Logo UAB
2020/2021

Seminari de filosofia fonamental

Codi: 100298 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500246 Filosofia OT 3 0
2500246 Filosofia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
David Jorge Casacuberta Sevilla
Correu electrònic:
David.Casacuberta@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

David Jorge Casacuberta Sevilla

Prerequisits

No hi ha prerequisits, més enllà d'un interès genuí pel pensament humà en la seva totalitat i diversitat.

Objectius

Els objectius de l'assignatura consisteixen en introduir a l'estudiant en les grans escoles de pensament de l'Àsia, tot parant atenció a les principals figures alhora que es fa una reflexió sobre les diferències i especificitats del pensament asiàtic envers l'occidental.

Competències

  Filosofia
 • Analitzar i sintetitzar els arguments centrals dels textos fonamentals de la filosofia en les seves diverses disciplines.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar les principals actituds filosòfiques en l'àmbit de l'estètica i saber aplicar-les críticament en el món de l'art.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer i interpretar temes i problemes de la filosofia en les seves diverses disciplines.
 • Reconèixer les implicacions filosòfiques del coneixement científic
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Situar les idees i els arguments filosòfics més representatius d'una època en el seu rerefons històric i relacionar els autors més rellevants de cada època en qualsevol de les disciplines filosòfiques.
 • Utilitzar la simbologia i els procediments de les ciències formals en l'anàlisi i la construcció d'arguments.
 • Utilitzar un pensament crític i independent a partir dels temes, els debats i els problemes que planteja la filosofia tant històricament com conceptualment.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar casos històrics de fets científics.
 2. Analitzar i sintetitzar informació.
 3. Assenyalar i resumir el contingut filosòfic comú a diverses manifestacions de diferents àmbits de la cultura.
 4. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 5. Debatre a partir del coneixement especialitzat adquirit en un context interdisciplinari
 6. Demostrar una posició pròpia davant d'un problema o una controvèrsia de rellevància filosòfica, o en un treball de recerca filosòfica.
 7. Distingir i analitzar els debats clàssics i actuals de la història de l'art
 8. Distingir i contrastar textos representatius dels principals gèneres de la literatura filosòfica.
 9. Documentar un tema filosòfic i contrastar-ne les fonts.
 10. Dominar en el grau necessari els idiomes rellevants per a la pràctica professional.
 11. Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
 12. Exposar els conceptes propis de la història de la filosofia
 13. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics
 14. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 15. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
 16. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 17. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 18. Jutjar l'impacte moral sobre l'ésser humà dels nous desenvolupaments tècnics.
 19. Participar en debats sobre qüestions filosòfiques respectant les opinions dels altres participants
 20. Reconèixer i utilitzar les diverses formes de raonament presents en la història de la filosofia.
 21. Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat
 22. Reflexionar sobre el treball propi i el de l'entorn immediat amb intenció de millorar-los de manera continuada
 23. Relacionar diversos ordres d'idees incloses en els debats filosòfics actuals.
 24. Relacionar diversos ordres que es poden descobrir entre les idees filosòfiques de diferents autors i moments històrics.
 25. Relacionar els elements i factors que intervenen en el desenvolupament dels processos científics
 26. Resumir els temes i els arguments exposats en un debat filosòfic clàssic.
 27. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història de la ciència

Continguts

L'assignatura analitza els següents apartats:

 

 1. Introducció al pensament oriental. Context històric i filosòfic
 2. Idees bàsiques del confucionisme
 3. Introducció al pensament taoista
 4. Introducció a la filosofia budista
 5. Anàlisis de les diferents escoles de pensament budista
 6. El budisme zen com a filosofia
 7. Introducció al pensament de Dogen

 

Metodologia

La metodologia del curs segueix tres metodologies:

 1. activitats dirigides: a través de classes magistrals, discussions i anàlisi de la historia del pensament oriental. Aquestes sessions es recolzaran amb lectures obligatòries, facilitades pel professor. Aquestes activitats totalitzen, aproximadament, un terç del total del treball exigit.
 2. activitats supervisades: sota supervisió del professorat es debatran durant les sessions presencials aspectes relacionats amb les idees exposades. És important que l'alumnat es plantegi un seguiment actualitzat i ampliat dels continguts docents per tal de poder realitzar aportacions coherents i fonamentades respecte el temari.
 3. activitats autònomes: aquelles realitzades per l'alumne pel seu compte d'acord amb les exigències de l'assignatura, per tal de superar-la amb èxit. Això inclou lectures bàsiques, lectures dels materials necessaris per a elaborar els exercicis esmentats, estudi dels apunts de classe, etc. Val a dir que aquesta activitat exigeix una responsabilitat diària i alhora un plantejament coherent de la distribució de la resolució de les càrregues docents.

 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 50 2 12, 25
Tipus: Supervisades      
Debats a classe 22,5 0,9 2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27
Tipus: Autònomes      
Treball autònom i redacció de resums teòrics 70 2,8 4, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 25, 26

Avaluació

El sistema d'avaluació comptabilitza 2 àmbits:

1. Exàmens parcials tipus test (malgrat es podrà fer algun seguint una altra modalitat, si el professorat ho considera adient) en els quals un error resta mitja resposta correcta (2 errors = 1 encert menys). Aquests exàmens sumen el 50% de la nota.

2. Exercicis de desnevolupament filosòfic de les idees exposades a classe. Sumen el 50% de la nota.

Es considerarà com a no avaluable un estudiant si no s'ha presentat com a mínim a un 50% de les activitats esmentades.

Només els dos exàmens són reavaluables en el període oficial indicat.

No es pot accedir a les reavaluacions per pujar nota.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exàmens parcials tipus test (x2) 50% (25%+25%) 3,5 0,14 1, 2, 4, 8, 9, 12, 17, 22, 23, 24, 25, 26
Redacció d'exercici de reflexió (x2) 50% (25%+25%) 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Bibliografia

Anònim  I Ching.

Anònim Mahabharata.

Casacuberta, David (2011)  (ed)  "Pensament oriental i ciències cognitives", Enrahonar. Num 47.

Deshimaru, Taisen (200) Zen verdadero: Introducción al Shobogenzo. Barcelona: Kairós

Diamond, Jared (1999) Guns, Germs and Steel. The Fates of Human Societies, NY: W.W. Norton.

Heisig, J. W. (2001) Philosophers of nothingness: an essay on the Kyoto school, University of Hawaii Press.

Heisig, J. W., Kasulis, T. P., Maraldo, J. C., & García, R. B. (Eds.). (2016) La filosofía japonesa: en sus textos, Herder Editorial SL.

Kalternmark, M. (1982) La filosofía china, Madrid: Morata.

Laozi Dao de jing.

Lloyd, G.E.R. (2002) The Ambitions of Curiosity. Understanding the World in Ancient Greence and China, Oxford: Cambridge Universy Press.

Lopez, Donald S. (2001) The story of buddhism. A concise guide to its history & teachings. San Francisco: Harper.

Loy, David (1999) No Dualidad. Barcelona: Kairós

Mongzi Els quatre llibres

Needham, Joseph (1954) Science and Civilisation in China. Oxford: OUP. 27 vol. 

Nisbet, Richard E. (2004) The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think Differently...and Why, USA: Free Press.

Okumura, Shohaku (2010) Realizing genjokoan: the key to Dogen's Shobogenzo. Boston: Wisdom Publications.

Shibayama, Zenkei (2005) La barrera sin puerta: comentarios zen al Mumonkan. Barcelona: La Liebre de Marzo

Siderits, Mark (2007) Buddhism as philosophy. Indianapolis: Hackett.

Tashi Tsering, Gueshe (2007) Estudio de la mente: Psicología Budista. Ciutadella: Ediciones Amara.

Tola, Fernando & Dragonetti, Carmen Leonor (1983) Filosofía y literatura de la India, Buenos Aires: Kier.

Tola, Fernando & Dragonetti, Carmen Leonor (2008) Filosofia de la India: Del Veda Al Vedanta, Barcelona: Kairós.

Uchiyama Roshi, Kosho (2005) How to cook your life: from the zen kitchen to enlightenment. Boston: Shambala.

Vallverdú, J. (2011) “The Eastern Construction of the Artificial Mind”, Enrahonar, 47: 171-185. 

Vallverdu, J. (2017) "Brains, language and the argumentative mind in Western and Eastern societies. The fertile differences between Western-Eastern argumentative traditions", Progress in biophysics and molecular biology, 131, 424-431

Wallace, Alan (2006) The attention revolution. Boston: Wisdom Publications.