Logo UAB
2020/2021

Habilitats del sector turístic

Codi: 101190 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carme Ruiz Aguado
Correu electrònic:
Carmen.RuizA@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Sonia García Jimènez

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit per cursar aquesta assignatura.

Objectius

Aquesta assignatura vol dotar als estudiants del segon curs del Grau en Turisme de les habilitats informàtiques necessàries per desenvolupar la seva feina a les empreses del sector turístic, especialment a les d'intermediació, transport aeri i empreses d'allotjament. L'assignatura treballa amb diferents sofwares específics del sector com ara el Sistema Global de Distribució Amadeus amb continuació a l'assignatura optativa de Comercialització Informatitzada. 

A la finalitazació de l'assignatura, els estudiants seran capaços de :

 • Familiaritzar-se amb el funcionament bàsic d'un GDS: Amadeus
 • Aprendre a buscar i analitzar serveis de transport aeri i tarifes ofertes per les companyies aèries abans de seleccionar la millor opció per cobrir les necessitats del client.
 • Conèixer com desenvolupar el procés de creació d'una reserva aèria amb un sistema de distribució global.
 • Familiaritzar-se amb el funcionament bàsic d'un software per a la gestió hotelera (PMS).
 • Aprendre el funcionament bàsic d'un software de gestió d'agència de viatges (Front Office).
 • Aplicar tècniques de comunicació rellevants pel sector turístic.
 • Aprendre els principis bàsics del Revenue Management.

Competències

 • Aplicar les eines de les tecnologies de la informació i de la comunicació (programes de gestió de reserves, paquets de gestió d'agències de viatges, programes de gestió hotelera, etc.) als àmbits de gestió, planificació i productes del sector turístic.
 • Argumentar de manera crítica, des de les diferents perspectives teòriques, ideològiques i de bones pràctiques, la realitat que envolta al sector turístic.
 • Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Gestionar els recursos humans en les organitzacions turístiques.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Manejar tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.
 • Proposar solucions alternatives i creatives a possibles problemes en l'àmbit de la gestió, la planificació, les empreses i els productes turístics.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir habilitats directives i de gestió de conflictes.
 2. Aplicar els programes informàtics d'AAVV, restauració i hotels i les tècniques de comunicació al sector turístic.
 3. Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
 4. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 5. Gestionar els recursos humans en les organitzacions turístiques.
 6. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 7. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 8. Treball en grup.
 9. Utilitzar les tècniques de comunicació aplicables a les entitats turístiques.
 10. Utilitzar les tècniques de comunicació per difondre les argumentacions sobre la realitat del sector turístic.

Continguts

PART I: GDS: AMADEUS 

Unitat 1: Introducció als sistemes de distribució Global i les seves funcionalitats 

Unitat 2: Codificació i descodificació 

Unitat 3: Disponibilitat 

Unitat 4: reserves aèries

Unitat 5: Tarifes i emissió de bitllets 

PART II: PMS HOTELER

Unitat 6: Introducció a un PMS, funcions principals: reserves, perfils, opcions de caixers, back office i administració d'ingressos 

Unitat 7: Reserves d'Hotel. Tipus de reserves, clients i tarifes

Unitat 8: Creació i manteniment d'arxius i reserves 

Unitat 9: Aplicació de recepció 

Unitat 10: Gestió d'habitacions 

Unitat 11: Facturació i informes 

PART III: SISTEMA DE GESTIÓ D'AGÈNCIES DE VIATGE

Unitat 12: Introducció als sistemes de gestió per agències de viatge i les seves funcionalitats

Unitat 13: Creació, control i manteniment d'arxius 

Unitat 14: Creació, control i tancament d'expedients de viatge 

Unitat 15: Serveis de facturació i generació de documents 

PART IV: INTRODUCCIÓ AL REVENUE MANAGEMENT 

Unitat 16: Introducció als principis bàsics de Revenue Management

Metodologia

L'assignatura s'imparteix aplicant dues metodologies d'aprenentatge diferents:

a) Metodologia Teòrica: 

Explicacions magistrals a l'aula de tots els punts del temari de l'assignatura

b) Metodologia per a la part pràctica del curs:

Realització i lliurament d'exercicis de classe i estudis de cas (individual o grup) per posar en pràctica els aspectes teòrics explicats. 

El Campus virtual serà utilitzat com una font d'informació complementària i com a un canal alternatiu de comunicació entre estudiants i professor. Al campus virtual l'estudiant trobarà la guía docent de l'assignatura, els exercicis i casos d'estudi, enllaços a pàgines web, els manuals d'usuari de programari i les notes de l'assignatura.  

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Classes teòriques 15 0,6 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Tutories 11 0,44 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi 89 3,56 2, 4, 7, 9, 10
Preparació treballs 6 0,24 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura serà de la manera següent:

Avaluació Contínua. La valoració contínua consisteix en el sistema següent:
a) Realització d'activitats pràctiques dins Amadeus que valen el 14% de la nota final.
b) La realització d'una prova pràctica que consisteix en la realització de diverses reserves amb Amadeus que te un valor del 36% de la nota final i que farà mitja amb la nota de les activitats pràctiques amb una nota mínima de 4.
c) Realització d'activitats pràctiques que valen  el 16% de la nota final (8% les activitats de PMS d' Hotel i 8% les del Front Office d'agències de Viatge).
d) La realització de dues proves pràctiques (una pel PMS d'Hotel i una pel Front Office) que valen el 24% de la nota final (12% cadascú) i que només faran mitja amb les activitats pràctiques amb una nota mínima de 4.
e) Realització d'un treball sobre Revenue management que val el 10% de la nota final.

Examen final. Hi haurà un examen final amb tots els continguts del curs per estudiants que no han passat el sistema d'avaluació referit en el punt anterior i per estudiants amb característiques específiques (repetidors, estudiants amb mobilitat, etc.). El seu valor és del 100% de la nota final. 

Re-avaluació. Aquells estudiants amb una nota final superior a 3,5 i inferior a 5 tindran la possibilitat de fer aquest examen. La nota final màxima a obtenir és d'un 5 sobre 10.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats pràctiques 40% de la nota final 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Examen pràctic Front office d'agència de viatges 12% de la nota final 2 0,08 2
Examen pràctic PMS Hoteler 12% de la nota final 2 0,08 2, 10
Examen pràctic d'Amadeus 36% de la nota final 2 0,08 1, 2, 4, 7, 9

Bibliografia

Amadeus España (2009): Manual de Amadeus Selling Platform, Madrid.

Amadeus España (2009): Prontuario de Amadeus Ticketing, Madrid.

Amadeus España (2009): Prontuario de Reservas, tarifas y emisión, Madrid.

Del Pico, F. (1997): Manual de Reservas Savia Amadeus, Madrid: Opentour Ediciones. 

Micros-Sysme-Hotel  España (2006): Manual de producto: Sysme-Hotel , Madrid.

Pipeline Software (2007):Manual de producto: Orbis, Castellón.