Logo UAB
2020/2021

Anglès per a les ciències socials

Codi: 101106 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500259 Ciència política i gestió pública FB 1 A
2500262 Sociologia FB 1 A
2503778 Relacions Internacionals FB 1 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Lovell Margaret West Underhill
Correu electrònic:
Margaret.West@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Mercè Mur Effing
Lovell Margaret West Underhill
June Meyer
Francis Bandin Potel
Merce Coll Alfonso
Celia Pratginestos Pou

Prerequisits

És aconsellable un nivell mínim de coneixement de l'anglès equivalent al B2 (en el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües).

Al començament del curs es realitzarà una prova de nivell. Cal fer la prova de nivell que es realitza el Servei de Llengües de la UAB i una redacció breu.

 

 

Objectius

 • Millorar el nivell d'anglès, tant escrit com parlat, dels estudiants. Segons el nivell d'entrada de cada alumne/a, es podria assolir un nivell B2.2 o C1.
 • Comprendre textos autèntics de dificultat mitjana del domini de la seva especialitat.
 • Parlar sense errors de gramàtica bàsics i amb pronunciació correcta sobre temes d'interès en el camp de les ciències socials.
 • Comprendre material audiovisual en diferents formats.
 • Escriure assajos argumentatius i d'opinió sobre diferents temes relacionats amb els camps de la sociologia, la ciència política i les relacions internacionals.
 • Organitzar les idees i el contingut d'un escrit de manera adequada.
 • Utilitzar les tècniques més comunes de la retòrica i el debat en el domini de les ciències socials.

 

Competències

  Ciència política i gestió pública
 • Demostrar que es coneix i se sap aplicar la terminologia bàsica en anglès utilitzada en les ciències polítiques.
 • Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 • Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 • Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 • Treballar autònomament.
  Sociologia
 • Analitzar problemes derivats de l'aplicació de polítiques públiques i de situacions de conflicte reconeixent la complexitat dels fenòmens socials i de les decisions polítiques que afecten la democràcia, els drets humans, la justícia social i el desenvolupament sostenible.
 • Avaluar la qualitat del propi treball.
 • Comunicar de manera efectiva, mitjançant un nivell bàsic de llengua anglesa, les anàlisis bàsiques dels fenòmens socials.
 • Demostrar que es comprenen les anàlisis dels fenòmens socials presentades en llengua anglesa, i observar-ne els punts forts i febles.
 • Descriure els fenòmens socials de manera teòricament rellevant i tenint en compte la complexitat dels factors implicats, de les seves causes i dels seus efectes.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Relacions Internacionals
 • Elaborar i preparar la presentació d’informes i/o propostes d’intervenció.
 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Utilitzar l’anglès tant per rebre com per comunicar informació, anàlisis i propostes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar la qualitat del propi treball.
 2. Comunicar de manera efectiva, mitjançant un nivell bàsic de llengua anglesa, les anàlisis bàsiques dels fenòmens socials.
 3. Criticar l'opinió d'un comentarista sobre aspectes relacionats amb la democràcia, els drets humans, la justícia social o el desenvolupament sostenible.
 4. Demostrar que es comprenen les anàlisis dels fenòmens socials presentades en llengua anglesa, i observar-ne els punts forts i febles.
 5. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 6. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 7. Distingir textos escrits en anglès.
 8. Elaborar discursos en anglès amb la terminologia habitual de les ciències polítiques.
 9. Elaborar i preparar la presentació d’informes i/o propostes d’intervenció.
 10. Elaborar missatges orals significatius en anglès.
 11. Elaborar textos bàsics escrits en anglès.
 12. Esmentar les principals definicions de l'acció social, de l'estructura social i del conflicte.
 13. Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.
 14. Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 15. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
 16. Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
 17. Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
 18. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 19. Relacionar textos divulgatius (escrits en anglès) amb els principals conceptes sociològics.
 20. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 21. Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 22. Traduir els conceptes especialitzats de la llengua anglesa a les llengües catalana i/o castellana.
 23. Treballar autònomament.
 24. Utilitzar el vocabulari i la gramàtica bàsics de la llengua anglesa.
 25. Utilitzar l’anglès tant per rebre com per comunicar informació, anàlisis i propostes.

Continguts

A través de textos reals i de material audiovisual relacionats amb l'àmbit d'estudi de les ciències socials, es treballaran aspectes lèxics, gramaticals, orals, discursius i de comprensió lectora rellevants en els camps de sociologia, ciències polítiques i relacions internacionals.  aquest registre lingüístic. Es posarà especial èmfasi en el domini del discurs acadèmic.

 

HABILITATS FUNCIONALS:

HABILITATS ORALS:

· Fer discursos
· Fer presentacions orals amb i sense l'ajuda d'elements visuals
· Debatre i expressar la pròpia opinió


HABILITATS ESCRITES:

· Escriure paràgrafs de forma coherent

· Expressar la pròpia opinió per escrit

· Escriure un assaig d'opinió

· Escriure un resum d'un text

· Escriure una crítica d'un article o un text

· Descriure gràfics i tendències

· Citar fonts i crear una llista de referències

· Escriure les parts d'un treball de recerca

 

HABILITATS LECTORES:

Comprensió lectora: articles de noticies, recerca, o opinió de l'àmbit i/o llibres.


HABILITATS AUDITIVES:

Comprensió auditiva: diferents formats (noticies, vídeos informatius) i diferents accents (britànic, americà, etc.).

 

ÚS DE LA LLENGUA:

· Registre i formalitat

· Connectors lògics

· Combinacions de verb + preposició

· Temps verbals

· Verbs modals

· Estil indirecte

· Veu passiva

· Inversions

· Oracions subordinades

· Patrons verbals

· Altres punts gramaticals, depenent dels textos utilitzats durant el curs.

Metodologia

Aquest curs és instrumental i eminentment pràctic. Es realitzarà una varietat d’activitats d’aprenentatge a l'aula i s'espera que l'alumnat es prepari material, presentacions orals i lectures a casa de forma autònoma. A més, amb el necessari increment de docència virtual, l'alumnat haurà de realitzar més treball fora de l’aula, amb el suport virtual del professorat.

La metodologia docent es basarà en la següent tipologia d'activitats:

     Activitats dirigides (30%, 3,6 crèdits) 
     Activitats supervisades (20%, 2,4 crèdits) 
     Activitats autònomes (40%, 4,8 crèdits)
     Activitats d'avaluació (10%, 1,2 crèdit)

Activitats guiades:
Classes teòriques, discussions en grup, presentacions orals i debats, activitats de resolució de problemes o estudi de casos, realització d'exercicis, etc.

Activitats supervisades:
Tutories, activitats d’aprenentatge a l’aula Moodle, preparació de debats i presentacions, revisió i correcció de deures.

Treball autònom:
Lectura de textos, articles i llibres; exercicis de gramàtica i vocabulari; tasques d'escriptura; visionat de material audiovisual.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes a l'aula o aula Moodle 30 1,2 2, 3, 6, 10, 17, 20, 22, 24, 25
Comprensió oral 20 0,8 3, 4, 6, 18, 21, 24, 25
Debats, exposicions, discursos, simulacions 20 0,8 1, 2, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25
Producció Textual 20 0,8 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25
Tipus: Supervisades      
Activitats virtuals 20 0,8 3, 6, 10, 11, 17, 20, 21, 24, 25
Preparació de debats i exposicions 15 0,6 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25
Revisió i correcció de deures 20 0,8 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25
Tutories 5 0,2 1, 6, 10, 13, 18, 24, 25
Tipus: Autònomes      
Cerca d'informació i de materials 10 0,4 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25
Estudi del contingut i preparació exàmens 35 1,4 5, 13, 21, 23, 24
Exercicis, tasques, activitats 50 2 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24
Preparació de treballs escrits 25 1 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25

Avaluació

Avaluació continuada (formativa)
- Activitats d'escriptura desenvolupades a casa, a l'aula o al Moodle: 20%
- Presentacions orals, debats i discursos: 20%
- Examen parcial 1r semestre (amb un format semblant a l'examen final): 20%
- Participació en activitats d'aprenentatge (a classe, a casa i a l'aula Moodle) durant tot el curs: 20%

El procés d'aprenentatge d'una llengua exigeix una dedicació constant durant tot el curs, per tant en aquesta assignatura té un pes important l'avaluació continuada de les produccions orals i escrites de l'alumnat.

Examen final (20%):
  - Gramàtica i terminologia rellevant al domini de les ciències socials
  - Comprensió lectora
  - Producció escrita

Calendari d'avaluació (aproximat)
- Examen parcial: al final del 1r semestre
- Examen al final del curs: segons el calendari de la Facultat
- Altres activitats: durant tot el curs.
- Recuperació o re-avaluació: segons el calendari de la Facultat

Nota final:

- S'ha d'aprovar l'examen final per passar l'assignatura.

- La nota final es calcularà tenint en compte el pes assignat a cada ítem d'avaluació, excepte en el cas de no haver aprovat l’examen final.

- Els estudiants que completin més del 35% de les tasques assignades o que facin l’examen final no podran rebre la qualificació de "no avaluable". 

- En cas de detectar-se plagi, total o parcial, l'avaluació de la prova, tasca o activitat serà zero.

Recuperació

La re-avaluació d’aquesta assignatura es farà mitjançant la realització de l'examen de recuperació i/o de certes tasques (les activitats fetes en grups o els exercicis de participació no es poden recuperar) si es donen les següents condicions:

· L’alumne/a haurà d’haver realitzat i lliurat al menys el 50% dels ítems avaluables en la seva data límit original.

· L’alumne/a haurà d’haver obtingut una qualificació mitjana igual o superior a 3,5.

D’acord amb l’article 117.2 de la Normativa acadèmica de la UAB, l’avaluació de l'alumnat repetidor podrà consistir en una sola prova de síntesi. L’alumnat repetidor que es vulgui acollir a aquesta possibilitat, caldrà que es posi en contacte amb el professorat a principi de curs.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exposicins orals, debats, discursos 20% 3 0,12 1, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 25
Lliurament de tasques escrites 20% 9 0,36 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25
Participació en activitats d'aprenentatge (en classe, a casa i al Moodle) 20% 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25
Prova d'avaluació (1er semestre) 20% 3 0,12 2, 3, 4, 6, 7, 11, 14, 17, 21, 23, 24, 25
Prova d'avaluació (sumativa) 20% 3 0,12 2, 3, 4, 6, 7, 11, 14, 17, 21, 23, 24, 25

Bibliografia

No hi ha cap llibre obligatori pel curs 2020-2021.

Aquí posem una llista d’alguns llibres i pàgines web que poden resultar útils per l’aprenentatge de l’anglès i pel contingut d’aquesta assignatura. No és en cap cas una llista exhaustiva dels recursos utilitzats.

 

A. Gramàtiques i llibres de referència i pràctica

Carter, Ronald & Michael McCarthy (2006). Cambridge Grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press.

Lansford, Lewis; Paul Dummet; & Helen Stephenson. (2016). Keynote Advanced. Student’s Book. Cengage & National Geographic.

Murphy, Raymond (2012). English Grammar in Use. With Answers. Cambridge: Cambridge University Press.

Quirk, Randolph; Sidney Greenbaum; Geoffrey Leech & Jan Starvik (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.

Stephenson, Helen; Lewis Lansford; & Paul Dummett. (2016). Keynote Upper-Intermediate. Student’s Book. Cengage & National Geographic.

Vince, Michael (2003). Advanced Language Practice with Key. Oxford: Macmillan.

 

B. Activitats per practicar la lectura, la escriptura i les destreses orals

Anderson Kenneth, Joan Maclean & Tony Lynch (2004) Study Speaking. Cambridge: Cambridge University Press.

Crème, Phyllis & Mary Lea (2002) Writing at University. A Guide for Students. Buckingham: Open University Press.

Dignen, Bob (2011). Fifty Ways to Improve your Presentation Skills in English. Orient Black Swan.

Glendinning, Eric H. & Beverly Holmström (2004). Study Reading. A Course in Reading Skills for Academic Purposes. (2nd edition). Cambridge: Cambridge University Press.

McCarthy, Michael & Felicity O'Dell (2016) Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press.

 

C. Diccionaris

Cambridge Advanced Learner's Dictionary. (2003). Cambridge: Cambridge University Press.

Wehmeier, Sally; Colin McIntosh & Joanna Turnbull (2005). Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Oxford: Oxford University Press (7th edition).

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. (2003). Oxford: Macmillan.

Sinclair, John (2001). Collins Cobuild English Language Dictionary.London: Collins.

 

D. Diccionaris en línia

 • Cambridge Dictionary: dictionary.cambridge.org
 • The Free Dictionary: thefreedictionary.com
 • Longman Dictionary of Contemporary English Online: ldoceonline.com
 • Macmillan Dictionary: macmillandictionary.com
 • Online Collocation Dictionary: freecollocation.com
 • Oxford Dictionaries: lexico.com
 • Word Reference: wordreference.com

 

E. Fonts de notícies i d’articles d’opinió en anglès 

 • Al-Jazeera: www.aljazeera.com 
 • BBC News: www.bbc.com
 • El País in English: http://elpais.com/elpais/inenglish.html 
 • The Conversation: theconversation.com
 • The Guardian: www.guardian.com 
 • The Local.es: www.thelocal.es 
 • The New York Times: www.nytimes.com