Logo UAB
2020/2021

Lògica

Codi: 100314 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500246 Filosofia OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
María Pilar Dellunde Clavé
Correu electrònic:
Pilar.Dellunde@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

María Pilar Dellunde Clavé

Prerequisits

No hi ha prerequisits.

Objectius

Com puc argumentar correctament? Com sóc jo com a escriptor/a? L’objectiu d’aquesta assignatura és, en primer lloc, fer una introducció a les nocions lògiques fonamentals: veritat i falsedat, conseqüència lògica, raonament correcte, satisfactibilitat i consistència. En segon lloc, es pretén dotar a l'estudiantat de les tècniques bàsiques per a l'anàlisi lògica dels raonaments, amb especial atenció als raonaments filosòfics. L'assignatura, però, pot ser cursada per persones d'altres especialitats. Al llarg de tot el curs es farà un taller d’escriptura per posar en pràctica els coneixements adquirits.

Competències

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar la simbologia i els procediments de les ciències formals en l'anàlisi i la construcció d'arguments.

Resultats d'aprenentatge

 1. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 2. Exposar els conceptes propis de la història de la filosofia
 3. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics
 4. Formalitzar arguments de qualsevol procedència i calcular-ne la correcció lògica.
 5. Formular objeccions i contraobjeccions amb correcció lèxica, precisió conceptual i coherència argumentativa.
 6. Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
 7. Relacionar els elements i factors que intervenen en el desenvolupament dels processos científics
 8. Resoldre problemes de manera autònoma.

Continguts

 1. Nocions bàsiques: argument correcte i consistència.
 2. La lògica proposicional: Primers passos cap a la simbolització. Connectives. Enunciats.
 3. Semàntica de la lògica proposicional. Assignacions de valors de veritat. Taules de veritat. Tautologies, contradiccions i fórmules contingents.
 4. Satisfactibilitat i conseqüència lògica. Equivalència lògica.
 5. Deducció natural per a la lògica proposicional
 6. Sintaxi de la lògica de primer ordre. 
 7. Semàntica de la lògica de primer ordre. Estructures. Veritat en una estructura. 

Metodologia

 • Combinació de classes teòriques i pràctiques.
 • Resolució conjunta d'exercicis.
 • Simbolització d'arguments en llenguatge natural.
 • Taller d’escriptura d’arguments.
 • Activitats d'autoaprenentatge.
 • Introducció de diferents nivells de dificultat en les pràctiques.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exposició de conceptes. 20 0,8 4, 5
Resoldre excercicis a classe 29 1,16 4, 5
Tipus: Supervisades      
Resoldre dubtes 26 1,04 4, 5, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi de conceptes 25 1 4, 5, 8
Resoldre problemes. 50 2 4, 8

Avaluació

Hi haurà tres activitats avaluatives: dues proves de síntesi, i una sèrie d'exercicis en el sí d'un taller d’escriptura. El primer test avaluarà els continguts sobre lògica proposicional i valdrà un 45% de la nota; el segon test avaluarà els continguts de lògica de primer ordre i valdrà un 45% de la nota. El exercicis fets al taller d'escriptura valdran un 10% de la nota.

Els dos tests de lògica es realitzaran, un al novembre, i l’altre al desembre. La tercera activitat es farà al llarg de tot el curs. En el moment de realització de cada activitat avaluativa, la professora informarà l’alumnat (via Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Per participar a la recuperació l’alumnat haurà d'estar prèviament avaluat en les dues proves de síntesi, i haver obtingut un mínim de 3 punts (sumant els resultats de les dues proves). Es consideraran com 'No avaluables' només les persones que no hagin realitzat cap de les tres activitats avaluatives.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Taller d'escriptura 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tests de síntesi 90% 0 0 4, 5, 8

Bibliografia

Obligatòria: P.D. Magnus, Forallx, University at Albany, State University of New York, modificada per T. Button, University of Cambridge, sota llicència Creative Commons, 2018, http://www.homepages.ucl.ac.uk/~uctytbu/forallxcam.pdf

Recomanada:

 1. C. Badesa, I. Jané, R. Jansana, Elementos de lógica formal, Ariel, 2007.
 2. J. Barwise and J. Etchemendy, The Language of first-order logic, 3era ed., Center for the Study of Language and Information, cop. 1992.
 3. Coursera Course: Logic, language and information. https://www.coursetalk.com/providers/coursera/courses/logic-language-and-information-1
 4. Stanford Enciclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/
 5. Gateway to Logic. http://logik.phl.univie.ac.at/~chris/gateway/formular-uk.html
 6. The Logic Café, http://thelogiccafe.net/PLI/