Logo UAB
2020/2021

Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes

Codi: 101653 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500260 Educació Social OB 2 A
2500261 Pedagogia OB 2 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carme Ruíz Bueno
Correu electrònic:
Carmen.Ruiz.Bueno@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Oscar Mas Torelló

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura s'aconsella haver superat l'assignatura de El procés ensenyament-aprenentatge

Objectius

 1. Reflexionar en torn als conceptes relacionats amb el procés d'elaboració de plans i programes de formació.
 2. Analitzar models de disseny de la formació verificant els seus aspectes positius i negatius.
 3. Identificar els elements o components que intervenen en el procés de planificació .
 4. Analitzar necessitats educatives i formatives per tal de dissenyar plans i programes de formació.
 5. Dissenyar, desenvolupar i avaluar plans, programes, projectes i activitats per a intervenir en contextos educatius i formatius
 6. Analitzar models d'avaluació educativa aplicats a diferents situacions.
 7. Dissenyar processos d'avaluació diferencial (des de l'avaluació diagnòstica -inicial fins l'avaluació d'impacte).

Competències

  Educació Social
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar processos d'obtenció, registre, anàlisi i presa de decisions per a l'acció socioeducativa
 • Dissenyar de manera articulada plans, programes, projectes, activitats i tasques en diversos contextos socioeducatius.
 • Dissenyar plans i processos d'avaluació segons les diferents finalitats, tècniques i instruments, moments i perspectives de l'avaluació educativa.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació per aprendre, comunicar-se i col·laborar en contextos educatius.
  Pedagogia
 • Avaluar plans, programes, projectes, accions i recursos educatius i formatius.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Diagnosticar les necessitats i possibilitats de desenvolupament de les persones per a fonamentar el desenvolupament de les accions educatives i formatives.
 • Dissenyar plans, programes, projectes, accions i recursos adaptats als contextos educatius i formatius, en les modalitats presencials i virtuals.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se i col·laborar en contextos educatius i formatius.
 • Realitzar estudis prospectius i avaluatius sobre característiques, necessitats i demandes formatives i educatives.
 • Supervisar plans, programes, centres i professionals de l'educació i la formació.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar l'impacte de l'avaluació verificant la satisfacció de necessitats concretant noves demandes de formació.
 2. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva.
 3. Diagnosticar les necessitats per fonamentar els plans i programes de formació.
 4. Dissenyar plans i programes adaptats als contextos educatius i formatius en les modalitats presencials i virtuals.
 5. Elaborar el pla d'avaluació de la formació especificant tots els seus components (objecte, instruments, agents, moments).
 6. Elaborar informes d'avaluació.
 7. Elaborar informes de seguiment.
 8. Lliurar en temps i forma les activitats proposades.
 9. Organitzar el treball de forma estructurada en relació a les demandes.
 10. Utilitzar les TIC en el disseny, en el desenvolupament i elaboració dels treballs pràctics
 11. Utilitzar les TIC en el disseny, en el desenvolupament i elaboració dels treballs pràctics.
 12. Utilitzar les plataformes virtuals com a eina de comunicació i de gestió de les activitats dirigides i supervisades.

Continguts

1.- Teoria i disseny curricular: aspectes teòrics i aplicats

 • Conceptualització i característiques del disseny curricular
 • Els components dels disseny curricular
 • Models de planificació i disseny curricular

2.- Elaboració de plans i programes de formació

 • Concreció i contextualització curricular
 • La detecció de necessitats educatives i formatives

3.- Seguiment i avaluació de plans i programes de formació

 • Dimensions de l'avaluació de plans i programes
 • Models d'avaluació de programes
 • Disseny d'avaluació diferencial de plans i programes (avaluació de necessitats fins avaluació d'impacte)
 • Estratègies, metodologies, tècniques i instruments d'avaluació

Metodologia

El plantejament metodològic de l'assignatura parteix de centrar l'activitat del procés en l'aprenentatge de l'alumne. Per tal de permetre l'assoliment d'aquest principi, l'estudiant haurà de ser actiu i autònom en tot el procés, essent missió del docent ajudar-lo en aquesta tasca. En aquest sentit, el professorat,

1) donarà suport a l'estudiantat en tot moment aportant la informació i els recursos necessaris per a que es doni l'aprenentatge,

2)vetllarà per l'aprenentatge autònom de l'estudiantat proposant-li diferents activitats d'ensenyament aprenentatge (individuals i grupals, teòriques i pràctiques) sota el principi de multivarietat metodològica.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Gran grup, modalitat virtual/ a distància. 60 2,4 1, 3, 4, 5, 6, 7
Seminaris presencials 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Elaboració en grup i lliurament en plataforma virtual les 3 proves pràctiques 60 2,4 7, 8, 9, 12
Tipus: Autònomes      
Lectura dels dossiers-unitats didàctiques, estudi i preparació de proves d'avaluació 150 6 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12

Avaluació

 

L'estudiant haurà de lliurar dos tipus d'evidències: 3 proves pràctiques de caràcter grupal (1 del primer bloc, 1 del segon bloc i 1 del tercer bloc) i 3 proves escrítes individuals
Les proves pràctiques tenen una finalitat formativa des del punt de vista de llur avaluació, ja que podran ésser revisades pel grup en funció de la tasca lliurada. 
Les proves teòriques, separades en cadascun dels blocs de continguts considerats, tenen una finalitat sumativa i han de ser una síntesi individual de la realització, discussió i reflexió del treball grupal. Pel seu caràcter, quan una prova estigui suspesa es podrà recuperar al finalitzar l'assignatura en una data concreta. Cal considerar que el feeb-back i retorn de les activitats i proves realitzades es realitzarà amb un termini de tres setmanes.
La realització i superació de totes les proves pràctiques i teòriques és indispensable per a superar l'assignatura, al mateix temps que l' assitència del 80% a les sessions presencials.  

Es lliurarà la primera pràctica i es farà la primera prova individual al finalitzar el bloc 1

Es lliurarà la segona pràctica i es farà la segona prova individual al finalitzat el bloc 2

Es lliurarà la tercera pràctica i es farà la tercera prova individual al finalitzar el bloc 3

Les pràctiques i els exàmens de recuperació corresponents al Bloc I, II i III és realitzaran/lliuraran durant el mes de juny

En totes les situacions on s'evidencia que s'ha realitzat un plagi, l'assignatura es considerarà suspesa a tots els efectes.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1 prova escrita Bloc 1 (avaluació individual) 15% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7
1 prova escrita bloc 2 (avaluació individual) 15% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7
1 prova escrita bloc 3 (avaluació individual) 15% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7
Lliurament de 3 proves pràctiques (avaluació grupal) 45% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Presentació d'assoliments grupals 10% 0 0 2, 7, 9, 11

Bibliografia

ÁLVAREZ ROJO, V.. (2002) (Coord.) Diseño y evaluación de programas, Madrid: Eos Universitaria,
ANGULO, J.F. y BLANCO, N. (1994) (Coords.) Teoría y desarrollo del curriculum, Málaga: Aljibe.
BOLÍVAR, A. (2008): Didáctica y Currículum: de la modernidad a la postmodernidad. Málaga: Ediciones Aljibe.
CABRERA, F. (2000) Evaluación de la formación, Madrid: Síntesis.

CANTON, I y PINO-JUSTE, M. (2011). Diseño y desarrollo del curriculum. Madrid: Alianza Editorial.

FERNANDEZ-BALLESTEROS, R. (1995) Evaluación de programas. Una guía práctica en ámbitos sociales, educativos y de salud, Madrid: Síntesis,.
GAIRÍN, J. (1997) La planificación y el desarrollo de planes, en GAIRÍN, J. y FERRÁNDEZ, A. (Coords.) Planificación y gestión de instituciones de formación, Barcelona: Praxis 151-201.
GAIRÍN, J. (1999): La evaluación del impacto de la formación. En GAIRIN, J. y FERRÁNDEZ, A. (Coords). Planificación y gestión de instituciones de formación, Barcelona: Praxis, 296/17-296/30.
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, B. (Ed.) (1999) Evaluación de programas centros y profesores, Madrid: Síntesis

MURILLO, F.J; ROMÁN, M y HERNÁNDEZ, R. (2011). Evaluación educativa para la justícia social. Revista iberoamericana de avaluació educativa, 4 (1), 8-23.
NAVARRO, R. (Coord.) (2007): Didáctica y Currículum para el desarrollo de competencias. Madrid: Dykinson.
NAVIO, A. (2007) Análisis y detección de necesidades, en TEJADA, J. Y GIMÉNEZ, V. (Coord.) Formación de formadores. Escenario aula, Madrid:Thomson, 69-151
NIRENBERG, O. ; BRAWERMAN, J. Y RUIZ, V. (2000) Evaluar para la transformación. Innovaciones en la evaluación de programas y proyectos sociales, Buenos Aires: Paidos
PEREZ JUSTE, R. (2006) Evaluación de programas educativos, Madrid:La Muralla
TEJADA, J. (2001) La planificación del proceso enseñanza-aprendizajeen SEPÚLVEDA, F. y RAJADELL, N. (Coords.) Didáctica general para psicopedagogos, Madrid: UNED, 233-279.
TEJADA, J. (2005): Didáctica-Currículum. Diseño, desarrollo y evaluación curricular. Barcelona: Davinci.
TEJADA, J. (2007) Evaluación de programas, en TEJADA, J. Y GIMÉNEZ, V. (Coord.) Formación de formadores. Escenario institucional, Madrid:Thomson, pp. 391-465
TEJADA, J. Y NAVIO, A. (2007) Elaboración de planes, programas y cursos de formación, en TEJADA, J. Y GIMÉNEZ, V. (Coord.) Formación de formadores. Escenario aula, Madrid:Thomson, 153-206
TEJADA, J. Y FERRÁNDEZ, E. (2007) La evaluación de impacto de la formación como estrategia de mejora en las organizaciones, Revista electrónica de Investigación Educativa, 9,(2)

TEJADA, J Y RUIZ, C. (2016). Evaluación de competencias profesionales en educación superior: retos e implicaciones. Educación XX1, 19.1, 17-38

VAILLANT, D y MARCELO, C. (2015). El ABC y D de la formación docente, Madrid: Narcea