Logo UAB
2020/2021

Geografia d'Àsia

Codi: 101522 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500244 Estudis d'Àsia Oriental FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
David Saurí Pujol
Correu electrònic:
David.Sauri@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Nuria Valdovinos Perdices
Antoni Ramón Riba

Prerequisits

Cap.

Objectius

Introduir l'alumnat als aspectes més rellevants de la Geografia Física i Humana dels paisos d'Àsia Oriental, incloent aspectes geopolítics,  el medi físic, la demografia, els sistemes agraris i l'alimentació , la indústria, les ciutats i el medi ambient. Mitjançant classes teòriques i pràctiques, es pretén que l'alumnat conegui suficientment el context geogràfic d'Àsia Oriental  i que aquest coneixement li pugui ser d'utilitat per altres assignatures al llarg dels estudis de grau.

Competències

 • Conèixer i comprendre la geografia física i humana de l'Àsia oriental.
 • Conèixer i utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar, elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Promoure el desenvolupament sostenible.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
 • Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar els coneixements de geografia.
 2. Demostrar un coneixement dels conceptes claus i marcs teòrics de geografia.
 3. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 4. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 5. Identificar i descriure la geografia física d'Àsia Oriental.
 6. Identificar ii descriure la geografia humana d'Àsia Oriental.
 7. Promoure el desenvolupament sostenible.
 8. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 9. Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
 10. Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
 11. Utilitzar eines diferents per a fins específics en el camp de la geografia.
 12. Utilitzar la terminologia bàsica de la geografia.
 13. Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

Introducció a la Geografia Física y Humana d'Asia Oriental emprant  un enfocament  generalista per a tractar temes de geopolítica, medi físic, climatologia i hidrografia; de demografia i moviments migratoris; d'agricultura i alimentació, de sistemes energètics i industrials, de processos d'urbanització i d'impactes ambientals.

Metodologia

La metodologia docent inclou classes de teoria i pràctiques (33%); treball supervisat (12%); treball autònom (50%) i avaluacions (5%).

Es farà ús de les plataformes virtuals de la universitat, fòrums virtuals, notícies, agendes, lliurament de pràctiques, etc.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques 55 2,2 1, 2, 5, 6, 11, 12
Proves parcials 4 0,16 1, 2, 5, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories 12 0,48 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13
Tipus: Autònomes      
Treball estudiant 75 3 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13

Avaluació

L'avaluació consistirà en dos exàmens parcials (40% cadascun) i la realització i entrega OBLIGATÒRIA de les pràctiques del curs, que es faran en grup (20%). 

Avaluació dels resultats d'aprenentatge: 

-Demostrar un coneixement suficient  dels aspectes geopolítics, físics, demogràfics i de les activitats primàries de l'Àsia Oriental  (prova escrita parcial) 

-Demostrar un coneixement suficient  dels aspectes relatius a l'energia, indústria, medi urbà i reptes ambientals de l'Àsia Oriental (prova escrita parcial) 

-Utilitzar eines diferents per a finalitats específiques de l'anàlisi geogràfica de l'Àsia Oriental  (pràctiques de curs) 

-Utilitzar la terminologia bàsica de la Geografia aplicada a l'Àsia Oriental  (pràctiques de curs) 

Altres consideracions 

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència. 

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el professorat comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el professorat i l’alumnat. 

Recuperació 

Podrà accedir a la recuperació l'alumnat que s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. 

L'alumnat es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota. 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el professorat comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El professorat pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. 

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumnat equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0.En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. 

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

Més informació: https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345662177201.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves parcials 80% (40% + 40%) 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13
Pràctiques de curs 20% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13

Bibliografia

Llibres

 • ARAMBERRI, J. (2018) . La China de Xi Jinping. Madrid: Ediciones Deliberar
 • BALL, P. (2017). The Water Kingdom. Chicago: The University of Chicago Press
 • DELISLE,G. (2006). Pyongyang. Bilbao: Astiberri Ediciones
 • DELISLE, G. (2005). Shenzen . Bilbao: Astiberri Ediciones
 • DUNFORD, M. and WEIDONG,L. (eds) (2017). The Geographical Transformation of China. London: Routledge
 • COURMONT, B. (2010). Géopolitique du Japon. Perpignan: Artège.
 • DAYEZ-BURGEON, P. (2011). Les Coréens.  Paris: Editions Tallandier
 • MARSHALL, T. (2016). Prisoners of Geography. Scribner 
 • HOLDSTOCK, N. (2015). China's Forgotten People. Xinjiang, Terror and the Chinese State. London: I.B. Tauris
 • KANASAKA,K, (2009). Discovering Japan. A New Regional Geography. London: JPT Europe
 • KAPLAN, R.D. (2015). Asia's Cauldron. The South China Sea and the End of a Stable Pacific. New York: Penguin Random House
 • LACOSTE, Y. (2008). Geopolítica. Madrid: Síntesis
 • MARKS, R.B. 2012). China. Its Environment and History. Kanham UK: Rowan and Littlefield.
 • ORGANIZING COMMITTEE OF THE 29th INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL CONGRESS ( 2000): Korea. The Land and the People. Seoul: Kyohaksa
 • RIOS, X. (2005). Taiwan, el problema de China. Madrid: Catarata.
 • RIOS, X.  (2012). China Pide Paso. Barcelona: ICARIA.
 • RUSSELL, M. J. (2008). Pop Goes Korea. Behind the revolution in movies, music and internet culture. Berkeley, California: Stone Bridge Press.
 • SAMUELS, R.J. (2013) . 3.11 Disaster and Change in Japan. Ithaca, NY: Cornell University Press.
 • SANJUAN, T. Et TROLLIET, P. (2010). La Chine et le Monde Chinois. Une géopolitique des territoires. Paris: Armand Colin.
 • SHEPARD, W. (2015). Ghost Cities of China. London: Zed Books
 • STUDWELL,J. (2014).  How Asia Works. Success and Failure in the World’s Most Dynamic Region. London: Profile Books.
 • TUAN, Yi –Fu (1969). A Historical Geography of China. Chicago: Aldine
 • TOTMAN, C. (2014): Japan. An Environmental History. London and New York: I.B. Tauris
 • VEEK, G., PANNELL, C.W., HUANG, Y and BAO; S (2016). China's Geography. Globalization and the Dynamics of Political, Economic and Social Change. Lanham, MD: Rowman &Little
 • VERNEUIL,C. et VERNEUIL, S. (2012). Japon et Chine. Concurrences Régionales, ambitions mondiales. Paris: Ellipses.
 • WEIGHTMAN, B.A. (2011). Dragons and Tigers. A geography of South, East and Southeast Asia. Hoboken NJ: John Wiley.
 • WOOLEY, P.J. (2005). Geography& Japan’s Strategic Choices. Washington DC: Potomac Books
 • WONG, D.W. S., WONG,K.K.K., CHUNG,H. and WANG,J.J. (2018). China. A Geographical Perspective. New York: Guilford Press

Atles

 • Atlas of the people’s Republic of China. Beijing: Foreign Languages Press
 • El Atlas de Le Monde Diplomatique. Edició espanyola. Abril 2000
 • Benewick,R. Y S.H. Donald (2009): The State of China Atlas. Berkeley: University of California Press
 • SELLIER, Jean (2002). Atlas de los pueblos de Asia meridional y oriental. Barcelona: Paidós.

Webgrafia