Logo UAB
2020/2021

Relacions internacionals i conflictes a l'època contemporània

Codi: 100358 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500501 Història OT 4 0
2502758 Humanitats OT 3 0
2502758 Humanitats OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Francisco José Veiga Rodríguez
Correu electrònic:
Francesc.Veiga@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Un coneixement fluid de la Història Contemporània internacional: periodització, fites principals, grans trets evolutius en el social, l'econòmic i el polític. Un mínim coneixement d'anglès, per llegir, almenys, textos acadèmics.

Objectius

Aquesta assignatura estudia la Història de les relacions internacionals en el període que segueix al final de la Guerra Freda (1948-1990). És, per tant, un exercici del que es denomina Història actual o Història del temps present.
 
El temari abasta els anys transcorreguts entre 1991 i 2016 perquè es pot identificar aquí un període tancat que inclou: a) El principi i final de l'anomenat New World Order protagonitzat pels Estats Units com a superpotència dominant després de la Guerra Freda; b) La Gran Recessió econòmica; c) La reacció contra la globalització amb l'aparició dels nacionalismes radicals i líders populistes. Tot això ve acompanyat d'importants transformacions en la praxi de les relacions internacionals.
 
Complementant aquests continguts, l'assignatura aporta un estudi del període 1979-1989, que posa les bases per al final de la Guerra Freda i les transformacions posteriors, així com terminologia i conceptes específics propis de les relacions internacionals, un estudi de l'evolució de la ciència militar, la diplomàcia (conflictes i resolució o prevenció dels mateixos), la seguretat i la intel·ligència, i la teoria de l'estat que són habituals en Ciència Política i Dret però que no solen estar adaptats als estudis d'Història.

Competències

  Història
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament el desenvolupament.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Humanitats
 • Analitzar críticament la cultura contemporània.
 • Analitzar críticament la cultura de l’actualitat i les circumstàncies històriques en què s'inscriu.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar els processos històrics en què s'inscriu la cultura contemporània.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els processos històrics que condueixen als conflictes bèl·lics
 2. Analitzar els processos històrics que condueixen als conflictes bèl·lics.
 3. Aprendre de manera autònoma.
 4. Avaluar críticament els models que expliquen les etapes històriques.
 5. Avaluar i resoldre críticament els problemes historiogràfics propis dels estudis de la guerra.
 6. Comunicar-se tant oralment com per escrit en l'idioma propi o en una tercera llengua utilitzant la terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
 7. Escriure en un text acadèmic utilitzant el vocabulari propi de la disciplina
 8. Identificar les estructures socials, econòmiques i polítiques del món contemporani.
 9. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 10. Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
 11. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 12. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions dels altres participants.
 13. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 14. Treballar en equip respectant les diverses opinions.
 15. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
 16. Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

1.- 1979-1989: La dècada que va liquidar la Guerra Freda preparant el món actual
 
2.- Postguerra Freda, des de 1990 fins 1995: Conflictes descontrolats als Balcans, Rússia i Àfrica
 
3.- El món es globalitza, 1996-2000: Liberalització de la circulació financera i la mà d'obra a escala internacional
 
4.- El salt al buit, 2001 al 2008: L'imapcto de l'11-S, els plans per transformar Euràsia i l'Orient Mitjà
 
5.- El fracàs del New World Order, 2008-2014: la Gran Recessió, el contraatac de Rússia i la supremacia xinesa
 
6.- Conclusió: els nous paradigmes de les relacions internacionals a partir de 2016

Metodologia

La metodologia docent i les activitats formatives contemplaran aspectes diversos, en la part i proporció que consideri adequada el professor. Per exemple:

Assistència a classes teòriques dirigides per el professor.

Assistència a sessions de seminaris i pràctiques dirigides per el professor.

Lectura comprensiva de textos.

Aprenentatge d’estratègies de recerca d’informació.

Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics.

Preparació de presentacions orals.

Estudi personal.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 40 1,6 2, 9, 15
Sessions de seminaris i pràctiques dirigides per el professor 5 0,2 10, 11, 16
Tipus: Supervisades      
Exercicis pautats d'aprenetatge 5 0,2 5, 15, 16
Tutoríes 15 0,6 10, 13
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 45 1,8 3, 10
Lectura de textos. Redacció de treballs, Preparació de comentaris orals i seminaris. Recerca d'informació bibliogràfica 30 1,2 3, 5, 6, 9, 10, 15, 16

Avaluació

Normativa estàndard per curs normalitzat sense incidències de confinament i / o teledocencia
 
Conforme al dictat en la Memòria del Grau, aprovada, l’assignatura s’avaluarà contemplant els punts  següents:

a) Proves escrites (tant parcials com finals), amb nota acumulada que signifiqui fins un 70% del total de la qualificació màxima a obtenir; 

b) Treballs, ressenyes, resums, comentaris d’anàlisi de textos i altres documents (quadres estadístics, gràfics, mapes, imatges, etc.) i / o preparació de comentaris orals i intervencions de seminari, amb nota acumulada que signifiqui fins un 20 % de la qualificació màxima;

c) Exposicions i  escrits en les sessions de seminaris de discussió i debat, amb nota acumulada que signifiqui fins un 10% de la qualificació màxima;

En el seu conjunt, per a superar l’assignatura l’alumne haurà d’obtenir la qualificació de 5 sobre 10. D’altra banda, cada professor podrà marcar, si ho creu útil, uns mínims a assolir en cadascun dels ítems a), b) i c) aquí contemplats. 

 

Això es tradueix en:

 • Tres proves escrites (20 + 25 + 25%) espaiades al llarg del curs
 • Un treball escrit (20%)
 • Pràctiques (10%) 

 

S'efecturarà un examen final de reavaluació, en la data que fixi l'administració del centre, destinat a reavaluar als estudiants suspesos en les proves efectuades durant el curs. Per aixó, elsestudiants han d'haver-se presentat a totes les proves que consten en la guía docent de l´assignatura de l' any en curs, i han de haver aprovat el mínim de proves estipulat pel professor (2)

 

Advertiments:

Només es reavaluaran les activitats d’avaluació realitzades. La reavaluació consistirà en un examen global de la matèria de l' assignatura i se celebrarà en les dates oficials establertes per la Facultat. En cap cas, es podrà planteajr la reavalaució com un mitjà de millorar la qualificació de l' alumnat que ja hagués aprovat l' assignatura en el procés normal d' avaluació continuada. La nota màxima que es podrà obtenir en la reavaluació és de 5,0 (Aprovat)

El plagi de fonts escrites (internet, llibres, treballs, etc.) o còpia en l'examen, suposa un zero en la qualificació de l'exercici. En aquesta assignatura s'utilitza escàner de control de plagi

L’alumnat tindrà dret a revisar els resultats de les proves realitzades. El professor establirà oportunament els mecanismes per fer-ho.

L´estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d´avaluació

 

Normativa per a casos de confinament i / o teledocencia
 
A partir de l'experiència de març-juny del 2020, s'establiran normes d'avaluació adaptades a l'hora de el curs en què es produeixi el confinament. Això implicarà a el nombre i tipus d'exercicis a realitzar i els percentatges de cada tipus de prova.
 
En el cas que les proves no es puguin fer presencialment, s'adaptarà el seu format (sense alterar el seu ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i / o discussions d'exercicis a través de Moodle, Teams, etc. El professorat vetllarà per assegurar l'accés de l'estudiant a aquests recursos o li oferirà altres alternatius que estiguin al seu abast.
 
Caldrà ajustar a les circumstàncies personals d'aquells estudiants que acreditin alguna dificultat específica derivada de l'confinament, així com als estrangers que hagin tornat al seu país. Tots els canvis i adaptacions s'han de consultar i consensuaran amb Coordinació de Docència de el Departament d'Història Moderna i Contemporània.
En el moment de realització / lliurament de cada activitat avaluativa, el professorat informarà (Moodle, SIA) de l'procediment i data de revisió de les qualificacions
 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves teòriqes escrites 45 4 0,16 1, 4, 7, 9, 10, 14, 15
Pràctiques 10 2 0,08 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
Treballis i exercicis 45 4 0,16 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

 

 

 

BAÑOS, Pedro, El dominio mundial. Elementos del poder y claves geopolíticas, Ariel, Barcelona, 2018

 

BAER, Robert: Soldado de la CIA, Barcelona, Crítica, 2002

 

BAUDRILLARD, Jean, La guerra del Golfo no ha tenido lugar, Madrid, Anagrama, 1991

 

BERGGRUEN, Nicolás; GARDELS, Nathan, Gobernanza inteligente para el siglo XXI, Taurus, Madrid, 2012

 

BIORCIO, Roberto, Il populismo nella politica italiana. Da Bossi a Berlusconi, da Grillo a Renzi, Milán, Mimesis, 2015

 

BRZEZINSKI, Zbigniew, El gran tablero mundial, Barcelona, 1998

 

CAMUS, Jean-Yves & LEBOURG, Nicolas, Far Right Politics in Europe, Cambridge-Massachusetts / London, The Belknap Press, 2017

 

CORM, Georges, Europa y el mito de Occidente. La construcción de una historia, Eds. Península, Barcelona, 2010

 

-----------------, El nuevo gobierno del mundo. Ideologías. Estructuras. Contrapoderes, Barcelona, Península, 2012

 

DARWIN,John,  El sueño del imperio. Auge y caída de las potencias globales, 1400-2000, Taurus, Madrid, 2012

 

DURÁn Barba, Jaime y Nieto, Santiago, La política en el siglo XXI. Arte, mito o ciencia, Debate, Barcelona. 2018

 

ESCOBAR, Pepe, Globalistan. How the Globalizaed World is Dissolving Into Liquid War, Nimble Books LLC, 2006

 

FERGUSON, Nial, La plaza y la torre. El papel oculto de las redes en la historia: de los masones a Facebook, Debate, Barcelona, 2018

 

FRIEDMAN, Thomas (2006): La tierra es plana. Breve historia del mundo globalizado del siglo xxi, Madrid, Martínez Roca, 2006

 

GAGGI, Massimo y NARDUZZI, Edoardo: El fin de la clase media y el nacimiento de la sociedad de bajo coste, Madrid, Lengua de Trapo, 2006

 

GESSEN, Masha, El futuro es historia. Rusia y el regreso del totalitarismo, Turner, Madrid, 2018

 

GARCÍA PICAZO, Paloma, Teoría breve de relaciones internacionales. ¿Una anatomía del mundo?, Tecnos, Madrid, 2013 (4ª edición)

 

GEL´MAN, Vladimir, Authoritarian Russia. Analyzing Post-Soviet Regime Changes, University of Pittsburgh Press, 2015

 

GLENNY, Misha, McMafia. Crime Without Frontiers, London, The Bodley Head Ltd, 2008

 

GOLDMAN, Marshall I.: Petrostate: Putin, Power and the New Russia, Oxford University Press, 2008

 

GREENWALD, Glenn, Snowden. Sin un lugar donde esconderse, Barcelona, Ediciones B, 2014

 

HAAS, Mark L., and LESCH, David W. (eds.), The Arab Spring. Change and Resistance in the Middle East, Boulder, Colorado, Westview Press, 2012

 

HATZFELD, Jean: Una temporada de machetes, Barcelona, Anagrama, 2004

 

HEINBERG, Richard, Fracking: el bálsamo milagroso, Barcelona, Icaria, 2014

 

HEWITT, Gavin, Europa a la deriva. Alianza Editorial, Madrid, 2008

 

HUNTINGTON, Samuel: El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, Barcelona, Paidós, 2005

 

JORDÁN, Javier, Manual de estudios estratégicos y seguridad internacional, Plaza y Valdés, Madrid, 2013

 

KAPLAN, Robert D., La venganza de la geografía. Cómo los mapas condicionan el destino de las naciones, RBA, Barcelona, 2013

 

KLEIN, Naomi, La doctrina del shock, Barcelona, Paidós, 2010

 

KHANA, Parag, El segundo mundo. Imperios e influencia en el nuevo orden mundial, Paidós, Barcelona, 2008

 

KISSINGER, Henry, Orden mundial, Debate, Barcelona, 2016

 

LARUELLE, Marlene, Russian Nationalism. Imaginaries, Doctrines and Political Battlefields, London & New York, Routledge, 2019

 

LEWIS, Michael, Boomerang. Viajes el nuevo Tercer Mundo europeo, Deusto, 2012

 

LYNCH, Marc, The Arab Uprising. The Unfinished Revolutions of the New Middle East, New York, Public Affairs, 2012

 

MÁRMORA, Lelio: Las políticas de migraciones internacionales, Buenos Aires, Paidós (2.aed.), 2005

 

MAZOWER, Mark, Gobernar el mundo. Hisotir de una idea desde1815, Barlin Libros, Valencia, 2018

 

McGREGOR, Richard, El Partido. Los secretos de los líderes chinos, Madrid, Turner, 2011

 

MICHEL, Serge, y BEURET, Michel: China en África. Pekín alaconquistadel continente aficano, Madrid, Alianza Editorial, 2009

 

MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto, El desorden mundial. Guerras de poder, terror y caos, Madrid, Clave Intelectual, 2018

 

MORRIS, Ian, War! What Is It Good For? Conflcit and the Progress of Civilization from Primates to Robots, Picador, New York, 2015

 

MUDDE, Cas, On extremism and democracy in Europe, Londres, Routledge, 2016

 

NAGLE, Ángela: Muerte a los normies. Las guerras culturales en internet que han dado lugar al ascenso de Trump y la alt right, Tarragona,  Orciny Press, 2018

 

NAÍM, Moisés: Ilícito. Cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo, Barcelona, Debate, 2006

 

NAPOLEONI, Loretta: Economía canalla. La nueva realidad del capitalismo, Barcelona, Paidós, 2008

 

NASR, Vali, Meccanomics: The March of the New Muslim Middle Class, One World. 2010

 

------------, Forces of Fortune: The Rise of the New Muslim Middle Class and What It Will Mean for Our World, Free Press, NY, 2009

 

NEILA HERNÁNDEZ, José Luis; MORENO JUSTE, Antonio; ALIJA GARABITO, Adela; SÁENZ ROTKO, José Manuel; SANZ DÍAZ, Carlos, Historia de las relaciones internacionales, Alianza Editorial, Madrid, 2018

 

NOYA, Javier, Diplomacia pública para el siglo XXI, Ariel, Barcelona, 2009

 

PATRIKARAKOS, David, War in 140 Characters: How Social Media Is Reshaping Conflict in the Twenty-First Century, New York, Basic Books, 2017

 

POCH-DE-FELIU, Rafael: La gran transición. Rusia, 1985-2002, Barcelona, Crítica, 2003

 

 --------- , La actualidad de China: un mundo en crisis, una sociedad en gestación, Barcelona, Crítica, 2009

 

 ----------, La quinta Alemania, Barcelona, Icaria, 2013

 

RACHMAN, Gideon, Easternisation. War and Peace in the Asian Century, The Bodley Head, London, 2016

 

REID, Michael, El continente olvidado. La lucua por el alma de América Latina, Belacqva, Barcelona, 2009

 

REGUERA, Marcos, El triunfo de Trump. Claves sobre la nueva extrema derecha norteamericana, Madrid, Postmetrópolis Editorial, 2017

 

REYNTJENS, Filip, The Great African War. Congo and Regional Geopolitics, 1996-2006, Cambridge University Press, 2009

 

SHARMA, Ruchir, Países emergentes, Aguilar,Madrid, 2013

 

SHLAIM, Avi: El muro de hierro. Israel y el mundo árabe, Granada, Almed, 2003

 

SIMONE, Raffaele, El monstruo amable ¿El mundo se vuelvede derechas? Barcelona, Ed. Taurus, 2012

 

STEARNS, Jason K., Dancing in the GloryofMonsters. The Collapse of the Congo and the Great War of Africa, New York, PublicAffairs, 2010

 

STEGER. Manfred B., y ROY, Ravi K., Neoliberalismo. Una breve introducción, Madrid, Alianza Editorial, 2011

 

TOHARIA, , Manuel: El clima. El calentamiento global y el futuro del planeta, Barcelona, Debate (3.a ed.). 2007

 

TODD,Emmanuel: Después del imperio. Ensayo sobre la descomposición del sistema norteamericano, Madrid, Foca, 2003

 

TOOZE, Adam, Crash. Cómo una decada de crisis foinanciera ha cambiado el mundo, Crítica, Barcelona, 2018

 

VVAA,El gran retrroceso, Barcelona, Seix Barral, 2017

 

VEIGA, Francisco: La trampa balcánica, Barcelona, Grijalbo, 2.a ed., 2002

 

—---  Slobo. Una biografía no autorizada de Slobodan Miloševic´, Madrid, Debate, 2004

 

—--- DA CAL, Enrique U.; DUARTE, Ángel: La paz simulada. Una historia de la Guerra Fría, Madrid, Alianza Editorial, 1997

 

------  La fábrica de las fronteras. Guerras de secesión yugoslavas, 1991-2001, Alianza Editorial, Madrid, 2011

 

------ y MOURENZA, Andrés, El retorno deEurasia, 1991-2011. Veinte años del gran espacio geoestratégico que abrió paso al siglo XXI, Barcelona, Península, 2012

 

--- ; HAMAD ZAHONERO, Leyla; GUTIÉRREZ DE TERÁN, Ignacio:  Yemen. La clave olvidada del mundo árabe, 1911-2011, Alianza Editorial, Madrid, 2014

 

---:El desequilibrio como orden.Una historia de la posguerra fría, Alianza Editorial, Madrid, 2015 (2ª edición)

 

-------; GONZÁLEZ-VILLA, Carlos;  FORTI, Steven;  SASSO, Alfredo;  PROKOPLJEVIC, Jelena; y  MOLES, Ramón: Patriotas indignados. Sobre la nueva ultraderecha en la Posguerra Fría. Neofascismo, posfascismo y nazbols, Alianza Editorial, Madrid, 2019

 

WIND, Marlene, La tribalización de Europa,  Barcelona,  Espasa / Planeta, 2019

 

YEKELCHYK, Serhy, The Conflict in Ukraine. What Everyone Needs to Know, Oxford University Press, 2015 

 

ZAKARIA, Fareed: The Post-American World, Nueva York, W.W. Norton and Company, 2008