Logo UAB
2020/2021

Geografia del canvi global

Codi: 101587 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501002 Geografia i Ordenació del Territori OT 3 2
2501002 Geografia i Ordenació del Territori OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Graham Mortyn
Correu electrònic:
Graham.Mortyn@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

La conclusió amb èxit tant de la Geografia Física i cursos de Climatologia.

Objectius

Geografia del Canvi Global és un curs de segon cicle opcional en Geografia. El curs té un total de 6 crèdits teòrics i inclou una sèrie de pràctiques.


L'objectiu principal del curs és explorar les causes, processos i conseqüències del canvi ambiental global en el món actual, amb especial èmfasi en la influència humana. Tot i ser global en la mesura, aquest canvi pot manifestar-se de forma única i diferent en funció de les escales temporals i espacials examinats. El curs considera la Terra com un sistema, i basa tot en els conceptes de ciències de la Terra. Malgrat les influències a escala global, més manifestacions a escala local d'aquests processos també seran explorats i examinats. El canvi ambiental global és impulsat en part per l'activitat humana, amb conseqüències a vegades inesperades i indirectes. Alguns d'aquests processos de canvi global s'han convertit en el tema de l'atenció i els acords internacionals, amb l'objectiu de minimitzar els impactes negatius.

 

Pel que fa a objectius més específics, el curs es subdivideix en conceptes i distincions introductòries, i seguit per diferents esferes ambientals d'impacte, incloent l'atmosfera, els oceans i les superfícies terrestres. Amb aquestes distincions en ment, l'exploració constant d'elements més específics es produirà, tenint en compte el creixement de la població humana, la urbanització, l'aigua i l'ús del sòl, el transport, l'energia i el consum d'altres recursos, la contaminació, i més.

Competències

  Geografia i Ordenació del Territori
 • Actuar i intervenir en el territori i en la seva gestió, i mostrar el caràcter aplicat i experimental de la formació geogràfica.
 • Analitzar i interpretar els problemes ambientals.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Sintetitzar i transmetre les problemàtiques geogràfiques als mitjans de comunicació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comunicar les problemàtiques geogràfiques sobre els problemes relacionats amb el canvi global.
 2. Definir els problemes ambientals per comprendre el canvi global.
 3. Descriure les principals característiques del canvi global.
 4. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics
 5. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
 6. Identificar les idees i expressar-les amb correcció lingüística en diverses llengües.
 7. Redactar propostes innovadores

Continguts

Bloc 1 Introducció al Canvi Global

            La Terra com un sistema

             Escales espacials i temporals (per exemple, humans, geològics, i tots al mig)

             Canvi global contra el canvi climàtic, similituds i distincions

 

Bloc 2 de l'Atmosfera

             Definició de l'estructura i la composició (línia de base per al canvi)

             gasos d'efecte hivernacle

             la contaminació industrial

 

Bloc 3 Els Oceans

            Paper en el canvi global i climàtic

            Canvis no climàtics globals (per exemple, la pesca, la contaminació, la invasió d'espècies exòtiques)

            Temes específics del canvi global (monsons, ENSO, huracans, etc)

 

Bloc 4 Terrestres Impactes

            La naturalesa de la superfície terrestre

            Preocupacions específiques basades en terrestres (per exemple, de la biosfera)

            Les causes de preocupació i la seva possible evolució futuristes

Metodologia

El contingut del curs es desenvoluparà al llarg de les següents línies:

 

- Presentacions de conferències

- Les lectures d'articles pertinents, i el contingut del llibre

- Tant l'activitat individual i en grups petits i discussió de conceptes

- Preguntes i respostes / diàleg crític

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Theoretical classes 48 1,92 1, 2, 3, 4, 6
Tipus: Supervisades      
Evaluation and field work 17 0,68 1, 2, 3, 4, 6
Tipus: Autònomes      
Independent work from the classes and finalization of the practicals 55 2,2 1, 2, 3, 4, 6

Avaluació

L'avaluació es basarà tant en la part teòrica i pràctics de l'assignatura. Per a la part teòrica, la mateixa ponderació s'aplicarà tant a un breu assaig de respostes de l'examen final, i l'assignació de treball d'investigació sobre un tema de canvi global de l'elecció individual. Els detalls d'ambdós seran proporcionats quan comenci el curs. Nomes esta previst reevaluar el examen. El lliurament del 70% de l'activitat de curs serà un Suspens. Aquelles persones que no arribin al 70% tindran un No Avaluable.

 La copia o plagi de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero a l'activitat. En cas de reincidència es suspendrà tota l'assignatura. Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, sense citar les fonts, siguinen papero en format digital. Vegeu documentació de la UAB sobre "plagi" a: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exam final 50 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6
salidas de campo 25 8 0,32 1, 2, 3, 4, 6
trabajo individual 25 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

BOADA, M.; SAURÍ, D. (2002). El canvi global, Barcelona: Rubes Editorial.

 

DUARTE, C. M. (2007): El Cambio Global. Madrid, CSIC.

 

GORE, A. (2007): Una Veritat Incòmoda. Barcelona, Edicions 62 (hi ha també versió en castellà)

 

GUGLER, J. (2004). World Cities. Globalization, Development and Inequality. Cambridge: Cambridge University Press.

 

JOHNSTON, R.J., TAYLOR, P.J. I WATTS, M.J. (eds) (2002): Geographies of Global Change. Oxford: Blackwell (2ª edició).

 

LOVELOCK, J. (1992): Gaia. Una ciencia para curar el planeta. Barcelona, Integral.

 

MANNION, A.M. (1991): Global environmental change. Harlow, Essex: Longman.

 

MARSH,W.M. I GROSSA,J.M. Jr (1996): Environmental Geography. Science, Land Use and Earth Systems. New York: John Wiley.

 

OLDFIELD, F. 2005: Environmental Change. Key Issues and Alternative Perspectives. Cambridge, Cambridge University Press.

 

STEFFEN, W. et al 2004: Global Change and the Earth System: A Planet Under Pressure. New York, Springer.

 

TURNER, B.T.II; Clark,W.C., KATES,R.W., RICHARDS,J.F., MATHEWS,J.T. I MEYER,W.B. (eds) (1990): The Earth as transformed by human action. Cambridge: Cambridge University Press.

 

VV. AA. (2003): Encyclopaedia of Global Environmental Change. New York, Wiley (5 volums).

 

There will be updated articles included throughout the course of the semester, and made available on Campus Virtual.