Logo UAB
2020/2021

Criminologia i criminalística

Codi: 101845 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Elena Garrido Gaitan
Correu electrònic:
Elena.Garrido@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Els materials de l'assignatura es troben català o castellà, alhora, alguna lectura pot ésser en anglès

Equip docent

Sergio Mora Montserrat

Prerequisits

Aquesta asignatura no té prerequisits

Objectius

L’assignatura “Criminologia i Criminalística”, pretén aproximar a l’alumnat del Grau a la comprensió de la Criminologia des del punt de vista aplicat, investigatiu i de les ciències del comportament. Així, s’atorgaran els fonaments essencials de la Criminologia i la Criminalística de cara a garantir un bon coneixement de les mateixes i de la seva aplicació.

En ésser una assignatura d’un caire conceptual i fonamental, aportarà coneixements que ampliaran el bagatge de coneixements de l’alumnat que, alhora, s’apliquen en altres disciplines associades a la Criminologia, la Prevenció i la Seguretat Integral.

Els objectius marc de l’assignatura intenten ser un reflex d’alguns els objectius primordials del grau. Així, en aquesta assignatura l’alumnat ha d’aplicar els seus coneixements sobre les teories criminològiques a les experiències de conflicte i criminalitat existents i plantejar respostes adequades i relacionades amb el marc legal vigent, tenint en compte que l’estudi de les teories criminològiques estarà basat en l’anàlisi des del punt de vista criminològic de cara a aportar respostes idònies en l’estudi del delicte des de la vessant criminològica i criminalística.

- OB1. Comprendre les bases de la ciència criminològica.

- OB2. Comprendre les cases de la criminalística.

- OB3. Familiarització amb el lèxic propi de la criminologia i la criminalística.

- OB4. Entendre els àmbits d’aplicació d’aquestes ciències dintre de la Seguretat Integral.

- OB5. Conèixer els àmbits d’aplicació d’aquestes ciències.

- OB6. Assolir un nivell competencial apte en quant a continguts teòrics quer permeti als professionals del Grau poder-se coordinar amb tècnics d’aquest àmbit.

- OB7. Assumir les vinculacions d’aquesta assignatura amb altres del Grau.

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Comunicar-se de manera eficaç en anglès, tant de manera oral com escrita.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 3. Comunicar-se de manera eficaç en anglès, tant de manera oral com escrita.
 4. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 5. Elaborar propostes de gestió en seguretat i prevenció en una organització.
 6. Fer anàlisi d'intervencions preventives en matèria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure’n indicadors de risc.
 7. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 8. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 9. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 10. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenció i la seguretat.
 11. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 12. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 13. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 14. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

Bloc 1: Criminologia – Activitats docents dirigides, pràctiques i autònomes (setmanes 1-6)

1.1   Introducció a la Criminologia

1.2   Objecte d’estudi de la Criminologia

1.3   Diferenciació de la Criminologia d’altres ciències afins

1.4   Història de la Criminologia

1.5   Criminologia i delicte

1.6   Criminologia i societat

1.7   Teories Criminològiques

Bloc 2: Criminalística - Activitats docents dirigides, pràctiques i autònomes (setmanes 8-12)

2.1   Introducció a la Criminalística

2.2   Objectes d’estudi de la Criminalística

2.3   Història de la Criminalística

2.4   Criminalística Aplicada 

2.5   Psicologia Criminal Aplicada

Bloc 3: Lectures - Activitats supervisades (transversal)

3.1  El paper de la prevenció criminològica

3.2  La importància de la investigació en criminologia

Metodologia

A les classes teòriques, l'alumnat rebrà informació teòrica i tècnica. A les sessions de seminari (pràctiques), rebran eines per assumir els conceptes teòrics d'una manera més aplicada.

Finalment, sota supervisió, s'hauran de redactar diferents treballs individuals i de grup

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 5 0,2 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14
Classe pràctica 19,5 0,78 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14
Classe teòrica 19,5 0,78 1, 2, 4, 8, 9, 12, 14
Tipus: Supervisades      
Treballs de grup 12 0,48 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14
Tipus: Autònomes      
Lectures, anàlisi i síntesi de texts 50 2 2, 3, 8, 11, 12, 14
Treballs individuals de reflexió 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14

Avaluació

El plantejament que proposem pretén reunir diferents puntuacions sobre la participació dels estudiants de l’assignatura que permeti procedir a l’avaluació continuada i definitiva del estudiant.

Plantejarem, doncs, una avaluació continuada, mesurada a través dels comentaris escrits sobre les lectures, el lliurament de la feina treballada en grup a les sessions de pràctiques i exàmens escrits.

L’avaluació continuada sempre estarà supeditada al compliment del 80% de l’assistència de l’alumnat a les sessions presencials. En cas que un alumne no superi l’avaluació continuada, tindrà la opció de presentar-se a l’Examen Final, que implicarà continguts de tota l’assignatura i la seva nota màxima serà d’un 5 a l’assignatura.

A) 2 treballs de reflexió / discussió (30% de la nota final)

Aquests treballs s’aniran demanant en el decurs del semestre i es centraran en comentaris de lectures del campus. Cadascun dels treballs haurà de ser lliurat en la data proposada segons el cronograma. La mitjana d’ambdós ha der ser mínim de 5, però el perquè cada treball es consideri apte per fer mitjana és d’un 4. La nota dels treballs suposarà el 30% de la nota del curs. L’alumnat que no lliuri els treballs a termini hauran de presentar-se a l’examen final de tot el curs.

 

B) 2 exàmens escrits (50% de la nota final)

L’alumnat, de forma individual, realitzarà dues proves escrites (en funció de la data proposada segons el cronograma). La mitjana d’ambdós ha der ser mínim de 5, però el perquè cada examen es consideri apte per fer mitjana és d’un 4.  La mitjana d’ambdós suposarà el 50% de la nota del curs. Si la mitjana dels exàmens és inferior a 5, l’alumnat suspès haurà de presentar-se a l’examen final de tota l’assignatura, podent obtenir una nota màxima de 5 punts. L’alumnat No Presentat no serà valorats, a excepció de que s’aporti una justificació (document escrit) davant l’absència de l’examen i que permeti valorar la idoneïtat de presentar-se a l’examen final.

 

C) Temes treballats a l’aula (20% de la nota final)

Durant el decurs dels semestre s’aniran realitzant diferents tasques a les sessions pràctiques d’aula, el lliurament d’aquestes tasques in situ suposarà la seva avaluació i la mitjana de les mateixes (sense que calgui aprovar cadascuna) suposarà el 20% de la nota final. Aquestes tasques poden ser reflexions individuals, exercicis en grup, presentacions orals de casos, etc.

 

Per l’alumnat que repeteixi l’assignatura es penjarà una nota informativa a la Plataforma Moodle al respecte del seu seguiment del curs.

Nota= Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
2 examens 50% 0 0 1, 2, 4, 11, 12, 14
2 treballs individuals de reflexió 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14
Exercicis grupals d'aula 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14

Bibliografia

Bibliografia obligatòria / bàsica:

 

Per la superació de l’assignatura, caldrà assumir els continguts QUE ES VAGIN INDICANT del manual:

-          Garrido, V.; Stangeland, P. y Redondo, S. (2013). Principios de Criminología. 4ª ed. Valencia: Tirant lo Blanch.

 

Alhora, per cada tema tindrem una bibliografia bàsica (específica pel tema i que l’alumnat haurà de conèixer de cara a la seva avaluació) i una bibliografia recomanada que es referenciarà a l’inici de  cada tema mitjançant el campus virtual (que no constarà per l’avaluació sinó que serà de l’interès de l’alumnat).

 

Bibliografia complementària:

 

−        Anadón, M. J. y Robledo, M. M. (2010) Manual de criminalística y ciencias forenses: técnicas forenses aplicadas a la investigación criminal. Madrid: Tebar

−        Cid, J.y Larrauri, E. (2001) Teorías criminológicas. Barcelona, Bosch.

−        Echeburúa, E. (2001). Personalidades violentas (2ª Edición). Madrid: Pirámide.

−        Garcia-Pablos de Molina, A. (2007). Criminologia: una introducciona sus fundamentos teoricos (6ª ed.)Valencia: Tirant lo Blanch

−        Ibáñez, J. (2010) Técnicas de Investigación Criminal. Madrid: Dykinson

−        Serrano, A. (2007) Historia de la Criminología en España.Madrid: Dykinson

−        Soria, M. A. (coord.) (2005). Psicología Jurídica: Un enfoque Criminológico. Barcelona: Editorial Delta

−        Soria, M.A. y Saiz, D. (coords.) (2006). Psicología Criminal. Madrid: Pearson