Logo UAB
2020/2021

Poesia en anglès

Codi: 100268 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carme Font Paz
Correu electrònic:
Carme.Font@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

*  Per cursar aquesta assignatura és recomenable haver aprovat les assignatures del Grau Estudis Anglesos fins a tercer.

*  Cal un nivell inicial d’anglès de C2 (proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Amb C2 l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

 

Objectius

* Aquesta assignatura ofereix una exploració de la poesia en llengua anglesa produïda exclusivament per dones des del segle XVI fins a  l'època actual. Es centrarà en l'ànalisi detallada de poemes de diferents contextos històrics i socials. La selecció de poemes girarà al voltant d'eixos temàtics.

* La formació obtinguda completa els coneixements literaris adquirits al grau, especialment els referits a la lectura, anàlisi i interpretació de poesia en llengua anglesa.

En completar l'assignatura, l'alumnat podrà:

* Demostrar una comprensió i apreciació del llenguatge poètic en la seva diversitat i màxima sofisticació.

* Generar crítica literària bàsica mitjançant l'escriptura d'assaigs i presentacions orals.

* Fomentar la creació poètica mitjançant exercicis que estimulin la imaginació i sensibilització lingüística.

* Expressar una valoració informada sobre els textos poètics que llegeixi.

* Llegir poesia en veu alta.

* Utilitzar els recursos de qualsevol biblioteca universitària en relació a la poesia enllengua anglesa.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a un nivell avançat els textos sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 2. Analitzar i interpretar a un nivell avançat textos primaris i secundaris sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 3. Aplicar, als comentaris de text i als assaigs argumentatius, fonts secundàries acadèmiques apropiades per al tema escollit en relació amb els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 4. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 5. Comparar a un nivell avançat les metodologies de la crítica literària en anglès.
 6. Comparar en el nivell avançat diferents temes i textos relacionats amb els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 7. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 8. Demostrar un domini dels coneixements avançats i de les metodologies científiques relacionats amb la lingüística, la literatura, la història i la cultura que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 9. Demostrar un domini dels mètodes propis del treball acadèmic individual que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 10. Descriure detalladament i de forma acadèmicament adequada l'evolució diacrònica i sincrònica dels temes i textos dels gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 11. Distingir les idees principals de les secundàries i fer una síntesi dels continguts en els texts primaris i secundaris sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 12. Dur a terme presentacions orals, utilitzant fonts secundàries acadèmiques, en relació amb els gèneres de la literatura anglesa i la seva crítica acadèmica.
 13. Explicar, en el nivell avançat, la naturalesa i els trets principals dels gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 14. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 15. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 16. Localitzar fonts secundàries acadèmiques a la biblioteca o a Internet relacionades amb els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 17. Redactar assaigs acadèmics d'extensió mitjana, utilitzant fonts secundàries acadèmiques, en relació amb els gèneres de la literatura anglesa i la seva crítica acadèmica.
 18. Sintetitzar el contingut de fonts primàries i secundàries acadèmiques sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.

Continguts

UNITAT 1 – Female Poetics and The Experience of Poetry.

UNITAT 2 – Love; Death; Life changes; Education.

UNITAT 3 – Friendship; Social bonds; Freedom.

UNITAT 4 – Political Poetry: Resistance; Knowledge; Gender Stance.

UNITAT 5 – Spaces and Objects.

UNITAT 6 – Family; Childhood Memories; Tradition

UNITAT 7 – Exile; Landscapes; Imagination

UNITAT 8 – On the Canon of Women's Poetry.

 

 

Metodologia

1 crèdit ECTS = 25 hores de formació x 6 crèdits = 150 hores

 • Activitats dirigides (màxim 35%, fem el 30%, 1.8 cr)
 • Activitats supervisades (màxim 17%, fem el 15%, 0.9 cr)
 • Activitats autònomes (mínim 50%, 3 cr)
 • Activitats d’avaluació (màxim 5%, 0.3 cr)

 

Sessions

Totes les sessions demanen participació activa de l’alumnat. El/la docent oferirà introduccions a la lectura i anàlisi crítica de poemes, però la resta del temps la interpretació dels poemes es farà de manera conjunta, establint un espai per debat. L'alumnat haurà d'aprendre a "llegir" poesia i se li demanarà que prepari -en grups o individualment- lectures en veu alta dels poemes. Podra també "representar" poemes mitjançant l'ús de la tecnologia, e.g. realitzar un video, musicalitzar poemes, etcètera.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 20 0,8 6, 7, 10
Lectura i debat dels textos 25 1 4, 6, 7, 10
Tipus: Supervisades      
Pràctica de l'ús de recursos bibliogràfics 8 0,32 5
Redacció de treball crític o recull de poesia 17 0,68 4, 5, 7
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 15 0,6
Lectura de textos (individual) 30 1,2 7
Preparació del treball o del recull de poesia 20 0,8 4, 6, 10

Avaluació

1. Debat online = 10%

2. Presentació oral / recerca = 40%. 

2. ‘Paper’ (treball crític; 2.500 paraules, 4 fonts secundàries) o recull de poesia  (individual) = 50%. 

Atenció:

 • L’avaluació serà continuada.
 • En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions. 
 • Plagi: Plagiar és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (inclou copiar frases o fragments d'Internet i afegir-los sense modificacions al text que es presenta com a propi), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi. En cas que l’alumnat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.
 • Tots els exercicis són obligatoris. L’alumnat rebrà  la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.
 • La nota mínima per aprovar l’assignatura és 5.
 • El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l’avaluació final. Serà el 25% de la nota en tots els exercicis.
 • Procediments de revisió d’exercicis i recuperació: L’alumnat té el dret a revisió en una tutoria personal, dins els terminis anunciats, què mai seran més tard de dues setmanes un cop fet l’exercici i/o la recuperació. L’alumnat perd el dret a revisió si no recull l’exercici retornat en el termini anunciat pel docent.
 • Recuperació: La nota a partir de la qual es pot accedir a recuperació és de 3.5. El professor o professora deteminarà el tipus de recuperació que es portarà a terme.
 • En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

Activitats de recuperació

Presentació oral/recerca. 

Treball crític (paper) o recull de poesia. 

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Debat online 10% 3 0,12 1, 2, 6, 14, 15
Paper o recull de poesia 50% 6 0,24 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18
Presentació oral / recerca 40% 6 0,24 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13

Bibliografia

Bibliografia Principal

 Reading Pack with Selected Poems

Criticism

Acheson, James and Romana Hulk (eds). Contemporary British Poetry: Essays in Theory and Criticism.  State University of New York Press, 1996.

Anderson, Linda and Trev Broughton (eds). Women's Lives, Women's Times. State University of New York Press, 1997.

Bloom, Harold. The Art of Reading Poetry. Harper Perennial, 2005.

Bertram, Vicki. Gendering Poetry. Pandora, 2005.

Brooks, Cleanth. The Well Wrought Urn. Methuen, 1960.

Carr, Helen. Contemporary Women's Poetry: Reading/Writing/Practice. Mcmillan, 2000.

Day, Aidan. Romanticism. Routledge, 1996.

Eagleton, Terry. How to Read a Poem. Blackwell Publishing, 2007.

Eliot, Thomas Stearns. On Poetry and Poets. Faber and Faber, 1969.

Heaney, Seamus. The Redress of Poetry: Oxford Lectures. Faber and Faber, 2002.

Keller, Lynn and Cristanne Miller (eds). Feminist Measures: Sounding in Poetry and Theor., Uof Michigan P, 1994. 

Stevenson, Jane, and Peter Davidson (eds). Early Modern Women Poets, An Anthology. Oxford: Oxford University Press, 2001.