Logo UAB
2020/2021

Mercat de l'art i difusió del patrimoni artístic

Codi: 100555 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OT 3 0
2500239 Història de l'Art OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jaime Vidal Oliveras
Correu electrònic:
Jaime.Vidal@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Valentín Roma Serrano

Prerequisits

No es requereixen requisits previs

Objectius

Introducció a l'ecositema del mercat de l'art: galeries i col·leccionisme, institucions i polítiques culturals,la premsa cultural i la crítica d'art. Especial atenció al cas de Barcelona

 

Competències

  Història de l'Art
 • Demostrar que es tenen coneixements bàsics de museologia i museografia, així com de la problemàtica actual sobre la conservació i la restauració del patrimoni artístic
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dissenyar, produir i difondre projectes de gestió del patrimoni artístic.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 2. Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 3. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 4. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
 5. Aplicar les disposicions i els principis jurídics internacionals, estatals i autonòmics relatius a la gestió del patrimoni artístic.
 6. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa
 7. Comentar oralment una imatge artística utilitzant la terminologia adequada
 8. Contrastar els diferents marcs jurídics aplicables a un cas pràctic de gestió, documentació i conservació del patrimoni artístic.
 9. Contrastar els diferents marcs jurídics aplicables al patrimoni artístic
 10. Coordinar equips de treball, desenvolupant habilitats de resolució de conflictes i presa de decisions
 11. Dissenyar un programa museogràfic.
 12. Dissenyar, produir, difondre i comercialitzar un producte cultural
 13. Elaborar fitxes de catàleg i inventari del patrimoni arquitectònic o artístic.
 14. Estimular la creativitat i fomentar idees innovadores.
 15. Exposar els conceptes propis de la història de l'art.
 16. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
 17. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 18. Produir un projecte de gestió i conservació del patrimoni artístic
 19. Redactar informes d 'expertització artística.
 20. Redactar memòries de restauració del patrimoni arquitectònic i artístic.
 21. Saber exposar amb eficàcia els coneixements, oralment i per escrit.
 22. Utilitzar els coneixements adquirits en l'elaboració de fitxes, memòries i dictàmens relacionats amb la conservació, la documentació i la difusió del patrimoni artístic (catalogació i inventari, memòries de restauració, expertització artística).

Continguts

1. Ecosistema de les arts: institució, mercat i mitjans de difusió.
2. La GALERIA D'ART: La crisi de l'Acadèmia i els orígens del mercat de l'art: els Salons, les galeries i el naixement de l'art modern. Els grans marxants francesos.
3. El MERCAT DE L'ART A BARCELONA: L'exportació del model de Paris i el naixement de les galeries a Barcelona. Formació i orígens del mercat artístic Barcelona (1877-1936): la Sala *Parés, Santiago Segura i Josep Dalmau. Desenvolupament del mercat de l'art contemporani (1939-1970): La postguerra, l'art de l'estraperlo i la recuperació de l'activitat a Barcelona: les Layetanas. Cap a un nou model de galeria: la Sala Gaspar i René Metras. El boom del mercat (1970-2000). Els anys 70 i les sales alternatives. Eude, Cent, Salvador Riera, Joan Prats. Els 80 i l'espiral especulativa. Nous nuclis galerísticos. Les últimes dècades: una nova generació de marxants.
4. La INSTITUCIÓ ARTÍSTICA: Museus, centres d'art i infraestructura cultural. Els primers museus d'art contemporani. Del *Kunstmuseum a la *Kunsthalle.
5. CENTRES ARTÍSTICS DE BARCELONA: Cartografia cultural de la ciutat i evolució històrica. Museus generals i d'artista. Centres d'art i cultura. Fundacions privades. L'impacte de les polítiques de l'Administració de promoció d'art contemporani. Fires i subhastes.
6. La DIFUSIÓ DE L'ART: crítica i premsa cultural. Els mediadors: crítics, comissaris i directors de centres.
7. La PREMSA CULTURAL A ESPANYA. Anàlisi dels mitjans.

Metodologia

El professor impartirà els continguts generals del temari amb el suport de material visual i textual. L'alumne realitzarà una sèrie de pràctiques com a complement al treball de classe

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
CLASSES TEÒRIQUES 37 1,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22
Tipus: Supervisades      
TREBALL ESCRIT COL·LECTIU SOBRE UN CENTRE DE ART/MUSEU 36,25 1,45
TREBALL ESCRIT INDIVIDUAL SOBRE UN MITJÀ ESPECIALITZAT 36,25 1,45 2, 6, 12, 16
TREBALL ESCRIT INDIVIDUAL SOBRE UNA FIRA 36,25 1,45 1, 2, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 21
TUTORIES 2,75 0,11 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 21

Avaluació


•Anàlisi de "Arts Libris” Pràctica individual. 10%

•Anàlisi de "Loop” Pràctica individual. 10%

•Anàlisi d'un museu o centre d'art. Pràctica col·lectiva. Treball escrit i exposició en classe. 30%

• Examen 50 %

OBSERVACIONS:

La superació de l'examen i de tots els treballs són necessàris per aprovar l'assignatura. No s'acceptaran lliuraments fora dels terminis pactats. La nota mínima per fer mitjana és de 4 en cada prova, sempre que la nota final sigui de 5.

REVISIÓ: En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor informarà l’alumnat del procediment i data de revisió de les qualificacions.

RECUPERACIÓ: aquells alumnes que no superin alguna de les proves amb una qualificació inferior a 4 o no lliurin al seu degut temps el treball hauran de recuperar la part no aprovada o no presentada

IRREGULARITATS I PLAGI: En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

DOCÈNCIA VIRTUAL En cas que les proves (i el curs) no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a travésde Teams, etc. El professor vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accediro li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EXPOSICIONS ORALS i PRÀCTIQUES ESCRITES I EXAMEN Percentatges descrits a baix 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Bibliografia

 • JUAN ANTONIO RAMÍREZ, Ecosistema y explosión de las artes, Anagrama, Barcelona, 1994
 • RAYMONDE MOULIN, L’artiste l’institution et le marché, Flamarion, Paris, 1992
 • RAYMONDE MOULIN, El mercado del arte. Mundialización y nuevas tecnologías, La Marca Editora
 • JAUME VIDAL OLIVERAS, Galerisme a Barcelona 1877-2012. Descubrir, defensar, difondre l’art. Ajuntament de Barcelona/Art Barcelona, 2012