Logo UAB
2020/2021

Models integrats de gestió: qualitat i seguretat corporatives

Codi: 101844 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Armando Equeter Leva
Correu electrònic:
Armando.Equeter@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Cuando el alumnado pregunta en catalán se le responde también en catalán

Equip docent extern a la UAB

Pilar Jiménez Tello

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

 

Objectius

En superar l'assignatura, l'alumne serà capaç de:

- Conèixer el marc teòric i organitzacional on va realitzar la seva activitat professional en el camp de la qualitat.

- Conèixer la forma de realització de projectes i presa de decisions.

- Identificar els diferents  procesos de control existents en matèria d'assegurament dels productes.

- Familiaritzar-se amb els diferents models de gestió relacionats amb la qualitat i els sistemes de gestió integrats.

- Saber el paper i competències del personal que treballa en un sistema de gestió integral.

- Realitzar informes operatius en matèria de qualitat i sistemes de gestió integrats. 

- Assumir reptes professionals com a tècnic o executiu en matèria de qualitat.

- Implantar i gestionar eficaçment un sistema de gestió de la qualitat d'acord amb la norma ISO 9001: 2015.

- Analitzar els resultats i implantar millores reals i potencials en matèria qualitat.

- Utilitzar einas de Qualitat Total.
 
- Avaluar els riscos dels processos.
 
- Familiaritzar-se ambs els elements de la Seguretat Corporativa

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Comunicar-se de manera eficaç en anglès, tant de manera oral com escrita.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 3. Comunicar-se de manera eficaç en anglès, tant de manera oral com escrita.
 4. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 6. Elaborar propostes de gestió en seguretat i prevenció en una organització.
 7. Fer anàlisi d'intervencions preventives en matèria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure’n indicadors de risc.
 8. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 9. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 10. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 11. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 12. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 13. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

1- Introducció a la gestió de qualitat: fonts .

2- Introducció a la gestió de qualitat: teories, conceptes i enfocaments.

3- Seguretat del producte i sistemes de gestió de qualitat, les normes ISO: conceptes, marc normatiu.

4- Seguretat del producte i sistemes de gestió de qualitat, les normes ISO: evolució i estructura.

5- Procés d'implantació de les normes ISO: La norma  ISO 9001: 2015.

6- La gestió por processos

7- Extensió dels sistemes normatius.

8- Sistema integrat de Gestió: : ISO 9001-ISO 14001- OHSAS 18001/ISO 45.001.

9- Models per a la implantació de la gestió total: Abast.

10- Models per a la implantació de la gestió total: Tècniques CPk, AMFE, plans estratègics,...

11- Model EFQM.

12- Interrelacions i diferències entre EFQM i les Normes ISO.

13- Equips de treball en l'àmbit de la gestió de qualitat: “Cercles de Qualitat”.

14- La Seguretat Corporativa.

15- La gestió de la qualitat en l'Administració Pública

Metodologia

El present curs és un primer contacte real de l'alumnat amb el món dels Sistemes de Gestió de la Qualitat (QMS) a través dels actuals models normalitzats de gestió i especialment a través de la norma ISO 9001: 2015, els models de la Qualitat total i el model europeu EFQM, com a mitjans per a aconseguir la finalitat última de la "Seguretat Corporativa" ...... .la CONTINUITAT SOSTENIBLE de L´EMPRESA

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques: resolució de casos a l'aula 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Classes teòriques: classes magistrals 32 1,28 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories de seguiment dels treballs de grup: supervisió del professor 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Estudi personal: treball personal de consolidació de coneixements 37 1,48 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12
Resolució de casos pràctics i realització de treballs en grup 57 2,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat. L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

Es necessari obtener una nota minima de 4 en el examen per poder aprovar l'avaluación continuada

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final de Reavaluació 100% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13
Provas teòriques 50% 0 0 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12
Resolució de casos pràctics i realització de treballs en grup 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

- Jiménez Tello. P./ Equeter Leva, A., “Models integrats de gestió: Qualitat i Seguritat Corporativa”,  Escola de Prevenció y Seguritat Integral - Universitat Autónoma de Barçelona, Barçelona, 2020

- Casadeus, M., “Calidad práctica. Una guía para no perderse en el mundo de la calidad”, Madrid, Prentice/Hall/Finantial Times, 2005.

- European Foundation for Quality Management, EFQM framework for corporate social responsability, Belgium, 2004.

- Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, Manual EFQM de Excelencia: pequeñas y medianas empresas (PYMES), 2003.

- Jiménez Tello, P., “Auditoria Universitaria de Calidad: La evaluación como conquista social ante la competencia universitaria global”, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken, Alemania, 2009.

- Membrado, J., “La gestión empresarial a través del Modelo Europeo de Excelencia de la EFQM, Madrid, Díaz Santos, 1999.

- Pérez Fernández, J. A., “La gestión por procesos”, Madrid, ESIC, 1996.

- Senlle, A. y Stoll, G., Calidad Total y Normalización, Barcelona, Ediciones 2000, 1994.

- Velasco Sánchez, Juan, “Gestión de calidad: mejora continua y sistemas de gestión de calidad: teoría y práctica”, Madrid, Pirámide, 2010

http://www.enac.es/web/enac/inicio

http://www.iso.org/iso/home.html

http://blog.amnsl.com/2009/12/directivas-de-la-union-europea-en.html

http://www.ivoox.com/podcast-plus-consulting-gestion-empresarial_sq_f191540_1.html

https://www.youtube.com/watch?v=5bkpbNDMiFU