Logo UAB
2020/2021

Llengua catalana

Codi: 100702 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500247 Llengua i literatura catalanes FB 1 A
2501801 Estudis de Català i Espanyol FB 1 A
2501902 Estudis d'Anglès i Català FB 1 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Bartra Kaufmann
Correu electrònic:
Anna.Bartra@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Teresa Cabré Monné

Prerequisits

No n'hi ha

Objectius

Conèixer les bases de la morfologia i la sintaxi del català (unitats, relacions i processos) i la manifestació en català d'alguns universals lingüístics. 

 

Competències

  Llengua i literatura catalanes
 • Analitzar, amb l'ajuda dels conceptes de la teoria lingüística i les aportacions de la lingüística aplicada quan correspongui, les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Conèixer i saber interpretar la justificació filològica, teòrica i històrica de la normativa lingüística vigent.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Interpretar els factors polítics, socials i culturals que condicionen l'ús de la llengua catalana i la seva evolució al llarg de la història i en la societat multicultural actual.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar, amb l'ajuda dels conceptes de la teoria lingüística i les aportacions de la lingüística aplicada quan correspongui, les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Conèixer i saber interpretar la justificació filològica, teòrica i històrica de la normativa lingüística vigent.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Interpretar els factors polítics, socials i culturals que condicionen l'ús de la llengua catalana i la seva evolució al llarg de la història i en la societat multicultural actual.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Analitzar, amb l'ajuda dels conceptes de la teoria lingüística i les aportacions de la lingüística aplicada quan correspongui, les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Conèixer i saber interpretar la justificació filològica, teòrica i històrica de la normativa lingüística vigent.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Interpretar els factors polítics, socials i culturals que condicionen l'ús de la llengua catalana i la seva evolució al llarg de la història i en la societat multicultural actual.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar els coneixements sobre les propietats internes i externes de la llengua a les diferents condicions d'ús.
 2. Analitzar estructures lingüístiques.
 3. Aplicar adequadament els principis preceptius de la llengua estàndard i dels registres cultes actuals i tenir en compte la problemàtica i les condicions d'ús.
 4. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 5. Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica.
 6. Construir un text oral amb correcció gramatical i lèxica.
 7. Descriure els processos combinatoris de creació d'unitats lingüístiques.
 8. Determinar els tipus de registre a partir de bases fonològiques, morfològiques, sintàctiques i semàntiques
 9. Determinar els tipus de registre a partir de bases fonològiques, morfològiques, sintàctiques i semàntiques.
 10. Distingir els factors gramaticals i pragmàtics que determinen la interpretació global de l'oració.
 11. Dur a terme treballs escrits i presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 12. Identificar correctament les unitats lingüístiques.
 13. Identificar els factors pragmàtics que condicionen l'ús de les diverses estructures lingüístiques.
 14. Identificar l'origen dels errors en l'ús de la llengua per parlants no nadius.
 15. Identificar les causes de la variació derivades del registre.
 16. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
 17. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 18. Interpretar la problemàtica i les condicions de l'ús de la llengua catalana en una societat multicultural.
 19. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne l’'anàlisi crítica
 20. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne l’anàlisi crítica.
 21. Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
 22. Realitzar treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
 23. Solucionar els errors en l'ús de la llengua per parlants no nadius.

Continguts

MORFOLOGIA

 1. El lexicó i els seus components
 2. Morfologia flexiva
 3. Derivació
 4. Composició

SINTAXI 

 1. Unitats sintàctiques
 2. Categories
 3. Funcions sintàctiques
 4. Funcions semàntiques
 5. Predicats
 6. Tipologia verbal i arguments
 7. Adjunts 
 8. Tipus d'oracions
 9. Sintagma Nominal
 10. Sintagma Adjectiu
 11. Propietats discursives, ordre de mots i modalitat

 

Metodologia

El curs es basa en les presentacions dels professor i en l'anàlisi i l'estudi de casos.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Explicacions 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Tipus: Supervisades      
Exercicis d'anàlisi 90 3,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Tipus: Autònomes      
Lliuraments 145 5,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Avaluació

La nota final de l'assignatura serà la suma (ponderada) de les puntuacions obtingudes en cada activitat, la qual haurà se ser com a mínim 5. Després de cada prova, hi haurà sempre un procediment de revisió del resultat.

L'assignatura serà "no avaluable" quan no s'hagi fet la prova final.

Només tindran accés a la recuperació els estudiants que hagin obtingut com a mínim un 3,5 de la nota global i hagin estat avaluats en un mínim de 2/3 parts de la qualificació de l'assignatura. Només es podrà recuperar l'examen final i la nota màxima serà 5.

Els errors de normativa penalitzaran en la forma que s'estableixi per a cada activitat.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. També s'indicarà el continut i la modalitat dels diversos exercicis i proves.  En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents. 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruirSi es produeixen diverses irregularitats en els actes, la qualificació final d’aquest assignatura serà zero. 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exàmens 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Lliuraments d'exercicis 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Presentacions i activitats complementàries 10% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Bibliografia

FABRA, Pompeu (1956). Gramàtica Catalana. Barcelona, Teide. INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (2016). Gramàtica de la llengua catalana. INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (2018).Gramàtica Essencial de la Llengua Catalana. En línia: https://geiec.iec.cat INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (2019).Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana. PÉREZ SALDANYA, Manuel, Manuel Sifre Gómez, Júlia Todolí. 2004. Morfologia catalana. Barcelona: Editorial UOC. SOLÀ, J. [et al.] (ed.) (2002/2008) Gramàtica del català contemporani, Vol. I: Fonologia i Morfologia. Barcelona, Empúries. (Al llarg del curs s'especificarà la part corresponent a cada tema.) SOLÀ, J. [et al.] (ed.) (2002/2008) Gramàtica del català contemporani, Vol. II: Sintaxi I. Barcelona, Empúries. (Al llarg del curs s'especificarà la part corresponent a cada tema.)