Logo UAB
2020/2021

Democràcia i participació social

Codi: 101666 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500260 Educació Social OT 3 2
2500260 Educació Social OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jonatan Sánchez Rico
Correu electrònic:
Jonatan.Sanchez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Jonatan Sánchez Rico

Prerequisits

No es planteja cap prerequisit per cursar l’assignatura

Objectius

L’assignatura vol aportar a la titulació d’Educació Social, i més específicament a la menció d’educació sociocomunitària, una visió sobre la democràcia i la participació social que sigui útil per al treball socioeducatiu diversos àmbits, contextos territorials i/o institucionals.

Des del punt de vista conceptual, partirem d’una comprensió de la democràcia que vagi més enllà dels aspectes formals i institucionals de la mateixa (Democràcia entesa com a conjunt de procediments i Institucions vinculades al poder de l’Estat) i que incorpori les seva dimensió social (Què és i com es construeix una societat democràtica? Quina relació hi ha entre democràcia i societat civil? I entre democràcia i desigualtats socials?), tot vinculant l’anàlisi de la democràcia i les esferes de inclusió social (estat, mercat i comunitat). Reflexionarem sobre pràctiques consolidades com la participació ciutadana a l'esfera local promoguda per les administracions públiques, així com conceptes emergents com els "béns comuns", la innovació social, la economia col·laborativa o la relació entre acció política i TIC. 

Posarem l’èmfasi en l’anàlisi de la participació social com a una pràctica socioeducativa amb potencialitat transformadora en contextos socials diversos. Aprofundirem en el coneixement de estratègies i pràctiques que permetin fomentar la participació de la ciutadania en l'àmbit públic. 

Competències

  Educació Social
 • Contextualitzar l'acció socioeducativa en funció dels diferents paradigmes teòrics que han elaborat les ciències de l'educació i en funció del context socio-històric dels individus, grups i institucions.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Dissenyar i desenvolupar processos de participació ciutadana i acció socio-comunitària.
 • Dominar els coneixements teòrics i aplicats de les diferents Ciències de l'Educació que li permetin desenvolupar la capacitat d'anàlisi i observació de la realitat social i educativa.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar diferents tipus de comunitats i les principals característiques que les defineixen i configuren.
 2. Analitzar i aplicar el raonament crític a la comprensió de la Democràcia representativa versus participativa. Poder, govern i governabilitat.
 3. Aplicar tècniques de participació: investigació acció participativa (IAP), al diagnòstic comunitari.
 4. Conèixer la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions que configuren una comunitat.
 5. Dissenyar i desenvolupar processos participatius d'educació sociocomunitària.
 6. Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a la igualtat de gènere, a la equitat i al respecte als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 7. Identificar, descriure i analitzar models didàctics, estratègies i materials curriculars sobre la cultura política i la cultura cívica.
 8. Lliurar en temps i forma les activitats proposades.
 9. Mantenir una actitud de respecte, pràctiques i comportaments que atenguin a l'equitat i inclusió.
 10. Organitzar el treball de forma estructurada en relació a les demandes.
 11. Reflexionar, valorar i aplicar els canvis necessaris en la pràctica educativa sobre el concepte de participació. Participació com a finalitat i com a mitjà per al canvi.
 12. Reflexionar, valorar i aplicar els canvis necessaris en la pràctica educativa sobre la participació ciutadana des de l'administració: models i dispositius.
 13. Reflexionar, valorar i aplicar els canvis necessaris en la pràctica educativa sobre la participació social des dels actors socials: moviments socials i associacions.
 14. Saber relacionar-se (empatitzar) amb les diferents opcions ideològiques i vitals que integren les comunitats.
 15. Treballar en equips multidisciplinars desenvolupant processos d'educació sociocomunitària.

Continguts

BLOC I: DEMOCRACIA i PARTICIPACIÓ

 • Què és la Política? Què són les Polítiques?
 • Per què participar si ja estem en democràcia?
 • El paper de l’Estat i la participació en la societat democràtica
 • Democràcia representativa, democràcia radical i democràcia participativa.

BLOC II. INTRODUCCIÓ A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA DES L’ÀMBIT LOCAL  . El què, el qui i el com de la participació ciutadana.

 • Individus i associacions
 • Processos, òrgans i mecanismes de participació
 • El diàleg ciutadà
 • Balanç de dues de dècades de polítiques locals de participació

 BLOC III: EXCLUSIÓ SOCIAL, COMUNITAT I PARTICIPACIÓ

 • La participació en contextos vulnerables
 • Ciutadania i Inclusió Social
 • La participació ciutadana como a pràctica socioeducativa i transformadora

BLOC IV. CANVI D’ÈPOCA I PARTICIPACIÓ.

 • Transformacions en l’estructura social, econòmica i política.
 • Crisis de la política?
 • Respostes ciutadanes davant la crisis
 • Moviments socials
 • Innovació social.
 • Els béns comuns.

 BLOC TRANSVERSAL: SESSIONS METODOLÒGIQUES I ANÀLISIS D’EXPERIÈNCIES.

 • Mètodes 1: El disseny del procés participatiu
 • Mètodes 2:  El Sociograma.
 • Mètodes 3: Tècniques de dinamització grupals.
 • Anàlisis de casos i experiències. 

Metodologia

 

Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es realitza amb tot el grup classe i permet l’exposició dels principals continguts a través d’una participació oberta i activa per part dels estudiants. Sessions específiques de seminari supervisat pel professorat on mitjançant anàlisi de documents, resolució de casos i activitats diverses s’aprofundeix en els continguts i temàtiques treballades. 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe Magistral 35 1,4 1, 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13
Presentacions (i debat) a classe del treballs de grup 10 0,4 3, 7, 8, 9, 10, 15
Tipus: Supervisades      
Tutories grupals 20 0,8 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15
Tutories individuals 10 0,4 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Estudi 25 1 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13
Lectura obligatoria 25 1 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13
Realització de treballs 25 1 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es farà en base a les proves següents

a) Un 50% de la nota final correspon a una prova escrita a realitzar en acabar les presentacions teòriques per part del professor, l’últim dia lectiu del mes de desembre (14/12/2020). El primer dia lectiu després de festes, es faran públiques les notes de la prova escrita, i l'alumne que així ho sol·liciti disposarà d'una tutoria individual per revisar la seva prova i demanar explicacions sobre els criteris de correcció de la mateixa.

b) Un 20 % de la nota correspon a la presentació d’un treball de reflexió individual en base a les lectures obligatòries del curs. L'escrit s'haurà de presentar en format paper el dia 14/12/2020 en el moment de realitzar l’examen. En cas que algun comentari de text no acompleixi els requisits mínims per ser aprovat, rebrà per part del docent les explicacions i justificacions pertinents.

c) Un 30 % de la nota correspon a la realització i exposició d'un treball de grup. Tots els treballs de grup seran discutits pel docent i el grup classe en sessió de seminari. Els treballs es lliuraran en format paper el dia 18/01/2021. 

Per aprovar l'assignatura serà obligatori la realització de totes les proves, haver aprovat l’examen (prova A) i haver obtingut un mínim de 4,5 (sobre 10) en l'escrit individual i en el treball en grup (prova B i C). L’examen (prova A) es pot recuperar el darrer dia lectiu del 1er semestre (25/01/2021).  

L’assistència a les classes es considera un requisit imprescindible per poder aprovar l’assignatura. AVIS: El plagi en els escrits individuals i/o en els treballs és motiu de suspens de l'assignatura. 

IMPORTANT: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentari de lectures 20% 0 0 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13
Presentació final del Treball en Grup 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Prova escrita 50% 0 0 1, 2, 4, 7, 11, 12, 13

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA:

BRUGUÉ TORRUELLA, QUIM (2012): És la política,idiotes! Girona. Editorial l’Accent.

PINDADO, FERNANDO; REBOLLO, ÒSCAR (2015): “ Informe sobre el Debate público y Calidad Democrática”; Barcelona, Edición propia IGOP.

SUBIRATS, J., & PARÉS, M. (2014). Cambios sociales y estructuras de poder ¿Nuevas ciudades, nueva ciudadanía? Interdisciplina, 2(2), 97-118.

 ZUBERO, IMANOL (2017): El papel de la comunidad en la exclusión social. En Morata, T (2017) Pedagogía social comunitaria y exclusión social. Madrid. Ed. Popular

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

ALONSO, H.; RUIZ, P.; SÁNCHEZ, J.; OFICIALDEGUI, R. (2014). “Exclusión social, medio abierto e incorporación social en la Asociación Bizitegi: un modelo de intervención socioeducativa en programas de reinserción social desde la Pedagogía Social Comunitaria”. Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa, 57, p. 48-66

ALTMAN, D. (2010): Democràcia directa, democràcia representativa i apoderament ciutadà. Barcelona. Generalitat de Catalunya

BLANCO, I., GOMÀ, R. (2002). Gobiernos Locales y Redes Participativas. Barcelona: Ariel.

CASTELLÀ, C., GARCIA-BRUGADA, M., & PARÉS, C. (2015). Repensant la participació de la ciutadania al món local. Barcelona: Diputació de Barcelona.

CASTELLÀ JOSA, CAROLA (2009): “Participació i qualitat democràtica. Criteris de qualitat en l’anàlisi deprocessos de participació de Catalunya”. Tesina no publicada.

CASTELLÀ JOSA, CAROLA (2016): "Què vol dir participar en el canvi d'època? De la governança participativa a les noves estratègies de participació. El cas de la Política d'Immigració a Catalunya (2007-2014). Tesi Doctoral. Barcelona: UAB-IGOP

CORTINA, ADELA (1993):  Ética aplicada y democracia radical. Madrid. Editorial Tecnos.

FONT, J; BLANCO, I (2003): “Polis, la ciutat participativa” Participar en els municipis. Qui, com i per què? . Diputació de Barcelona. Patronat de Flor de Maig.

FONT, N (1998): Democràcia i participació ciutadana. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Generalitat de Catalunya (2010) Pla d’acció per la inclusió i la cohesión social a Catalunya 2010-2013 Barcelona:Generalitat de Catalunya.

GOMÀ, RICARD (2016). “Exclusión Social y políticas públicas. La construcción colectiva de la inclusión social”.  Pág 13 a 47 a Morata, T (2017) Pedagogía social comunitaria y exclusión social. Madrid. Ed. Popular.

INNEARITY, DANIEL (2017). Política para perplejos. Barcelona. Galaxia Gutenberg.

Institut de Govern i Polítiques Públiques (2006): La dimensión social de la exclusión social y las políticas de protección social. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid. Investigación.

KALEIDOS.RED (2008): Equipamientos municipales de proximidad. Metodologías para la participación ciudadana. Gijón: ediciones TREA

KERBO, H.R.(2004): Estratificación social y desigualdad. Madrid: McGraw-Hill.

MARTÍ, J., PASCUAL, J., REBOLLO, O. (coord.) (2005): Participación y desarrollo comunitario en medio urbano.  Madrid, IEPALA/CIMAS

MARTÍ-COSTA y PARÉS, M. (COORDS.) (2009): “Llei de barris: ¿cap a una política de regeneración urbana participada i integral?”. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

MONTERO, M. (2003): Teoría y práctica de la psicología comunitaria. Buenos Aires. Paidós.

PARÉS, M. (Coord.) (2009): Participación y calidad democrática. Evaluando las nuevas formas de democracia participativa. Barcelona: Ariel.

PARÉS, M. (Coord.) (2014): EL VALOR DE LA PARTICIPACIÓ EN TEMPS DE

CRISI: entre la vella governança i les noves formes d’acció col·∙lectiva. Memòria de Recerca. Barcelona. UAB- IGOP

 PATEMAN, C. (1970): Participation and Democratic Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

PINDADO, F. (2000): La participación ciudadana en la vida de las ciudades. Barcelona. Ediciones del Serbal.

REBOLLO, O. Y CARMONA, M. (2009): Guia operativa d’acció comunitària. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Acció Social i  ciutadania.

RENDUELES, CESAR ; SUBIRATS, JOAN (2016): Los (bienes) comunes. ¿Oportunidad o espejismo?. Barcelona Editorial Icaria. Colección Más Madera.

SUBIRATS I HUMET, JOAN - director- Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) (2005) “Perfils d’exclusió social urbana a Catalunya”.  Barcelona: Col·leció Documents. Servei de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona.

SUBIRATS, J. (2011). Otra sociedad ¿Otra política? De "no nos representan" a la democracia de lo común. Barcelona: Icaria Editorail.

SUBIRATS, J. (Dir) (2005): Perfils d’exclusió social urbana a Catalunya. Barcelona: Servei de publicacions de la UAB.

SUBIRATS, J., BRUGUÉ, Q., GOMÀ, R. (2002). Redes, territorio y gobierno. Nuevas respuestas locales ante los retos de la globalización. Barcelona: Diputación de Barcelona.

VIEJO, R. Y otros (2009): "La participación ciudadana en la esfera pública: enfoques teórico-normativos y modelos de democracia", en PARÉS, M. (Coord.): Participación y calidad democrática. Barcelona: Ariel; p. 29-54.

VILLASANTE (1995): Las democracias participativas. Madrid: HOAC.

VILLASANTE (1998): Cuatro redes para mejor-vivir. Vol I y II. Buenos Aires: Lumen

VILLASANTE, TOMAS; MONTAÑÉS, MANUEL; MARTÍ, JOEL (2000): “La investigación social participativa. Construyendo Ciudadanía”. Red CIMS (Red de colectivos y movimientos sociales. Madrid: El Viejo Topo.

VIÑAS, A; POYATOS,P; SÁNCHEZ, J (2017): Valor humà: el model relacional-vincular en el treball socioeducatiu a Castell-Platja d'Aro. Barcelona : Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 ZUBERO, I. (2015). Innovación social: una propuesta para pensar las prácticas sociales en clave de transformación social. A J. Subirats, A. García-Bernardos, & (eds), Innovación social y políticas urbanas en España (p. 9-24). Barcelona: Ariel.