Logo UAB
2020/2021

Guia turístic

Codi: 101218 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Abril Sellarés
Correu electrònic:
Maria.Abril@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

José Antonio Ortiz García

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

L’assignatura té:

Com a objectiu general conèixer les característiques i el funcionament de l’activitat de guiatge i assessorament de grups de visitants en destinació, des de la vessant de les diferents tipologies de guies i informadors existents.

Com a objectius formatius:

 • Entendre els conceptes de guiatge, assistència, assessorament i planificació d’activitats on participi o sigui necessària la figura de guia de turisme.
 • Identificar els elements que intervenen en les activitats de guiatge.
 • Entendre la dinàmica de grups des de la vessant dels grups turístics.
 • Enumerar, descriure i dissenyar cada una de les fases del procés de disseny i programació d’activitats on participi un guia de turisme.
 • Identificar la legislació emprada en cada cas concret.

Competències

 • Demostrar que coneix i comprèn els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Gestionar els conceptes relacionats amb la planificació i la comercialització de destinacions, recursos i espais turístics, així com els seus instruments i funcionament.
 • Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 • Presentar i negociar davant dels diferents organismes projectes i plans de desenvolupament turístic aplicats a zones i regions determinades.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i presentar projectes de gestió i explotació del patrimoni.
 2. Aplicar els conceptes de gestió del patrimoni i de recursos turístics.
 3. Definir i relacionar els principis bàsics del turisme des de l'àmbit del patrimoni i de la seva gestió i explotació.
 4. Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 5. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 6. Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 7. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 8. Treball en grup.

Continguts

Tema 1. El perfil del guia turístic, principals figures i la normativa reguladora

Tema 2. Organismes d'interès lligats al món del guia

Tema 3. Serveis turístics del guia.

Tema 4. Tècniques de comunicació aplicades al servei. 

Tema 5. La comunicació no verbal

Tema 6. La preparació de les visites guiades

Tema 7. Programació del viatge/circuit turístic. Les visites facultatives. Avaluació del Servei

Tema 8. Documentació tècnica necessària en l'àmbit del transport, allotjament, restauració i altre tipus d'oferta turística. 

Metodologia

En impartir les sessions d’aquesta matèria es fusionen la teoria i la pràctica. Per tal que les classes es desenvolupin correctament cal que l’alumne/a hi participi activament. Per aquesta raó fins i tot els temes més conceptuals es converteixen en experiència personal individual, ja que les metodologies didàctiques emprades estimulen i conviden l’alumne/a a participar en el descobriment dels continguts de l’assignatura i el/la converteixen en protagonista del seu propi procés d’aprenentatge. D’aquí la importància que l’assistència sigui obligatòria per poder desenvolupar tots els objectius marcats

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teòriques 18 0,72 2, 3, 5, 7
Tipus: Supervisades      
Posades en escena 6 0,24 1, 2, 7, 8
Tallers 22 0,88 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi 23 0,92 2, 5, 6

Avaluació

El sistema d'avaluació d'aquesta assignatura és el següent:

 • Com que l’assignatura s’imparteix mitjançant metodologies didàctiques eminentment pràctiques es fa necessària l'assistència de l'alumne a classe en un 80%. La participació activa o tallers té un pes específic en la nota, el 20%
 • Hi haurà un examen escrit que tindrà un valor del 30% de la nota
 • Una pràctica real integradora com és una Visita guiada a la ciutat de Barcelona amb un valor del 50% de la nota.

Per aprovar l’assignatura s’ha de fer l’examen i els treballs pràctics. No es pot aprovar l’assignatura només amb l’examen.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Visita Guiada 50% 4 0,16 2, 4, 6, 7, 8
Examen escrit 30% 2 0,08 2, 3, 6
Tallers 20% 0 0 1, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Abril Sellarés, M. (2015) Análisis de la mediación Humana en espacios museísticos: la figura del Guía Turístico en el contexto de la ciudad de Barcelona. Tesis doctoral. Barcelona. UB

Arranz, J.L. (2002) Manual del Guía. Barcelona. Laertes

Cabo Nadal, M. (2004) Asistencia y guía de grupos. Madrid: Paraninfo.

Cooper, C. (2016): Essentials of tourism. Editorial Pearson.

Fletcher, J. y Fyall, A. (2013): Tourism, principles and practice. Editorial Pearson.

Picazo, C. (2011) Asistencia y  guía de grupos turísticos. Madrid: Síntesis.