Logo UAB
2020/2021

Teoria i Pràctica de l'Argumentació

Codi: 100294 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500246 Filosofia FB 1 1
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Mónica Delgado Carreira
Correu electrònic:
Monica.Delgado@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Alejandro Mumbru Mora

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits específics.

Objectius

Teoria i pràctica de l’argumentació és una assignatura de 6 ECTS considerada de  formació bàsica i obligatòria de primer curs del grau de Filosofia, que es realitzarà durant el primer semestre del curs.

Es tracta de formar-se en la capacitat de reconeixement, anàlisi i producció d’arguments.

Aquesta matèria es proposa com a objectiu la introducció dels estudiants en els rudiments elementals del pensament crític (Critical Thinking). Amb una metodologia basada en les dinàmiques de grup, les exposicions orals i el treball en equip, ens endinsarem en l’anàlisi del llenguatge públic, en els seus raonaments implícits i la seva estructura. Així doncs, les categories teòriques del temari s’aplicaran a textos filosòfics, però també a algunes de les diverses formes de discurs que tenen lloc socialment: els articles de premsa, els missatges publicitaris, la propaganda política o els girs i tòpics que abunden en el llenguatge natural.

En definitiva l’objectiu últim de l’assignatura és familiaritzar els alumnes amb l’argumentació filosòfica, les tècniques de la retòrica i la comunicació persuasiva. 

Competències

  Filosofia
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer i interpretar temes i problemes de la filosofia en les seves diverses disciplines.
 • Utilitzar un pensament crític i independent a partir dels temes, els debats i els problemes que planteja la filosofia tant històricament com conceptualment.
  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Actuar amb responsabilitat ètica i respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Demostrar habilitats que facilitin el treball en equip.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar el rigor filosòfic en un text escrit seguint els estàndards internacionals de qualitat.
 2. Argumentar sobre diversos temes i problemes filosòfics a propòsit d'obres diferents i avaluar els resultats
 3. Argumentar sobre diversos temes i problemes filosòfics a propòsit d'obres diferents i avaluar-ne els resultats.
 4. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
 5. Comunicar de manera oral i escrita, amb correcció, precisió i claredat, els coneixements filosòfics adquirits.
 6. Comunicar oralment i per escrit, amb correcció, precisió i claredat, els coneixements filosòfics adquirits
 7. Demostrar una posició pròpia davant d'un problema o una controvèrsia de rellevància filosòfica, o en un treball de recerca filosòfica.
 8. Distingir els temes de rellevància filosòfica en els debats actuals
 9. Distingir i contrastar textos representatius dels principals gèneres de la literatura filosòfica.
 10. Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política, etc.
 11. Exposar els conceptes propis de la història de la filosofia
 12. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics
 13. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 14. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 15. Llegir comprensivament textos filosòfics bàsics.
 16. Organitzar el temps i els propis recursos per a la feina: dissenyar plans establint prioritats d'objectius, calendaris i compromisos d'actuació.
 17. Organitzar el temps i els recursos propis per al treball: dissenyar plans i establir-hi prioritats d'objectius, calendaris i compromisos d'actuació.
 18. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 19. Reconstruir la posició d'un autor propi de la filosofia de manera clara i precisa.
 20. Reconèixer i posar en pràctica les habilitats per treballar en equip següents: compromís amb l’'equip, hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
 21. Reconèixer i posar en pràctica les habilitats següents per al treball en equip: compromís amb l’equip, hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
 22. Reconèixer, amb mirada experta, referents filosòfics del passat i del present i avaluar-ne la rellevància.
 23. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 24. Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat
 25. Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat.
 26. Relacionar diversos ordres d'idees incloses en els debats filosòfics actuals.
 27. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 28. Resumir els arguments centrals dels textos filosòfics analitzats
 29. Resumir els arguments centrals dels textos filosòfics analitzats.

Continguts

 1. Introducció al curs: què és un argument?
 2. Argumentació: conceptes i validesa.
 3. Taller d'escriptura.
 4. La nova retòrica.

Metodologia

1. Classes teòriques: es tracta de classes magistrals puntuals on la professora presentarà els continguts a tractar a cada sessió.
2. Exercicis pràctics i dinàmiques de grup: una part de cada classe es dedicarà a la realització de pràctiques, exercicis i dinàmiques
de grup d’aplicació dels continguts tractats.
3. Exposicions orals: L’estudiant haurà de ser capaç de presentar un tema a la classe pactat amb la professora i aplicar els coneixements de la retòrica i l’argumentació.
4. Debat temàtic crític: es valorarà la capacitat de fonamentació dels propis arguments, així com el respecte a la diversitat d’opinions, és a dir, cal criticar amb respecte però amb reflexions sòlides.
 
*Al Campus Virtual es proporcionaran els detalls, materials i dates de les diverses activitats proposades al llarg del curs.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 30 1,2 8, 22, 26
Dinàmiques de grup a l'aula 15 0,6 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 27, 28
Tipus: Supervisades      
Tutories de l'exposició oral 12 0,48 7, 10, 11, 14, 16, 19, 28
Tutories dels treballs escrits 12 0,48 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28
Tipus: Autònomes      
Estudi del temari i lectura de la bibliografia 50 2 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 26
Repàs i correcció d'exercicis 26 1,04 1, 2, 6, 12, 14, 15, 19, 20, 27

Avaluació

Per la naturalesa del curs, l’avaluació és continuada i pressuposa l’assistència a classe i la realització de tots els exercicis avaluables. La nota final de l'assignatura serà la mitjana de les puntuacions obtingudes a les quatre proves avaluables.
Durant el període de recuperacions es programarà un examen final. A aquest examen es podran presentar aquelles persones que, havent obtingut una nota igual o superior a 3, no hagin aconseguit una puntuació de 5 en l'avaluació contínua o vulguin pujar nota. La seva nota final serà la nota obtinguda en aquesta prova final. La resta seran avaluats amb un Suspens.
Les activitats d'avaluació seràn les següents:
 1. Comentari de text escrit d'un tema triat per l'estudiant i pactat amb la professora. Aquest escrit serà individual.
 2. Examen de les unitats teòriques 1. 2 i 4.
 3. Exercicis d'argumentació realitzats durant les classes.
 4. Exposició oral d'un tema triat per l'estudiant i pactat amb la professora. Es podrà fer de forma individual o en grups de fins a 3 persones.

Revisions: l'estudiant tindrà dret a fer revisions de totes les activitats avaluatives.

 1. Comentari de text i exercicis d'argumentació: la professora establirà un dia de revisió per comentar la nota obtinguda d'aquestes activitats.
 2. Examen de les unitats teòriques: la professora establirà un dia de revisió per comentar la nota obtinguda. 
 3. Exposició oral: la professora establiràun dia de revisió per comentar la nota obtinguda.
Recuperacions.

Durant el període de recuperacions es programarà un examen final que consistirà en una part teòrica i l'entrega escrita d'un comentari de text. A aquest examen s'hi podran presentar aquells estudiants que, havent obtingut una nota igual o superior a 3, no hagin arribat a una puntuació de 5 en l'avaluació continuada o vulguin pujar nota. La seva nota final serà la nota obtinguda en aquesta prova final. La resta seran avaluats amb un suspès. 
No seran recuperables les activitats 3 i 4.
 
No Avaluable: L'estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hi hagi lliurat més de 30% de les activitats d'avaluació.
En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.
En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptaràel seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB.Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. La professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.
 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentari de text 25% 1 0,04 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28
Examen 25% 1 0,04 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28
Exercicis argumentació 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29
Exposició oral 25% 1 0,04 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 27

Bibliografia

 

 1. Aristòtil, Retòrica. Poètica, Edicions 62, 1985.

 2. Daniel Cassany, La cuina de l’escriptura, Biblioteca Universal Empúries, 2ona ed., 2002.

 3. Daniel Cassany, En línia: llegir i escriure a la xarxa, Editorial Graó, 2011.

 4. Ciceró, L'orador, Fundació Bernat Metge, volums 43, 54 i 65, 1929-1933.

 5. Joana Rubio, Francesc Puigpelat, Cóm parlar bé en públic, Editorial Mina, 2010.

 6. Colin Swatridge, Oxford guide to effective argumentation and critical thinking, Oxford University Press, 2014.

 7. Stephen Toulmin, Los usos de la argumentación, Editorial Península, 2007.

 8. Douglas Walton, Fundamentals of critical argumentation, Cambridge University Press, 2006.

 9. Anthony Weston, Las claves de la argumentación, Editorial Ariel, 10ena ed., 2011.

 10. Frans H. van Eemeren, Bart Garssen i Erik C. W. Krabbe, A. Francisca Snoeck, Bart Verheij, Jean H. M. Wagemans. Handbook of Argumentation Theory. Editorial Springer, 2014.

 11. X. Laborda, De retòrica: la comunicació persuasiva, Editorial UOC, 2012.