Logo UAB
2020/2021

Perspectives professionals de la microbiologia

Codi: 101012 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500502 Microbiologia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Nuria Gaju Ricart
Correu electrònic:
Nuria.Gaju@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Esther Julián Gómez

Prerequisits

 

Tot i que no hi ha cap prerequisit oficial, s'aconsella als estudiants revisar els conceptes que es refereixen al món microbià, estudiats prèviament a les assignatures cursades durant el 2n i 3er curs del Grau de Microbiologia.

Objectius

Es tracta d’una assignatura optativa del grau de Microbiologia que introdueix als estudiants en els diferents àmbits professionals en els que un microbiòleg desenvolupa la seva tasca. Es donarà una visió general dels àmbits de treball dels microbiòlegs tant en la seva vessant d’empresa com en la de recerca.

Competències

  • Obtenir, seleccionar i gestionar la informació.
  • Utilitzar bibliografia o eines d'Internet, específiques de microbiologia i d'altres ciències afins, tant en llengua anglesa com en la llengua pròpia.

Resultats d'aprenentatge

  1. Obtenir, seleccionar i gestionar la informació.
  2. Utilitzar bibliografia o eines d'Internet, específiques de microbiologia i d'altres ciències afins, tant en llengua anglesa com en la llengua pròpia.

Continguts

L'assignatura proveirà coneixements sobre els següents temes:

- Incorporació del microbiòleg en el àmbit professional. Paper del microbiòleg en el sector agroalimentari, mediambiental, industrial, ensenyament, salut humana, etc...

- Recerca en microbiologia bàsica i aplicada. Recerca que es desenvolupa en el nostre entorn relacionada amb diferents àmbits de la microbiologia.

*Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts.

Metodologia

Seminaris:

- Sessions impartides per especialistes en diferents camps de la Microbiologia tan bàsica com aplicada.

Visites externes:

- S’han programat visites a empreses, centres i instalacions en les que es treballa en temes relacionats amb la Microbiologia, per tal d’apropar a l’estudiant a situacions reals on el microbiòleg pot intervenir.

*La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions teòriques 30 1,2 1, 2
Visites externes 15 0,6 1
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals 5 0,2 1
Tipus: Autònomes      
Elaboració de preguntes 6 0,24 1, 2
Estudi 45 1,8 1, 2
Lectura textos 40 1,6 1, 2

Avaluació

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura serà individual.

ViSITES EXTERNES

- Assistència obligatòria a dues de les sortides programades.

SEMINARIS / VISITES EXTERNES

- Proves escrites: examen tipus test corresponent als continguts de les diferents activitats realitzades cada un dels semestres.  Per participar a la recuperació, l'alumnat ha d'haver estar prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.

- Cada estudiant tindrà assignat un o més seminaris / visites externes per tal que el·labori un màxim de 10 preguntes tipus test que reflecteixin els conceptes més rellevants del tema tractat (15% de la nota)

- Assistència obligatòria a més d'un 85% dels seminaris.

La participació en les diferents activitats tindrà una valoració de fins a un 25% de la nota global. L'alumne que superi les faltes d'assitència establertes en aquesta guia suspendrà l'assignatura.

Els alumnes que volguin pujar nota, han de presentar-se a un examen global que compendrà preguntes de totes les activitats realitzades a l'assignatura, renunciant a la nota que ja tenen.

Es considerarà que un alumne obtindrà la qualificació de No Avaluable si realitza menys d'un 67% de les activitats d'avaluació.

*L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de teoria 1er semestre (proves tipus test de cadascun dels seminaris) 20 3 0,12 2
Avaluació de teoria 2n semestre (proves tipus test de cadascun dels seminaris) 40 6 0,24 2
Entrega de preguntes 15 0 0 1, 2
Participació en les diferents activitats Fins el 25% 0 0 1

Bibliografia

La bibliografia estarà disponible a la intranet de la UAB i cada any s'adequarà als seminaris impartits.

En aquest enllaç, es pot trobar una infografia que ha preparat el Servei de Biblioteques per facilitar la localització de llibres electrònics: https://ddd.uab.cat/record/22492

El professorat assessorarà degudament als alumnes en aquest aspecte.