Logo UAB
2020/2021

Idioma B per a traductors i intèrprets 1 (anglès)

Codi: 101480 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Graham Perry
Correu electrònic:
Graham.Perry@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Geoffrey Vito Belligoi
Laura Trainor
Graham Perry
Sarah Julia West
Maeve Catherine Howley
Roland Keith Pearson

Prerequisits

 

En iniciar l’assignatura cal que l’estudiant sigui capaç de:

 • Comprendre textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts. (CE5 MCRE-FTI B1.2)
 • Produir textos escrits amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts. (CE6 MCRE-FTI B1.2)
 • Comprendre textos orals clars sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts. (CE7 MCRE-FTI B1.1)
 • Produir textos orals sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts. (CE8 MCRE-FTI B1.1)

 

Nivell de domini de la llengua exigit:

Idioma Anglès: Nivell B2.1  MECR (Marc Europeu Comú de Referència)

 

Comprensió oral i escrita indispensable per al seguiment de la assignatura:

 • Pot comprendre instruccions en les classes i les tasques que dóna un professor.
 • Pot anotar informació en una conferència si és més o menys dictada.
 • Pot comprendre, amb certa ajuda, instruccions i missatges bàsics com, per exemple, catàlegs de biblioteca informatitzats o instruccions i missatges a les espais virtuals de l’assignatura.

Comprensió oral i escrita indispensable per al seguiment de la assignatura:

 • Pot comprendre instruccions en les classes i les tasques que dóna un professor.
 • Pot anotar informació en una conferència si és més o menys dictada.
 • Pot comprendre, amb certa ajuda, instruccions i missatges bàsics com, per exemple, catàlegs de biblioteca informatitzats o instruccions i missatges a les espais virtuals de l’assignatura.

Objectius

La funció de l’assignatura es desenvolupar les competències comunicatives d’Idioma B de l’estudiant i fomentar les competències textuals necessàries per poder iniciar la traducció directa.

 

En acabar l’assignatura l’estudiant serà capaç de:

 

 • Comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generals d’àmbits coneguts. (CE5: MCRE-FTI B2.1.)
 • Produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts. (CE6: MCRE-FTI B2.1.)
 • Comprendre textos orals de tipologia diversa sobre temes generals d’àmbits coneguts. (CE7:MCRE-FTI B2.1.)
 • Produir textos orals amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts. (CE8: MCRE-FTI B1.2.)

 

Competències

 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics, morfosintàctics i textuals.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics i textuals.
 3. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics i textuals.
 4. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits coneguts.
 5. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts.
 6. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 7. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts.
 8. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de tipologia diversa sobre temes generales de àmbits coneguts.
 9. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre textos orals sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts.
 10. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts, i amb finalitats comunicatives específiques, seguint models textuals estàndards.
 11. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos senzills de l'àmbit acadèmic, seguint models textuals estàndards.
 12. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts.
 13. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències de la combinació lingüística amb un grau suficient de control.

Continguts

 1. Comprensió escrita orientada a la traducció:

1.1. Estratègies de lectura

1.2. Identificació de gèneres textuals

1.3. Identificació de la intenció del autor

1.4. Identificació de les idees principals i secundàries

1.5. Identificació de marques discursives

1.6. Identificació de coherència i cohesió

1.7. Identificació del lector

 

 1. Producció escrita orientada a la traducció

2.1.  Estratègies de síntesis

2.2.  Producció textual per una finalitat: el autor i el lector

2.3.  Producció de les idees principals i secundàries

2.4.  Producció de coherència i cohesió

2.5.  Revisió i correcció

 

 1. Comprensió i expressió oral

3.1.  Comprensió de conferències sobre temes generals d’àmbits coneguts

3.2.  Exercicis de correcció fonètica i adequació prosòdica

3.3.  Producció de textos orals sobre temes personals i temes generals d’àmbits coneguts o de l’estudi (narratius, descriptius, expositius i metatextuals)

 

 1. Coneixement de la retòrica contrastiva

4.1.  La gramàtica contrastive

4.2.  Coneixements lèxiques i els amics falsos

4.3. Comparació de convencions formals

Metodologia

Metodologia docent

 

S'ampliaran i aprofundiran les competències en Idioma Estranger Anglès i es desenvoluparan les especifiques necessàries de cara a la traducció: D'una banda, les competències globals i habilitats comunicatives d’idioma estranger, per l'altre, les competències lingüístiques especials en Anglès com Llengua de Treball per a la Traducció, posant especial èmfasi en aquelles que són de rellevància pragmàtica, intercultural i contrastiva (B-A) per a la traducció, heurística o instrumental de cara a l'aprenentatge d'idiomes.

 

El caràcter de l'assignatura és teòric - pràctic. Es tractaran les bases de l'anàlisi textual (lingüístic i traductològic), de la recepció i producció textual en anglès. Tots els coneixements, les competències, les estratègies i activitats de l'assignatura es desenvoluparan a través i per mitjà del treball amb i sobre textos (models estàndards i exemplars actuals).

 

Activitats formatives

 1. Realització de tasques per a desenvolupar estratègies i mètodes de lectura i comprensió textual.
 2. Realització de tasques per a desenvolupar estratègies i mètodes de l'anàlisi del discurs per a la traducció.
 3. El tractament de típics problemes lingüístics i interculturals (B-A) manifestos en textos actuals, seguit de tasques o exercicis gramàtics i/o performatius o tasques de detecció corresponents.
 4. La sistematització del síntesi textual i les bases de la mediació lingüística mitjançant perífrasis, reformulació o explicitació dels continguts textuals.
 5. Realització de tasques comunicatives orals i escrits basats en la confecció de gèneres específics de la carrera universitària (p.ej. abstract, resum, guió de treball, exposició oral, anàlisi textual, ressenya, autobiografia lingüística) sobre temes d'índole (inter-) cultural, lingüístic o traductològic en idioma B.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exercicis de comprensió escrita i síntesi 8 0,32 1, 2
Realització d'activitats de comprensió lectora i/o oral 15 0,6 1, 3
Realització d'activitats de comprensió oral 10 0,4 1
Realització d'activitats de producció escrita i/o oral 10 0,4 1, 2
Tipus: Supervisades      
Preparació, supervisió i revisió d'exercicis orals i/o escrites 7,5 0,3 1, 2, 3
Tipus: Autònomes      
Exercicis de producció escrita i producció oral 17 0,68 1, 2, 3
Exercicis de producció escrita i síntesi 17 0,68 1, 2
Realització d'activitats de comprensió lectora 35 1,4 3
Realització d'activitats de comprensió oral 16 0,64 1

Avaluació

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professor/a responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

 

Sistema d'avaluació

Avaluació formativa contínua del aprenentatge i avaluació final del nivell d’idioma. El sistema d'avaluació s'organitza en mòduls distribuïts en treballs i proves escrits i orals.

 

Sistema i activitats d'avaluació:

 • Realització de treballs textuals sobre temes relacionats amb idioma estranger per a traductors i intèrprets.
 • Proves d'execució de tasques reals i/o simulades de comunicació textual en idioma estranger.
 • Proves de comprensió i producció textual /oral.

 

Tècniques d'avaluació i de diagnòstic utilitzats

Per a l'avaluació contínua i final es combinaran diferents tipus d'avaluació, habituals en l'ensenyament d'idiomes (vid. MECR, Cap. 9.3):

 • Avaluació formativa contínua en tasques escrites o orals.
 • Avaluació del domini o nivell de la llengua al final del semestre.

 

El que cal tenir en compte per a l'avaluació en Anglès B1

 1. No s'avaluaran coneixements teòrics sinó sempre la seva aplicació en la resolució de tasques, exercicis o proves pràctiques.
 2. A les proves finals escrites per a l’avaluació del domini o nivell de la llengua – comprensió lectora, comprensió lectora i síntesi i redacció – s'had'aconseguir una nota mínima de 5,0 per a la qualificació segons el MECR. Avís: al no aconseguir-la, no s'obtindrà la qualificació per al domini o nivell de criteri per al idioma de l’assignatura, exposat a l’apartat 4 d’aquesta guia. Es a dir l’estudiant que no obtindrà un aprovat en cadascú d’aquestes tres proves finals no tindrà dret a una certificació del seu nivell segons el Marc Europeu Comú de Referència / Reial Decret 1041/2017, Article 7,1.2.
 3. Els nivells d'idioma vinculants corresponen al Reial Decret 1041/2017 i als nivells de criteri específics FTI-MECR, indicats als apartats 4 i 5 ; vid. descriptors il·lustratius.
 4. S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part (25%) de la qualificació total de l’assignatura (100%).

 

Recuperació

 1. Podran accedir a la recuperació només els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.
 2. L’estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses.
 3. S'exclouen de la recuperació de nota les avaluacions vinculades a un treball acadèmic i/o professional dirigit de durada semestral o anual, per exemple el projecte de traducció.
 4. S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses por còpia o plagi.
 5. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota. 

 

IMPORTANT:

Volem recordar que es considera com a “còpia” un treball que reprodueix tot o gran part del treball d’un/a altre/a company/a, i com a “plagi” el fet de presentar part o tot un text d’un autor com a propi, es a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital a Internet. La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i per tant, constitueixen una falta que serà sancionada amb la nota “zero”. En el cas de còpia entre dos alumnes, si no es pot saber qui ha copiat qui, s’aplicarà la sanció a tots dos alumnes. En cas que es produeixin diverses irregularitats en les activitats d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació continuada: Exercicis de comprensió escrita i de síntesis 10 3 0,12 2, 3
Avaluació continuada: Exercicis de comprensió lectora 10 3 0,12 3
Avaluació continuada: Exercicis de producció oral i de comprensió oral 10 2 0,08 1, 7
Avaluació continuada: Redaccions 10 3 0,12 2
Avaluació final: Comprensió escrita i de síntesis 20 1 0,04 1, 2
Avaluació final: Comprensió lectora 20 1 0,04 3
Avaluació final: Gramàtica contrastiva 5 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Avaluació final: Redacció 15 1 0,04 2

Bibliografia

Diccionarios

The Collins Cobuild Advanced Learner s Dictionary of English (2006) London: Cengage ELT

The Collins Cobuild English Usage Dictionary (2004) London: Collins

The BBI Combinatory Dictionary of English (1997) Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Co.

Merriam Webster 's Collegiate Dictionary (2004) Springfield: Merriam Webster Inc.

 

Gramáticas

Carter, Ronald et al. (2000) Exploring Grammar in Context. Cambridge: CUP

Hewings, M. (2005) Advanced Grammar in Use (with answers and CD-ROM), Cambridge: CUP.

Murphy, R. (2004) English Grammar in Use (with answers and CD-ROM), Cambridge: CUP.

Swan, M. (2005) Practical English Usage, Oxford: Oxford University Press.

 

Prácticas

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sounds/

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/quiz/quiz1/