Logo UAB
2020/2021

Economia Aplicada de l'Àsia Oriental

Codi: 101532 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Rosell Foxa
Correu electrònic:
Jordi.Rosell@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Roser Álvarez Klee

Prerequisits

Cal tenir capacitat per llegir i comprendre textos acadèmics en anglès. És convenient, encara que no és obligatori, tenir superada l'assignatura "Introducció a l'Economia" de primer curs.

Objectius

Al finalitzar l’assignatura, l’alumne serà capaç de: 

- Comprendre texts econòmics de revistes i diaris generals d’economia amb especial referència a l'Àsia Oriental.

- Comprendre la posició i el paper de l'Àsia Oriental a l'economia mundial.

- Conèixer i comprendre l'economia política de les diferents pautes de creixement i desenvolupament dels països de l'Àsia Oriental.

- Presentar un informe sobre algun aspecte concret d'un país o sector econòmic de l'Àsia Oriental.

Competències

 • Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
 • Conèixer i comprendre les relacions socials, el protocol i la negociació en els processos de presa de decisions a l'Àsia oriental.
 • Conèixer i utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar, elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.
 • Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar les estructures i els processos econòmics de l'Àsia oriental i la seva inserció en l'economia global.
 • Descriure i analitzar de manera contrastiva el sistema d'organització, administració i gestió d'empreses a l'Àsia oriental.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dissenyar i gestionar projectes.
 • Promoure el desenvolupament sostenible.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
 • Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
 • Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
 2. Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar els coneixements de ciències polítiques, economia i sociologia.
 3. Conèixer i comprendre les relacions socials, el protocol i la negociació en els processos de presa de decisions a l'Àsia oriental.
 4. Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar les estructures i els processos econòmics de l'Àsia oriental i la seva inserció en l'economia global.
 5. Descriure i analitzar de manera contrastiva el sistema d'organització, administració i gestió d'empreses a l'Àsia oriental.
 6. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 7. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 8. Dissenyar i gestionar projectes.
 9. Promoure el desenvolupament sostenible.
 10. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 11. Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
 12. Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
 13. Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 14. Utilitzar eines diferents per a fins específics en el camp de les ciències polítiques, l'economia i la sociologia.
 15. Utilitzar la terminologia específica de ciències polítiques, economia i sociologia.
 16. Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

Tema 1: Entorn econòmic de l'Àsia Oriental. Integració regional i globalització.

Tema 2: Japó: La Restauració Meiji. Imperialisme i economia de postguerra.

Tema 3: Japó: El miracle econòmic japonès i les dècades perdudes.

Tema 4: Els quatre tigres asiàtics: Corea del Sud, Taiwan, Hong-Kong i Singapur.

Tema 5: Xina: Economia planificada. Reformes i desenvolupament econòmic.

Tema 6: La Xina i l'economia global. Comerç, inversió i projecció exterior.

Tema 7: Les economies emergents del sud-est asiàtic.

Metodologia

1. Activitats dirigides:

- Exposició del professor/a dels temes generals. A fi i efecte d’assolir els objectius establerts, aquesta assignatura se centra en classes teòriques.

- Resolució d’exercicis teòrics-pràctics amb els estudiants, en grup o individualment.

- Debats entre estudiants sobre el tema exposat i prèviament llegit o explicat.

- Presentacions.

2. Activitats supervisades:

- Exercicis per casa, lectures obligatòries.

3. Activitats autònomes:

- Treball de lectura i redacció, individualment o en grup. 

- Resum de les classes, comentari sobre texts, articles, llibres, etc.

L'estudiant ha de tenir en compte les notícies i les informacions publicades al Campus Virtual / Moodle.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes, exercicis teòrics i pràctics, presentacions i debats. 50 2 2, 4, 5, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Exercicis, lectures obligatòries. 34 1,36 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16
Tipus: Autònomes      
Lectures i treballs escrits. 45 1,8 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16

Avaluació

Avaluació continuada, la nota final és el resultat de ponderar:

- un 30% la nota del treball individual o col·lectiu

- un 35% la nota de l'examen primera part del curs

- un 35% la nota de l'examen segona part del curs

Altres consideracions 

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència. 

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant. 

Recuperació 

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. 

L'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota. 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. 

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0.En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

Més informació: https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345662177201.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen parcial I 35% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15
Examen parcial II 35% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15
Treball individual o col·lectiu 30% 17 0,68 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16

Bibliografia

Amsden, Alice H. (1989) Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization. Oxford University Press.

Amsden, Alice H. i Chu, Wan-wen (2003) Beyond Late Development: Taiwan’s Upgrading Policies. The MIT Press.

Asian Development Bank (2018) Asian Economic Integration Report. Towards optimal provision of regional public goods in Asia and the Pacific (lliure accés).

Armstrong, Shiro i Westland, Tom (2018), eds., Asian Economic Integration in the Era of Global Uncertainty. Australian National University (ANU) Press (lliure accés).

Bray, Francesca (1986) The Rice Economies. Technology & Development in Asian Societies. Basil Blackwell.

Chiu, Stephen W. K. (2019) City-States in the Global Economy: Industrial Restructuring in Hong Kong and Singapore. Routledge.

Duus, Peter (1989), ed., The Cambridge History of Japan. Volume 6: The Twentieth Century. Cambridge University Press.

Flath, David (2000) The Japanese economy. Oxford University Press.

Fruin, Mark (1992) The Japanese enterprise system.Competitive Strategies and Cooperative Structures. Oxford University Press.

Garnaut, Ross i Song, Ligang (2018) China’s 40 years of reform and development. The ANU Press (lliure accés).

Goh, Evelyn (2013) The Struggle for Order: Hegemony, Hierarchy, and Transition in Post-Cold War East Asia. Oxford University Press.

Hal Hill, María Socorro Gochoco Bautista, eds., (2013) Asia Rising. Growth and Resilience in an Uncertain Global Economy. Asian Development Bank. Edward Elgar (lliure accés).

Hamashita, Takeshi (2008) China, East Asia and the Global Economy. Regional and historical perspectives. Routledge.

Hamilton Gary G. i Cheng, Shu-kao (2017) Making money. How Taiwanese industrialists embraced the global economy. Stanford University Press.

Hatch, Walter (2010) Asia’s Flying Geese: How Regionalization Shapes Japan. Cornell University Press.

Howe,Christopher (1996) The origins of the Japanese trade supremacy. University of Chicago Press.

Huang, Yasheng (2008) Capitalism with Chinese Characteristics: Entrepreneurship and the State. Cambridge University Press.

Huff, W. Gregg (2004) The Economic Growth of Singapore: Trade and Development in the Twentieth Century. Cambridge University Press.

Jansen, Marius B. (1989), ed., The Cambridge History of Japan. Volume 5: The Nineteenth Century. Cambridge University Press.

Johnson, Chalmers (1982) MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975. Stanford University Press.

McNamara, Dennis L. (1990) The colonial origins of the Korean enterprise. Cambridge University Press.

Naughton, Barry (2007) The Chinese economy. Transitions and growth. The MIT Press.

Ohno, Kenichi (2006) The Economic Development of Japan. The Path travelled by Japan as a developing country. GRIPS Development Forum (lliure accés).

Pomeranz, Kenneth (2000) The Great Divergence. China, Europe and the making of the modern world economy. Stanford University Press.

Rawski, Thomas G. (2009), ed., China’s Great Economic Transformation. Cambridge University Press.

Studwell, Joe (2013) How Asia Works. Success and failure in the World's Most Dynamic Region. Profile Books.

Walter, Andrew, i Zhang, Xiaoke (2012), eds., East Asian Capitalism: Diversity, Continuity, And Change. Oxford University Press.

Wu, Jinglian (2005) Understanding and interpreting Chinese economic reform. Texere.

Yeung, Henry Wai-chung (2016) Strategic Coupling: East Asian Industrial Transformation in the New Global Economy. Cornell University Press.

Es proposaran articles i pàgines web per al seguiment dels diferents temes a classe.