Logo UAB
2020/2021

Gestió de les organitzacions

Codi: 101854 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral FB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Rubén Alexander Domínguez Oberst
Correu electrònic:
Ruben.Dominguez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent extern a la UAB

Rubén Domínguez Oberst
Óscar Taboada Cuadrado

Prerequisits

Cap

Objectius

Des de la reforma del Codi Penal Espanyol del 2010, el Compliance (Cumplimient normatiu) ha estat a l’ordre del dia per la majoria de les organitzacions, dotant a aquestes, cada vegada més, de especialistes per a la gestió de riscos legals i, sobretot penals, als quals les organitzacions s’enfronten. El canvi de paradigma, del “societas delinquere non potest” al “societas delinquere potest” ha suposat, i segueix suposant, un gran repte per a totes les persones jurídiques. Des de llavors, el Compliance a Espanya ha evolucionat fins a convertir-se en una funció fonamental dins de les organitzacions, allunyant-se poc a poc de concepcions jurídic-penals, fins a aproximar-se a àmbits de gestió de la millora continua de processos des d’un punt de vista del control del risc.

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversió en prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar els fonaments d'economia i finances necessaris per avaluar els processos de gestió dels sistemes presents al sector de la prevenció i la seguretat.
 3. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 4. Formular estratègies de gestió en l'empresa.
 5. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.

Continguts

Tema 1: Introducció al Compliance 

Origen i antecedents del Compliance

Concepte de cumplimient normatiu

La funció de Compliance dins les organiztzacions

La ètica corporativa

 

Tema 2: Marcs de referencia genèrics de Compliance  

Principis i directius de la OCDE

El Committee Of Sponsoring Organizations (COSO)

Normes d'estandarització nacionals i internacionals

 

Tema 3: Marcs normatius específics de Compliance

Normes sobre competència

Normes sobre medi ambient

Normativa Tributaria

Normativa protectora dels Drets Humans i dels treballadors

Normes sobre privacitat

Normativa reguladora dels mercats de capitals

 

Tema 4: Compliance i el Codi Penal Espanyol 

Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny

Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març

Circular 1/2016 de la Fiscalia General de l'Estat

Anàlisi jurisprudencial des de la STS 154/2016, de 29 de febrer

 

Tema 5: Elements d'un CMS

Llideratge i cultura de compliance. Supor d'alt nivell

La funció de Compliance

Evaluació de riscs

Establecimiento de controles de Compliance

Informes de cumplimient

Accions correctores, formatives i de comunicació. Especial referencia als canals de denuncies.

Supervisió i verificació

 

Tema 6: El Compliance Officer

 Requisits essencials del Compliance Officer

Competeèas i perfil del càrreca

El Compliance Officer dins de l'organització

Règim de responsabilitat.Diferents estructures 

Metodologia

El contingut del programa serà impartit per el professor principalment en forma de classes magistrals amb suport audiovisual. Les presentacions i els materials utilitzats a classe pel professor estaran prèviament disponibles al Campus Virtual de l’assignatura. És recomanables que els alumnes imprimeixin aquest material i el portin a classe, per a utilitzar-lo com a suport a l’hora de prendre apunts. Tot i que no és imprescindible ampliar els continguts de les classes impartides per al professor, a menys que es sol·liciti de forma expressa, s’aconsella que es consultin de forma regular els llibres recomanats en l’apartat de bibliografia de la guia docent per a consolidar i clarificar, si es necessari, els continguts explicats a classe. Hi haurà unes hores (tutories) per a proporcionar atenció individualitzada als alumnes i solucionar els dubtes que puguin sorgir.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Resolución de pràctiques 12 0,48 1, 3, 4
Tipus: Autònomes      
Estudio Autónomo 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

L’avaluació consistirà en els següents punts:

-        El 60% de la nota final de l’assignatura serà la mitja dels diferents treballs/pràctiques que es plantejaran durant el curs.

-        El 40% restant serà l’examen final tipo test amb justificació de respostes.

 

PLAGI: Sense perjudici d’altres mesures disciplinaries que s’estimin oportunes, i d’acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant poden conduir a una variació de la qualificació d’un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar o deixar copiar una activitat d’avaluació  implicarà suspendre aquesta activitat amb un zero (0). Les activitats de l’avaluació qualificades d’aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis d'avaluació continuada 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5
Test final 40% 0 0 4

Bibliografia

 • KAPTEIN, Muel. Why Good people sometimes do bad things: 52 reflections on ethics at work.
 • MIR PUIG, Santiago y otros. Responsabilidad de la empresa y Compliance. B de F, 2014.
 • ENSEÑAT DE CARLOS, Sylvia. Manual del Compliance Officer. Thomson Reuters, 2016
 • Arbeitskreis Compliance als Führungsaufgabe. Compliance als Führungsaufgabe, ein Kompendium von Werkzeugen, Methoden und innovativen Ansätzen. DICO, 2018
 • Miembros de la Junta Directiva de ASCOM, Coordinador D. Alain Casanovas Ysla. Libro blanco sobre la función de Compliance. Madrid: ASCOM, 2017
 • CASANOVAS YSLA, Alain. Legal Compliance. Difusión Jurídica – Economist & Jurist, 2012
 • Compliance. Guía Práctica de identifiación, análisis y evaluación de riesgos. Thomson Reuters – Aranzadi, 2018
 • BONATTI BONET, Francsico. Memento Experto Sistema de Gestión de Compliance: estándares ISO y UNE 19601. Lefebvre, 2017
 • VELASCO NÚÑEZ, Eloy y SAURA ALBERDI, Beatriz Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance. 86 preguntas y respuestas. Aranzadi, 2016