Logo UAB
2020/2021

Introducció als problemes de la filosofia

Codi: 100292 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500246 Filosofia FB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Marta Tafalla González
Correu electrònic:
Marta.Tafalla@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

 

Objectius

 
L'assignatura ofereix una introducció a la pràctica filosòfica: observarem i analitzarem com la filosofia planteja preguntes i problemes, com els descriu en llenguatge filosòfic, i com intenta resoldre'ls mitjançant cosmovisions, marcs teòrics, conceptes i arguments, i també cercant la col.laboració d'altres disciplines científiques, humanístiques o artístiques. Prenent com a exemple quatre dels grans problemes filosòfics, observarem com treballa la filosofia, com filòsofs i filòsofes dialoguen i debaten en busca de les millors solucions. Així mateix analitzarem la pràctica filosòfica en tant què mirada crítica i actitud de sospita, i també en tant què diàleg i conversa, i examinarem les diferents formes d'escriure textos filosòfics.

 

 

Competències

 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer i interpretar temes i problemes de la filosofia en les seves diverses disciplines.
 • Utilitzar un pensament crític i independent a partir dels temes, els debats i els problemes que planteja la filosofia tant històricament com conceptualment.

Resultats d'aprenentatge

 1. Argumentar sobre diversos temes i problemes filosòfics a propòsit d'obres diferents i avaluar els resultats
 2. Comunicar oralment i per escrit, amb correcció, precisió i claredat, els coneixements filosòfics adquirits
 3. Demostrar una posició pròpia davant d'un problema o una controvèrsia de rellevància filosòfica, o en un treball de recerca filosòfica.
 4. Distingir els temes de rellevància filosòfica en els debats actuals
 5. Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política, etc.
 6. Expressar, tant oralment com per escrit, els temes i els problemes bàsics de la tradició filosòfica.
 7. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 8. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 9. Reconèixer, amb mirada experta, referents filosòfics del passat i del present i avaluar-ne la rellevància.
 10. Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat
 11. Relacionar diversos ordres d'idees incloses en els debats filosòfics actuals.
 12. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 13. Resumir els arguments centrals dels textos filosòfics analitzats

Continguts

 

L'assignatura presentarà quatre grans problemes filosòfics, que abordarem mitjançant la lectura, anàlisi i discussió de quatre llibres que ens faran de guies, cosa que també ens permetrà reflexionar sobre els diferents gèneres d'escriptura filosòfica.

 

 

Tema 1. Com habitar la Terra?

 

Lectura: Henry David Thoreau (1854), Walden o la vida en los bosques (Madrid: Errata Naturae, 2013), trad. Marcos Nava

Enllaç: https://www.gutenberg.org/files/205/205-h/205-h.htm

 

 

Tema 2. Com conviure amb els altres?

 

Lectura: Mark Rowlands (2008), El filósofo y el lobo. Lecciones sobre el amor y la felicidad (Barcelona: Seix Barral, 2009), trad. María José Díez

 

 

Tema 3. Com organitzar les societats humanes?

 

Lectura: Silvia Federici (2004), Calibán y la bruja (Madrid: Traficantes de sueños, 2010), trad. Verónica Hendel y Leopoldo Sebastián Touza

Enllaç: https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Caliban%20y%20la%20bruja-TdS.pdf

 

 

Tema 4. Com construir un futur esperançador?

 

Lectura: Alicia H. Puleo, Claves ecofeministas para rebeldes que aman a la Tierra y a los animales (Madrid: Plaza y Valdés, 2019)

 

 

 

Metodologia

Les sessions a l'aula combinaran classes teòriques amb classes dedicades a l'anàlisi i discussió dels textos, que els i les alumnes hauran llegit previament.

Com a activitat supervisada, els i les alumnes elaboraran un vídeo sobre un dels temes treballats a classe.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions a l'aula 45 1,8 3, 4, 5, 6, 9, 11
Tipus: Supervisades      
Elaboració d'un vídeo 20 0,8 2, 8, 10, 12
Tipus: Autònomes      
Lectura dels textos obligatoris 77,5 3,1 5, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

 

 

L'avaluació consisteix en tres proves.

La primera és un examen que tindrà lloc a la meitat de curs, i la segona és un examen que tindrà lloc a final de curs. Les dates exactes es donaran a conèixer els primers dies de classe. En els exàmens, caldrà demostrar un coneixement suficient dels continguts treballats en les classes i de les lectures obligatòries, així com capacitat d'anàlisi i reflexió crítica.

La tercera prova consisteix en l'elaboració d'un treball sobre un dels temes tractats a l'assignatura, i la seva presentació oral en un vídeo. Es recomana realitzar aquest treball en grups de 3/4 persones, però si algú prefereix fer un treball individual, el podrà fer. Important: cal pactar el tema amb la professora en una sessió de tutoria. Mentre realitzen el treball, els/les alumnes poden assistir a sessions de tutories amb la professora a les hores d'atenció al despatx. La data d'entrega del vídeo s'establirà entre el primer i el segon examen. La data exacta es donarà a conèixer els primers dies de classe.

Una vegada cada prova hagi estat avaluada, i la nota penjada al campus virtual, els/les alumnes que ho desitgin podran anar al despatx de la professora durant les hores d'atenció, i demanar una revisió.

Els/les alumnes que hagin suspès una, dues o les tres proves, podran presentar-se a reavaluació i recuperar la prova o proves que hagin suspès.

Si un/a alumne/a no s'ha presentat a alguna de les proves, es podrà presentar a reavaluació. Però per poder anar a reavaluació, caldrà haver-se presentat, com a mínim, a dues de les tres proves.

Quan un/a estudiant no hagi realitzat cap de les proves, o bé només hagi realitzat una de les proves, serà considerat/da "no avaluable".

Caldrà aprovar les tres proves per aprovar l'assignatura. La nota final serà la nota mitja de les tres proves.

Es prega als/les alumnes que usin l'email només per qüestions urgents. La resta de dubtes i problemes es resoldran durant les hores de classe i de despatx. No es realitzaran tutories per email.

Si algun/a alumne/a ha de comunicar-se de forma urgent amb la professora, es prega que no utilitzi el campus virtual, sinó: Marta.Tafalla@uab.cat

 

 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 1 33,3 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Examen 2 33,3 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Vídeo 33,3 2,5 0,1 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13

Bibliografia

 

Lectures obligatòries

 

Estan indicades en l'apartat de continguts

 

Bibliografia complementària

 

Stanford Encyclopedia of Philosophy

https://plato.stanford.edu/

 

Internet Encyclopedia of Philosophy

https://www.iep.utm.edu/