Logo UAB
2020/2021

Gestió dels recursos humans

Codi: 101232 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme FB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Vera Butkouskaya
Correu electrònic:
Vera.Butkouskaya@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Harold Rolando Torrez Meruvia

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Objectius

Aquesta assignatura s’emmarca dins del grup d’assignatures del Grau en Turisme que tenen a veure amb la gestió i desenvolupament de persones en les organitzacions, concretament la gestió de Recursos Humans (RRHH) a les empreses del sector turístic. D’altra banda la present assignatura és una continuació de l’assignatura “Introducció a l’empresa” (assignatura de 1er curs) on es tracten temes relacionats amb l’estructura organitzativa i l’estratègia de les empreses turístiques, representant una continuïtat pel que fa als seus continguts fonamentals.
L’enfocament de l’assignatura és molt pràctic i es pretén que els continguts teòrics s’apliquin en forma d’exercicis, simulacions de casos, així com d’altres activitats complementàries.

 1. Conèixer els models teòrics més rellevants i els conceptes claus de la gestió de persones a les organitzacions.
 2. Conèixer les tècniques principals de gestió de persones a les organitzacions.
 3. Comprendre i saber aplicar les esmentades tècniques de gestió en el cas de les empreses del sector turístic.

Competències

 • Aplicar els conceptes relacionats amb els productes i empreses turístiques (econòmic i financer, recursos humans, política comercial, mercats, operatiu i estratègic) en els diferents àmbits del sector.
 • Demostrar que coneix i comprèn els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Distingir, identificar i aplicar els conceptes de la direcció estratègica referent al producte i a l’empresa turística.
 4. Identificar la base teòrica i conceptual de l'estratègia de l'empresa turística.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 7. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 8. Treball en grup.

Continguts

A) LA FUNCIÓ DIRECTIVA

 1. El mercat laboral actual.

 2. La cultura organitzacional. Les persones com a element clau.

 3. Concepte, elements, tasques i tipus de direcció.

 4. Estratègia, estructura, procés i gestió de recursos humans.

 5. Dirigint empreses del sector turístic. 

 6. Planificació dels RRHH.

B) LA GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS (RRHH)

 1. Anàlisi, descripció i valoració dels llocs de treball.

 2. Processos de reclutament i selecció de persones.

 3. La gestió i l’avaluació de l’acompliment.

 4. Formació i desenvolupament del personal.

 5. Remuneració, compensació i beneficis.

 6. Les polítiques de RRHH a les empreses turístiques.

C) EL COMPORTAMENT ORGANITZATIU

 1. Relacions laborals i poder disciplinari.

 2. Gestió de seguretat i salut.

 3. La gestió de la diversitat.

 4. La comunicació i la gestió de la informació.

 5. Estils de direcció i lideratge, gestió d'equips.

 6. La motivació i eines de reconeixement.

 7. Processos de socialització.

 8. La dimensió ètica a les organitzacions: Responsabilitat Social Corporativa.

Metodologia

L’assignatura funciona en base a tres metodologies d’ensenyament-aprenentatge:

 1. Metodologia de la part teòrica de l’assignatura:

Classes presencials amb una explicació sobre els diferents temes de l’agenda. Autoestudi dels materials teòrics. Les classes comptaran sovint amb suport audiovisual (visionat d’algun vídeo de suport a la teoria, presentacions en power point, etc.).

 1. Metodologia de la part pràctica de l’assignatura:

Realització i exposició a classe d’exercicis, de casos pràctics i/o de treballes (individuals i en equip) relacionats amb les explicacions teòriques (alguns exercicis es realitzaran fora d’horari de classe). Tots els exercicis, els casos i el treball caldrà fer l’entrega en un document en paper o format digital per a avaluació.

 1. Metodologia de la part no presencial de l’assignatura (Aula Moodle):

L’Aula Moodle s’emprarà com a complement d’informació i mitjà de comunicació alternatiu a l’aula entre alumnes i professor. A l’Aula Moodle hi haurà la fitxa de l’assignatura, el material complementari a la teoria en format digital, els exercicis i casos, enllaços a pàgines web, etc.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 31 1,24 1, 4, 6
Presentació pública de treballs 4 0,16 3, 5, 6, 8
Resolució casos pràctics 30 1,2 3, 5, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories 25 1 2, 3, 4
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs 15 0,6 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Estudi 15 0,6 1, 2, 3, 4, 6
Resolució casos pràctics 15 0,6 2, 3, 4

Avaluació

 1. Avaluació contínua:

a) Treballs pràctics (20%): La realització i exposició-discussió d’exercicis i casos individuals i en equip, presencials i “on-line” al llarg del curs, lliurats dins del termini fixat.
b) Treball de camp (30%): La realització d’un treball individual o en equip sobre la funció de RRHH a empreses del sector turístic. L’esmentat treball s’haurà de lliurar en la data establerta i exposar públicament a classe.
c) Examen teòric (50%): La realització d’un examen que inclourà tant la matèria teòrica exposada a les classes magistrals, com aspectes relatius a la part pràctica de l’assignatura.

Per tal de fer la mitjana en la nota final cal obtenir com a mínim un 5 sobre 10 en les parts a), b) i c)  objecte d’avaluació. En cas contrari, haurà d’anar a l’examen final.

2. En lloc d’avaluacions contínues (1a, 1b i 1c) mostrades anteriorment, els estudiants tenen l’opció de fer l’examen final directament. La nota de l’examen final serà el 100% de la nota final.

Els alumnes que a l’avaluació final hagin obtingut una nota igual o superior a 3.5 i menor de 5, es podran presentar a l’examen de re-avaluació. La qualificació màxima d’aquest examen de re-avaluació no superarà el  5 com a nota final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen teòric 50% 2 0,08 3
Treball de camp 30% 3 0,12 5, 7, 8
Treballs pràctics 20% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 6

Bibliografia

Bibliografia Bàsica (no obligatoria)

 • GOMEZ- MEJÍA, L., Balkin, D.  and Cardy, R. (2012): “Managing Human Resources”, Pearson

 • MARTÍN, E. (2004): "Dirección y gestión de empresas del sector turístico", Ed. Pirámide, Madrid. 3

 • NICKSON, D. (2007): “Human Resource management for the hospitality and tourism industries”, Elsevier (on-line a www.sciencedirect.com).

Bibliografia Addicional

 • CASANUEVA, C., GARCÍA, J., CARO, F.J. (2004): “Organización y gestión de empresas turísticas”, Ed.Pirámide, Madrid. 4ª ed.

 • DOLAN, S., SCHULER, R., JACKSON, S., VALLE, R. (2008): “La gestión de los Recursos Humanos”, Mc Graw-Hill, Madrid.

 • ESADE (2014): "VII Informe Cranet ESADE 2014. Gestión Estratégica en Recursos Humanos, ESADE, Barcelona.

 • LAZER, E.P., Gibbs, M. (2015): “Personnel Economics in Practice,” Wiley.

 • MARTÍN, I. (2004): “Dirección y gestión de empresas del sector turístico”, Ed. Pirámide, Madrid. 3ª ed.

 • ROBBINS, S. P. (2008): “Comportamiento organizacional”, Ed. Prentice Hall Inc, México.

 • URBANO, D. y TOLEDANO, N. (2008): Invitación al emprendimiento: Una aproximación a la creación de empresas. Editorial UOC.

Altre material de suport en format digital i enllaços a pàgines web s’ofereixen a l’Aula Moodle.