Logo UAB
2020/2021

Treball de fi de grau

Codi: 100691 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500247 Llengua i literatura catalanes OB 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Daniel Recasens Vives
Correu electrònic:
Daniel.Recasens@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

L’objectiu formatiu únic és l’elaboració d’un treball d’investigació, de síntesi o aplicat, que tingui una relació amb les matèries del grau.

El TFG es durà a terme durant el segon semestre del quart curs. Atès que l’estudiant matriculat al TFG ja ha adquirit les competències bàsiques, haurà de ser capaç d’expressar-se amb correcció, tant oralment com per escrit. Les errades d’expressió que eventualment pugui cometre es descomptaran de la puntuació global de l’assignatura TFG.

El TFG ha de ser original i inèdit. Qualsevol plagi total o parcial, en el suport que sigui, serà penalitzat automàticament amb un suspens.

Competències

 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar adequadament els coneixements adquirits per obtenir dades i utilitzar fonts documentals aplicables a l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
 2. Aplicar adequadament i reflexivament els principis prescriptius de la llengua catalana estàndard oral i escrita.
 3. Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
 4. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 5. Dominar l'expressió oral i escrita en llengua catalana.
 6. Dur a terme treballs escrits i presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 7. Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
 8. Elaborar un treball original que suposi una contribució al coneixement de la llengua i la literatura catalanes, a l'aplicació d'aquest coneixement, a la seva transferència a l'àmbit professional o bé a la seva divulgació social.
 9. Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne l’'anàlisi crítica
 10. Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics
 11. Treballar autònomament en l'estudi sincrònic i diacrònic de la llengua i la literatura catalanes.

Continguts

El TFG consisteix en la presentació per escrit i la defensa oral d’un tema relatiu a qualsevol de les matèries del grau. El text del TFG i la seva presentació oral permetran avaluar de manera global i sintètica el domini que té l’alumne de les competències específiques i transversals associades al títol de grau.

Sempre d’acord amb les indicacions del tutor i amb la branca de coneixement en què s'inscrigui el treball, el TFG ha de disposar dels apartats que permetin articular-lo adequadament: plantejament d’un marc teòric, estat de la qüestió bibliogràfica, caracterització de l’objecte d’estudi, criteris de selecció i d’estudi dels materials analitzats, anàlisi de les dades estudiades, anàlisi crítica d’altres investigacions específiques, resultats de la investigació i conclusions que posin en evidència els resultats obtinguts. La defensa oral del treball constitueix la segona part del TFG.

L’estudiant matriculat al TFG disposa d’una llista de temes marc possibles, que provenen dels temaris de les assignatures obligatòries i optatives del Grau de Llengua i Literatura Catalanes. Cada estudiant haurà de fer una proposta prioritzada de tres temes de treball. Per a cada un dels tres temes proposarà també un parell de professors (entés el terme com a genèric, és clar) per a tutoritzar-lo. El coordinador, atenent a les propostes i d'acord amb l'estudiant, acabarà assignant el tema i el professor responsable de la tutoria.

Metodologia

Les activitats d’aprenentatge que ha de fer l’estudiant d’aquesta assignatura es distribueixen de la manera següent:

1. Activitats dirigides: tutories (15-18%). El coordinador del TFG organitzarà una sessió amb tot el grup per tal d’orientar els estudiants sobre el contingut i el desenvolupament del treball. Durant el mes de novembre el coordinador farà públiques les assignacions de tema i de tutor als estudiants, tenint en compte les seves propostes. Un cop fetes aquestes assignacions, el tutor, en tutories programades ad hoc, orientarà l’estudiant sobre l’elaboració de l’esquema previ, la bibliografia i el desenvolupament del tema. Haurà d'haver-hi un mínim de tres tutories obligatòries.

 

2. Activitats autònomes (80-85%). Aquestes activitats inclouran el temps esmerçat per l’estudiant en l’elaboració del treball i en la preparació de la presentació oral.

3. Activitats d’avaluació (2%). Presentació oral del treball davant de tres professors.

 

Pautes per a l’assignació dels treballs per als tutors

- El coordinador del TFG comunicarà als estudiants, en una sessió a l’inici de curs, que poden fer el treball sobre literatura catalana, llengua catalana o lingüística.

- L’estudiant seleccionarà tres temes i proposarà dos tutors possibles per a cada un d'ells. Ho comunicarà, per escrit, al coordinador del TFG. Abans de l’assignació definitiva, el coordinador vetllarà perquè el nombre de treballs que dirigeixi un tutor sigui equilibrat respecte a la resta de professors que poden tutoritzar-ne. Fins al punt que és possible que calgui refer la proposta originària de l'estudiant, sempre amb el seu coneixement i vistiplau.

- Si l’estudiant no té clara la tria de temes o la proposta de tutors, haurà de posar-se en contacte amb el coordinador del TFG, que l’orientarà oportunament.

- El coordinador de l’assignatura haurà de gestionar l’adjudicació dels temes i dels tutors, d’acord amb les possibilitats que ofereixi l’equip docent.

 

Calendari dels TFG curs 2020-2021

2n Semestre

Juliol de 2020: matrícula.

Del 5 al 23 d’octubre de 2020: l’estudiant fa la tria de tutors/res i temes.

Del 24 d’octubre al 19 de novembre de 2020: els coordinadors faran les assignacions.

Divendres 20 de novembre de 2020: es fan públiques les assignacions.

Dilluns 14 de juny de 2021: lliurament del TFG.

Del 30 de juny al 4 de juliol de 2021: defenses orals.

Dijous 8 de juliol de 2021: tancament de les actes.

1r Semestre (extraordinari)

10 de setembre de 2020: data límit per sol·licitar  fer el TFG al 1r semestre.

Del 14 al 18 de setembre de 2020: assignació de temes i tutors/res.

Dilluns 25 de gener de 2021: lliurament del TFG.

Del 15 al 17 de febrer de 2021: defenses orals.

Divendres 19 de febrer de 2021: tancament de les actes.

 

Normes per a la preparació del TFG

- La coberta del TFG ha de contenir: nom i cognoms de l’autor, títol del treball, nom del tutor, grau al qual pertany i curs en què s’avalua.

- El TFG tindrà una extensió d’entre 4.000 i 9.000  paraules (de 15 a 25 pàgines), bibliografia i annexos a banda, en format DINA4 amb interliniat d’1,5, tipus Times New Roman 12 p.

 

L’organització dels epígrafs seguirà la convenció següent:

            - el principal en negreta i majúscules;

            - el següent en negreta i minúscules;

            - el següent en cursiva i minúscules;

            - el següent en rodona.

 

Entre un epígraf i l’altre epígraf cal deixar un espai en blanc.

 

- Les notes apeu de pàgina s’esmerçaran per al comentari o excursus. Els números de les notes que vagin dins del text s’indicaran en números volats i sense parèntesis; les notes a peu de pàgina es consignaran a un espai i en lletra Times News Roman 10p.

 

- Les citacions de més de quatre línies en el cos de l’article cal marcar-les amb una sagnia, sense cometes al començament ni al final, a un espai i lletra de tipus Times New Roman 11p. Cal deixar una línia en blanc al començament i al final de la citació.

 

- Les citacions de més de 10 línies poden inserir-se en els annexos. En el text, caldrà indicar-ho així: vegeu l’annex 1, vegeu l’annex 2...

 

- Les citacions curtes en el cos del text aniran entre cometes.

 

- L’omissió de textos d’una citació s’indicarà amb els tres punts suspensius entre claudàtors: [...].

 

- L’estudiant haurà de seguir un únic model, pactat prèviament amb el professor tutor, per fer constar les citacions bibliogràfiques i la bibliografia final del treball. Es recomana seguir elmodel de la revista Llengua & Literatura: http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000080/00000029.pdf

 

- El lliurament d’un treball que no segueixi les normes especificades en aquest apartat pot suposar una penalització del 20% sobre el 70% de la qualificació corresponent a la presentació del treball.

 

Normes per al lliurament del TFG

L'alumne haurà de lliurar tres exemplars del TFG en format pdf: un al director o tutor, una altre al coordinador, i un tercer a través de l’espai Moodle amb l’eina Urkund de detecció de plagi. 

 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessió de presentació i d'aclariment de dubtes Tutories programades amb el tutor 24 0,96
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 125 5

Avaluació

L’avaluació del treball serà sempre individual i constarà de dues parts:

 

1) El tutor del treball és el responsable de la primera part de l’avaluació, que representa un 60% de la nota final. El tutor ha d’avaluar el resultat final del treball (50%), a més del procés de seguiment de les activitats formatives (10%). En casos excepcionals el tutor pot presentar al coordinador un informe final sobre el seguiment del treball.

 

2) Un tribunal de tres professors valorarà la defensa oral del treball, que representa un 40% de la qualificació final. El tutor del TFG pot formar part d’aquest tribunal. L’estudiant haurà de fer una exposició oral sobre el TFG que no superi els 20 minuts. Un cop feta la defensa, el tribunal podrà plantejar-li les preguntes que cregui convenients. Per a l’avaluació d’aquesta segona part, el tribunal disposarà d’una rúbrica en què s’assenyalin els aspectes que cal tenir presents per a l’avaluació de les competències orals.

 

- El coordinador del TFG farà constar les qualificacions a l’acta.

- Un TFG es considerarà avaluable si l’estudiant ha lliurat tots els ítems exposats en l’apartat “Calendari” d’aquesta guia docent.

- Per poder aprovar l'assignatura caldrà treure una nota mínima de 5.

- D’acord amb el protocol de la Facultat de Filosofia i Lletres, per a la concessió de la Matrícula d’Honor, es tindrà «en compte en un 75% la nota del TFG i en un 25% la nota de l’expedient dels dos últims cursos del grau (3r i 4t)».

- L’estudiant pot demanar excepcionalment al tribunal una revisió de l’avaluació, si es fa dins del termini previst i d’acord amb la normativa vigent.

- El TFG no és recuperable.

-En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui  instruir. Si es produeixen diverses irregularitats en els actes, la qualificació final d’aquest assignatura serà zero.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, assegurant que tot l'estudiantat hi pot accedir. 


 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exposició oral 40% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Procés de seguiment de l'elaboració del treball 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Treball escrit 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Manuals d’escriptura

 

Cassany, Daniel, La cuina de l’escriptura, Barcelona, Empúries, 2002.

 

Cassany, Daniel, Esmolar l’eina. Guia de redacció per a professionals, Barcelona, Empúries, 2007.

 

Mestres, Josep Maria [et al.], Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos, Barcelona, Eumo - UB / UPF / Associació de Mestres Rosa Sensat, 1995.

 

Pujol, Josep Maria [et al.], Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic, Barcelona, Columna, 1995.

 

Manuals sobre investigació

 

Alberch, Ramon, Els arxius, entre la memòria històrica i la societat del coneixement, Barcelona, Editorial UOC / Pòrtic, 2002. 

 

Coromina, Eusebi [et al.], El treball de recerca. Procés d’elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos, Vic, Eumo, 2000.

 

Eco, Umberto, Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura, Barcelona, Gedisa, 2001.

 

Estella, Marta, Les referències i les citacions bibliogràfiques, les notes i els índexs, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, Gabinet de Llengua Catalana, 1995.

 

Rigo, Antònia; Genescà, Gabriel, Tesis i treballs. Aspectes formals, Vic, Eumo, 2000.

 

Adreces electròniques:

 

DIEC2: http://dlc.iec.cat/  

Biblioteca Nacional de Catalunya: http://www.bnc.cat/

Traces: http://www.traces.uab.es/tracesbd/

Dialnet: http://dialnet.unirioja.es