Logo UAB
2020/2021

Fonaments del turisme

Codi: 101193 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Abril Sellarés
Correu electrònic:
Maria.Abril@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

També s'utilitzará el català en base el número d'alumnes que el parlin

Equip docent

Arena Yáñez Gago

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

Situar a l’estudiant en el món del turisme. Fer una descripció general de les activitats econòmiques turístiques. Adquirir els fonaments bàsics de la indústria i dels seus components: productes i serveis bàsics i complementaris, clients - destinataris, empreses institucions i activitats i els factors socials, mediambientals, d’entorn, infraestructura.

Competències

 • Analitzar la informació tant quantitativa com qualitativa relativa a la dimensió econòmica del sector turístic així com a les seves empreses (característiques de les empreses, evolució del pes del turístic, estudis de mercat, etc.).
 • Argumentar de manera crítica, des de les diferents perspectives teòriques, ideològiques i de bones pràctiques, la realitat que envolta al sector turístic.
 • Demostrar que coneix i comprèn els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Identificar i avaluar els elements del sistema turístic i la seva interacció amb l'entorn, així com el seu impacte.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 • Presentar i negociar davant dels diferents organismes projectes i plans de desenvolupament turístic aplicats a zones i regions determinades.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.
 • Valorar la dimensió econòmica del turisme a diferents escales i analitzar la interrelació entre elles.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el funcionament de les destinacions, de les estructures turístiques i dels seus subsectors empresarials.
 2. Analitzar la dimensió econòmica del turisme a partir de l'estudi dels seus subsectors, (agències de viatges, hoteler, restauració i lleure, consultoria, etc.).
 3. Argumentar, a través de la visió del sector i la perspectiva teòrica, com s’ha de desenvolupar el sector turístic.
 4. Avaluar de manera crítica projectes i plans de desenvolupament turístic aplicats a zones i regions determinades.
 5. Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 6. Descriure el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat del lleure.
 7. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 8. Distingir i descriure projectes per al desenvolupament dels diferents subsectors del sector turístic.
 9. Identificar els mecanismes d'anàlisi quantitatius i qualitatius dels diferents subsectors del sector turístic, aicí com l’impacte i evolució que tenen.
 10. Identificar i relacionar les activitats que conformen tots els àmbits del sector turístic (agències de viatges, hoteler, restauració i lleure, consultoria, etc.).
 11. Identificar la complexitat del sector turístic i dels seus subsectors, així com la interrelació que tenen amb la resta de sectors.
 12. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 13. Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 14. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 15. Relacionar les activitats que conformen el sector turístic en tots els àmbits, (agències de viatges, hoteler, restauració i lleure, consultoria...) i distingir-ne els elements diferencials.
 16. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 17. Treball en grup.

Continguts

Tema 1: Origen i evolució de l’activitat turística.

Tema 2: L'impacte de les activitats turístiques a Espanya i expectatives de futur

Tema 3: Els mercats turístics i els seus condicionaments. La demanda

Tema 4: La oferta (I). El producte i les empreses turístiques.

Tema 5: La oferta (II). Les funcions de distribució.

Tema 6: La oferta (III). El màrqueting turístic.

Tema 7: La oferta (IV). La qualitat en els serveis turístics.

Tema 8 : Política turística.

Metodologia

La metodologia docent que s’utilitzarà serà una combinació entre les classes magistrals, bàsicament dels primers temes, combinades amb una sèrie de d’activitats individuals o en grups reduïts per treballar els diferents aspectes tractats a l’aula. 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teòriques 40 1,6 1, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Classes Supervidades i tutories 18 0,72 7, 11, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Elaboració de Treballs 46 1,84 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17
Estudi 35 1,4 3, 6

Avaluació

El sistema d'avaluació es regirà pels següents criteris:

1) Avaluació Continua

 • Es realitzarà dos  exàmens, un a la meitat de l’assignatura i l’altra al final del curs
 • Es realitzaran treballs al llarg del període de classes
 • Debats, fòrums i participació a les classes

Per aprovar l’assignatura és obligatori aprovar l’examen (nota mínima 5) i realitzar les activitats pràctiques que es determinarán a l'inici de curs.

Nota important: el plagi parcial o total, en algun treball, suposarà la no-acreditació de tota l’assignatura

2) Examen Final més treball individual

 • Aquells alumnes que no puguin (perquè o bé són repetidors, o bé treballen, o qualsevol altra raó objectiva pertinent) realitzar l'avaluació continua, tenen l'opció de presentarse a un examen final i lliurar un treball. Caldrà informar al professor via email, abans, que finalitzi el mes de setembre, de l'opció presa adjuntat la documentació pertinent.
 • L'examen i lliurament del treball es faran en la data académica prevista dins del programa oficial de l'Escola (EUTDH)

3) Re-avaluació

Es preveu una re-avaluació per aquells alumnes, que no havent aprovat l'assignatura, hagin tret més d'un 3,5 en el seu còmput global d'examens. La. La data serà establerta en base el que te previst el programa oficial de l'Escola (EUTDH) 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Debats, Participació 10% 0 0 5, 7, 12
Examen Parcial 1 30% 2 0,08 1, 4, 8, 10, 12, 16
Examen parcial 2 30% 2 0,08 1, 10, 11, 12, 15, 16
Primera Presentació Oral 10% 2 0,08 4, 8, 11, 12, 15, 16
Segona Presentació Oral 20% 5 0,2 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17

Bibliografia

 
 1. Departament d'Empresa i Coneixement (2002) Llei 13/2002 de 21 de juny.
 2. Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo (2008) Plan de Turismo Español Horizonte 2020. Madrid. Secretaría de Estado de Comercio.
 3. Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo (2012) Plan Nacional e Integral de Turismo, PNIT. Madrid. Secretaría de Estado de Comercio.
 4. OMT (2017) El Código Ético Mundial. Ginebra. UNWTO
 5. Vogeler Ruiz, C; Hernández Armand, E. (2000) El Mercado Turístico. Madrid Centro de Estudios Ramón Areces.
 6. Barcelona Turisme. www.barcelonaturisme.com  
 7. Instituto de Estudios Turísticos (IET). www.iet.tourspain.es  
 8. Organización Mundial del Turismo. (OMT). www.unwto.org 
 9. Turisme de Catalunya. www.turismedecatalunya.com i www.catalunya.com
 10. Turisme de Barcelona. www.barcelonaturisme.com
 11. Cooper, C. (2016): Essentials of tourism. Editorial Pearson.
 12. Fletcher, J. y Fyall, A. (2013): Tourism, principles and practice. Editorial Pearson.