Logo UAB
2020/2021

Resoluciˇ de conflictes i sociologia del risc

Codi: 101828 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral FB 2 1
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carme Trinidad Cascudo
Correu electr˛nic:
Carme.Trinidad@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
catalÓ (cat)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

Objectius

-          Ubicar la promoció de la convivència, la prevenció i la gestió de conflictes en el context de la sociologia del risc.

-          Analitzar una situació conflictiva ja sigui interpersonal, intragrupal o intergrupal.

-          Entendre la figura professional del facilitador en els processos de diàleg

-          Conèixer noves metodologies d’intervenció en trensformació del conflicte en equips, col·lectius, comunitats i organitzacions.

CompetŔncies

 • Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pr˛pia carrera professional i el creixement personal.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Treballar i aprendre de forma aut˛noma.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar riscos especÝfics i conŔixer-ne els mecanismes de prevenciˇ.
 2. Aplicar els diferents conceptes implicats en la comunicaciˇ interna i externa de l'organitzaciˇ.
 3. Aplicar els indicadors i els mecanismes de gestiˇ dels riscos d'una comunitat.
 4. Aplicar una visiˇ preventiva a l'Ómbit de la seguretat.
 5. Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 7. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pr˛pia carrera professional i el creixement personal.
 8. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 9. Treballar i aprendre de manera aut˛noma.
 10. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

I. Sociologia del risc:

 - La perspectiva sociològica i la sociologia del risc.

-  Les "crisis" i els conflictes que provoquen

 

II. Resolució de Conflictes.

 

-  El conflicte: origen, fases, desenvolupament

-  Les “crisis” i els “riscos”: conflictes locals o globals?

-  Els stakeholders: definició, posició, tractament.

-  La ciutadania i la comunitat com stakeholder

-  El conflicte i la promoció de la convivència

-  Anàlisi del conflicte. Promoure la convivència

-  De la mediació a la facilitació

-  La facilitació

-  Tecnologia social

Metodologia

Combinarem una metodologia expositiva, que no magistral, on se centraran conceptes amb una metodologia de classe invertida (flipped classroom): els estudiants visualitzaran, treballaran, faran cerca o llegiran continguts que després analitzarem i aprofundirem a l'aula, però hauran de venir a classe amb feina feta per poder continuar i centrar-la en els seus interessos.

 

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes t˛riques; Debats i foros de discussiˇ i anÓlisis de conflictes per a aplicaciˇ de tecnologia social 44 1,76 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Resoluciˇ de casos prÓctics i presentaciˇ oral de treballas a classe 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi personal, lectura d'articles i realitzaciˇ d'informes 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluaciˇ

El sistema d'avaluació és el d'avaluació contínuada que combina diferents tipus de proves i agrupacions.

S'adaptaran les proves en cas de diversitat funcional.

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició justificada emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables. Si és necessari superar qualsevol d'aquestes activitats d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs.

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Exercicis a l'aula 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 10
Presentaciˇ oral en equip 20% 0 0 3, 5, 6, 8, 9
Treball individual 25% 0 0 2, 3, 5, 6, 7, 9

Bibliografia

BAUMANN,Z.    Modernity and Ambivalence. London. Polity Press

BECHMANN, G. “Riesgo y Desarrollo técnico-científico. Sobre la importancia socia de la investigación y valoración del riesgo”, en Cuadernos de Sección, CCSS y Económicas, 2, pp.59-98 (Donostia, Eusko Ikaskuntza)

Beck, U. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona. Paidós. 1998.

(1996) “Risk society and the provident state”, en Lash, S; Szerzynski B; Wynne, B. (eds.) Risk, Environment and Modernity. Towards a new Ecology. London. SAGE Publications.

(1997) “La reinvención de la política: hacia una teoría de la modernización reflexiva”, en Beck, U; Giddens, A.; Lash, S. Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social. Madrid. Alianza Editorial.

(2002) La sociedad del riesgo global. Madrid. Siglo XXI.

BERIAIN, J. (Comp.) (1996) Las consecuencias perversas de la modernidad. Modernidad, contingencia y riesgo. Barcelona. Anthropos.

CASTELLS, M. (1996-1997), La era de la información, 3 vols. Madrid. Alianza Ed. 1997-1998.

GIDDENS, A  . (1990) Consecuencias de la modernidad. Madrid. Alianza Ed. 1993.

(1997) “Risk Society: the context of British Politics”, a Franklin, J. (ed.) The Politics of Risk Society”.

LÓPEZ CEREZO J.A.; LUJÁN J.L (2000) Ciencia y Política del Riesgo. Madrid. Alianza Editorial.

RAMOS, R.; GARCÍA SELGAS, F. Globalización, Riesgo, Reflexividad. Tres temas de teoría social contemporánea. Madrid. CIS.

BAUMANN, Z. (2000) Modernidad líquida. Buenos Aires: FCE.

CORNELIUS, H.; FAIRE, S. (1998) Tú ganas, yo gano. Cómo resolver conflictos creativamente. Madrid: Gaia Ediciones.

MAYER, BERNARD S. (2008) Más allá de la neutralidad. Como superar la crisis de la resolución de conflictos. Barcelona: Gedisa.

MORIN, E.; NAÏR, S. (1998). Una política de civilización. Barcelona: Proa.

LEDERACH, J. P. (2000)  El abecé de la paz y los conflictos. Madrid: Catarata.

ROSENBERG,M. (2016) Comunicación no violenta. Un lenguaje de vida.Barcelona: Editorial Alcanto

SUARES, M. (2002). Mediando en sistemas familiares. Barcelona: Paidós

URY, W.L. (2000) Alcanzar la paz. Diez caminos para resolver conflictos en casa, el trabajo y el mundo. Barcelona: Paidós

Revista La Trama . http://revistalatrama.com.ar/contenidos/larevista_tapa.php