Logo UAB
2020/2021

Economia del turisme

Codi: 101206 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Albert Vancells Farraro
Correu electrònic:
Albert.Vancells@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Ferran Armada Ramírez

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

El curs d'Economia del Turisme té com a objectiu cobrir els enfocs essencials per al sector turístic des d'un punt de vista macroeconòmic. L'objectiu del curs és doble: primer, estudiar l'impacte econòmic i la contribució del turisme a nivell local, nacional i internacional; i segon, comprendre el funcionament dels  agregats i les diferents circumstàncies econòmiques que afecten el sector turístic per millorar les capacitats dels estudiants per analitzar i prendre decisions en l'entorn empresarial turístic.

El curs s'organitza en classes magistrals i activitats orientades i d'auto estudi, amb un equilibri entre teoria i pràctica. En les sessions teòriques, s'utilitzaran diferents models per estudiar, de manera simplificada, els següents temes:

• Definició i determinants de les principals variables econòmiques agregades, com ara el nivell de producció de béns i serveis, ocupació, preus, tipus d'interès, tipus de canvi.

• Una introducció als temes de creixement i economia del desenvolupament en el context turístic.

• Els impactes de la indústria turística sobre l'economia a Espanya i alguns països veïns.

• Els efectes de les polítiques econòmiques implementades pel govern sobre l'economia i sobre el sector turístic en particular.

Es pretén que l’estudiant pugui relacionar els coneixements adquirits amb la realitat macroeconòmica actual i el seu context. En acabar el curs podrà analitzar el funcionament de les economies mixtes actuals i s’haurà familiaritzat amb les estadístiques més rellevants.

També es realitzaran algunes activitats dirigides a analitzar els impactes econòmics que genera l’economia en alguns països del nostre entorn.

Els objectius comporten desenvolupar dos tipus de competències: específiques —sobre els conceptes, mètodes, instruments i indicadors típics de la macroeconomia— i també competències transversals —capacitat d’anàlisi deductiva, inclosa l’anàlisi gràfica, raonament crític, etc

 

Competències

 • Analitzar la informació tant quantitativa com qualitativa relativa a la dimensió econòmica del sector turístic així com a les seves empreses (característiques de les empreses, evolució del pes del turístic, estudis de mercat, etc.).
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Identificar i avaluar els elements del sistema turístic i la seva interacció amb l'entorn, així com el seu impacte.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 • Presentar i negociar davant dels diferents organismes projectes i plans de desenvolupament turístic aplicats a zones i regions determinades.
 • Treball en grup.
 • Valorar la dimensió econòmica del turisme a diferents escales i analitzar la interrelació entre elles.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els efectes de pertorbacions de la demanda i l'oferta en economies tancades i obertes.
 2. Associar l'estructura tecnològica de l'empresa amb l'estructura de costos i descriure els processos de translació.
 3. Avaluar el funcionament i la conjuntura actual de l'economia espanyola.
 4. Avaluar la incidència de l'activitat tributària del govern en el sector.
 5. Descriure la dimensió econòmica del turisme a escala micro i macro, subsectorial, a nivell de fluixos i d’àrees geogràfiques segmentats a diferent nivell.
 6. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 7. Diferenciar els efectes d'equilibri en règims diferents de competència.
 8. Identificar els moviments internacionals de factors i analitzar els mercats corresponents.
 9. Identificar les pautes del desenvolupament turístic espanyol, el seu marc institucional i l'evolució del mercat.
 10. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 11. Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 12. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 13. Treball en grup.

Continguts

Introducció: Turisme i Macroeconomia

Tema 1. Principals variables i qüestions macroeconòmiques

 1. Introducció i objectius de la macroeconomia i el context internacional
 2. Temes principals: cicles econòmics i creixement, preus i atur
 3. Conceptes bàsics: valors nominals i reals; producció agregada, mercat laboral, ocupació i atur, pressupost públic, balança de pagaments

Tema 2. Economia real: Producció Agregada, Comptabilitat Nacional i Creixement Econòmic

 1. Agregats econòmics: producció i renda, el flux circular de la renda i despeses.
 2. Components i  mètodes per calcular el PIB i renta nacional
 3. Teories i trets bàsics del creixement econòmic: Turisme, creixement i desenvolupament
 4. Turisme i el multiplicador econòmic
 5. Turisme i comptes nacionals: comptes satèl.lit del turisme

Tema 3. Diner i sistemes financers

 1. Diner i agregats monetaris
 2. Creació i control de l’oferta monetària: multiplicador del diner
 3. Tipus d’interès i demanda monetària
 4. Política monetària i el sistema financer Europeu
 5. Organitzacions multilaterals: Fons Monetari Internacional (FMI) i el Banc Mundial

Tema 4. Preus i inflació

 1. El nivell general de preus: conceptes i mesurament
 2. Tipus i efectes de la inflació
 3. Competitivitat i preus en el sector turístic
 4. Efectes del turisme en el nivell de preus dels destins

Tema 5. Mercat laboral i atur

 1. El mercat laboral: oferta i demanda laboral
 2. Atur: teories i polítiques
 3. Mercat laboral en el sector turístic: característiques de l’ocupació (temporalitat, estacionalitat, diferències salarials) i desocupació

Tema 6.  El Sector Públic

 1. El paper econòmic de l’Estat.
 2. Ingressos i despesa pública: dèficit públic i el multiplicador fiscal
 3. Política macroeconòmica: efectes i dubtes
 4. Intervenció del govern en el sector turístic

Tema 7. Comerç Internacional i Balança de Pagaments

 1. Comerç internacional, Integració Econòmica i la Unió Europea
 2. La balança de pagaments i el sector turístic
 3. Mercat de divises i tipus de canvi: el cas de l'euro.
 4. Fluxes turístics. Competitivitat i tipus de canvi nominals i reals

Metodologia

Es combinaran les classes magistrals de la teoria, amb classes d’activitats dirigides i de pràctiques en base a la teoria.

També hi haurà una part d’autoaprenentatge, sobretot de la part del temari que es pot estudiar a través de la documentació i bibliografia aportada.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Teoria 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
El.laboració de tasques 20 0,8 6, 10, 11, 12, 13
Tutories 25 1 6, 10, 11, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Estudi 40 1,6 6, 11

Avaluació

Avaluació Contínua:

 a) Dues proves individuals basades en teoria i exercicis (50% de la nota final).

b) Exercicis individuals i grupals desenvolupats al llarg del semestre (20% de la nota final).

c) Treball aplicat i presentació pública (30% de la nota final).

 Per obtenir la nota final, cal assolir una mitjana d'almenys 4 sobre 10 en cada part que s'estigui avaluant.

 Avaluació final:

Els estudiants que no superin l'avaluació contínua o que no l’hagin seguida, s'avaluaran mitjançant la segona opció (avaluació única) i no es tindrà en compte cap de les qualificacions obtingudes durant el semestre.

 Reavaluació: Només podran presentar-se a l’examen de reavaluació aquells alumnes que s’hagin presentat a l’examen final i que hagin obtingut una nota entre 3.5 i 4.9

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assaig de recerca 30 21 0,84 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Examen I 25 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11
Examen II 25 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11
Exercicis Individuals i en grup 20 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

- BLANCHARD, Olivier (2017): Macroeconomia. 6ª Ed. Pearson Prentice Hall.
- LORENTE DE LAS CASAS, Andrés, et al (2005): Economía y Turismo. Prácticas. McGraw-Hill. ISBN: 84-481-4358-2.
- MANKIW, N.G (2014): Macroeconomía. 8a. Edició. Paraninfo
- MOCHÓN, Francisco (2004): Economía y Turismo. McGraw-Hill. ISBN: 84-481-4237-3.
- TURNER, R. (2016) Travel & Tourism Economic Impact 2015 WORLD. World Travel & Tourism Council (WTTC). Available online at WTTC webpage.
- TRIBE, J. (2000). Economía del ocio y el Turismo. Editorial Síntesis. Available at the UAB library.
- UNWTO (2013). Economic Crisis, International Tourism Decline and its Impact on the Poor, World Tourism Organization (UNWTO) and International Labour Organization (ILO), Madrid, Spain. Available online at ILO website.