Logo UAB
2020/2021

Direcció i gestió de l'empresa

Codi: 101847 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Just Piferrer Rodríguez
Correu electrònic:
Just.Piferrer@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Daniel Blabia Girau

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

Objectius

Els sistemes organitzatius no són un fi en si mateix, sinó un "mitjà" que ha d'ajudar eficaçment a la consecució dels objectius de l'empresa. Aquesta afirmació ens posa en línia per entendre les raons per les que s'estan produint uns canvis tan radicals en el disseny organitzatiu de les empreses. Encara tenim en el nostre cap i en els nostres esquemes, encara que ens costi reconèixer-ho, les premisses de la "organització tradicional", basada en tres eixos paradigmàtics: el culte a l'estructura jeràrquica, el domini de la burocràcia i la rigidesa del lloc de treball, tots ells adornats pel concepte  "paternalista"

 Com diu molt bé Mr. Raymond Carr  «El vell model industrial dels grans grups organitzacionals de persones realitzant tasques especialitzades amb una coordinació centralitzada, va tenir sentit en l'economia de la major part d'aquest segle. Però avui cada vegada té menys i menys sentit. És massa costós i poc manejable »

Es fa necessari descobrir nous i audaços enfocaments que satisfacin les necessitats del negoci i les aspiracions de les persones. On trobar la clau, l'eix d'aquests nous enfocaments? La clau ens la ofereix, com passa sempre que pensem amb senzillesa i sentit comú, "la persona" i l’ètica pregona en la gestió.

La persona polivalent, amb la deguda formació, dins del seu àmbit natural de coneixements i experiència, integrada en un equip de treball i amb visió de conjunt, és l'única que pot oferir flexibilitat a l'organització i rapidesa de resposta. Les fórmules concretes que propicien aquesta nova concepció són moltes i variades, però sense perdre de vista que les eines, per molt noves i adequades que siguin, són variables "dependents", és a dir, s'han de posar al servei de l'esquema de fons,de les idees, que són, en definitiva, les que donen sentit a totes les accions i les que de veritat resolen els problemes.

De manera coherent, sorgeix la necessitat de fomentar la coherència ètica en i des de la gestió empresarial, condició indispensable per afrontar l’actual demanda social. Per això dita coherència ètica ha de ser una prioritat estratègica a llarg termini i planificar-se i mesurar-se com a tal, sen.se oblidar l’existència d’importants frens pel seu foment, sent el principal la escissió en la empresa entre la seva dimensió ètica i l’ econòmica.

Aquest entorn fa que sigui necessària una nova definició d’èxit empresarial i, per tant, una nova concepció d’empresa preocupada per com genera les riqueses.

La combinació de respecte a les persones i la gestió ètica es imprescindible per a la forja de la missió corporativa i l’assumpció de la responsabilitat de les empreses com a principals agents de canvi en les societats contemporànies.

L'assignatura repassarà -com no pot esser d’altra manera- els departaments funcionals a la vegada que es proposa alternatives per a una gestió menys “Taylorista” incrustant-s'hi sense solució de continuïtat temes relatius a les persones i la dimensió ètica tant dintre de les situacions analitzades com de manera específica.

Els objectius formatius de l'assignatura son:

 1. Posar els fonaments de una direcció general o estratègica de l'activitat empresarial moderna, respectuosa amb el medi ambient i èticament sostenible.
 2. Donar una visió pregona de totes les àrees funcionals de l'organització empresarial: direcció financera, comercial, operacions, tecnologies de la informació i recursos humans, tot  incidint en presa de decisions en el context actual de extrema variabilitat de l’entorn.
 3. Assolir prou coneixements per poder exercir funcions de direcció i gestió tant d’ institucions públiques com de privades o per iniciar una activitat emprenedora.
 4. Desenvolupament de casos pràctics a l'entorn d'aquests conceptes

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversió en prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar els fonaments d'economia i finances necessaris per avaluar els processos de gestió dels sistemes presents al sector de la prevenció i la seguretat.
 3. Diagnosticar la situació de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 4. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 5. Formular estratègies de gestió en l'empresa.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 8. Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Continguts

Els apartats en els que es divideix l’assignatura són els següents:

1. L’empresa i el seu entorn

2. La divisió funcional

3. Els Recursos Humans (incrustada a totes les divisions funcionals)

4. Ètica empresarial (incrustada a totes les divisions funcionals)

Metodologia

L'assignatura compta amb un simulador empresarial (business game) del qual cada alumne disposarà d'una llicència d'ús. 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals amb suport TI i participació dels alumnes de manera activa. 30 1,2 2, 3, 5
Simulador empresarial 14 0,56 2, 3, 5
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport 12 0,48 2, 3, 5
Tipus: Autònomes      
Anàlisi de resultats i presa de decisions al simulador 34 1,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Estudi personal 30 1,2 2, 3, 5
Realització i exposició de treballs 30 1,2 2, 3, 5

Avaluació

RECUPERACIÓ

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició justificada emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

PLAGI

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Elements valoratius simulació (test, pla estratègic, resultat, dedicació i informe de gestió) 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Test de assimilació per cada tema teòric 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Camerinelli, E. (2009) “Measuring the Value of the Supply Chain”,(1st Ed).Monza: Gower ed.

Martinez Abascal, E. (2005), “Finanzas para Directivos”, (2nd Ed). Barcelona:McGraw Hill-IESE

Van Creveld, M. (1977) “Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton” (6th Ed).Cambridge Press

Borsodi, E. (1927) “The Distribution Age” (1st Ed). Appleton and Company ed.

Smith, A. (1776) “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”, Vol II, Book 1, Pag 183. Bosch Casa Editorial (1983)

Murphy, A. & and Sabov, Z. “An Empirical Investigation of Business Financial Structures in a Regulated Economy” , Soviet Studies, Vol. 44, No. 2 (1992), pp. 333‐341: Taylor & Francis, Ltd. Ed.

Adams, S. (2002) “Dilbert 7: Friday had been arived too far” Pg 23, United features Syndicate

Alvarez de Mon, Cardona, Chinchilla, Pérez López y Pin, (2001) “Paradigmas del Liderazgo” McGraw Hill-IESE

Jacobs, E, Heinemans, L. & Donegan, P. (2009) “Future Consumer study” Cap Gemini

Ballance, R.H. & Sinclair, S.W. (1983) “Collapse and Survival: Industries Strategies in a changing world” Allen & Unwin Ed.

Bulliet, R. (2004) ”The Earth and Its Peoples”, 3e Ed Houghton Mifflin

 

(online)

 • Materials business game CESIM.
 • European Commission (EC) http://ec.europa.eu/index_en.htm
 • IMF www.imf.org/external/index.htm
 • World Bank www.worldbank.org/
 • ICOR www.theicor.org/
 • AMR www.amrresearch.com/
 • Supply Chain Council http://supply‐chain.org/
 • The economist www.economist.com
 • UBS www.ubs.com
 • IDC www.idc.com
 • Roland Berger www.rolandberger.es/
 • PRMT Management Consultants www.prtm.com/
 • Forrester www.forrester.com/rb/research
 • Financial Statements Shell Oil Inc. www.shell.com/
 • Global Commerce Initiative www.gs1‐germany.de/gci/content/