Logo UAB
2020/2021

Seminari de filosofia contemporània

Codi: 100297 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500246 Filosofia OT 3 0
2500246 Filosofia OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jesús Adrián Escudero
Correu electrònic:
Jesus.Adrian@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Es recomana el coneixement de la llengua anglesa a nivell de comprensió lectora donat que una part important de la literatura secundària està publicat en anglès. Afortunadament, el gruix dels textos primaris es troba traduït al castellà.

 

Objectius

1. Comprensió dels principals problemes relacionats amb el tema de la cura de sí.

2. Coneixement del principals enfocaments teòrics.

3. Familiarització amb textos cabdals de la tradició clàsica i contemporània de la cura de sí

4. Ús correcte de la terminologia filosòfica

5. Desenvolupar les habilitats argumentatives de l'estudiant.

6. Potenciar l'exposició oral i escrita dels coneixements adquirits.

7. Prendre consciènicia del potencial conceptual, analític i metodològic de la tradició de la cura de sí

Competències

  Filosofia
 • Analitzar i sintetitzar els arguments centrals dels textos fonamentals de la filosofia en les seves diverses disciplines.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer i interpretar temes i problemes de la filosofia en les seves diverses disciplines.

Resultats d'aprenentatge

 1. Assenyalar i resumir el contingut filosòfic comú a diverses manifestacions de diferents àmbits de la cultura.
 2. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 3. Distingir i contrastar textos representatius dels principals gèneres de la literatura filosòfica.
 4. Documentar un tema filosòfic i contrastar-ne les fonts.
 5. Dominar en el grau necessari els idiomes rellevants per a la pràctica professional.
 6. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
 7. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 8. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 9. Organitzar el temps i els propis recursos per a la feina: dissenyar plans establint prioritats d'objectius, calendaris i compromisos d'actuació.
 10. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 11. Reconèixer i posar en pràctica les habilitats per treballar en equip següents: compromís amb l’'equip, hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
 12. Resumir els temes i els arguments exposats en un debat filosòfic clàssic.

Continguts

 1. Breu història de la cura de sí
 2. La filosofia com a forma de vida
 3. Sòcrates: mestre de vida
 4. Marc Aureli i les tres discplines de les Meditacions
 5. Heidegger i la cura de sí
 6. Nussbaum i l'analogia mèdica
 7. Hadot i els exercisis espirituals
 8. Foucault i les tècniques de sí

 

Metodologia

 

L'assignatura combina classes magistrals amb sessions de seminari, discusions a classe i treballs en grups amb el propòsit d'analitzar i discutir les lectures fonamentals del curs. Els estudiants participan activament en l'anàlisi de les lectures i en el procés d'aprenentatge. 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe magistral. 35 1,4 1, 3, 4, 12
Orientació lectura de textos. 10 0,4 2, 3, 4, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories i activitats diverses. 20 0,8 2, 3, 6, 7, 9, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi i elaboració de treballs. 27,5 1,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
Lectura bibliografia recomanada. 50 2 5, 8, 9

Avaluació

Avaluació

 1. Dos exàmens parcials (60%)
 2. Un test final online (20%)
 3. Exposició de grup: aplicació pràctica d'un dels conceptos i/o de les tècniques tractades a classe (20%)

A l'inici del curs es faclitaràn els criteris de cadascuna de les proves, es donaràn les corresponents rúbriques d'avaluació i es distribuirà el calendari de proves.

La nota final serà la nota mitjana de les quatre proves.

 

Reavaluació

Els estudiants que no es presentin a alguna de les quatre proves durant el semestre o suspenen alguna podràn presentar-se a la re-avaluació en els terminis establerts per la Facultat de Lletres.

 

No evaluable

Un estudiant es considerarà ''no evaluable'' si no es presenta al menys a dos de les quatre proves.

 

Advertència

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

Plagi

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte
d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la
qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exposició grup 20% de la nota final. 1,5 0,06 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Primer parcial 30% de la nota final. 2,5 0,1 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12
Segon parcial 30% de la nota final. 2,5 0,1 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12
Test online 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 8, 12

Bibliografia

 

FOUCAULT, Michel (2005). La hermenéutica del sujeto. Akal: Barcelona.

FOUCAULT, Michel (2016a). Tecnologías del yo. Barcelona: Paidos.

FOUCAULT, Michel (2016b). El origen de la hermenéutica de sí. Buenos Aires: Siglo XXI.

HADOT, Pierre (2006). Ejercicios espirituales y filosofía antigua. Madrid: Siruela.

HADOT, Pierre (2009). La filosofía como forma de vida. Barcelona: Alpha Decay.

HEIDEGGER, Martin (2009). Ser y tiempo. Madrid: Trotta (selección de parágrafos).

HEIDEGGER, Martin (2016). Construir, Habitar, Pensar. Barcelona: La Oficina.

MARC AURELI (2016). Meditacions. Madrid: Gredos.

NUSSBAUM, Martha (2003). La terapia del deseo. Barcelona: Paidos.

PLATÓN (1871). Alcibíades. En Obras completas de Platón I. Madrid: Medina Navarro.

PLATÓN (1985). Apología de Sócrates. Diálogos I. Madrid: Gredos.

 

Al començament del curs es facilitarà una bibliografia específica per a cada autor i tema, així com una webgrafia comentada i recursos electrònics.