Logo UAB
2020/2021

Treball de fi de grau

Codi: 100251 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OB 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Susagna Tubau Muntaña
Correu electrònic:
Susagna.Tubau@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

 • L’estudiantat pot matricular-se del seu TFG un cop superats dos terços del pla d’estudis, és a dir, 160 crèdits. El treball es fa durant el segon semestre del 4t curs. Els/les estudiants que es matriculin del TFG per segona vegada o tinguin alguna circumstància personal degudament justificada podran realitzar el TFG durant el primer semestre del 4t curs, prèvia autorització de la Comissió de Docència.
 • El treball final s'avaluarà d'acord amb el nivell C2 segons el qual l'estudiantat pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d'una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Objectius

Objectius generals

El TFG és un treball que ha de permetre una avaluació global i sintètica de les competències específiques i transversals associades a cada títol.

Objectius específics

El TFG ha de ser un treball fonamentalment acadèmic, no pas un treball de recerca en el sentit estricte, caràcter reservat per al TFM. De forma excepcional i mai de forma generalitzada les titulacions podran proposar alguns temes que suposin la iniciació al maneig de les eines bàsiques de la recerca.

 

Competències

 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Demostrar una comprensió general de l'evolució històrica de la llengua anglesa.
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar de manera autònoma i responsable en un entorn professional o investigador en llengua anglesa i en altres llengües, per aconseguir els objectius planificats prèviament.
 • Treballar individualment i/o en equip de manera efectiva en entorns multiculturals i interdisciplinaris en anglès i en altres llengües, aplicant valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics propis d'un grau en llengua estrangera que forma l'estudiant per a la comunicació intercultural.
 • Utilitzar els coneixements adquirits per resoldre problemes relacionats amb qualsevol activitat professional en l'àmbit de la llengua anglesa, en especial amb la docència.
 • Utilitzar les noves tecnologies per captar i organitzar informació en anglès i en altres llengües, i aplicar-la a la formació pròpia continuada i a la resolució de problemes en l'activitat professional i/o investigadora.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a un nivell avançat els textos teòrics sobre qualsevol dels àmbits coberts per aquesta matèria.
 2. Aplicar a la feina en un entorn en llengua anglesa les metodologies de planificació del treball adquirides.
 3. Aplicar a la recerca en llengua anglesa les metodologies científiques i de planificació del treball adquirides.
 4. Aplicar al treball en entorns multiculturals i interdisciplinaris en anglès els coneixements adquirits sobre comunicació intercultural.
 5. Aplicar els coneixements adquirits a la generació de recerca innovadora i competitiva de nivell bàsic.
 6. Aplicar els coneixements adquirits per a millorar el coneixement públic general de la diversitat lingüística i/o cultural.
 7. Aplicar els coneixements i les competències adquirits a les activitats professionals i acadèmiques relacionades amb la lingüística.
 8. Aplicar els coneixements i les competències adquirits en les activitats professionals i acadèmiques relacionades amb la literatura, la història i la cultura.
 9. Aplicar la informació en llengua anglesa localitzada a Internet, en bases de dades, etc., als entorns de treball i/o recerca.
 10. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 11. Comparar a un nivell avançat les metodologies dels àmbits coberts per aquesta matèria.
 12. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 13. Demostrar la compressió i distingir una gran varietat de material auditiu (no col·loquial) en anglès estàndard britànic i americà.
 14. Demostrar que es comprenen textos en anglès especialitzats i no especialitzats de dificultat alta, i interpretar-los de manera crítica.
 15. Demostrar un coneixement sòlid dels temes avançats relacionats amb l'estudi de la lingüística.
 16. Demostrar un coneixement sòlid dels temes avançats relacionats amb l'estudi de la literatura i la cultura.
 17. Demostrar un domini dels coneixements avançats i de les metodologies científiques relacionats amb la lingüística, la literatura, la història i la cultura que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 18. Demostrar un domini dels mètodes propis del treball acadèmic individual que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 19. Desenvolupar vincles laborals i investigadors en entorns multiculturals i interdisciplinaris en anglès que contribueixin a la col·laboració internacional.
 20. Distingir les diferents àrees o disciplines en les quals es pot desenvolupar recerca especialitzada sobre la llengua, la cultura i la literatura angleses, i la història dels països de parla anglesa.
 21. Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts de textos primaris i secundaris relacionats amb qualsevol dels àmbits coberts per aquesta matèria.
 22. Emetre judicis de valor en relació amb la producció científica dins de qualsevol dels àmbits coberts per aquesta matèria.
 23. Emetre valoracions crítiques pertinents basades en la comprensió de la informació rellevant sobre temes relacionats amb la lingüística d'interès social, científic o ètic.
 24. Emetre valoracions crítiques pertinents basades en la comprensió de la informació rellevant sobre temes relacionats amb la literatura i la cultura d'interès social, científic o ètic.
 25. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 26. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 27. Generar estratègies que facilitin l'augment i la millora del respecte mutu en entorns multiculturals.
 28. Generar noves iniciatives professionals.
 29. Generar recerca autònoma de nivell bàsic relacionada amb temes de la història de la llengua anglesa.
 30. Generar recerca autònoma de nivell bàsic relacionada amb temes de la literatura en llengua anglesa.
 31. Generar recerca autònoma de nivell bàsic relacionada amb temes de la llengua anglesa i la lingüística.
 32. Generar recerca autònoma de nivell bàsic relacionada amb temes de la metodologia de l'ensenyament de la llengua anglesa.
 33. Localitzar fonts secundàries acadèmiques a la biblioteca o a Internet relacionades amb qualsevol dels àmbits coberts per aquesta matèria.
 34. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, en bases de dades, etc.
 35. Presentar per escrit en anglès acadèmic amb un nivell C2 els resultats de la recerca pròpia autònoma.
 36. Seleccionar la metodologia més adequada per a la recerca autònoma en qualsevol dels àmbits coberts per aquesta matèria.
 37. Sintetitzar el contingut de fonts primàries i secundàries acadèmiques relacionades amb qualsevol dels àmbits coberts per aquesta matèria.

Continguts

El TFG consisteix en:

 • L'elaboració i presentació d'un treball acadèmic sobre un tema de qualsevol àrea dels Estudis Anglesos (Lingüística Anglesa, Lingüística Anglesa Aplicada, Literatura i Cultura Angleses) que permeti una avaluació global i sintètica de les competències específiques i transversals associades al títol.
 • En el cas de TFGs en l'àrea de Literatura (anglesa, americana o alemanya), no es podran utilitzar com a fonts primàries obres que hagin estat tractades a assignatures obligatòries i/o optatives del grau que l'alumne hagi cursat.
 • Recerca de bibliografia: selecció i anàlisi crítica de la literatura específica del tema escollit (hi ha d'haver un mínim de 7 fonts secundàries).
 • Defensa oral del treball davant de dos professors/res, un/a dels/les quals serà el supervisor/a del treball.

 Temes

 • Shakespeare
 • British history and culture
 • Romantic poetry
 • American Modernism
 • Post-colonial literature
 • Victorian literature
 • Irish & Scottish literature
 • War narratives
 • Contemporary poetry
 • L2/L3 acquisition
 • Argument structure
 • Assessment
 • Contrastive linguistics
 • Analysis of L2 errors
 • Phonetics and phonology
 • Syntax
 • Sociolinguistics
 • Academic English
 • English teaching methodologies
 • Pragmatics
 • English as a lingua franca
 • A comparison of German and British or American literature
 • TFG d'Aprenentatge i Servei (https://www.uab.cat/web/cooperacio-i-epjg/aprenentatge-i-servei-aps-1345779120885.html): el TFG pot dur-se a terme mitjançant la participació en un projecte orientat a resoldre una necessitat real en una comunitat, amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones. Un cop identificada la necessitat social o cultural, cal que la intervenció del/la estudiant connecti l'experiència pràctica amb els coneixements teòrics del Grau.

Metodologia

En aquesta assignatura no hi ha activitats docents a l'aula. La metodologia docent es basa en:  

 • Activitats Dirigides: 4h (tutories grupals, sessions informatives)
 • Activitats Supervisades: 5h (tutories individuals)
 • Activitats Autònomes: 140h (documentació, lectures, síntesi, redacció)

El TFG s'ha de dur a terme de manera individual.

Els/les estudiants que facin una estada Erasmus durant el quart any poden fer el TFG a distància, excepte la presentació oral, que ha de ser sempre presencial.

El TFG ha de seguir les indicacions del Paper Guidelines del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística. El format de la bibliografia ha de seguir les directrius de MLA per Literatura i d'APA per a Llengua.

L'extensió del treball escrit ha de ser de 4.000 a 9.000 paraules (el màxim pot variar segons el format i el tipus de treball), o d'entre 15 i 25 pàgines a doble espai, excloent Bibliografia i Annexos.

Procediment d'assignació de tutors/res

La titulació d'Estudis Anglesos farà una llista de propostes de temes i tutors/res per l'elaboració del TFG, que es publicarà al mes de setembre. L'estudiant omplirà un formulari de preinscripció on podrà triar 5 preferències (estudiants d'Estudis Anglesos) i 10 preferències (estudiants de Graus combinats amb anglès, 5 preferències per titulació). El termini de recepció de formularis de preinscripció finalitza a finals del mes d’octubre. Durant el mes de novembre s'assignaran tutors/res i temes als estudiants PER ORDRE DE NOTA D'EXPEDIENT ACADÈMIC. La llista d'adjudicacions de tutor/a i tema es farà pública durant el mes de novembre.

CALENDARI 

 • Juliol 2020: inici del període de preinscripció i matrícula.
 • 5-23 d'octubre 2020: Declaració de preferències de tutor/a i tema.
 • 24 d'octubre al 19 de novembre 2020: assignació.
 • 20 de novembre 2020: publicació d'assignació de tutor/a i tema.
 • 14 de juny 2021: lliurament al tutor/a d'una versió final.
 • 30 de juny - 4 de juliol 2021: defenses orals.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tutories grupals i sessions informatives 4 0,16 10, 18, 22, 23, 25, 26, 37
Tipus: Supervisades      
Tutories de seguiment 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Tipus: Autònomes      
recerca, lectura, estudi, elaboració de la proposta i del treball final. 140 5,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Avaluació

L'avaluació per aquesta assignatura es basa en l'avaluació continuada de 3 ítems i consta de 2 parts:

 • Part escrita = 60% (proposta inicial 10%, treball acabat 50%)
 • Part oral  = 40%

S'han d'aprovar les dues parts (el treball escrit i la defensa oral) per aprovar el TFG.

Important:

 • Si l'estudiant no presenta el Treball final es considerarà l'assignatura NO AVALUABLE.
 • El nivell d’anglès es tindrà en compte al TFG. Serà el 30% de la nota al treball final i a la defensa oral. Es valorarà la correcció gramatical, el vocabulari, la cohesió, l’organització, l’estil i l’ortografia a la part escrita, i la pronunciació i la fluïdesa a la part oral, segons el nivell C2 del CEFRL.
 • Recuperació: El treball de fi de grau no té recuperació.  
 • MOLT IMPORTANT:  El plagi total o parcial de qualsevol part del TFG es considerarà automàticament un SUSPENS (0). PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d'un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D'INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l'originalitat i autenticitat del text propi.

 Procediment de presentació del treball 

 • La Coordinadora de TFG nomena un tribunal de 2 avaluadors/res per cada TFG, a proposta del tutor/a.
 • L'estudiantat lliura un exemplar imprès i electrònic del treball final al segon examinador/a i al tutor/a, i un exemplar electrònic a la Coordinadora de TFG.
 • L’estudiantat també ha d’enviar a la Coordinadora de TFG les metadades del seu treball (autor/a, títol, any d’elaboració, grau, paraules claus (en anglès i català), i resum (anglès i català)).
 • Tots els TFGs s'han de presentar oralment en un acte obert al públic. L’estudiantat disposa de 10 minuts per exposar el TFG i un màxim de 10 minuts més per respondre les preguntes i els requeriments que li formulin els avaluadors/res.
 • El TFG ha de seguir les indicacions del Paper Guidelines del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística. La bibliografia ha de seguir el format MLA per a Literatura i APA per Llengua.
 • Els TFG que obtinguin una qualificació igual o superior a 9 s'incorporaran al dipòsit institucional de la UAB i seran de lliure consulta per a usos docents, de recerca o d'estudi personal, excepte en els casos en què l'autor/a manifesti explícitament el caràcter confidencial del TFG o hi hagi dades que no es puguin divulgar pel caràcter privat o no autoritzi explícitament la difusió pública del treball. En qualsevol ús que es pugui fer dels TFG, sempre s'hi ha de fer constar l'autoria, la naturalesa del treball i la vinculació a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB.
 • La qualificació de “Matrícula d’Honor” serà concedida per la Comissió de docència. La seva adjudicació es basarà en la mitjana entre la qualificació del TFG (75%) i la mitjana de les notes de 3r i 4t curs de l'expedient acadèmic de l'alumne (25%).
 • La coordinadora del TFG atorgarà els premis Mia Victori i Guillermina Cenoz (150 € a l'ABACUS) a les dues notes mésaltes de Llengua i Lingüistica i Literatura i Cultura, respectivament segons la mitjana resultat de la nota de TFG (85%) i la de l'expedient acadèmic (15%).
 • El procés de revisió de la qualificació serà realitzat per la Coordinadora de TFG seguint els procediments establerts.
 • En cas que les sessions de TFG no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació oral del treball 40% 1 0,04 10, 25, 26, 32
Treball escrit 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Bibliografia

La bibliografia del Treball de Fi de Grau serà específica a cada temàtica.

L'estudiant pot consultar la següent bibliografia general d'elaboració de treballs de recerca i manuals d'estil:

Alonso Alonso, M. Rosa (2009) Writing for Academic Purposes: A Handbook for Learners of English as a Second Language. Munich: LINCOM.

Barnet, Sylvan and William E. Cain (2011). A Short Guide to Writing about Literature. London: Longman.

Booth, Alison and Kelley J. Mays (2012). The Norton Introduction to Literature Study Place. London: Norton & Co.

Hamp-Lions, Liz and Ben Heasley (2006). Study Writing: A Course in Written English for Academic Purposes. Cambridge: Cambridge University Press

McCarthy, Michael and Felicity O'Dell (2008). Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press.

Savage,Alice, Patricia Mayer, Masoud Shafiei. Rhonda Liss and Jason Davis (2006). Effective Academic Writing 1 & 3. Oxford: Oxford University Press.

Sowton, Chris (2012). 50 Steps to Improving your Academic Writing. Reading: Garnett Education.

Swales, John M. and Christine B. Feak (1994). Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Sorenson, Sharon (2009). Webster’s New World Student Writing Handbook. Webster’s New World.

Recursos on-line: