Logo UAB
2020/2021

Política econòmica i economia del sector públic

Codi: 101084 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500259 Ciència política i gestió pública OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Guadalupe Souto Nieves
Correu electrònic:
Guadalupe.Souto@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Ferran Elias Moreno

Prerequisits

Haver superat totes les matèries bàsiques relacionades amb l´Economia, tenir coneixements introductoris d´Economia i en particular de microeconomia. Es recomana haver fet el "Curs Propedèutic sobre Mètodes Quantitatius".

 

Objectius

• Coneixement dels fonaments de la intervenció pública

• Relacionar la intervenció pública amb els mecanismes de vot i presa de decisions en el sector públic

• Coneixement de la teoria econòmica de la democràcia i la teoria econòmica de la burocràcia

• Coneixement teòric dels comportaments, incentius, institucions que donen determinats resultats col·lectius

• Coneixement teòric de la hisenda pública y de la redistribució de la renda

• Facilitar l’accés a la informació rellevant sobre els objectius i els instruments de la política econòmica i del sector públic

• Adquirir i aplicar la terminologia i tècniques d’anàlisis específics de la política econòmica i del sector públic

• Avaluació de polítiques socials (seguretat social, sanitat, educació, política demogràfica i migració)

 

Competències

 • Aplicar les principals teories de la disciplina i els seus diferents camps a problemes pràctics i professionals reals.
 • Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 • Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 • Diferenciar les principals teories de la disciplina i els diferents camps; les elaboracions conceptuals, els marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits i subàrees, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant casos concrets.
 • Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 • Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 • Treballar autònomament.
 • Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els impactes de les polítiques d'imposició i subsidis.
 2. Analitzar i explicar la dimensió econòmica que hi ha darrere les polítiques públiques.
 3. Analitzar la gestió dels recursos humans, la dinàmica i l'estructura sectorial de la població activa i el funcionament del mercat de treball.
 4. Argumentar críticament els funcionament de les institucions i els actors econòmics
 5. Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
 6. Avaluar el paper del sector públic com a agent econòmic.
 7. Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 8. Descriure de manera eficaç les formes d'intervenció pública sobre el sistema econòmic.
 9. Descriure el sector exterior espanyol: les dinàmiques d'importació i exportació, les inversions estrangeres a Espanya i les d'Espanya a l'estranger.
 10. Descriure els elements centrals de l'estructura productiva espanyola: els sectors agrícola, industrial i de serveis.
 11. Descriure la fiscalitat ecològica i la relació que té amb el principi de sostenibilitat.
 12. Descriure les etapes del desenvolupament econòmic espanyol posterior a 1960.
 13. Diagnosticar situacions i problemes econòmics concrets
 14. Explicitar els rols, les dimensions i l'estructura del sector públic en l'economia.
 15. Exposar els principis polítics i els impactes de les polítiques fiscals (distributives i redistributives) en la desigualtat econòmica i l'equitat social.
 16. Exposar les conseqüències de la reforma fiscal i els canvis en les figures impositives dels governs.
 17. Exposar les principals característiques de les polítiques econòmiques dels governs del món occidental
 18. Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents destinataris.
 19. Raonar sobre les propostes de polítiques econòmiques existents en diferents àmbits (monetari, fiscal, política de rendes, etc.) i en diferents territoris (món, Europa, Espanya).
 20. Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
 21. Treballar autònomament.
 22. Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
 23. Valorar críticament les opcions preses en política econòmica pels governs espanyols des de la Transició

Continguts

Es presenta el marc analític general de la teoria de la política econòmica i del sector públic, explicant els fracassos del mercat que motiven la intervenció i els fracassos del sector públic que poden derivar-se de les intervencions.
 
Temes:
 
1- La formació de la política econòmica: marc conceptual bàsic d’objectius, instruments i polítiques
 
2- La formació de les preferències socials: de l´individualisme metodològic als institucionalismes. Elements bàsics de l’Economia del Benestar
 
3- Institucions i mercat: estudi del funcionament bàsic d'una economia de mercat; fracassos del mercat i del sector públic, costos de transacció i drets del propietat
 
4- Regles de decisió: regla de la unanimitat i de majoria, teorema de Arrow, teorema del votant mitjà, equilibri de Lindahl
 
5- Anàlisis de les polítiques socials: seguretat social, economia de la salut, economia de l´educació, política demogràfica i immigració, economia de la família

Metodologia

Les classes teòriques destacaran el continguts més importants de cada tema, fent referència de la bibliografia obligatòria per aquells aspectes que no faci falta desenvolupar a la classe.
 
L’objectiu de les classes pràctiques és aplicar en forma de casos  per Espanya i altres països o regions, els continguts de les classes teòriques. Les classes pràctiques es desenvoluparan per grups de treball

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 30 1,2 1, 2, 4, 6, 13, 16, 17, 19, 23
Classes práctiques 15 0,6 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 19
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 4, 7, 13, 18, 19, 20
Tipus: Autònomes      
Estudi personal i altres activitats recomanades 90 3,6 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 19

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme de manera continua al llarg del curs amb els següents criteris:

 1. Dues proves escrites, que es realitzaran a les dates especificades, amb un pes d’un 30% cadascuna.
 2. Dos exercicis pràctics, que s'hauran de lliurar a les dates especificades, amb un pes d’un 20% cadascú.

En cas de detectar-se plagi l'avaluació de la prova serà 0.

El/la professor/a determinarà, la primera setmana de classe, les dates de les diferents proves d'avaluació. Els i les estudiants han de respectar rigorosament les dates d'entrega i d'avaluació, o en cas contrari no seran avaluats.

Per aprovar l'assignatura cal complir les següents condicions:

 • Haver fet les dues proves escrites, i que la nota mitjana de les dues no sigui inferior a 3,5 sobre 10.
 • Que la mitjana ponderada de totes les proves d'avaluació sigui igual o superior a 5,0 sobre 10

D’acord amb l’article 112.3 de la Normativa Acadèmica de la UAB, la Facultat establirà una data per un examen de recuperació de l’assignatura. Aquest examen estarà dirigit a l’alumnat que, havent fet al menys les dues proves escrites, hagi obtingut una nota mitjana ponderada de totes les activitats d’avaluació igual o superior a 3,5 i inferior a 5,0.

D'acord amb l'article 117.2 de la Normativa Acadèmica de la UAB, l'avaluació de l'alumnat repetidor podrà consistir en una sola prova de síntesi. L'alumnat repetidor que es vulgui acollir a aquesta possibilitat, caldrà que es posi en contacte amb el professorat a principi de curs.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Dues proves escrites i dos exercicis pràctics 30%, 30%, 20%, 20% 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Bibliografia

Rosen, H. 2011. Hacienda públicaMcGraw-Hill.

Friedman y Friedman. 2008. Libertad de elegir. Editorial Gota a Gota.

Harvey, D. 2007. Breve historia del neoliberalismo. Editorial Akal.

Madden y Marcuse. 2018. En defensa de la vivienda. Capitán Swing.

Harvey, D. 2014. Guía de El Capital de Marx. Libro primero. Editorial Akal.

McConnell i Brue. 2007. Economía laboral. McGraw-Hill.

Graeber, D. 2018. Trabajos de mierda. Editorial Ariel.

Federici. 2013. Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Traficantes de sueños.

Stiglitz. 2003. Economía del sector público. Antoni Bosch.

Piketty. 2014. El capital en el siglo XXI. Fondo de Cultura Económica.

Zucman. 2014. La riqueza oculta de las naciones. Editorial Pasado y Presente.

Samuelson i Nordhaus. 2010. Macroeconomía. McGraw-Hill.

Cuadrado et al. 2013. Política econòmicaMcGraw-Hill.

Skidelsky. 2018. Money and Government. Yale University Press.

Mazzucato. 2014. The Entrepreneurial State. Anthem Press.

Rodrik. 2012. La paradoja de la globalización. Antoni Bosch.

Kindleberger. 2012. Manías, pánicos y cracs. Editorial Ariel.

Stiglitz. 2016. The Euro. Norton & Company.