Logo UAB
2020/2021

Iconografia comparada d'Egipte i altres cultures antigues

Codi: 100543 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OT 3 0
2500239 Història de l'Art OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Josep de Rueda Roige
Correu electrònic:
FrancescJosep.DeRueda@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Heri Abruña Marti

Prerequisits

No n'hi ha. És recomanable, però, tenir nocions d'anglès, francès i italià per tal de poder consultar la bibliografia especialitzada.

Objectius

L' objectiu d'aquesta assignatura consisteix en comparar l'art i, especialment, la iconografia egípcia amb la d’altres cultures antigues, connectades amb la civilització de la Vall del Nil. Acabat el curs, l'estudiant haurà de ser capaç de:

 1. Reconèixer, identificar i caracteritzar les obres d'art més importants.
 2. Situar-les correctament en el seu context històric-artístic.
 3. Dominar la terminologia i el vocabulari propis de l'assignatura.
 4. Interpretar la iconografia i el simbolisme de les obres.

Competències

  Història de l'Art
 • Analitzar amb esperit crític, a partir dels coneixements adquirits, l'obra d'art en les seves diferents facetes: valors formals, significat iconogràfic, tècniques i procediments artístics, procés d'elaboració i mecanismes de recepció.
 • Aplicar el domini de l'instrumental crític i metodològic fonamental per comprendre i narrar la història de l'art i per reflexionar sobre la professió de l'historiador de l'art.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Interpretar l'obra d'art en el context en el qual es va gestar i relacionar-la amb altres formes d'expressió cultural
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 2. Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 3. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 4. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
 5. Estimular la creativitat i fomentar idees innovadores.
 6. Examinar una imatge artística i distingir-ne els valors formals, iconogràfics i simbòlics.
 7. Explicar els mecanismes de recepció d'una obra d'art.
 8. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
 9. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 10. Reconstruir el panorama artístic d'un determinat context cultural
 11. Reconèixer els coneixements metodològics, iconogràfics i de teoria de l'art per fer la lectura d'una imatge artística.
 12. Relacionar una imatge artística amb altres fenòmens culturals de la seva època.
 13. Saber exposar amb eficàcia els coneixements, oralment i per escrit.
 14. Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant estratègies de col·laboració.

Continguts

1. Introducció: Egipte i les terres estrangeres.

2. Art i iconografia d’Egipte i “Àsia”.

3. Art i iconografia d’Egipte i “Líbia”.

4. Art i iconografia d’Egipte i Núbia.

Excursus: Art i iconografia d’Egipte i Meroe.

5. Art i iconografia d’Egipte i Grècia.

6. Art i iconografia d’Egipte i Roma.

Metodologia

Sessions teòriques i pràctiques.

Debat sobre algun tema concret.

Eventuals conferències.

Orientació metodològica i bibliogràfica.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Supervisades      
Orientació metodològica i bibliogràfica 5 0,2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
Tipus: Autònomes      
Estudi i preparació dels exercicis 92 3,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13

Avaluació

Evidència 1: Exercici 1 (4 punts, 40 % de la nota final).

 

Evidència 2: Exercici 2 (4 punts, 40 % de la nota final).

 

Evidència 3: Activitat a decidir pel professorat (2 punts, 20 % de la nota final).

 

 

La nota final és el resultat de la suma de les qualificacions obtingudes a les evidències 1, 2 i 3.

 

Si l’estudiant només s’ha presentat a alguns dels exercicis obligatoris (evidències 1, 2 o 3) i els ha superat, obtindrà un “no avaluable” quan la suma global no arribi a l’aprovat o a una qualificació superior. En cas contrari, li constarà la nota que hagi tret. En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l'alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

 

Només té dret a una recuperació – a la data fixada per la Gestió Acadèmica de la Facultat – l'alumnat suspès que s’hagi presentat a les tres evidències obligatòries(1, 2 i 3). La nota màxima a aconseguir a la recuperació és 5.

 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat 20% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Exercici 1 40% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
Exercici 2 40% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

ALDRED, Cyril, Arte egipcio en el tiempo de los faraones 3100-320 a. de C, El mundo del arte 18, Barcelona: Destino, 1993 (ed. original anglesa: 1980, Londres: Thames & Hudson).

 

DONADONI, Sergio, El arte egipcio, Fundamentos 160, Madrid: Istmo, 2001 (ed. original italiana: 1981, Torí: Unione Tipografica-Editrice Torinese).

 

LALOUETTE, Claire, L'art figuratif dans l'Égypte pharaonique. Peintures et sculptures, Champs 326, París: Flammarion, 1996.

 

LECLANT, Jean (dir.), El mundo egipcio. Los faraones. 3 volums. Madrid: Aguilar, 1978-80 (ed. original francesa: 1978-80, París: Gallimard).

 

MANNICHE, Lise, El arte egipcio, Alianza forma 141, Madrid: Alianza, 1997 (ed. original francesa: 1994, París: Flammarion).

 

MICHALOWSKI, Kazimierz, El arte del antiguo Egipto, Madrid: Akal, 1991 (ed. original francesa: 1968, París: Éditions Lucien Mazenod).

 

ROBINS, Gay, The Art of Ancient Egypt, Londres: British Museum, 2008 (ed. original: 1997).

 

SMITH, William Stevenson, Arte y arquitectura del antiguo Egipto. Madrid: Cátedra, 2008 (ed. original anglesa: 1958, Harmondsworth: Penguin Books).

 

ZIEGLER, Christiane; BOVOT, Jean-Luc, Art et archéologie. l'Égypte ancienne, París: École du Louvre - Réunion des musées nationaux -La Documentation française, 2001.