels temes previstos a l’assignatura i explicats a classe. L’examen serà de tipus test amb quatre opcions per pregunta, de les quals només una serà correcta. Les respostes incorrectes descomptaran ¼ part de la puntuació prevista per aquella pregunta. Per considerar superada la prova escrita caldrà assolir un 5,0 o més. No es podrà considerar superada l’assignatura si no s’ha superat aquesta prova.
 
Al llarg dels curs es plantejaran periòdicament exercicis i problemes per resoldre i lliurar a través de la plataforma virtual. Aquests treballs tindran una data límit per al seu lliurament i cop exhaurida aquesta no es podran presentar. L’avaluació es farà d’acord amb els criteris següents: precisió de la resposta al problema plantejat, desenvolupament del tema tractat, expressió escrita i redacció, capacitat crítica personal i recerca emprada en la seva resolució.
 
Quant a les pràctiques que es duran a terme durant el curs, aquestes es resoldran prioritàriament en grup i s’avaluaran el resultat de les mateixes, a partir del resum o resultat de la pràctica que serà lliurat pels alumnes. El lliurament de la pràctica pot ser immediat o a partir d’una activitat oberta pel professor a la plataforma virtual, basada en la pràctica o els supòsits pràctics vistos a classe.
 
El treball fet a les pràctiques i la resolució dels exercicis plantejats al llarg del curs són un requisit per poder optar a fer l’examen teòric i la superació del conjunt, teoria i pràctica, significa la superació de l’assignatura. Cal haver  fet, almenys, el 80% de les pràctiques i exercicis perquè aquestes siguin avaluables i, per tant, per tenir dret a presentar-se a l’examen teòric. 
 
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Plagiar, copiar o deixar copiar, una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables. Si és necessari superar qualsevol d'aquestes activitats d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs.
 
Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.
 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova escrita 40% 0 0 5, 7
Pràctiques in situ 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7
Treballs personals i de grup i estudis de cas 30% 0 0 2, 3, 6, 7

Bibliografia

- Alberto Domingo Ajenjo (2000). Dirección y Gestión de Proyectos (2ª Edición). España (Madrid). Editorial Rama. 
- Echevarria Jadraque, Daniel (2011). Manual para project-managers: cómo gestionar proyectos con éxito. Editorial Wolters Kluwer. Madrid.
- Klastorin, T. (2010). Gestión de Proyectos. Bresca.
- Project Management Institute. (2009). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide): Official Spanish Translation (Spanish Edition).
- VV.AA. La gestión de proyectos en la empresa (2000). AENOR, Asociación española de normalización y cerificación. Madrid
- Wysocky, Robert K. Effective Project Management: Traditional, Adaptative, Extreme (2003). Editorial Wyley. Indianapolis. USA.
- Bennis, W. G., & Biederman, P. W. (1997). Organizing genius: the secrets of creative collaboration. Addison-Wesley.
- Chiavenato, Idalberto (1992). Administración de Recursos Humanos. Ed. McGraw-Hill. México.
- Dolan, Simon L. (2007). La gestión de los recursos humanos (3ª Edición). Ed. Mcgraw-Hill. Madrid.
- Drucker, P. (1996). La gestión en un tiempo de grandes cambios. Edhasa.
- Hofstede, G. (1999). Cultura y organizaciones: el software mental. Alianza.
- Koontz, W. (2008). Administración: una perspectiva global y empresarial. Mcgraw-hill.
- Robbins, S. P. (2004). Comportamiento organizacional. Pearson educación.
- Rodríguez Fernández (coordinador), A. (2004). Psicología de las organizaciones. Editorial UOC.
- Elton, Chester y Gostick, Adria (2011). Buenos equipos, proyectos imbatibles. Ed. Conecta. Barcelona.
 
- Project Management Institute. Pàgina web: https://www.pmi-org
- Fundació Factor Humà. Pàgina web: https://www.factorhuma.org
- Wharton, Unisersity of Pennsylvania. Pàgina web: https://www.knowledgeatwharton.com.es