Logo UAB
2020/2021

Geografia rural

Codi: 101580 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501002 Geografia i Ordenació del Territori OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ricard Morén Alegret
Correu electrònic:
Ricard.Moren@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

En aquesta assignatura el professor es pot comunicar amb l'alumnat en català, castellà i anglès. Al llarg del semestre pot ser proposada la lectura de texts en altres llengües com el francés i el portugués.

Equip docent

Ricard Morén Alegret

Prerequisits

Haver assolit de forma adequada els coneixements impartits a les assignatures del grau cursades prèviament al llarg del primer curs i el primer semestre del segon curs, així com mantenir les ganes d'aprendre.

Aquesta assignatura es desenvolupa durant el segon semestre i, principalment, a través del campus virtual (Moodle). Per tant, es requereix una molt bona conexió a Internet durant tot el semestre. A més, hi ha vàries activitats presencials que necessiten obligatòriament la presència de l'alumnat al campus de Bellaterra durant diferents dies (per exemple, pràctiques i exàmens escrits).

Hi ha programades lectures en anglès, català i castellà, el que fa recomanable el coneixement d’aquestes llengües almenys a nivell de lectura.

 

Objectius

Anàlisi, comprensió i reflexió sobre el medi rural contemporani a nivell mundial, amb Europa, Espanya i Catalunya com a principals llocs de referència.

Concretament, entre els objectius de l'assignatura hi ha l'anàlisi, comprensió i reflexió sobre les principals dinàmiques, processos i transformacions socials, culturals, econòmiques, territorials, poblacionals i ambientals que es poden trobar a les àrees rurals. 

 

 

Competències

 • Analitzar i explicar els esdeveniments del món actual des d'un punt de vista geogràfic.
 • Dominar el coneixement teòric necessari per plantejar problemes geogràfics de manera integrada i combinar un enfocament generalista amb una anàlisi especialitzada.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les principals dinàmiques del món actual des d'un vessant geogràfic.
 2. Contrastar i comparar dades geogràfiques rellevants.
 3. Interpretar els esdeveniments del món actual a partir de la diversitat física, econòmica, social i cultural. 
 4. Plantejar problemes sobre la desigualtat, la distribució de la població, la urbanització, etc., al món.
 5. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

 1. La ruralitat com a categoria d’anàlisi geogràfica
 2. Configuració i organització del sistema agro-alimentari contemporani
 3. Les activitats agràries: transformacions recents, dinàmiques, problemàtiques i encaix territorial
 4. La política agrària: lògiques d’intervenció, instruments, institucions i agents 
 5. L’espai forestal: transformacions recents, dinàmiques, problemàtiques i encaix territorial
 6. Dinàmiques i tendències demo-geogràfiques i de gènere al medi rural: una varietat de moviments de població
 7. La diversificació i terciarització del medi rural: turisme o no turisme, aquesta és una qüestió

Metodologia

AVALUACIÓ 

L'avaluació és continuada i les activitats i/o conexions habitualment es realitzaran via el campus virtual (Moodle) els dimarts i dijous de cada setmana. A més caldria tenir present el següent:

1) Pràctica presencial de caire conceptual al campus de la UAB a Bellaterra. Data i lloc de realització: possiblement un dissabte de finals de febrer de 2021 (lloc, dia i hora de la trobada presencial que organitza el Departament de Geografia). 

2) Elaboració d'un treball de curs de recerca exploratòria elaborat en dues etapes sobre municipis o regions rurals de dos països. S’han de comparar quins són els principals reptes per a la sostenibilitat social, econòmica i ambiental d’aquests dos territoris, tenint en compte una varietat de fonts de dades i d’informació rellevant: dades estadístiques, publicacions científiques (tant llibres com revistes acadèmiques especialitzades en temes rurals), documentació local, premsa, cartografia, fotografia, etc. Aquest treball pràctic s’anirà elaborant en dues etapes:

2a) Redacció d’una introducció* amb una breu explicació sobre: 1) les raons tingudes en compte per triar les àrees d’estudi que s'hagin escollit (heu de poder obtenir informació rellevant de forma realista durant el semestre amb els recursos a l’abast), incloent reflexions sobre la ‘posicionalitat’ del propi estudiant que escriu; 2) en què us baseu per definir-la com a “rural” (argumentant i raonant amb evidències empíriques i citant fonts d’informació que donin suport als criteris geogràfics emprats per considerar-les rurals); 3)les hipòtesis i qüestions prèvies que voleu explorar; 4)un índex dels temes que voleu tractar a priori; i 5) una proposta de fonts i bibliografia preliminar que voleu consultar (sobre com formular hipòtesi, vegeu: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_03/tot_t03.html). Data del lliurament de l’escrit introductori del treball de curs: març de 2021 (dia i hora a concretar pel professorat). La llargària del document serà de 5 fulls en total (DIN A4, lletra Times New Roman, 12pt.).

2b) Lliurament del treball final de recerca exploratòria*: construint sobre la feina feta al llarg del curs, presentació del treball sobre la situació als municipis o regions rurals seleccionades (sobre com estructurar una obra escrita a la universitat vegeu: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_23/tot_t23.html ). El treball tindrà una llargària de 9000 paraules, DIN A4 de text, lletra Times New Roman, 12pt. (annexes a part). Caldrà triar un títol global del treball, el qual estarà composat per a) una introducció, amb les hipòtesis inicials; b) una exposició dels resultats obtinguts; c) unes conclusions amb reflexions personals; d) un llistat de bibliografia acadèmica i articles científics: i e) uns annexos estadístics, cartogràfics i mediàtics (articles de premsa, etc.). Les referències bibliogràfiques també es citaran d’acord amb la normativa per autors i autores de la revista Documents d’Anàlisi Geogràfica (vegeu indicacions més avall). Data de lliurament: maig de 2021 (dia i hora a concretar pel professorat).

3) Realització de proves d’examen presencial^ basades en el temari de l’assignatura (tant apunts com altres materials publicats, indicats o ressenyats al campus virtual)que constarà de dues proves escrites: La primera prova d’examen presencial consisteix en un comentari de mapa, gràfic o imatge i la segona prova consisteix en la definició sintètica de varis conceptes (per més informació general sobre com encarar exàmens a la universitat, vegeu: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_02/tot_t02.html). Data de realització de l’examen: finals de maig o inicis de juny de 2021 (lloc, dia i hora a concretar pel Departament de Geografia). Es demana puntualitat i mostrar NIU-UAB a l’aula.

4) Participació en fòrums al campus virtual vinculats amb qüestions d’actualitat vinculades al temari de l’assignatura.

5) Pràctiques* a lliurar al campus virtual (vinculades als fòrums), principalment al voltant de les presències (o absències) de qüestions de la geografia rural en debats públics a diferents indrets d’Europa.

Per cada lliurament de treballs i pràctiques, un temps abans del termini, s’obrirà un espai específic a l’Aula Moodle del campus virtual, excepte quan s’indiqui una altra opció (per exemple, si es demana explícitament l’enviament per Email). 

^En cas que les proves d'examen no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de laUAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

QUALIFICACIÓ:

- Pràctiques individuals: 20% de la nota final (10% pràctica presencial + 10% pràctica via campus virtual).

- Lliurament de la introducció del treball de curs: 2.a. (5% de la nota final)

- Lliurament del treball de final de curs, 2.b. (25% dela nota final)

- Participació en fòrums i altres activitats (10%)

- Proves d’examen presencials A (comentari de mapa, gràfic o imatge) i B (definició de conceptes). Caldrà obtenir com a mínim un 5 sobre 10 en el global de les proves (40% de la nota final, 20% cada prova). 

Si es lliura o realitza una activitat d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura ja no podrà ser “No avaluable” i es qualificarà a partir de l'evidència d’aprenentatge aportades. 

La recuperació adopta els mateixos criteris que l’avaluació, però només es podran recuperar les parts suspeses o no avaluades durant el període d’avaluació.

ATENCIÓ: En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de teoria 28 1,12 1, 3, 4, 5
Exercicis dirigits 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5
Presentacions orals de l'alumnat 1 0,04 1, 3, 5
Resolució de casos pràctics 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Treball de curs 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5
Tutories 5 0,2 1, 3, 4, 5
Tipus: Autònomes      
Cerca d'informació 15 0,6 2
Estudi personal sobre qüestions rurals 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5
Lectures 30 1,2 1, 3, 4, 5

Avaluació

L’assignatura s’avaluarà d’acord amb els següents exercicis i evidències d'aprenentatge previstes:

1) Exàmens: Dues proves escrites parcials (20% i 20% respectivament, de la nota final)

2) Treball de curs: 30% de la nota final.

3) Exercicis pràctics: 20% de la nota final.

4) Participació (10% de la nota final), la participació tindrà en compte entre altres aspectes la participació en els debats dels fòrums oberts a Moodle. 

5) S'apreciarà la contribució proactiva i constructiva al llarg del curs en les diverses activitats.

L'entrega dels diferents exercicis programats és obligatòria. 

- En cas que les proves d'examen no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

ATENCIÓ: La copia o plagi de material, documents, publicacions, etc. en qualsevol treball o activitat de l'assignatura suposarà una qualificació de zero. Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, sense citar les fonts, siguin en paper o en format digital. Veure documentació de la UAB sobre "plagi" a: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

*Recuperació:

La recuperació es regeix pels mateixos criteris que l’avaluació, però només es podran recuperar les parts suspeses o no avaluades durant el període d'avaluació. Alguns aspectes de l'assignatura (com la participació) no poden ser pas recuperades. 

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis pràctics, informes 20% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5
Participació, debats, presentacions 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5
Prova 1 20% 1,5 0,06 1, 3, 5
Prova 2 20% 1,5 0,06 1, 3, 4, 5
Treball de curs 30% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

 

a)  Algunes obres de temàtica rural:

Abbots, Emma-Jayne; Lavis, Anna (2013), Why we eat, how we eat. Contemporary encounters between foods and bodies, Farnham, Burlington: Ashgate.

Aldomà, Ignasi (2015) (dir.) Atles de la nova ruralitat, Lleida: FMR. (http://www.fmr.cat/atles/descarrega 2015.htm )

Amor, Concepción S. (1934) La escuela rural activa, Madrid: Publicaciones de la Revista de Pedagogía.

Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i Fundació del Món Rural (FMR) (coords.) (2011) Els moviments migratoris de la joventut rural: què ofereix el mercat laboral rural als i les joves? Odisseu. Programa per al retorn i la inserció laboral de joves al medi rural. Diagnosi: Compilació de Resultats i Recomanacions, Lleida: FMR, ARCA i Universitat de Lleida.

Brown, David L. & Schafft, Kai A. (2019) Rural People and Communities in the 21st Century. Resilience and Transformation, Cambridge, UK / Medford, US: Polity Press.

Camarero, Luis (2009), La població rural a Espanya. Dels desequilibris a la sostenibilitat social, Barcelona, Fundació “la Caixa”.

Cloke, Paul; Marsden, Terry; Mooney, Patrick (2006), Handbook of rural studies, London: Sage.

Corchón, Eudaldo (2000) La escuela rural: Pasado, presente y perspectivas de futuro, Vilassar de Mar (Barcelona): Oikos-Tau.

Duncan, Jessica; Medina, F. Xavier (eds.), (2010), Sistemes agroalimentaris: cap a solucions integrades i sostenibles, Barcelona: UOC.

Delgado, María del Mar (2004), La política rural europea en la encrucijada, Madrid: MinisteriodeAgricultura Pesca y Alimentación. 

Essex, Stephen et al. (eds.) (2005), Rural change and sustainability : agriculture, the environment and communities ,Wallingford; Cambridge : CABI Publishing.

Etxezarreta, Miren (Coord.) (2006), La agricultura española en la era de la globalización, Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. 

FAO (2016), La alimentación y la agricultura: claves para la ejecución de laAgenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Roma: FAO (http://www.fao.org/3/a-i5499s.pdf).

Guirado, Carles; Valldeperas, Natàlia; Tulla, Antoni F. (2017), L'agricultura social a Catalunya. Desenvolupament local i ocupació per a col.lectius en risc d'exclusió social, Barcelona: Cossetània.

Jean, Yves; Périgord, Michel (2009) Géographie Rurale. La ruralité en France, París: Armand Colin. 

Kordel, Stefan et al. (eds.) (2018) Processes of Immigration in Rural Europe, Newcastle-upon-Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.

Lamo de Espinosa, Jaime (2009), El nuevo sistema agroalimentario en una crisis global, Almería: Fundación Cajamar.

McAreavey, Ruth (2017) New Immigration Destinations. Migrating to Rural and Peripheral Areas, London: Routledge.

Morén-Alegret, Ricard & Wladyka, Dawid (2019) International Immigration, Integration and Sustainability in Small Towns and Villages. Socio-Territorial Challenges in Rural and Semi-Rural Europe, Londres: Palgrave Macmillan / Springer.

Moreno, Luís; Sánchez, Maria Mercedes; Simões, Orlando (2009) Cultura, Inovação e Territorio. O Agroalimentar e o Rural, Lisboa: SPER.

Munton, Richard (2008), The Rural. Critical Essays in Human Geography, Burlington: Ashgate Publishing Limited.

Population, Spaceand Place (2008), núm. monogràfic “International Migration to Non-Metropolitan Areas”, 14(6), Wiley, Interscience.

Reguant, Francesc (coord.) (2016), Estructures productives i cadena alimentària. Lleida: Agroforum.

Robinson, Jo (2016) Theatre & the Rural, London: Palgrave Macmillan. 

Ruiz Pulpón, Ángel Raúl; Serrano de la Cruz, Manuel A.; Plaza Tabasco, Julio (eds.) (2016), Treinta años de la PAC en España. Agricultura y multifuncionalidaden el contexto de la nueva ruralidad, Ciudad Real: Óptima Ediciones.

Trepat, Eduard; Vilaseca, Anna (2008) Ruralitati Immigració, Lleida: Fundació del Món Rural (http://www.fmr.cat/web3/documentacio/ACTIVITATS/Activ%20llibre%20ruralitat%20i%20immigració.pdf)

Woods, Michael (2005), Rural geography: processes, responses and experiences in rural restructuring, London : SAGE.

Woods, Michael (2010), Rural, London: Routledge.

 

b)      Algunes revistes especialitzades de temàtica rural:

Ager-Revista de Estudios Sobre Despoblación y Desarrollo Rural

Études Rurales

Journal of Rural Studies

Journal of Peasant Studies

Rur@lités

Rural Sociology

Sociologia Ruralis