Logo UAB
2020/2021

Habilitats professionals

Codi: 101088 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500259 Ciència política i gestió pública OT 3 2
2500259 Ciència política i gestió pública OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Galceran Orriols Roig
Correu electrònic:
Galceran.Orriols@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Domini del català i / o del castellà parlat i escrit.

Bona expressió oral i escrita.

Interès, implicació i ganes d'aportar experiències i coneixements propis.

Objectius

L’objectiu del curs és aconseguir les habilitats professionals suficients per crear i pronunciar discursos i intervencions eficaços, principalment orientats a un contingut polític però aplicables a d'altres àmbits, i treballant des d’un enfocament de màrketing i amb tècniques de retòrica, argumentació i oratòria.

El curs consistirà en sessions teòrico-pràctiques impartides pel professor de l’assignatura basades en exposicions que aportaran la base teòrica del curs, en l’anàlisi de discursos en suport paper i vídeo i en exercicis pràctics, exposicions i role plays.

Competències

  Ciència política i gestió pública
 • Demostrar que es comprenen i s'apliquen les principals tècniques de retòrica i construcció de discursos de caràcter polític.
 • Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
 • Elaborar i preparar la presentació d'informes i de propostes d'intervenció.
 • Elaborar i pronunciar discursos polítics eficaços, treballant des d'un enfocament de màrqueting i utilitzant tècniques de retòrica, argumentació i oratòria.
 • Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 • Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 • Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 • Treballar autònomament.
 • Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar que es comprenen i s'apliquen les principals tècniques de retòrica i construcció de discursos de caràcter polític.
 2. Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
 3. Elaborar i preparar la presentació d'informes i de propostes d'intervenció.
 4. Elaborar i pronunciar discursos polítics eficaços, treballant des d'un enfocament de màrqueting i utilitzant tècniques de retòrica, argumentació i oratòria.
 5. Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
 6. Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la tasca prevista.
 7. Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 8. Treballar autònomament.
 9. Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.

Continguts

 

1.      Què és un discurs?

1.1.    Parlar en públic: De què estem parlant?
1.2.    Quines són les variables específiques del discurs polític?
1.3.    Quins tipus de diferents de discurs existeixen?
1.4.    Com saber quin tipus de discurs cal fer servir?

2.      El procés de preparació del discurs.

2.1.    Un bon discurs és un discurs en lògica de màrqueting.
2.2.    Anàlisi de màrqueting i segmentació aplicat al disseny inicial del discurs.
2.3.    Informació, documentació, i  generació d’idees.
2.4.    Les diferències entre el llenguatge escrit i el llenguatge oral.
2.5.    Pràctiques de generació d’idees i redacció escrita.


3.      La Retòrica.

3.1.    Què és la Retòrica? Què és l’Oratòria?
3.2.    Com es relacionen Retòrica i Oratòria.
3.3.    Estructures i figures retòriques.
3.4.    Com emocionar i seduir amb la Retòrica i l’Oratòria.
3.5.    Pràctiques de reconeixement i creació de figures retòriques.


4.      L’Arenga.

4.1.    Característiques de lasituació d’Arenga.
4.2.    Objectius de l’Arenga.
4.3.    El llenguatge de l’Arenga.
4.4.    L’estructura de l’Arenga.
4.5.    Anàlisi i comentari de casos reals.
4.6.    Pràctiques de redacció i pronunciament d’arengues.

5.       L’argumentació.

5.1.    Què es argumentar.
5.2.    Els elements constitutius dels arguments.
5.3.    La construcció d’arguments.
5.4.    La força dels arguments.
5.5.    La coherència dels arguments.
5.6.    Com seduir i convèncer amb la força dels arguments.
5.7.    Pràctiques d’elaboració d’argumentacions.

6.      El discurs polític.

6.1.    Característiques de la situació de discurs.
6.2.    Objectius del discurs.
6.3.    L’estructura del discurs.
6.4.    L’inici del discurs.
6.5.    Anàlisi i comentari de casos reals.
6.6.    Pràctiques de redacció i pronunciament de discursos.

7.      El discurs improvisat.

7.1.    Característiques de la situació de discurs improvisat.
7.2.    Objectius del discurs improvisat.
7.3.    L’estructura del discurs improvisat.
7.4.    Com emocionar, seduir, convèncer amb un discurs improvisat.
7.5.    Pràctiques d’elaboració i pronunciament de discursos improvisats.

8.      Altres formes de intervenció.

8.1.    L’Elevator Pitch i lacondensació del missatge.
8.2.    La presentació efectiva i el format TED.
8.3.    El Debat. Com enfocar-lo i com guanyar-lo.

 

 

 

Metodologia

El curs consistirà en sessions teòrico-pràctiques impartides pel professor de l’assignatura basades en exposicions que aportaran la base teòrica del curs, en l’anàlisi de discursos en suport paper i DVD i en exercicis pràctics, exposicions i role plays.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Anàlisi de discursos 20 0,8 1, 2, 3, 7, 9
El Discurs 5 0,2 1, 4, 5
El Discurs Improvisat 5 0,2 1, 4, 5
L'Arenga 5 0,2 1, 4, 5
Teoria Llenguatge No Verbal (postura, cara, mirada, mans, etc.) 10 0,4 1, 4, 5
Teoria Llenguatge Paraverbal (estil, to, volum, ritme, vocalització) 10 0,4 1, 4, 5
Teoria Llenguatge Verbal (estructura i contingut del discurs) 10 0,4 1, 4, 5
Teoria i pràctica de marketing aplicat a la construcció de discursos 16 0,64 1, 4, 5, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Exposicions orals (pronunciar discursos) 10 0,4 1, 4, 5, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Assaig de discursos (treballar veu, parlar en públic) 10 0,4 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Elaboració i redacció de discursos 15 0,6 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

Avaluació

 

Hi ha tres VIES EXCLOENTS d’aprovar aquesta matèria, que caldrà decidir a l’inici de curs:

 

Via 1. Assistència a classe i realització de les pràctiques.

Es basa en exercicis treballats a classe i a casa. Per poder optar a aquesta forma d’avaluació caldrà assistir amb assiduïtat a les classes i fer totes les pràctiques (7 en total):

 

 1. Introducció a la preparació de discurs (pràctica escrita).
 2. Segmentació (pràctica escrita).
 3. L’arenga 1 (pràctica escrita i oral).
 4. L’arenga clàssica 2 (pràctica escrita i oral).
 5. El discurs polític 1 (pràctica escrita i oral).
 6. El discurs a la universitat 2 (pràctica escrita i oral).
 7. El discurs improvisat (pràctica oral).

 

Via 2. Treball de curs + Exàmens teòric i pràctic

 

El treball de curs es basarà en un guió pactat prèviament amb el professor. En tot cas, el treball haurà de desenvolupar conceptes i continguts del programa del curs.

 

L’examen teòric consistirà en preguntes sobre la matèria exposada a classe i de la bibliografia del curs. L’examen pràctic  consistirà en exercicis pràctics relacionats amb els exercicis realitzats durant el curs.

 

 

Via 3. Prova de síntesi

 

D’acord amb l’article 117.2 de la Normativa acadèmica de  la UAB, l’avaluació dels alumnes  que estiguin repetint l’assignatura podrà consistir en una sola prova de síntesi.  L’alumnat repetidor pot acollir-se a aquesta possibilitat, i per a fer-ho caldrà que es posi en contacte amb el professor.

 

La prova de síntesi no serveix per apujar la nota obtinguda mitjançant les dues altres formes d’avaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Pràctiques 60 % 20 0,8 1, 4, 5, 7, 8, 9
Teoria 40 % 14 0,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

 Bibliografia bàsica:

 

MORETONES i SUÑOL, Jordi
EL PRÍNCIPE DE LA ORATORIA. Manual de discurso político.
Estratègia Local, Barcelona, 2004. Edició no venal.

Versió PDF al campus virtual.

 

 

Bibliografia recomanada

 

DETZ, Joan
HOW TO WRITE AND GIVE A SPEECH
St. Martin's Griffin, NY, 2002
 

STUDER, Jürg
ORATORIA. EL ARTE DE HABLAR, DISERTAR, CONVENCER
Ed. El Drac, Madrid 1996
 

FERNÁNDEZ CAMPO, Sabino (Introducción de)
LOS DISCURSOS DEL PODER. Palabras que cambiaron el curso de la Historia.
Ed. Belaqvua, Barcelona, 2003.
 

FONTANIER, Pierre
LES FIGURES DU DISCOURS
Ed. Champs Flammarion, Paris 1977
 

KOTLER, Philip
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNICA
Ed. Diana, México, 1986.
 

DUBOIS. J et al.
RHÉTORIQUE GÉNÉRALE
Editions du Seuil, Paris, 1982.
 
 

MAYORAL, JOSÉ Antonio
FIGURAS RETÓRICAS
Editorial Síntesis, 1994.
 

GARCÍA CARBONELL, R.
(Todos pueden) HABLAR BIEN EN PÚBLICO
Bolsillo-EDAF, Madrid, 2001
 

CASTELLANOS i VILA, Josep Anton
MANUAL DE PRONUNCIACIÓ
Eumo editorial, Vic, 2004.
 

ALCOBA, Santiago Coord.
LA EXPRESIÓN ORAL
Ariel Practicum, Barcelona, 2000.
 

ALCOBA, Santiago Coord.
LA ORALIZACIÓN
Ariel Practicum, Barcelona, 1999