Logo UAB
2020/2021

Metodologia de l'ensenyament

Codi: 100259 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Elisabet Pladevall Ballester
Correu electrònic:
Elisabet.Pladevall@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Cal haver superat Ús de la Llengua 1 i 2 per a poder completar el curs satisfactòriament.

Cal un nivell d’anglès de C2 (Proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Amb C2 l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Objectius

Aquesta assignatura aplica les teories de l’adquisició de segones llengües i ensenyament de llengües estrangeres així com els factors individuals i els contextos d'aprenentatge que influeixen en l’aprenentatge i ensenyament de llengües. Es centra en els coneixements i tècniques docents que ha de saber aplicar el professor de la llengua anglesa, tant en programes generals de llengües com en contextos específics. La matèria es complementa amb l’assignatura “Adquisició de la Llengua”  i "Factors individuals en l'aprenentatge".

Objectius:
- Entendre i analitzar críticament diferents metodologies d'ensenyament i aprenentatge de llengües en contextos d'instrucció.
- Assolir el domini d’una sèrie de tècniques d’ensenyament.
- Ser capaç de dissenyar material didàctic rellevant a les quatre habilitats: comprensió oral i escrita i expressió oral i escrita.
- Saber fer una avaluació crítica de material didàctic publicat.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar de manera autònoma i responsable en un entorn professional o investigador en llengua anglesa i en altres llengües, per aconseguir els objectius planificats prèviament.
 • Utilitzar els coneixements adquirits per resoldre problemes relacionats amb qualsevol activitat professional en l'àmbit de la llengua anglesa, en especial amb la docència.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i utilitzar adequadament material didàctic, tant publicat com autèntic, per complementar les activitats a l'aula.
 2. Analitzar la naturalesa de l'adquisició de cada una de les destreses receptives i productives, així com de l'aprenentatge de la gramàtica i el vocabulari.
 3. Aplicar a la feina en un entorn en llengua anglesa les metodologies de planificació del treball adquirides.
 4. Aplicar a la recerca en llengua anglesa les metodologies científiques i de planificació del treball adquirides.
 5. Aplicar el coneixement de la naturalesa de l'aula de llengües com a context d'aprenentatge així com els tipus de discurs a l'aula, des dels aspectes comunicatius fins als no comunicatius.
 6. Aplicar els coneixements adquirits a la generació de recerca innovadora i competitiva de nivell bàsic.
 7. Aplicar els coneixements adquirits per a millorar el coneixement públic general de la diversitat lingüística i/o cultural.
 8. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 9. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 10. Demostrar un domini dels coneixements avançats i de les metodologies científiques relacionats amb la lingüística, la literatura, la història i la cultura que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 11. Demostrar un domini dels mètodes propis del treball acadèmic individual que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 12. Descriure els corrents contemporanis de l'ensenyament d'idiomes.
 13. Dissenyar activitats docents per desenvolupar tant l'expressió com la comprensió oral i escrita, així com per desenvolupar el coneixement gramatical i lèxic de l'alumnat, seleccionant i adaptant recursos pedagògics publicats i material autèntic.
 14. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 15. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 16. Generar estratègies que facilitin l'augment i la millora del respecte mutu en entorns multiculturals.
 17. Generar noves iniciatives professionals.
 18. Organitzar l'ensenyament en situacions on s'utilitza l'idioma per a fins específics.
 19. Planificar la unitat didàctica: establir-ne els objectius docents, tant de llengua com comunicatius, a cada unitat, seleccionar els recursos didàctics així com les activitats més adequades, i establir els patrons d'organització de la unitat.
 20. Reconèixer la naturalesa dels errors i aplicar les diferents tècniques de correcció oral i escrita, adequant-les a la tasca realitzada per l'aprenent.
 21. Relacionar els factors individuals amb les teories lingüístiques i psicològiques de primeres i segones llengües.
 22. Utilitzar les tècniques per a presentar i practicar llengua, integrant-hi aspectes formals (gramàtica, vocabulari) i funcionals (funcions comunicatives).

Continguts

- Aprenentatge de llengües en contextos d'instrucció (implicit and explicit knowledge, focus on form and focus on meaning).

- Metodologies de l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera.

- CLIL: Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua.

- The learner: Young Learners, Adults, Educació primària, Secundària. Factors individuals en l'aprenentatge de llengües.

- The teacher.

- Disseny de materials i lesson planning.

Metodologia

La metodologia docent es basa en:

Activitats dirigides (Classes teòriques i classes pràctiques)
- Classes magistrals amb suport TIC i discussió col·lectiva.
- Realització d’exercicis pràctics.


Activitats supervisades (tutories i presentació oral)
- Tutories de suport per a la realització de treballs.
- Preparació i presentació d’una unitat docent.


Activitats autònomes (Lectures de texts i estudi; participació a l’entorn virtual, realització de treballs)
- Lectura d’obres de referència i de material bibliogràfic.
- Treballs individuals i en grup.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Magistrals amb suport TIC 25 1 1
Exercicis pràctics a l'aula i discussions 25 1 1, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 22
Tipus: Supervisades      
Preparació i presentació d'unitat docent (microteaching) 15 0,6 3, 8, 13, 22
Tutories de suport per a la realització de treballs 10 0,4 9, 22
Tipus: Autònomes      
Estudi de la matèria, lectura d'articles, realització de tasques/assignments 50 2 1, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 17, 22

Avaluació

Assignment 1: 10%

Assignment 2: 10%

Examen final: 40%

Teaching unit i microteaching: 40%

S’ha de tenir en compte el següent:

- L'estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 40% de les activitats d'avaluació.

- El nivell d'anglès es tindrà en compte en la correcció de totes les activitats avaluatives. Si l'alumnat demostra un nivell inferior al C2, se li aplicarà una reducció de fins al 30% de la nota de la prova.

Recuperació

Només pot optar a la recuperació aquell alumnat que hagi completat íntegrament l'avaluació, que tingui una nota mitjana superior a 3,5 i que hagi aprovat un 50% de l'assignatura. La professora determinarà els ítems a recuperar. No es permet optar a la recuperació per millorar la nota.

La nota màxima que l'alumnat pot obtenir a la recuperació és de 5.

Procediment de revisió de les qualificacions

En el moment de la realització de cada activitat avaluativa, la professora informarà l'alumnat del procediment i data de revisió de les qualificacions per mitjà de la plataforma Moodle.

MOLT IMPORTANT

- El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de tota l’assignatura i no només de l’exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (això inclou copiar frases o fragments d’internet i afegir-los sense modificacions al text que es presenta com a propi), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

- En cas que l'estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l'estudiantat hi pot accedir.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assignment 1 10% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22
Assignment 2 10% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22
Examen final 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22
Preparació i presentació d'unitat docent (microteaching) 40% 13 0,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Bibliografia

Benati, Alessando (2013) Issues in Second Language Teaching. Sheffield: Equinox Publishing Ltd.

Celce-Murcia, Marianne (2001) Teaching English as a second or foreign language (3rd edition) Heinle & Heinle.

De Graaf, Rick and Alex Housen (2009) Investigating the Effects and Effectiveness of L2 Instruction. In M. H. Long and C. Doughty (eds.) The Handbook of Language Teaching (pp. 726-755). Oxford: Blackwell.

Ellis, Rod (2008) Principles of Instructed second language acquisition. CAL Digest, available at http://www.cal.org/resources/digest/instructed2ndlang.html

Harmer, Jeremy  (2007). The practice of English language teaching (4th ed.). Harlow, UK: Pearson Education.

Harmer, Jeremy (2007) How to Teach English. New Edition. Harlow: Pearson Education.

Hedge, Tricia (2000) Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford:Oxford University Press

Hughes, Glyn, Josephine Moate and Tiina Raakitainen (2007) Practical Classroom English. Oxford: Oxford University Press.

Larsen-Freeman, Diane and Marti Andreson (2011) Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: OUP.

Lightbown, Patsy and Spada, Nina (2006) How Languages are Learned. 3rd Edition.Cambridge: CUP.

Loewen, Shawn (2015) Introduction to Instructed Second Language Acquisition. New York: Routledge.

Long, Mike (2015) Second Language Acquisition and Task-Based Language Teaching. Oxford: Wiley Blackwell.

Richards, Jack C. and Willy A. Renandya (eds.) (2002) Methodology in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press

Richards, Jack C. and Theodore Rodgers (2001) Approaches and Methods in Language Teaching (Second Edition). Cambridge: Cambridge University Press

Scrivener, Jim (2005) Learning Teaching (2nd Edition) London:Macmillan