Logo UAB
2020/2021

Normativa sobre riscos laborals

Codi: 101832 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
María José Feijóo Rey
Correu electrònic:
MariaJose.Feijoo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent extern a la UAB

Beltrán de la Torre Pedrosa

Prerequisits

Haver superat les assignatures que indiqui el pla d'estudis oficials.

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és apropar l'alumnat del grau a l'àmbit del Dret del Treball en sentit integral, això és les relacions juridiques que s'en deriven del contracte de treball, de les relacions sindicals, en la Seguretat Social, en seu judicial laboral i en matèria de responsabilitat tècnica.

Una aproximació que s'abordarà tant des d'una perspectiva teòrica com pràctica, amb implicació de l'alumnat en el desenvolupament progressiu de l'assignatura.

 

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar els sistemes de responsabilitat i els models de gestió propis dels models de gestió de prevenció de riscos laborals.
 3. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 4. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Identificar els factors de riscos laborals més habituals.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 10. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

BLOC I. -----Dra. María José Feijóo Rey

Tema 1. Dret del treball individual: contracte de treball

Tema 2. Dret del treball col.lectiu: sindical

Tema 3. Dret de l'ocupació pública: relacions laborals a les Administracions Públiques

 

BLOC II. -----Sr. Beltrán de la Torre Pedrosa

Tema 1. Dret de la Seguretat Social

Tema 2. Dret Processal Laboral

Tema 3. Responsabilitat tècnica: criteris i protocols

 

 

Metodologia

De cada tema es proporcionarà un document-esquema que contindrà:

a/ Normativa d'aplicació

b/ Punts bàsics a desenvolupar

c/ Qüestions prioritàries per a l'estudi

d/ Elements per al col.loqui-debat

 

Cada tema tindrà una pràctica a resoldre en classe en grup, i que constitueix l'avaluació contínua.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques amb la participació activa de l'alumnat 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport a la realització dels treballs pràctics i teòrics 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi personal, lectura d'articles i elaboració de treballs. 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

Teoria: 40% ---- Format vertader/fals.

Pràctica: 60% --- avaluació contínua mitjançant un cas pràctic de cada tema o, en el seu defecte, cas pràctic global en data oficial.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Pràctica: 60% Avaluació contínua mitjançant un cas pràctic de cada tema o, en el seu defecte, cas pràctic global en data oficial. 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Teoria. Proves Format vertader/fals. 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

MARTÍN VALVERDE, A. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ed Tecnos. (Darrera Edició)


Es completarà la bibliografia a l'aula moodle de l'assignatura.