Logo UAB
2020/2021

Llenguatge criminològic

Codi: 100472 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500257 Criminologia FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Lorne Walker-Nolan
Correu electrònic:
Lorne.WalkerNolan@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Els estudiants han de tenir un nivell bo d'anglès (B1 imprescindible, encara que el B2 és preferible) en tots els àmbits de competències (llegir, escriure, escoltar i parlar). Aquells estudiants que no tinguin el nivell d'anglès exigit hauran d'adoptar les mesures necessàries per millorar el seu anglès fos de l'aula (classes externes, intercanvis lingüístics, grups d'estudi, etc.)

Objectius

Dins del marc general del grau, els estudiants han de demostrar que han entès les teories criminològiques bàsiques i que poden reflexionar en anglès de manera crítica sobre això. A més, els estudiants han de poder transmetre el seu coneixement tant a un públic especialitzat com al gran públic, presentar respostes als problemes relatius al crim, els criminals, i els conflictes socials que sorgeixen arran d'això, mentre prenen en consideració els drets i interessos de totes les parts afectades i manegen els valors de pacificació social, integració social i prevenció dels conflictes.

Els objectius específics del curs són els següents:

1. Poder definir correctament els conceptes criminològics bàsics en anglès;
2. Poder escriure un text bàsic en anglès usant els conceptes criminològics correctament;
3. Poder parlar de, explicar i realitzar presentacions orals en anglès usant els conceptes criminològics correctament.

Competències

 • Actualitzar els coneixements criminològics propis de manera autònoma.
 • Demostrar que es comprenen els conceptes i els fonaments psicològics, pedagògics i sociològics de la criminologia.
 • Demostrar que es comprenen les teories criminològiques.
 • Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Transmetre oralment les idees a una audiència.
 • Treballar de manera autònoma.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre el lèxic psicològic i sociològic utilitzat en textos anglesos de criminologia.
 2. Interpretar de manera eficaç els textos teòrics escrits en llengua anglesa.
 3. Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 4. Transmetre oralment les idees a una audiència.
 5. Treballar de manera autònoma.
 6. Utilitzar la literatura científica de l'àmbit de la criminologia per conèixer les actualitzacions en aquesta matèria.

Continguts

 1. Conceptes criminològics bàsics en anglès
 2. Teories criminològiques bàsiques en anglès
 3. Conceptes bàsics de justícia penal en anglès
 4. Conceptes bàsics de penología i victimología en anglès

Metodologia

Amb la finalitat d’enfortir les capacitats de lectura, escriptura, escolta i parla en anglès, el curs es desenvoluparà com detallem a continuació:

1. READING

Respecte la lectura i l’anàlisis de textos, aquesta activitat es durà a terme als seminaris, on els estudiants hauran de llegir, analitzar i realitzar treballs escrits i orals sobre els textos assignats.

En aquests seminaris els estudiants hauran de participar activament i demostrar ser capaços de posar en relació els textos analitzats amb els coneixements que tenen en l’àmbit de la criminologia i que han anat adquirint durante el curs.

2. WRITING

Per a millorar la capacitat d’escriure un text en anglès utilitzant llenguatge acadèmic, els estudiants hauran de dur a terme algunes pràctiques escrites a casa i, a final de curs, es preveu un exam escrit en el qual hauran d’escriure un assaig sobre un tema explicat durante el curs.

3. LISTENING

Amb la finalitat de millorar la capacitat de listening dels estudiants, al llarg del curs i durant els seminaris, es duran a terme diferents activitats i practiques de listening (videos, documentals i gravacions relacionats amb temes tractats en el curs).

4. SPEAKING

Finalment, per a enfortir l’habilitat de parlar i expressar-se en anglès, els alumnes duran a terme diferents presentacions orals sobre les lectures en els seminaris i també una prova fina en la qual treballaran en grup per  presentar oralmente el seu projecte a final de curs.  

Es vol puntualitzar quel es classes no són passives i els estudiants hauran de participar activament en els debats i les activitats assignades.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Seminari 39 1,56 1, 2, 3, 4, 6
Tipus: Autònomes      
Lectura comprensiva dels articles, preparació de recensions, preparació de exposicions orals en anglès. 106 4,24 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

 Assistència i avaluació: requisits

1.  Assistència

 L’assistència és obligatòria al 100%.

Si un alumne no assisteix a un mínim del 80% de les activitats docents no podrà ser avaluat.

Les Les absències justificades no computaran negativament i el professor possibilitarà que l’alumne pugui recuperar el treball realitzat en les classes en el cas d’absència justificada. Per que una absència sigui justificada aquesta ha d’estar documentada. Només poden ser absències justificades les derivades de força major sobrevingudes com malaltia o situacions similars que impedeixen assistir a les activitats docents. La realització d’altres activitats formatives del grau podrà ser considerada absència justificada si així ho accepta amb anterioritat el professor responsable de l’assignatura.

 En cas de que l'activitat docent no pugui ser realitzada per vaga de l'alumnat o del professorat, l'alumnat resta obligat a preparar-se la matèria pel seu compte. En tot cas tota la matèria prevista en la guia docent serà objecte d'avaluació. El professorat podrà facilitar a l'alumnat material específic per a preparar la matèria que s'hagués tractat a l'aula. 

2. Avaluació

L'avaluació es basa en laparticipació activa en classe i el lliurament dels treballs a temps. Els estudiants rebran feedbacks al llarg del curs per tal deque puguin millorar el seu treball.

- Prova de listening: 20 % de la nota final;

- Proves de speaking: 30% de la nota final

- Prova escrita sobre les lectures dels seminaris: 20% de la nota final;

- Proves de writing: 30% de la nota final;

En tots els aspectes avaluats, els estudiants seran avaluats sobre el seu coneixement dels conceptes criminològics estudiats al llarg del curs i la seva capacitat d'expressar i discutir aquests conceptes de manera correcta i eficient en anglès. 

La nota final es basa en els criteris exposats a dalt.

3. Requisits per aprovar l'assignatura

Els estudiants han d'aconseguir una nota mitjana de 5,0/10 sobre el conjunt de les tasques avaluades 

4. Conductes fraudulentes i plagis

Si un alumne copia o intenta copiar al'examen suspendrà l'assignatura amb un 0 i perdrà el dret a la re-avaluació. Un plagi en un treball comportarà el suspens del treball i la reincidència el suspès a l'assignatura.

 5. Altres

No s'accepten presentacions fora de termini.

Les excuses per complir amb les obligacions degudes a malaltia o a raons de força major podran ser acceptades sempre que es compti amb un certificat oficial.

Les classes comencen puntualment. No s'ademet l'entrada a classe una vegada aquesta hagi començat.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen d'escolta activa a classe 20% 0 0 3, 5, 6
Presentacions orals (sobre els textos analitzats als seminaris 10% + presentació del treball de grup final 20%) 30% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6
Qüestionari sobre les lectures tractades en els seminaris 20% 0 0 1, 2, 3, 5, 6
Treballs escrits (pràctiques a casa 10% + examen final 20%) 30% 2,5 0,1 3, 5, 6

Bibliografia

1.  Bibliografia de consulta  

Manuals i diccionaris

Manual:

Newburn, T.  (2017). Criminology. Abingdon: Routledge.

Diccionaris: 

Davis, M. (2002). Concise Dictionary of Crime and Justice. California: Sage Publications

McLaughlin, E. i Muncie, J. (2019). The Sage dictionary of Criminology. London: Sage.

2. Lectures obligatòries:

 • Text 1. Newburn, T. (2017).Understanding Crime and Criminology. Criminology (capìtol 1). Abingdon: Routledge.
 • Text 2. Bernard, T.; Snipes, J i Gerould, A. (2010). Theory and Crime. Vold's Theoretical Criminology (pp. 1-13). Oxford: Oxford University Press. 
 • Text 3. Wilson. J. Q. i  Kelling G. (1982). Broken Windows: the Police and Neighbourhood Safety, Atlantic Monthly, . Recuperat de: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/4465/
 • Text 4. Sutherland, E. (1983 [1949]). The problem of White Collar Crime. White Collar Crime (pp. 3-10). New Haven: Yale University Press.
 • Text 5. Newburn, T (2017). Race, Crime and Justice.  A: Criminology (capítol 32).  Abingdon: Routledge.
 • Text 6. Petersilia, J. (2003). The emerging importance of prisoner reentry to crime and community. When Prisoners Come Home (pp. 3-20). New York: Oxford University Press.