Logo UAB
2020/2021

Immunologia

Codi: 101008 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500502 Microbiologia OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Iñaki Alvarez Perez
Correu electrònic:
Inaki.Alvarez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Ángel Raúl Castaño García

Prerequisits

L'alumne que ha de cursar els estudis d'Immunologia ha d’haver assolit les competències d'aprenentatge en les assignatures programades pel primer curs del Grau. Es recomana formació en Bioquímica, Genètica i Biologia cel.lular.

Objectius

CONTEXTUALITZACIÓ I OBJECTIUS

La Immunologia es tracta d'una assignatura obligatòria específica del grau de Microbiologia i està inclosa en la Matèria "Microbiologia Sanitària". La immunologia introdueix als alumnes a l'estudi dels mecanismes fisiològics i patològics de defensa i de resposta específica dels organismes davant de la presència d'antígens, com ara microorganismes i toxines. Aquesta assignatura és integradora i permet que l'alumne estudiï la interrelació que s'estableix entre el patògen i l'hospedador a partir dels coneixements adquirits en biologia cel.lular, microbiologia, bioquímica, genètica i biologia animal.

Objectius de l’assignatura:

L'assignatura d'Immunologia, de 6 ECTS, es dividirà en tres blocs temàtics pels que s'han definit uns objectius que l'alumne haurà d'assolir un cop acabada l'assignatura d'Immunologia.

Bloc I. Immunologia bàsica

- conèixer els conceptes de la inmunitat innata i la inmunitat específica i reconèixer l’important paper decadascuna en la resposta contra els patògens.

- identificar els elements que intervenen en ambdues respostes.

- enumerar i explicar les característiques estructurals i funcionals de cadascun dels components moleculars i cel.lulars de la inmunitat innata i l’adaptativa.

- explicar les caracterísitques dels òrgans limfoides i la recirculació dels limfòcits.

Bloc II. Organització de la Resposta Immunitària

- integrar els elements descrits en els temes que composen el Bloc I, en les tres fases de la resposta immunitària: 1) fase d'activació; 2)fase efectora; i 3) fase de regulació i homeòstasi de la resposta immunitària.

- identificar el tipus de resposta immune que es posa en marxa depenent del tipus d'agent infecciós: bacteris, virus, fongs i paràsits.

Bloc III. Immunopatologia i immunoteràpia

- identificar la disfunció del sistema immunitari que és la (les) causa (-es) de cadascuna de les immunopatologies: hipersensibilitats, immunodeficiènciesiautoimmunitat.

- analitzar l'associació d'una resposta ineficient contra els agents infecciosos amb certes immunopatologies.

- associar les dianes de la resposta immune de diferents tractaments paliatius com profilàctics.

Competències

 • Identificar els mecanismes moleculars de la patogènia i relacionar-los amb la resposta contra la infecció per dissenyar i desenvolupar estratègies de diagnosi i de lluita contra les malalties causades per microorganismes.
 • Identificar i resoldre problemes.
 • Obtenir, seleccionar i gestionar la informació.
 • Saber treballar individualment, en grup, en equips de caràcter multidisciplinari i en un context internacional.
 • Utilitzar bibliografia o eines d'Internet, específiques de microbiologia i d'altres ciències afins, tant en llengua anglesa com en la llengua pròpia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar la relació que hi ha entre el tipus de resposta immunitària que es desenvolupa i les característiques del patogen: la via i el lloc anatòmic d'entrada, els mecanismes efectors de la resposta i d'evasió.
 2. Comprendre les bases teòriques de les tècniques immunològiques utilitzades en la caracterització i l'estudi dels microorganismes.
 3. Conèixer i definir les propietats de la resposta immunitària adaptativa que la diferencien de la innata y raonar la teoria de la clonalitat: un limfòcit, un receptor d'antigen.
 4. Explicar els mecanismes d'activació i de regulació de la resposta immunitària cel·lular i humoral i la seva relació amb la immunopatologia.
 5. Identificar i resoldre problemes.
 6. Obtenir, seleccionar i gestionar la informació.
 7. Saber treballar individualment, en grup, en equips de caràcter multidisciplinari i en un context internacional.
 8. Utilitzar bibliografia o eines d'Internet, específiques de microbiologia i d'altres ciències afins, tant en llengua anglesa com en la llengua pròpia.

Continguts

Cada bloc està dividit en unitats docents (UD) organitzades per temes que defineixen els descriptors d'aprenentatge específics associats a les competències.

Bloc I. IMMUNOLOGIA BÀSICA: ELEMENTS DEL SISTEMA IMMUNITARI

Tema 1. Introducció

Breu introducció al curs: descripció del temari, bibliografia recomanada, consells d’estudi, avaluació. Què és la Immunologia? Elements del sistema immunitari: òrgans, cèl·lules i molècules. Definició d'immunitat innata o natural i adquirida o adaptativa. Concepte de resposta immunitària: Resposta humoral i cel·lular. Concepte de clonalitat antigènica.

 

UD-1: Immunitat Innata

Tema 2. Immunitat innata

Definició. Mecanismes de resistència naturals. Sistema extern de defensa, barreres físiques i químiques. Senyals de perill. Patrons moleculars associats a patògens (PAMPS). Receptors de reconeixement de patrons (PRR). Components químics antimicrobians: lisozims, defensines. Cèl·lules de la immunitat innata: fagocits. PRR solubles: Proteïnes de fase aguda, sistema del Complement (tema 3). PRRs de membrana: Toll-like receptors (TLRs).

Tema 3. El sistema del Complement

Introducció. Sistema enzimàtic d’activació en cascada. Nomenclatura: Precursors inactius i molècules amb activitat enzimàtica. Productes d’hidròlisi. Vies d’activació del complement: via clàssica, via alternativa i via de les lectines. Característiques de cadascuna: activadors, proteïnes sèriques que intervenen. Formació del complex d’atac a la membrana (MAC). Regulació del sistema del complement. Activitat biològica.

Tema 4. Cèl·lules de la Immunitat Innata

Fagocits: neutròfils i macròfags. Mecanismes efectors: escat respiratori i fagocitosi. Altres cèl·lules efectores: basòfils i eosinòfils, mastòcits. Focus d’inflamació. Inici de la Resposta adaptativa.

 

UD-2: Receptors específics d'antigen, molècules presentadores i reconeixement d'antigen

Tema 5. Estructura de les Immunoglobulines

Cadenes lleugeres (VL-CL) i cadenes pesades (VH-CH). Lloc d'unió a l'antigen, regió frontissa, activitat biològica de la regió Fc. Dominis variable (V) i constant (C). Dominis variable: regió hipervariable (CDRs). Isotips: classes i subclasses de les Igs. BCR com a receptor d'antigen de membrana.

Tema 6. Organització dels gens de les immunoglobulines

Gens codificants de les cadenes lleugera (L) i pesada (H). Recombinació dels segments gènics de la regióvariable: V-D-J a la cadena pesada (H); V-J a la cadena lleugera (L). Mecanisme de recombinació somàtica. Imprecisió en la recombinació del DNA. Generació de diversitat del repertori d'Immunoglobulines.

Tema 7. El receptor de la cèl·lula T (TCR)

Introducció. Receptor dels limfòcits T (TCR): característiques estructurals, organització gènica. Homologia amb el receptor de limfòcits B (BCR). Receptor TCRαβ i receptor TCRγδ. Complex CD3: complex senyalitzador del TCR. Interacció trimolecular TCR/MHC/antigen. Epítops reconeguts pel TCR. Restricció pel MHC.

Tema 8. Estructura i funció de les molècules del Complex Principal d'Histocompatibilitat (MHC)

Definició del Complex Principal d’Histocompatibilitat (MHC): classe I i classe II. Característiques estructurals. Funció del MHC. Proteïnes codificades en el MHC. Estructura tridimensional. Lloc d'unió del pèptid. Característiques dels pèptids que s'uneixen a les molècules de MHC de classe I i classe II. Restricció de la resposta T pel MHC. Polimorfisme i unió peptídica. Complex MHC-pèptid: interaccions, canvis conformacionals, superfície de reconeixement, mimetisme molecular.

Tema 9. Processament i reconeixement antigènic

Processament de l’antigen. Síntesi de les molècules del MHC de classe I i classe II.  Vies de processament: antígens endògens i exògens. Pèptids resultants del processament. Crosspriming. Presentació d’antígens: requeriments, senyalsaccessoris. Reconeixementde l’antigen per les cèl·lules T: sinapsi immunològica.

Tema 10. Organització genètica del MHC

Organització genètica del MHC (HLA en humans). Localització en el genoma. Descripció de la regió de classe I. Loci "clàssics" de classe I: HLA-A, B, C. Característiques dels gens de classe I. Descripció de la regió de classe II: HLA-DP, HLA-DQ i HLA-DR. HLA-DM. Descripció de la regió de classe III. Propietats del MHC: polimorfisme, poligènia i codominància. Algunes definicions bàsiques: Al·lels, fenotip HLA, haplotip. Al·loreactivitat. Distribució cel·lular dels antígens HLA. HLA i malaltia.

 

UD-3: Cèl.lules del Sistema Immunitari

Tema 11. Limfòcits T

Poblacions de limfòcits i freqüència en la circulació sanguínia. Ontogènia i maduració dels limfòcits T. Etapes en la maduració dels limfòcits T. Selecció tímica: selecció positivai selecció negativa. Propietats essencials: restricció pel MHC i tolerància a antígens propis. Poblacions de limfòcits T: TCRαβi TCRγδ. Subpoblacions funcionals: cèl·lules T cooperadores o helper (Th), cèl·lules T citotòxiques (Tc), limfòcits T reguladors i cèl·lules NKT. Limfòcits T memòria.

Tema 12. Limfòcits B i Cèl·lules Presentadores d’Antigen

Generalitats. Ontogènia i maduració dels limfòcits B. Tipus de limfòcits. Diferències fenotípiques i funcionals dels limfòcits.Funció efectora dels limfòcits B: producció d'anticossos i presentació d'antígens (APC). Subpoblacions de limfòcits B: limfòcits B-1 i B-2. Antígens T dependents i T independents. Cèl·lules presentadores d’antigen professionals (APCs). Les cèl·lules dendrítiques: generalitats. Tipus de cèl.lules dendrítiques: convencionals i plasmacitoides. Funció i localització anatòmica. Altres cèl.lules: mastòcits, eosinòfils, basòfils i limfòcits NK. Generalitats i distribució.

 

UD-4: Òrgans del Sistema Immunitari i recirculació dels limfòcits

Tema 13. Organització dels òrgans del sistema immune

Òrgans primaris i secundaris. Òrgans Limfoides Secundaris. Limfonodes: i) estructura anatòmica; ii) paracòrtex, vènules d’endoteli alt (HEV); iii) còrtex, fol·licles limfoides primaris i secundaris, centres germinals. Melsa: beines periarteriolars (PALS). Sistema limfoide associat a mucoses (MALT). Teixit limfoide associat a l’intestí (GALT), cèl·lules M.

Tema 14. Citocines i Quimiocines

Citocines. Propietats. Acció autocrina, paracrina i endocrina. Redundància funcional. Famílies de citocines. Receptors. Citocines de la immunitat innata. Citocines de la immunitat adquirida. Funcions biològiques de les citocines més rellevants. Citocines hematopoètiques.Quimiocines. Introducció. Acció quimiotàctica i “homing” de leucòcits. Citocines amb funció quimiotàctica. Famílies de quimiocines i els seus receptors. Especificitat, propietats i efectes principals. Virus i quimiocines. 

Tema 15. Recirculació dels leucòcits

Anatomia del sistema immunitari: dispersió del sistema immunitari.  Molècules d'adhesió. Extravasació dels leucocits. Concepte de Homing.Recirculació dels limfòcits: rodolament, activació, adhesió i migració a través de l'endoteli (transvasació).

 

Bloc II. ORGANITZACIÓ DE LA RESPOSTA IMMUNITÀRIA

 

UD-5: Resposta immune

Tema 16. Resposta immune cel.lular I

De la resposta innata a l’adaptativa. Activació dels limfòcits T. Interacció TCR, MHC i molècules accessòries. Transducció de senyals a l’interior de la cèl·lula (segons missatgers). Tercera senyal d'activació: microambient de citocines. Marcadors d’activació dels limfòcits T: IL2R, classe II.

Tema 17. Respostaimmune cel.lular II

Cèl·lules T i B memòria. Característiques fenotípiques. Limfòcits T efectors. Limfòcits T helper: Th1 i Th2. Limfòcits T citotòxics. Mecanismes de citotoxicitat: perforina i granzimes, limfotoxines i Fas-FasL.

Tema18. Resposta Immune humoral I

Activació dels limfòcits B. Reconeixement d’antigen. Segon senyal. Transducció de senyals. Cèl.lules Th fol.liculars (Tfh). Fol·licles limfoides i formació del centre germinal. Hipermutació somàtica. Maduració d’afinitat.

Tema 19. Resposta Immune humoral II

Canvi d’isotip i microambient en el limfonode. Respostes humorals contra antígens T-independents i T-dependents. Funció efectora dels anticossos. Distribució anatòmica dels anticossos.

Tema 20. Regulació de la resposta immune

Autoregulació com a propietat essencial del sistema immunitari. Tolerància immunològica: tolerància central (deleció clonal) i tolerància perifèrica (ignorància, anèrgia, deleció, supressió). Mecanismes i elements de regulació durant i després de la resposta immunitària. Apoptosi (AICD). Limfòcits T reguladors: Reguladors naturals (nTr), reguladors induïts (Tr1), NKT.

 

UD-6: Resposta immune en front de patògens i mecanismes d'evasió

Tema 21. Resposta immune enfront de bacteris, fongs i paràsits I

Generalitats. Hoste i microorganismes: una relació en delicat equilibri. Bacteris: generalitats. Mecanismes efectors de resposta (innata i adquirida) enfront de bacteris extracel·lulars i intracel·lulars.

Tema 22. Resposta immune enfront de bacteris, fongs iparàsits II

Mecanismes bacterians d'evasió de la resposta immunitària. Fongs: generalitats. Mecanisme de resposta immunitària enfront de fongs. Paràsits: generalitats. Mecanisme de resposta.

Tema 23. Resposta immune en front de virus

Generalitats. Patologia i patogènesi de les infeccions víriques. Mecanisme de resposta immune innata i adquirida enfront de virus. Memòria immunològica. Mecanismes vírics d'evasió de la resposta immune. Autoimmunitat com a conseqüència d'una infecció vírica. Infecció per HIV.

 

Bloc III. IMMUNOPATOLOGIA I IMMUNOTERÀPIA

 

UD-7: Immunopatologia

Tema 24.Reaccions d'Hipersensibilitat I 

Concepte d’hipersensibilitat. Tipus de reaccions d’hipersensibilitat. Hipersensibilitat tipus I. Definició. Atòpia. Propietats i nivells d’IgE. Bases moleculars i bioquímiques de la resposta al·lèrgica. Receptors Fc.

Tema 25.Reaccions d'Hipersensibilitat II

Hipersensibilitat tipus II. Definició. Exemples: reaccions transfusionals, malaltia hemolítica del nounat. Anèmies hemolítiques autoimmunitàries. Hipersensibilitat tipus III. Definició. Models experimentals de lesions per complexos immunològics. Reacció d’Arthus. Exemples de malalties produïdes per immunocomplexes associades a infeccions. Hipersensibilitat tipus IV. Definició. Hipersensibilitat per contacte. Hipersensibilitat amb formació de granulomes. Malalties que cursen amb hipersensibilitat alentida: tuberculosi, lepra, esquistosomiasi.

Tema 26. Autoimmunitat

Introducció. Tolerància i autoimmunitat. Factors de predisposició. L'espectre de les malalties autoimmunitàries. Malalties autoimmunitàries idiopàtiques: sistèmiques i òrgan-específiques. Mecanismes d’autoimmunitat i exemples: autoanticossos, immunocomplexes, cèl·lules CD8 i cèl·lules CD4.

Tema 27. Immunodeficiències I

Generalitats. Classificacions. Immunodeficiències primàries o congènites. Immunodeficiències que afecten la immunitat innata. Immunodeficiències que afecten la  Immunodeficiència adquirida.

Tema 28. Immunodeficiències II

Immunodeficiències secundaries o adquirides. Mecanismes causants d’immunodeficiències: infeccions, malnutrició, fàrmacs, toxines, radiació. Síndrome d’Immuno Deficiència Adquirida (SIDA). Models animals dels ratolins nude i scid.

Tema 29: Immunoteràpia. Vacunes

Mètodes d'immunització. Immunització passiva i activa. Pautes i rutes d’immunització. Adjuvants. Vacunes inactivades. Vacunes vives atenuades. Ús de DNA recombinant per a l'obtenció de vacunes. Immunomoduladors. Immunosupressors.

Tema 30. Immunologia tumoral

Característiques dels tumors. Resposta immunitària per controlar els tumors.

 

“*Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts.”

Metodologia

Les activitats formatives programades dins de l'assignatura d'Immunologia al Grau de Microbiologia són:

 

- CLASSES EXPOSITIVES

Els temes de les Unitats Didàctiques s'impartiran en 30 sessions.

 

-PRÀCTIQUES D'AULA

Per les pràctiques d'aula el grup es dividirà en dos subgrups, G1-IMM i G2-IMM, amb un nombre aproximat de 30 alumnes cadascú. S'impartiran un total de 15 sessions per grup en les que hi ha programades les següents activitats:

 1. - TÈCNIQUES EXPERIMENTALS (TE, 4 sessions)
 2. - APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES (ABP, 2 sessions)
 3. - INTERPRETACIÓ DE RESULTATS O PRESENTACIÓ D'UN ARTICLE DE RECERCA (4 sessions)
 4. - SEMINARIS (3 session)
 5. - AUTOAVALUACIÓ (2 sessions)

 

       1.- TÈCNIQUES EXPERIMENTALS (TE)

La Immunologia és una ciència experimental i és important que l'alumne adquireixi les competències necessàries per treballar en un laboratori. S´explicaran tècniques basades en el reconeixement antígen-anticós i altres usades habitualment a un laboratori d´Immunologia.

Els examens incouran 3-5 preguntes curtes per l´avaluació d´aquestes activitats (contaràun 10% dels parcials, és a dir,un 7% de la nota final). 

 S'han programat 4 sessions per explicar els conceptes sobre els quals es basen les tècniques i quina dada experimental s'obté amb cadascuna d'elles:

TE1-TE2. Tècniques basades en la interacció antígen-anticós.

TE3-TE4. Tècniques usades per a l´estudi dels limfòcits T.

 

       2.- APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES (ABP) o Casos

 

Es programaran 2 sessions d’aprenentatge basat en problemes (ABP). Per resoldre els casos s'aplicarà la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu. El disseny de cada cas i les pautes d'aplicació s’inclouran en la programació dels Blocs. El professor desarà la informació dels casos al Campus Virtual (CV). A pràctiques d'aula els alumnes plantejaran els dubtes.El professor desarà al CV les preguntes que els alumnes hauran de respondre en grups.

 

3.- ARTICLE DE RECERCA

Aquesta activitat serà la presentació oral d'un article de recerca. L'objectiu final és saber exposar de forma clara un treball científic en públic (introducció, plantejament de la hipòtesi, exposició i interpretació dels resultats i discussió dels mateixos). Es faran 4 sessions en les que es presentara un artícle de recerca y es faran preguntes.

 

4.- SEMINARIS

S'ha programat sessions de Seminaris dins de les Pràctiques d'Aula impartits pels professors o per un professional que estigui en el camp de la recerca d'Immunologia o Microbiologia. Aquestes sessions serviran per consolidar l´aprenentatge de les classes teóriques.

 

"*La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.”

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de Pràctiques d'Aula 15 0,6 1, 2, 5, 6, 7, 8
Classes teòriques 30 1,2 1, 3, 4, 6, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi 66 2,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Preparació de l'article de recerca (búsqueda de bibliografia, lectura de textos, comprensió de les tècniques experimentals usades) 15 0,6 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
Resolució dels casos / ABP (búsqueda de bibliografia i lectura de textos) 20 0,8 1, 2, 5, 6, 7, 8

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura serà individual i continuada a travès de les següents proves:

- l'aprenentatge individual de l'alumne a partir d'exàmens parcials.

- l'aprenentatge cooperatiu a partir de totes les activitats formatives programades en les pràctiques d'aula.

 

Les activitats d'avaluació són:

Exàmens parcials: dos exàmens parcials, al final dels Blocs I i III. El primer parcial valdrà el 30% i el segon parcial el 40% de la nota final. Seran exàmens de tipus test de 30 preguntes amb 5 opcions i només una de veritable i per ser avaluat s’ha d’haver contestat el 70% de les preguntes (21 preguntes). A la correcció es restarà 1/4 del valor de cada pregunta per resposta incorrecta. Les preguntes en blanc no penalitzaran. S´inclourà 3 preguntes curtes o tipus test per l´avaluació de las técniques experimenta(TE) que tindrán un valor del 10 % de cada examen (3% i 4% de la nota final, respectivament si és el primer o el segon parcial). La durada de la prova serà d’un màxim de 2 hores. Per fer la ponderació de les notes dels examens parcials, l´alumne haurà de treure un mínim de 3.5 punts (sobre 10 punts, 1.05 sobre 3) al primer parcial i 4 punts (sobre 10 punts, 1.6 sobre 4) al segon i la nota mitjana ha de ser al menys de 4 sobre 10 (2.8 sobre 7).

Casos (ABP): Els casos es plantegen com un treball cooperatiu en grups de 4 alumnes. Poden ser problemes pràctics o casos clínics. L'objectiu és que els alumnes desenvolupin les seves capacitats d’autoaprenentatge, de síntesi i la seva capacitat de comunicació escrita.

L’avaluació dels casos representarà el 15% (5% el primer cas i 10% el segon) de la nota final de l'assignatura i es farà com a lliurament on line del treball autònom del grup. Es valoraran la presentació escrita del cas, la resposta a preguntes i la aportació pròpia.

Articles (ART): Els articles s'entregaran als alumnes unes setmanes abans de la exposició. Les sessions consistiran en la presentació del article per part dels membres del grup i preguntes del professor.

L'avaluació de la presentació oral representarà un 15% de la nota final de l'assignatura. Es valorarà el contingut, així com l'exposició oral, la claretat de les diapositives i la defensa del tema.

Com els grupses mantindran durant tota l'assignatura,la notadelsABP més ART (30% de la nota final) es donarà per totel grup i seran els alumnes els que tindran que fer el repartiment de la nota depenent de l'esforç i l'aportació del treball individual al grup. La nota individual mai no podrà ser més alta de 3 punts en total.

Examen de Recuperació: Es programarà un examen final pels alumnes que no hagin assolit el mínim necessari o que vulguin apujar la nota. L'examen final tindrà un valor del 70% de l'assignatura al qual se sumarà el percentatge de nota del treball dels casos i article. Aquest examen final constarà de 50 preguntes (amb 5 preguntes sobre TE) i només hi podran accedir els alumnes que han participat en el procés d'avaluació continuada, és a dir, no es podran fer els ABP + ART i anar directament a l'examen final. La durada de la prova serà d´un màxim de 2 hores.

Per a aprovar l’assignatura l'alumne haurà d'haver assolit un mínim del 50% en la suma del Mòdul de treball individual i en el mòdul de treball cooperatiu. Els estudiants que no hagin superat el 40% del percentatge correponent al treball individual, podran recuperar aquesta part realitzant un examen en la data programada per a l’avaluació final de l’assignatura.

Els alumnes que vulguin pujar nota a l´examen final, han de renunciar a la nota que tinguin als examens parcials (corresponents al 70% de la nota final) i es quedaran amb la nota que treguin a l´examen final.

Per participar a la recuperació, l'alumnat ha d'haver estar prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul. Per tant, l'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan les activitats d'avaluació realitzades tinguin una ponderació inferior al 67% en la qualificació final.

 

*"L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.”

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Aprenentatge Basat en Problemes 15 % 0 0 1, 2, 5, 6, 7, 8
Article de recerca 15 % 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
Examen Parcial 2 40% (36% + preguntes TE 4%) 2 0,08 1, 2, 3, 4
Exàmen Parcial 1 30% (27% + preguntes TE 3%) 2 0,08 1, 2, 3, 4

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

 • Llibres en anglès:

Janeway’s Immunobiology by K Murphy. Ltd/Garland Science, NY & London, 8th ed., (2012).

Kuby Immunology (with web support) by J.A. Owen, J Punt, S. A. Stranford. W.H. Freeman Co., 7th ed, (2013).

Cellular and Molecular Immunology by Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai. Saunders, 8th ed, (2014).

Roitt's Essential Immunology, by Peter Delves, Seamus Martin, Dennis Burton, Ivan Roitt. Wiley-Blackwell Ed., 12th ed., (2011).

Immunology, 7 th Edition by David K. Male, Jonathan Brostoff, Ivan Maurice Roitt, David B. Roth Mosby Elsevier Ed. (2006).

 

Immunology, Infection and Immunity by Pier GB, Lyczak JB & Wetzler LM. ASM International (2004).

Medical Microbiology and Immunology by Warren Levinson. Lange Medical Books / McGraw-Hill, 10 th ed. (2006).

Review of Medical Microbiology and Immunology by Warren Levinson. Lange Basic Sicence / McGraw - Hill, 11th (2010).

 

 • Llibres en castellà:

IMMUNOBIOLOGIA: El sistema inmunitario en condiciones de salud y enfermedad de C. Janeway Jr., P. Travers, L. Walport, M. J. Shlomchik. Traducción de la 4ª edición. Editorial Masson, S.A. Barcelona, (2003).  

Inmunología Celular y Molecular de A.Abbas, W. Lichtman, R. Pober. W. B. Saunders Co., Philadelphia, 5ª edición, (2004).  

Introducción a la Inmunología Humana de L. Faimboim, J. Geffner. Ed Medica Panamericana, 5ª edición (2005).

Kuby Immunology (en español) by T.J. Kindt, R.A. Goldsby, B.A. Osborne. W.H. Freeman Co., 6 th ed, (2007).

Inmunología de P. Parham. Ed. Panamericana, 2ª ed. (2006).

Fundamentos de Inmunología de Roitt,I. M.  Panamericana, 10ª ed. (2003). 

Inmunología de I. Roitt, J. Brostoff, D. Male.  Hartcourt Brace, 5ª ed. (2003).

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA.A continuació s'indiquen algunes de les revistes de revisions i WEBS més relacionades amb els continguts de la Immunologia i Microbiologia.

 • Revistes especialitzades

Advances in Immunology

http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws_home/716912/description#description

http://www.sciencedirect.com/science/bookseries/00652776

Annual Review of Immunology

http://arjournals.annualreviews.org/loi/immunol

Current Opinion in Immunology

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/601305/description#description

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09527915

Journal of Microbiology, Immunology and Infection

http://www.jmii.org/

Microbiology and Immunology

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0385-5600

        http://www3.interscience.wiley.com/journal/118503650/home

Nature Reviews in Immunology

http://www.nature.com/nri/index.html

Seminars in Immunology

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622945/description#description

Trends in Immunology

http://www.cell.com/trends/immunology/

Trends in Microbiology

http://www.cell.com/trends/microbiology/

 

 • WEBS relacionades

Immunobiology by C. A. Janeway, P. Travers, M. Walport and M. Shlomchik. Garland Science2001

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=imm

Roitt's Essential Immunology, by Peter Delves, Seamus Martin, Dennis Burton, Ivan Roitt. Wiley-Blackwell Ed., 11 th ed., (2006).

http://www.roitt.com/

Kuby Immunology (with web support) by T.J. Kindt, R.A. Goldsby, B.A. Osborne. W.H. Freeman Co., 6 th ed, (2006).

http://www.whfreeman.com/kuby/

http://bcs.whfreeman.com/immunology6e/

Microbiology and Immunology On line. School of Medicine, University of South Carolina

http://pathmicro.med.sc.edu/book/welcome.htm

Faculty of Medicine, Dalhouse University (Halifax, Nova Scotia, Canada)

http://immunology.medicine.dal.ca/bookcase/

The Infectious Diseases WebLink

http://webpages.charter.net/deziel/

Immunobiology

http://www.skidmore.edu/academics/biology/courses/erubenst/BI348/pages/resources.html

 Janeway's animations (també en podeu trobar d'animacions del llibre Janeway's Immunology a la web del yooutube)

http://www.blink.biz/immunoanimations/