Logo UAB
2020/2021

Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació B (anglès)

Codi: 101449 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Gema Rubio Carbonero
Correu electrònic:
Gema.Rubio@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Deborah Jane Rolph Rolph
Laura Trainor
Fiona Megan Kelso

Prerequisits

En iniciar l'assignatura és necessari que l'estudiant sigui capaç de:

Comprendre textos escrits especialitzats de tipologia diversa amb una certa complexitat d'una àmplia gamma d'àmbits. (MCRE-FTIC1.3.)

Produir textos escrits de tipologia diversa amb una certa complexitat d'una àmplia gamma d'àmbits i de diferències estilístiques. (MCRE-FTI C1.1.)

Comprendre textos orals de tipologia diversa d'una àmplia gamma d'àmbits apreciant les diferències estilístiques i geogràfiques. (MCRE-FTI C1.3.)

Produir textos orals de tipologia diversa amb una certa complexitat sobre temes generals d'una àmplia gamma d'àmbits. (MCRE-FTIB2.4.)

Nivell de domini de la llengua exigit: Idioma Anglès: Nivell C1.3 MECR (Marc Europeu Comú de Referència)

Objectius

La funció d'aquesta assignatura és dotar l'estudiant dels coneixements fonamentals de la cultura de l'idioma B necessaris per a traduir i interpretar.

En acabar l'assignatura l'estudiant serà capaç de: 

Demostrar que posseeix coneixements sobre els diferents aspectes culturals de l'idioma B i aplicar aquests coneixements per interpretar referents culturals relatius a l'idioma B.

Competències

 • Aplicar coneixements culturals per poder interpretar.
 • Aplicar coneixements culturals per poder traduir. 
 • Treballar en un context multicultural.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder interpretar: Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder interpretar.
 2. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder traduir.
 3. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir.
 4. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes d'interpretació: Integrar coneixements culturals per resoldre problemes d'interpretació.
 5. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció.
 6. Reconèixer la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder interpretar: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder interpretar.
 7. Tenir coneixements culturals per poder interpretar: Tenir coneixements culturals per poder interpretar.
 8. Tenir coneixements culturals per poder traduir: Tenir coneixements culturals bàsics per poder traduir.
 9. Treballar en un context multicultural: Intervenir eficaçment entre la cultura pròpia i la cultura estrangera.
 10. Treballar en un context multicultural: Reconèixer diverses estratègies per establir contacte amb persones d'una altra cultura.
 11. Treballar en un context multicultural: Reconèixer la diversitat cultural i social com un fenomen humà.

Continguts

La competència traductora es composa de diferents subcompetències. Per arribar a ser un bon traductor no n'hi ha prou amb disposar d'uns bons coneixements de la llengua d'origen i de destí (competència comunicativa), sinó que és necessari disposar de bons coneixements de les culturemes tàcits a les llengües de treball (competència inter-cultural).

Dita competència es compon, d'una banda, dels coneixements sobre els patrons de comunicació i conducta, estereotips, normes de la vida diària, etc., i de l'altra, dels coneixements específics de la realitat cultural del países UUEE i Regne Unit. En aquest sentit, s'han d'incloure les denominacions historicogeogràfiques, noms, realitat social, institucions i la política, entre d'altres, així com les dades i llocs significatius del cada país. Es pretén que l'alumne aprengui a reconèixer els trets culturals específics que apareixen en un text, i realitzar-ne la corresponent interpretació quant a la significació i connotacions. A més, es pretén desenvolupar la capacitat crítica davant els estereotips culturals i socials d'un text (sobretot en relació a articles de premsa, textos turístics, literaris, politics i historiogràfics, etc.). 

 1. Aspectes geogràfics, demogràfics, sociopolítics i d'organització estatal del Reigne Unit.
 2. Aspectes geogràfics, demogràfics, sociopolítics i d'organització estatal de EEUU.
 3. Llocs i objectes destacats en els quals s'encarna la memòria nacional, cultural i social de cada país.
 4. Patrons de comunicació i conducta, estereotips i normes. Valors, creences i actituds.
 5. Convencions socials i comportaments rituals. Les relacions interpersonals. Patrons decomunicació i de llenguatge corporal.

Metodologia

Metodologia docent

El caràcter de l'assignatura és teòric-pràctic. Es tractaran problemes específics de l'anàlisi traductològic de cultures. Tots els coneixements, les competències, les estratègies i activitats de l'assignatura es desenvoluparan a través i per mitjà del treball amb i sobre textos.

Activitats formatives

Amb excepció del punt c, s'aplicarà el següent procés cronològic en el tractament de les classes de textos anteriorment esmentats:

a) el tractament de típics problemes interculturals (B-A) manifestos en textos actuals, seguit de tasques de detecció de culturemes manifestes o tàcits corresponents;

b) la sistematització de les bases de la mediació lingüística mitjançant expansió, reformulació o explicitació dels continguts socioculturals;

c) la confecció de gèneres específics de la carrera universitària (p.ej. abstract, resum, guió de treball, exposició oral, anàlisi textual, ressenya) sobre temes d'índole (inter-) cultural i traductològic en idioma B.

Avís:

Les tasques basades en el tractament de textos autèntics i actuals poden ser modificades durant el curs,bé en funció de l'actualitat dels textos o bé per necessitats didàctiques específiques dels alumnes, detectades mitjançant l'avaluació formativa continuada o l'avaluació diagnòstica. La definició progressiva i la quantitat de les tasques dependrà per tant de les necessitats didàctiques concretes dels alumnes, sense sobrepassar el total d'hores estipulades per a la tipologia d'activitat.

S'aconsella llegir atentament la informació detallada del curs i les instruccions en el Campus Virtual de l'assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exercicis de producció oral: el resum i anàlisi oral d'un text actual amb reformulació o explicitació dels continguts socioculturals 12,4 0,5 1, 4, 6, 7
Lliçons magistrals puntuals i realització d'activitats de comprensió lectora i tasques de detecció de culturemes manifestes o tàcits 12,4 0,5 2, 3, 5, 8
Lliçons magistrals puntuals i realització d'activitats de producció escrita i explicitació dels continguts socioculturals 12,4 0,5 2, 3, 5, 8
Realització d'activitats de comprensió oral i tasques de detecció de culturemes manifestes o tàcits 12,4 0,5 1, 4, 6, 7, 9
Tipus: Supervisades      
Exercicis de producció escrita: reformulació o explicitació dels continguts socioculturals d'un text escrit/oral 20 0,8 1, 2
Exercicis de producció oral: reformulació o explicitació dels continguts socioculturals d'un text oral/escrit 20 0,8 1, 2
Tipus: Autònomes      
Confecció de gèneres específics de la carrera universitària (p.ej. abstract, resum, guió de treball, anàlisi textual, ressenya) sobre temes d'índole (inter-) cultural i traductològic 20,5 0,82 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11
Lectures: articles sobre la teoria de la cultura, articles de premsa d'alt contingut socio-polític i/o històric 25 1 2, 3, 5, 8

Avaluació

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència. 

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el professorat i l'alumnat.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El professorat pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació continuada (EEUU): análisi de textes 15 1,7 0,07 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11
Avaluació continuada (EEUU/Regne Unit): análisi de películes 10 1,7 0,07 2, 3, 5, 8, 10
Avaluació continuada (Regne Unit): Anàlisi de textes 15 1,7 0,07 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11
Avaluació continuada: Prova oral: Exposició d'un tema relacionat amb els continguts 10 1,7 0,07 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Avaluació escrita final (EEUU)- análisi i continguts 20 1,7 0,07 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11
Avaluació escrita final (Regne Unit): Prova escrita - anàlisi i continguts 20 1,7 0,07 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11
Lectures obligatòries i participació als debats de classe 10 4,7 0,19 3, 6, 7, 8, 10, 11

Bibliografia

Els dossiers de l'assignatura  es podran trobar al Campus Virtual:

La bibliografia i la informació detallada sobre els treballs es publicarà al Campus Virtual de l'assignatura.