Logo UAB
2020/2021

Política educativa

Codi: 101159 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500262 Sociologia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Antoni Verger Planells
Correu electrònic:
Antoni.Verger@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Natalie Papanastasiou

Prerequisits

Preferiblement, els estudiants haurien de tenir nocions sobre temes educatius (que poden haver estat adquirits en matèries com la sociologia de l'educació, les ciències de l'educació o l'economia de l'educació).

Objectius

1. Introduir una varietat de perspectives teòriques i metodològiques amb les que analitzar processos de política educativa, els seus continguts i resultats.

2. Oferir una perspectiva internacional a l'estudi de política educativa (ens centrarem en el rol d'organitzacions internacionals, estudis de casos internacionals i bases de dades internacionals) i desenvolupar un enfocament de governança global per a l'anàlisi de polítiques.

3. Desenvolupar una comprensió del poder, però també dels límits de la política, com a palanca per millorar les institucions educatives.

4. Aplicar aquestes perspectives en diversos nivells educatius (educació bàsica, educació superior) i dimensions d'impacte (equitat educativa, eficiència, aprenentatge, etc.).

5. Ajudar els estudiants a aplicar el contingut del curs en tasques individuals i col·lectives sobre temes relacionats amb l'anàlisi de polítiques educatives.

6. Estimular l'interès per aprofundir en l'estudi de la política educativa i la consciència de la naturalesa complexa, interdisciplinària i sovint polèmica de l'anàlisi de la política educativa.

Competències

 • Analitzar problemes derivats de l'aplicació de polítiques públiques i de situacions de conflicte reconeixent la complexitat dels fenòmens socials i de les decisions polítiques que afecten la democràcia, els drets humans, la justícia social i el desenvolupament sostenible.
 • Aplicar els conceptes i els enfocaments de la teoria sociològica, especialment les explicacions de les desigualtats socials entre classes, entre gèneres i entre grups ètnics, a la posada en pràctica de les polítiques públiques i a la resolució de les situacions de conflicte.
 • Avaluar les aportacions dels enfocaments sociològics a l'estudi de la cultura, l'educació, la interacció entre societat i medi ambient, la política social i el treball.
 • Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
 • Comunicar de manera efectiva, mitjançant un nivell bàsic de llengua anglesa, les anàlisis bàsiques dels fenòmens socials.
 • Demostrar que es comprenen els enfocaments de la teoria sociològica, així com els diversos vessants, interpretacions i el context històric.
 • Demostrar que es comprenen les anàlisis dels fenòmens socials presentades en llengua anglesa, i observar-ne els punts forts i febles.
 • Descriure els fenòmens socials de manera teòricament rellevant i tenint en compte la complexitat dels factors implicats, de les seves causes i dels seus efectes.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
 2. Comparar els diferents enfocaments teòrics sobre l'educació.
 3. Comparar la lectura dels fenòmens educatius des de diferents ideologies presents en la realitat social d'Espanya i de Catalunya, i
 4. Comunicar de manera efectiva, mitjançant un nivell bàsic de llengua anglesa, les anàlisis bàsiques dels fenòmens socials.
 5. Definir els conceptes sociològics adequats per interpretar els fenòmens educatius i escolars.
 6. Demostrar que es comprenen les anàlisis dels fenòmens socials presentades en llengua anglesa, i observar-ne els punts forts i febles.
 7. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 8. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 9. Discriminar les explicacions de les desigualtats educatives entre classes, entre gèneres i entre grups ètnics que aquests actors donen per descomptades.
 10. Distingir els conceptes sociològics sobre l'educació que adopten els actors implicats en el sistema educatiu.
 11. Distingir els conceptes sociològics, així com els mètodes i les tècniques de recerca social comunament utilitzats per analitzar l'educació.
 12. Distingir els fenòmens socials subjacents a les polítiques i els conflictes educatius.
 13. Distingir les interpretacions socials de l'educació d'acord amb aquests enfocaments.
 14. Expressar els debats al voltant d'aquests enfocaments, pel que fa a l'educació.
 15. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 16. Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.
 17. Relacionar els conceptes, els mètodes i les tècniques utilitzats per analitzar l'educació amb els debats teòrics i metodològics generals.
 18. Relacionar els debats entorn d'aquests enfocaments, referits a l'educació, amb el context històric en el qual han sorgit.
 19. Relacionar els enfocaments teòrics amb els debats sobre l'ordre social, la desigualtat i les estratègies socials.
 20. Relacionar les explicacions de les desigualtats educatives amb els debats teòrics i metodològics generals.
 21. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 22. distingir els fenòmens educatius subjacents a unes polítiques o a uns conflictes determinats.

Continguts

1. L'anàlisi sociològica de la política educativa.

1.1. La sociologia política de l'educació.

1.2. Teories sobre el paper de l'estat en l'educació.

1.3. La formació dels sistemes educatius.

1.4. El paradigma de la governança: el paper dels actors no estatals i de l'acció col·lectiva en l'educació.

1.5. Aproximacions sociològiques a l'avaluació de polítiques educatives (avaluació realista, enfocament de perspectives múltiples).

1.6. La promulgació de polítiques educatives i la micro-política escolar

 

2. Globalització i política educativa

2.1. Aproximacions teòriques a la relació globalització i educació i als mecanismes globals i la influència de la política educativa.

2.2. El paper de les organitzacions internacionals: OCDE (p. Ex., PISA), Banc Mundial, UNESCO, OMC i UE (per exemple, el procés de Bolonya).

2.3. L'emergent autoritat privada/no-estatal en política educativa: societat civil transnacional, fundacions privades i corporacions transnacionals.

 

3. Polítiques i idees programàtiques en la reforma educativa

3.1. Autonomia, descentralització i municipalización.

3.2. Privatització i quasi-mercats en l'educació: privatització exògena i endògena; associacions publicoprivades educatives; vals i cartes.

3.3. Elecció i zonificació escolar.

3.4. Noves reformes de gestió pública: autonomia i rendició de comptes.

3.5. Proves externes estandarditzatdes: avaluacions a gran escala nacionals i internacionals.

 

4. Dimensions de l'impacte de la política educativa

4.1.La cadena educativa: finançament, processos, resultats i resultats.

4.2. Finançament i eficiència.

4.3. Processos pedagògics: agrupació d'habilitats, repetició, innovació.

4.4. Segregació i diversificació escolar.

4.5. Equitat i desigualtats (classe social, gènere, ètnica i migració, territorial).

4.6. Qualitat educativa i assoliment de resultats.

4.7. Organització i gestió escolar.

4.8. Professorat, situació laboral i professionalisme.

Metodologia

L'assignatura s'estructura segons quatre tipus d'activitats que seguiran principis metodològics diferenciats:

1. Classes teòriques organitzades al voltant de la presentació de professor, però que estaran obertes a la intervenció i participació dels alumnes.

2. Sessions pràctiques (debats al voltant de les lectures, documentals i altres materials multimèdia i exercicis pràctics per resoldre problemes).

3. Reunions tutorials per orientar els estudiants individualment i / o en grups reduïts.

4. Activitats autònomes dels estudiants (tant individuals com col·lectius), com llegir els textos de el curs o escriure els treballs.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 23 0,92 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22
Seminaris 15 0,6 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21
Tipus: Supervisades      
Tutories 30 1,2 4, 7, 16
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Avaluació

La nota final estarà formada per:

1. Examen final (40%)

2. Treball grupal (30%)

3. Presentació a classe d'estudi de cas (15%)

4. Participació a classe i lectura (15%).

Els i les alumnes que obtenguin una nota mitjana inferior a 5 es podran presentar a un examen de recuperació 

D’acord amb l’article 117.2 de la Normativa acadèmica de la UAB, l’avaluació de l'alumnat repetidor podrà consistir en una sola prova de síntesi. L’alumnat repetidor que es vulgui acollir a aquesta possibilitat, caldrà que es posi en contacte amb el professorat a principi de curs.   

En cas de detectar-se plagi l'avaluació de la prova serà 0 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Final exam 40% 2 0,08 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22
Presentació del treball a classe 15% 1 0,04 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21
Treball en grup 30% 2 0,08 1, 4, 6, 8, 14, 16, 18
treball a classe i participació 15% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21

Bibliografia

Cabalin, C., & Bellei, C. (2013). Chilean Student Movements: Sustained Struggle to Transform a Market-oriented Educational System. Current Issues in Comparative Education, 15(2), 108–123.

Bonal, X. (2012). Education policy and school segregation of migrant students in Catalonia: the politics of non-decision-making.

Breakspear, S. (2012). The policy impact of PISA: An Exploration of the Normative Effects of International Benchmarking in School System Performance. OECD Education Working Papers, (71), 1–31.

Dale, R. (1999). Specifying globalization effects on national policy: a focus on the mechanisms. Journal of Education Policy, 14(1), 1–17.

Day Ashley, L., Mcloughin, C., Engel, J., Wales, J., Rawal, S., Batley, R., … Rose, P. (2014). The role and impact of private schools in developing countries. Final report. Education Rigorous Literature Review. Department for International Development. London: Department for International Development.

Grek, S. (2009). Governing by Numbers: The PISA effect in Europe. Journal of Education Policy, 24(1), 23–37.

Heyneman, S. P. (2003). The history and problems in the making of education policy at the World Bank 1960–2000.International journal of educational development,23(3), 315-337.

Mundy, K., & Verger, A. (2015). The World Bank and the global governance of education in a changing world order. International Journal of Educational Development,40, 9-18.

Robertson, S., Mundy, K., Verger, A., & Menashy, F. (2012). Public Private Partnerships In Education. (S. Robertson, A. Verger, K. Mundy, & F. Menashy, Eds.), Edward Elgar Publishing Limited. London: Edward Elgar Publishing.  (only introduction)

Verger, A., Bonal, X., & Zancajo, A. (2016). What Are the Role and Impact of Public-Private Partnerships in Education? A Realist Evaluation of the Chilean Education Quasi-Market. Comparative Education Review, 60(2), 223–248.

Verger, A., Novelli, M., & Altinyelken, H. (2018). Global Education Policy and International Development: A Revisited Introduction. In The Handbook of Global Education Policy (2nd ed., pp. 1–32). Oxford: Wiley Blackwell. (only the introduction)

Verger, A., & Parcerisa, L. (2017). A Difficult Relationship Accountability Policies and Teachers: International Evidence and Key Premises for Future Research. In M. Akiba & G. LeTendre (Eds.), International Handbook of Teacher Quality and Policy (pp. 241–254). New York: Routledge.