Logo UAB
2020/2021

Llengua espanyola oral i escrita

Codi: 100603 Crčdits: 6
Titulaciķ Tipus Curs Semestre
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles FB 1 2
2501801 Estudis de Catalā i Espanyol FB 1 1
2501910 Estudis d'Anglčs i Espanyol FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluaciķ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciķ en funciķ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitāries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carme de la Mota Gorriz
Correu electrōnic:
Carme.DeLaMota@uab.cat

Utilitzaciķ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritāria:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglčs:
No
Grup íntegre en catalā:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Lourdes Aguilar Cuevas

Prerequisits

Aquesta assignatura requereix el domini de l'expressió oral i escrita de l'espanyol. Es considera, per tant, imprescindible una correcta expressió oral i escrita en espanyol, i per això els errors d'ortografia i redacció comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final.

Objectius

“Llengua espanyola oral i escrita” forma per a part dels 30 crèdits de formació bàsica del primer curs del Grau de Llengua i Literatura espanyoles i dels Graus combinats d'espanyol i català i espanyol i anglès.

Entre els objectius formatius, aquest curs pretén desenvolupar les competències d'expressió oral i escrita en espanyol que permetin un ús professional de la llengua. L'objectiu d'aquesta assignatura és millorar i consolidar la capacitat d'utilitzar la llengua tant en la seva manifestació oral com per escrit. En finalitzar el curs s'haurien de dominar els recursos lingüístics tractats durant el curs i s'hauria de poder elaborar i produir textos acadèmics –orals i escrits– correctes, coherents i adequats a la funció comunicativa a la qual estan destinats. Així mateix, es demostrarà la capacitat d'analitzar textos i d'identificar-ne les seves característiques tipològiques bàsiques.

Competčncies

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Analitzar els principals fenōmens de variaciķ lingüística de l'espanyol (variaciķ histōrica, geogrāfica, social i pragmātica).
 • Dominar la llengua espanyola i utilitzar la terminologia prōpia i específica dels estudis literaris i lingüístics, i aplicar-ho a l'āmbit acadčmic i professional.
 • Identificar el component de la gramātica al qual pertanyen els fenōmens lingüístics bāsics de l'anālisi de la llengua espanyola (fončtica, fonologia, morfologia, sintaxi, lčxic, semāntica i discurs).
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una ārea d'estudi que parteix de la base de l'educaciķ secundāria general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avanįats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sāpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciķ d'una manera professional i tinguin les competčncies que se solen demostrar per mitjā de l'elaboraciķ i la defensa d'arguments i la resoluciķ de problemes dins de la seva ārea d'estudi.
  Estudis de Catalā i Espanyol
 • Analitzar els principals fenōmens de variaciķ lingüística de l'espanyol (variaciķ histōrica, geogrāfica, social i pragmātica).
 • Dominar la llengua espanyola i utilitzar la terminologia prōpia i específica dels estudis literaris i lingüístics, i aplicar-ho a l'āmbit acadčmic i professional.
 • Identificar el component de la gramātica al qual pertanyen els fenōmens lingüístics bāsics de l'anālisi de la llengua espanyola (fončtica, fonologia, morfologia, sintaxi, lčxic, semāntica i discurs).
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una ārea d'estudi que parteix de la base de l'educaciķ secundāria general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avanįats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sāpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciķ d'una manera professional i tinguin les competčncies que se solen demostrar per mitjā de l'elaboraciķ i la defensa d'arguments i la resoluciķ de problemes dins de la seva ārea d'estudi.
  Estudis d'Anglčs i Espanyol
 • Analitzar els principals fenōmens de variaciķ lingüística de l'espanyol (variaciķ histōrica, geogrāfica, social i pragmātica).
 • Dominar la llengua espanyola i utilitzar la terminologia prōpia i específica dels estudis literaris i lingüístics, i aplicar-ho a l'āmbit acadčmic i professional.
 • Identificar el component de la gramātica al qual pertanyen els fenōmens lingüístics bāsics de l'anālisi de la llengua espanyola (fončtica, fonologia, morfologia, sintaxi, lčxic, semāntica i discurs).
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una ārea d'estudi que parteix de la base de l'educaciķ secundāria general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avanįats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sāpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciķ d'una manera professional i tinguin les competčncies que se solen demostrar per mitjā de l'elaboraciķ i la defensa d'arguments i la resoluciķ de problemes dins de la seva ārea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Construir textos atenent les diferents tipologies discursives.
 2. Construir textos normativament correctes.
 3. Construir un text escrit amb correcciķ gramatical i lčxica.
 4. Construir un text oral amb correcciķ gramatical i lčxica.
 5. Descriure l'estructura de la llengua espanyola.
 6. Distingir els aspectes sistemātics i normatius.
 7. Explicar les normes ortogrāfiques.
 8. Interpretar i ilˇlustrar els principals conceptes lingüístics i literaris, i ser capaį d’utilitzar-los.
 9. Recončixer les varietats lingüístiques de l'espanyol.
 10. Redactar correctament un text no normatiu prčviament analitzat.
 11. Utilitzar correctament els diferents registres de l'espanyol.

Continguts

1. Introducció: relacions i diferències entre la llengua oral i la llengua escrita. Discurs oral planificat enfront de discurs oral no planificat.

2. Varietats del discurs oral i del discurs escrit: adequació i graus de formalitat.

3. Qüestions pràctiques de correcció normativa en la llengua oral i en la llengua escrita. Principals problemes en l'articulació i la prosòdia d'una intervenció oral formal.

4. Organització del text. Coherència i cohesió del discurs oral formal i del discurs escrit acadèmic. Planificació del discurs oral i estratègies per a la seva execució. Planificació, redacció i revisió del discurs escrit.

5. Tipologia textual. Conferències i debats. Textos expositius i argumentatius.

6. Estratègies per a realitzar discursos orals i per a presentar discursos escrits. La intervenció oral formal en públic: aspectes fònics, adequació pragmàtica, comunicació no verbal i ús de material de suport. L'edició de textos escrits: ortotipografía i adequació al suport.

En el contingut de l'assignatura es tenen en compte els aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.

Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'estudiant es distribueix de la manera següent:

· Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel professorat, en què es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de tota mena de textos. 

· Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professorat, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells d'anàlisi lingüística.

· Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics, així com a la preparació de presentacions orals. 

· Activitats d'Avaluació (5%). L'avaluació de l'assignatura es durà a terme mitjançant presentacions orals i proves escrites.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teōric-práctiques 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories programades i avaluaciķ 9 0,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Tipus: Autōnomes      
Preparaciķ de classes, proves i treballs 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Avaluaciķ

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'estudiant es distribueix de la manera següent:

Per a aprovar l'assignatura, i a títol indicatiu, es preveu la realització de les següents activitats avaluables:

1. una prova sobre el grau de domini de la normativa (15% de la nota),

2. una prova de producció de textos escrits (expositius o argumentatius) (30%),

3. una prova d'avaluació de discursos orals dels estudiants (15%),

4. una prova d'anàlisi crítica d'intervencions orals (30%).

Es valorarà el seguiment del curs (10%).


En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:

En la correcció de les activitats i proves d'avaluació es verificarà que l'alumnat hagi adquirit un domini suficient de les competències proporcionades per l'assignatura segons els resultats d'aprenentatge esperats que queden establerts en la Guia Docent.

Per a superar l'assignatura, serà imprescindible dominar la normativa i, per tant, en el procés d'avaluació de cada activitat es penalitzaran els errors ortogràfics, l'ús incorrecte dels signes de puntuació, els errors lèxics i els morfosintàctics, segons les indicacions que figuren en la programació específica de l'assignatura que pot trobar-se al Campus Virtual.REQUISITS PER A APROVAR L'ASSIGNATURA:

Per a aprovar l'assignatura és imprescindible obtenir una nota mitjana igual o superior a 5.

No s'acceptarà en cap cas el lliurament de totes les activitats d'avaluació al final del quadrimestre. Les proves han de presentar-se en les dates acordades.

El professorat determinarà el procediment de revisió de qualificacions més apropiat pera cada prova.

RECUPERACIÓ:

Podrà optar-se a la recuperació si s'han realitzat totes les activitats programades al llarg del curs i se n'han suspès com a màxim dos. En tal cas, serà possible refer-les en el període de recuperació.

DEFINICIÓ DE "NO AVALUABLE":

S'obtindrà un "No avaluable" si no s'ha realitzat cap activitat o bé si s'ha avaluat únicament una prova. En cas d'haver-se presentat a dues proves o més, en el càlcul de la nota final es considerarà que les activitats no realitzades (en les condicions i dates fixades al Campus Virtual) tenen la qualificació de 0.

OSERVACiONS:

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

 

Activitats d'avaluaciķ

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Anālisi de les intervencions orals 30% 1,5 0,06 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11
Avaluaciķ de discursos orals d'estudiants 15% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 6, 11
Participaciķ activa 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Producciķ de textos escrits expositius i argumentatius 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11
Prova sobre el grau de domini de la normativa 15% 1,5 0,06 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11

Bibliografia

AIJÓN OLIVA, Miguel Ángel; ECINAS MANTEROLA, María Teresa; GARRIDO VÍLCHEZ, Gema Belén y HERNÁNDEZ MUÑOZ, Natividad (2010): Yo eso no lo digo. Actividades y reflexiones sobre el español correcto. Alicante: Club Universitario.

ALCOBA, Santiago (coord.) (1999): La oralización, Barcelona: Ariel.

ALCOBA, Santiago (coord.) (2000): La expresión oral, Barcelona: Ariel.

BASSOLS I PUIG, M. Margarida y Anna M. TORRENT (2003): Modelos textuales: teoría y práctica, Vic-Barcelona: Eumo-Octaedro.

BRIZ, Antonio (coord.) (2008): Saber hablar, Madrid: Instituto Cervantes-Aguilar.

CARBÓ, Carme; Joaquim LLISTERRI; María J. MACHUCA; Carme DE LA MOTA; Montse RIERA; Antonio RÍOS. (2004) "Estándar oral y enseñanza de la pronunciación del español como primera lengua y como lengua extranjera", ELUA, Estudios de Lingüística de la Universidad de Alicante, 17: 161-180.

CASSANY, Daniel (1995): La cocina de la escritura, Barcelona: Anagrama. 

BUSTOS SÁNCHEZ, Inés (2003): La voz: la técnica y la expresión, Barcelona: Paidotribo.

GÓMEZ TORREGO, Leonardo (2006): Hablar y escribir correctamente: gramática normativa del español actual, Madrid: Arco/Libros.

GÓMEZ TORREGO, Leonardo (2011): Ortografía y gramática. Las normas académicas: últimos cambios, Madrid: SM.

GÓNZÁLEZ FERRÁN, Judith (coord.) (2015): El español más vivo: 300 recomendaciones para hablar y escribir bien, Barcelona: Fundéu-BBVA, Espasa Libros.

HERNÁNDEZ GUERRERO, José Antonio y María del Carmen GARCÍA TEJERA (2004): El Arte de hablar: manual de retórica práctica y de oratoria moderna, Barcelona: Ariel.

MERAYO, Arturo (2001): Curso práctico de técnicas para hablar en público, Madrid: Tecnos.

MONTOLÍO, Estrella (coord.) (2000): Manual práctico de escritura académica, Barcelona: Ariel. 3 vols.

MONTOLÍO, Estrella (2014): Manual de escritura académica y profesional, Barcelona: Ariel. 

PUCHOL, Luis (1997): Hablar en público. Nuevas técnicas y recursos para incluir a una audiencia en cualquier circunstancia. Madrid: Editorial Díaz De Santos.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2014): Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., Madrid: Espasa Libros [Actualizado en el 2019, en línea 23.3].

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA (2009-2011): Nueva gramática de la lengua española, Madrid: Espasa, 3 vols. y DVD.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA (2010): Ortografía de la lengua española, Madrid: Espasa.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA (2013): El buen uso del español, Madrid: Espasa.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA (2018): Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica, Madrid: Espasa.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA (2019): Glosario de términos gramaticales. Madrid: Ediciones Universidad de Salamanca.

REGUEIRO RODRÍGUEZ M.ª Luisa y Daniel M. SÁEZ RIVERA (2013): El español académico. Guía práctica para la elaboraciónde textos académicos. Madrid: Arco/Libros.

REYZÁBAL, M.ª Victoria (1993): La comunicación oral y su didáctica, Madrid: La Muralla.

SÁNCHEZLOBATO, Jesús (coord.) (2006): Saber escribir, Madrid: Instituto Cervantes-Aguilar.

SERAFINI, M.ª Teresa (1994): Cómo se escribe, Barcelona: Paidós. 

STUDER, Jurg (1998): Oratoria: el arte de hablar, disertar, convencer. Madrid: Editorial El Drac.

 

Durant el curs es proporcionaran altres recursos en línia.