Logo UAB
2020/2021

Qüestions de gramàtica comparada

Codi: 100688 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500243 Estudis Clàssics OT 3 0
2500243 Estudis Clàssics OT 4 0
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
2500247 Llengua i literatura catalanes OT 4 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Villalba Nicolás
Correu electrònic:
Xavier.Villalba@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

És molt recomanable que els estudiants puguin llegir textos sobre lingüística en anglès

Prerequisits

Les persones que s’hi matriculin han d’estar cursant algun grau relacionat amb la llengua.

Objectius

En aquest curs es revisaran fenòmens sintàctics de diverses llengües, romàniques i d’altres famílies, i es veuran les anàlisis que s’han proposat els últims decennis per explicar-los.

Competències

  Estudis Clàssics
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis Anglesos
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Llengua i literatura catalanes
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els resultats presentats en articles especialitzats a l'anàlisi de fenòmens semblants o relacionats
 2. Aplicar els resultats presentats en articles especialitzats a l'anàlisi de fenòmens semblants o relacionats.
 3. Construir textos normativament correctes
 4. Construir textos normativament correctes.
 5. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent
 6. Fer servir els diferents recursos formals i tècnics disponibles de manera adequada
 7. Fer servir els diferents recursos formals i tècnics disponibles de manera adequada.
 8. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
 9. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 10. Resoldre problemes complexos d'anàlisi lingüística a qualsevol nivell i amb els instruments adequats
 11. Resoldre problemes complexos d'anàlisi lingüística a qualsevol nivell i amb els instruments adequats.
 12. Resoldre problemes de manera autònoma
 13. Resoldre problemes de manera autònoma.
 14. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina
 15. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. Introducció. La variació lingüística en sintaxi.

2. Marcs teòrics i comparació gramatical: la tipologia lingüística i la gramàtica generativa. Microparàmetres i macroparàmetres.

3. Anàlisi de casos

 • Les oracions exclamatives en les llengües romàniques
 • Les construccions expressives en les llengües romàniques i germàniques
 • La codificació de l'estructura informativa

Metodologia

Es combinaran les explicacions amb la resolució d'exercicis, la discussió i l'anàlisi de casos i les presentacions.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, sessions de discussió, presentacions. 52 2,08 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Tutories programades 15 0,6 1, 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 70 2,8 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13

Avaluació

L’avaluació es basarà en les activitats següents:

(a)  Presentació i participació activa a classe.10%.

(b)  Lliurament de dos exercicis en el termini que s’estableixi. 30%

(c)  Lliurament d'un resum d'una lectura. 10%

(d)  Prova escrita: 50%

Per aprovar l'assignatura caldrà obtenir una nota mínima de 5.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment se n’adaptarà el format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a dos terços o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada entre 3,5 i 4,9. La nota màxima que es pot obtenir amb la recuperació és 5.

No es podrà recuperar l'activitat (a).

Les dates de les activitats d'avaluació i de la revisió pertinent s'anunciaran al Moodle.

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

En cas d’irregularitat (plagi, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat serà 0. Si es produeixen irregularitats en diverses activitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0. En aquests casos l’estudiant no tindrà dret a recuperació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament d'exercici 1 15% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Lliurament d'exercici 2 15% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Presentació i participació activa a classe 10% 1 0,04 5, 8, 9, 10, 11
Prova escrita 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Resum d'una lectura 10% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15

Bibliografia

Cinque, Guglielmo. 2007. A note on linguistic theory and typology. Linguistic Typology 11(1). 93–106. https://doi.org/10.1515/LINGTY.2007.008

Cinque, Guglielmo & Richard S. Kayne. 2012. The Oxford Handbook of Comparative Syntax. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195136517.001.0001

Haspelmath, Martin. 2010. Comparative concepts and descriptive categories in crosslinguistic studies. Language 86(3). 663–687. https://doi.org/10.1353/lan.2010.0021

Haspelmath, Martin. 2020. Human Linguisticality and the Building Blocks of Languages. Frontiers in Psychology 10. 3056. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.03056

Kayne, Richard S. 2013. Comparative syntax. Lingua 130. 132–151.

Newmeyer, Frederick J. 2008. Universals in syntax. Linguistic Review 25(1–2). 35–82. https://doi.org/10.1515/TLIR.2008.002

Roberts, Ian (ed.). 2016. The Oxford Handbook of Universal Grammar. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199573776.001.0001

Song, Jae Jung (ed.). 2010. The Oxford Handbook of Linguistic Typology. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199281251.001.0001