Logo UAB
2020/2021

Seminari de filosofia moderna

Codi: 100299 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500246 Filosofia OT 3 0
2500246 Filosofia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Silvia de Bianchi
Correu electrònic:
Silvia.DeBianchi@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Silvia de Bianchi

Prerequisits

És desitjable la lectura d'un text d'historia de la filosofia. Per exemple, Ludovico Geymonat: Historia de la filosofía y de la ciencia (Barcelona, Crítica).

Objectius

L'assignatura consisteix en l'estudi de la filosofia transcendental de Kant a través de la comparació amb sistemes precedents. El curs aclarirà els aspectes nous introduïts per l’autor en la història de la filosofia respecte els sistemes de Descartes, Newton, Spinoza, Hume, Locke i Leibniz. El curs es basa en la lectura i comentari de l'obra Prolegòmens a qualsevol metafísica futura  (1783) i en la lectura parcial de la Crítica de la raó pura (1781/1787).

Competències

  Filosofia
 • Analitzar i sintetitzar els arguments centrals dels textos fonamentals de la filosofia en les seves diverses disciplines.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer i interpretar temes i problemes de la filosofia en les seves diverses disciplines.
 • Reconèixer les implicacions filosòfiques del coneixement científic

Resultats d'aprenentatge

 1. Assenyalar i resumir el contingut filosòfic comú a diverses manifestacions de diferents àmbits de la cultura.
 2. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 3. Distingir i contrastar textos representatius dels principals gèneres de la literatura filosòfica.
 4. Documentar un tema filosòfic i contrastar-ne les fonts.
 5. Dominar en el grau necessari els idiomes rellevants per a la pràctica professional.
 6. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
 7. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 8. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 9. Jutjar l'impacte moral sobre l'ésser humà dels nous desenvolupaments tècnics.
 10. Organitzar el temps i els propis recursos per a la feina: dissenyar plans establint prioritats d'objectius, calendaris i compromisos d'actuació.
 11. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 12. Reconèixer i posar en pràctica les habilitats per treballar en equip següents: compromís amb l’'equip, hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
 13. Resumir els temes i els arguments exposats en un debat filosòfic clàssic.

Continguts

LA REVOLUCIÓ KANTIANA: 'PROLEGÒMENS A QUALSEVOL METAFÍSICA FUTURA'

L'assignatura s'organitza en tres blocs:

1. Bloc 1: Introducció al nou sistema: Espai i temps. Textos de referència: Crítica de la raó puraProlegòmens.

2. Bloc 2: Categories i esquematisme. Textos de referència: Prolegòmens i Crítica de la raó pura.

3. Bloc 3: Dialèctica transcendental: Les idees i el concepte de sistema en la filosofia de Kant. Textos de referència: Prolegòmens, Crítica de la raó pura 

 

Metodologia

Les classes consisteixen en l'exposició i discussió dels textos de Kant. Es preveuen intervencions de la professora i de l’alumnat participant, seguint un ordre de lectura coincident amb la cronologia dels capítols dels Prolegòmens tractats. La dinàmica de l’assignatura fa necessària la lectura dels textos fora de l'horari de classe que després seran tractats a l'aula. Les activitats dirigides (classes teòriques d’aula) es poden adaptar, si cal, a la docència virtual, a través dels diversos sistemes existents (Teams, powerpoints narrats, vídeos, podcasts, etc.).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes 45 1,8 3, 4, 8, 13
Tipus: Supervisades      
Preparació presentació oral i text final 22,5 0,9 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13
Tipus: Autònomes      
Lectura de textos 75 3 2, 3, 4, 5, 8, 13

Avaluació

L’avaluació es farà sobre quatre activitats: tres exàmens parcials (2 escrits i 1 presentació oral) distribuïts al llarg del curs, en finalitzar cada bloc temàtic. El valor de cada examen és del 15%. La quarta activitat és un treball escrit sobre un tema de l’assignatura, lliurat al final del període lectiu. El seu valor ponderat és del 45%. Es podrà recuperar cada treball escrit després de cada revisió de les qualificacions. L'ús adequat de metodologia (recerca de fons, llenguatge filosòfic, bibliografia etc.) es valoran com a 10%. En la data establerta pel deganat, es farà una recuperació dels exàmens a través d’un examen final, amb valor ponderat d’un 60%. Per ser avaluable cal presentar-se a un mínim d’activitats d’avaluació que sumin un valor ponderat del 70%.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

L’estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exàmens parcials 45% 3 0,12 1, 3, 7, 8, 9, 11, 13
Metodologia 10% 1,5 0,06 2, 6, 10, 12
Treball escrit 45% 3 0,12 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13

Bibliografia

Bibliografia.

A. Fonts

L’edició crítica dels textos del curs es troban a la Biblioteca d'Humanitats de la UAB:

Kant's gesammelte Schriften (KGS)/ herausgeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften (Berlin: Georg Reimer, 1907-).

 

A1. Edicions electròniques de les fonts

Totes les obres de Kant de les cuales tratarà el curs, es troban en alemany en format electrònic al sigüent enllaç:

https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/Kant/

 

B. Traduccions (edicions utilitzades al curs)

KANT, Immanuel. Prolegómenos a toda Metafísica futura que haya de poder considerarse como Ciencia (Trad. Mario Caimi, edició bilingüe). Madrid, Istmo (1999). 

KANT, Immanuel. Critica de la razón pura (Trad. Mario Caimi, edició bilingüe). Iztapalapa, IEPSA (2011). 

KANT, Immanuel. Critica de la razón pura (Trad. Manuel García Morente). Madrid, Tecnos (2002). 

 

C. Biografies de Kant

Cassirer, E. Kant, vita y doctrina (Trad. Wenceslao Roces). Fondo de Cultura Economica (1948).

Kuehn, M. Kant: a biography. Cambridge, Cambridge University Press (2001).

 

D. Estudis sobre Kant

ALLISON, H. El Idealismo trascendentalde Kant: una interpretación y defensa (prólogo y traducción de Dulce María Granja Castro). Barcelona, Anthropos 1992.

BAUM, M. Deduktion und Beweis in Kants Transzendentalphilosophie: Untersuchungen zur Kritik der reinen Vernunft. Köningstein, Athenäum 1986.

DAVAL, R. La Métaphysique de Kant: perspectives sur la métaphysique de Kant d'après la théorie du schématisme. Paris, PUF 1951.

GUYER, P. (Ed.). The Cambridge Companion to Kant's critique of pure Reason. Cambridge: Cambridge University Press 2010 (Recurs electrònic disponible a la UAB).

STANG, N. F. Kant's Modal Metaphysics. Oxford: Oxford University Press 2016 (Recurs electrònic disponible a la UAB).

STRAWSON, P. F. The Bounds of Sense: An essay on Kant's Critique of pure Reason. London, Routledge 1989.